Welcome to my blog, where I write mostly about my passions applique and patchwork, crochet, watercolour painting, and photography.

I hope you enjoy reading about my projects, and that you will leave a comment before you go.


If you have any questions, do not hesitate to ask.


Please scroll down to the bottom of the page to find my labels, if you are looking for something specific.

Welkom op mijn blog waar ik vooral schrijf over mijn passies appliqueren & patchwork, haken, aquarelleren en fotografie.

Ik hoop dat je het leuk vindt over mijn projecten te lezen en dat je een berichtje achter zult laten voor je mijn blog verlaat.

Als je vragen hebt, aarzel dan niet om ze te stellen.

Als je iets specifieks zoekt, vind je mijn labels helemaal onderaan mijn blog.


Anne Marieke

Saturday, 23 February 2019

Mandala Madness II finished at last

When I had nearly completed my own Mandala Madness back in 2017, my sister-in-law loved it so much that I offered to make her one too.
Toen ik in 2017 bijna mijn eigen Mandala Madness af had, vond mijn schoonzus hem zo mooi dat ik aanbood er ook een voor haar te maken. 

She chose the colours and I started work on it.
Zij koos de kleuren en ik ging aan het werk. 

This was the beginning of August 2017, two weeks before my Mum passed away.
Dit was begin augustus 1017, twee weken voor mijn moeder overleed. 

August 8th, 2017
This was the second start. In the first one, the pink petals were too pink for my SIL's liking.
Dit was de tweede poging. In de eerste waren de roze blaadjes te roze voor mijn schoonzus. 

Since then, progress has been hampered somewhat by lack of concentration (Mandala Madness is called that for a reason, it involves a LOT of counting) due to my Mum's passing, an a vitamin B12 deficiency which I turned out to have had for quite a while, and which since then is being treated with B12 injections. 
Vanaf dat moment werd de voortgang vertraagd door concentratieproblemen (Mandala Madness heet niet voor niets zo, er komt veel tellen aan te pas) door het overlijden van mijn moeder en ik bleek ook al lang een vitamine B12-tekort te hebben dat sindsdien door injecties wordt aangevuld. 

I picked it back up last October and made good progress and showed it to my SIL beginning of November, who loved it.
Afgelopen oktober pakte ik hem weer op en maakte goede voortgang en liet hem begin november aan mijn schoonzus zien. Ze vond hem prachtig. 

Beginning of February she received some devastating health news and I decided to get my skates on and finish her blanket for her. She wanted to use it as a snuggle blanket on the settee, so I added corners and 15 borders and a finishing round of crab stitches to give it a bit of stability. 
Begin februari kreeg ze heel slecht nieuws over haar gezondheid en ik besloot de turbo aan te zetten en haar deken zo snel mogelijk af te maken. Ze wilde hem graag vierkant hebben om hem echt als 'deken op de bank' te kunnen gebruiken, dus ik haakte er hoeken en 15 randen, en een afsluitend randje omgekeerde vasten, aan om hem wat stevigheid te geven. 

I finished it last Tuesday evening, 19th February 2019.
Afgelopen dinsdag 19 februari 2019 was hij klaar.


 It passed Kruimel's inspection.......
Hij overleefde Kruimel's inspectie....

..... and some rigorous testing by Beertje.
.... en een grondig onderzoek van Beertje.


I washed and blocked it on Wednesday. It is so huge that the only place I could let it dry and block, was our bed which measures 2 x 2 metres, with a clean sheet underneath it. It took a whole box of pins to pin it down in the right shape.
Woensdag waste en blockte ik hem. Hij is zo groot dat de enige plek waar ik hem kon laten drogen en blocken ons bed was, van 2 bij 2 meter, met een schoon laken eronder en een heel doosje kopspelden om hem in model vast te spelden.
 

I left it to dry for a few hours whilst I went to visit my father, and then proceeded to blow-dry it using a hair dryer. This worked perfectly.
Ik liet hem een paar uur drogen terwijl ik een bezoekje ging brengen aan mijn vader, en daarna föhnde ik hem droog. Dat werkte perfect!

Here it is ready to be taken to her by my other half, on his way to the airport. My SIL lives close to the airport.
Hier staat hij klaar om meegenomen te worden door mijn wederhelft, op weg naar het vliegveld. Mijn schoonzus woont daar vlakbij. 

That same evening I received a message from my SIL, who was already snuggled under her new blanket. And she loves it.
Diezelfde avond kreeg ik een berichtje van mijn schoonzus, die al lekker knus onder haar deken lag. Ze vindt hem prachtig.

Mandala Madness was designed by Helen Shrimpton of Crystals and Crochet. Thank you, Helen, for the beautiful pattern, and Ineke Mooijenkind for the pattern for the corners and borders.
Mandala Madness werd ontworpen door Helen Shrimpton van Crystals and Crochet. Bedankt Helen voor het mooie patroon en Ineke Mooijenkind voor het patroon van de hoeken en randen.

2 comments:

Jane in Cumbria said...

It is beautiful!! I agree with your inspectors. They would probably have loved to snuggle up in it too :) Very sad news about your SIL, but how wonderful that she can now have a comforter to snuggle under!

Bunny said...

Oh my goodness your work is so very beautiful. So sad about your SIL I am thinking of her on this side of the world, I wish her well and hope she doesn’t suffer. I just know she will enjoy snuggling under your work of art, and checking out all the amazing stitches you created with your yarn. Hugs Bunny