Welcome to my blog, where I write mostly about my passions cross stitching, patchwork & applique, and watercolour painting.

I hope you enjoy reading about my projects, and that you will leave a comment before you go.


If you have any questions, do not hesitate to ask.


Please scroll down to the bottom of the page to find my labels, if you are looking for something specific.

Welkom op mijn blog waar ik vooral schrijf over mijn passies borduren, patchwork & appliqueren en aquarelleren.

Ik hoop dat je het leuk vindt over mijn projecten te lezen en dat je een berichtje achter zult laten voor je mijn blog verlaat.

Als je vragen hebt, aarzel dan niet om ze te stellen.

Als je iets specifieks zoekt, vind je mijn labels helemaal onderaan mijn blog.


Anne Marieke

Friday, September 12, 2014

Antique Wedding Sampler Progress

I'm still captivated by Antique Wedding Sampler by Di Ford. It is such a beautiful design. When I saw it in Veldhoven last year, I knew I would have to make that beautiful quilt myself.

Ik ben nog steeds in de ban van Antique Wedding Sampler van Di Ford. Wat is het toch een prachtig ontwerp. Toen ik hem vorig jaar mei in Veldhoven zag hangen, wist ik al dat ik die prachtige quilt zeker wilde maken. 

It was hanging behind Di Ford when she autographed my book.

Hij hing achter Di Ford, toen ze mijn boek signeerde.In the mean time I have completed block 20. 
Ondertussen heb ik blok 20 helemaal af.
The flower is at an angle, because the blocks are presented 'on point' in the quilt. 
De blokken komen op de punt in de quilt, vandaar dat de bloem er nu scheef uitziet. 


I'm also trying to find the perfect fabric for the star in the centre of block 2. The diamonds are tiny! And they are also fussy cut, would you believe. 
Ik ben ook op zoek naar het perfecte stofje voor het sterretje in het midden van blok 2. Die wiebertjes zijn zo klein! En ze worden ook nog ge-fussy-cut.A 1 pence piece on the left, and a 5 eurocent on the right.
Links een 1 pence muntstuk, rechts 5 eurocent. 

By the way, this is my block 2, in case you were wondering where that star needs to go.
Dit is trouwens mijn blok 2, mochten jullie niet meer weten waar dat sterretje moet komen In the mean time I am working on choosing fabrics for, and piecing, block 3.
En ondertussen ben ik bezig met het kiezen van stoffen en in elkaar zetten van blok 3 


And looking for that perfect sashing. It could well be this one. 
En op zoek naar de perfecte sashing. Dit zou hem wel eens kunnen worden.De insecten in de tuin zijn ook nog steeds actief en ik zit er iedere dag met de camera achteraan.
The insects in the garden are still active too, and I am following them with my camera every day. 

Yesterday this dragonfly landed on my little greenhouse. Unfortunately she didn't want to pose in a nicer place, but at least she was willing to to pose. Most dragonflies are very shy. 
Gisteren landde deze libel op de rand van het tuinkasje. Helaas wilde ze niet op een mooier plekje gaan zitten, maar ze wilde wel even voor me poseren. De meeste libellen zijn erg schuw.


And the Willow Emerald dragonflies are also still around. A few days ago she was wearing a pretty skirt.
En de houtpanserjuffers zijn er ook nog steeds. Van de week had ze een mooi rokje aan.


 A green shieldbug is destroying my Japanese anemones.
 Een groene stinkwants is mijn Japanse anemoon aan het slopen 


This is the same type of shieldbug, but at a later stage in its life. 
Dit is dezelfde soort wants, maar dan in een later stadium van zijn leven.

Well, I think that is quite enough for you to look at. Back soon with more news of my Antique Wedding Sampler.
Nou, jullie hebben wel weer even genoeg te kijken. Tot gauw met meer nieuws over mijn Antique Wedding Sampler. 

Sunday, September 7, 2014

Bee Tryptich - Bijendrieluik

Still working hard on Antique Wedding Sampler block 7 (the vase), doing the 'flower arranging'.
So nothing stitchy to share today.
Ik werk nog steeds hard aan blok 7 van Antique Wedding Sampler (de vaas) en ben bezig met 'bloemschikken'. 
Vandaag heb ik niets handwerkerigs om te laten zien.

Thought you might like the bee tryptich which I photographed a few hours ago.
Misschien vinden jullie het leuk om een bijendrieluik te zien dat ik een paar uur geleden heb gefotografeerd. 
Images are all full-frame, not manipulated in any way.
De foto's zijn op volledig formaat en niet gemanipuleerd.


Back soon with more Antique Wedding Sampler, and probably more creatures too.
Tot gauw met meer Antique Wedding Sampler en waarschijnlijk ook nog wel meer beestjes.

Friday, September 5, 2014

Antique Wedding Sampler Progress

For now, my focus project is Antique Wedding Sampler by Di Ford. Notice that I wrote 'for now' because I'm not really a one-project-stitcher as you may have noticed ;o)
Op dit moment is het project waar ik me op richt de Antique Wedding Sampler van Di Ford. Ik schrijf bewust 'op dit moment' want ik ben niet echt iemand die maar aan één project werkt, zoals je waarschijnlijk wel is opgevallen ;o)

But I did make some progress, working on different blocks.
At the moment I'm in the process of adding the broderie perse to three blocks, so that they are finally done.
Maar ik heb wel wat vooruitgang geboekt, werkend aan verschillende blokken.
En nu voeg ik de broderie perse bloemen toe aan de drie blokken, zodat ze eindelijk af zullen komen.  

First, this is block 6, which I completed last night.
Allereerst is hier blok 6, dat ik gisteravond afgemaakt heb. 

Next I am working on block 20 (as usual I am doing the blocks in random order) which still needs the broderie perse flower appliqued.
En ik werk ook aan blok 20 (zoals altijd doe ik de blokken in willekeurige volgorde) waarvan de broderie perse bloem nog moet worden geappliqueerd. 

I had to add a baste line to make sure the four leaves in the corners were positioned correctly.
Unfortunately there are no total layout drawings of the block in the book, just the templates and sometimes parts of the blocks. 
Ik heb even een rijgdraad door de omtrek gehaald, om zeker te weten dat de vier blaadjes in de hoeken op de juiste plek zaten. Helaas zijn er van dit project geen hele afbeeldingen van de blokken, alleen maar onderdeeltjes of soms een stuk van het blok. 

And today I am working on the 'flower arranging' of block 7, the vase block.
En vandaan ben ik aan het 'bloemschikken' op blok 7, het blok met de vaas. 

I will probably need to remove some of the 'buds' to make my flower fabric work.
Ik ga waarschijnlijk wat van de knoppen eraf halen om het geheel kloppend te krijgen. 


A week or so ago, I had an interesting encounter with a damselfly. I was taking a picture of some other creature....
Een week of wat geleden had ik een interessante ontmoeting met een houtpantserjuffer. Ik maakte een foto van een ander beestje....


....when the damselfly came and sat on my hand. Not sure if she was attracted by the metal shine of the camera, but she sat there patiently whilst I took the above picture, with that same hand.
... toen de houtpantserjuffer op mijn hand kwam zitten. Ik weet niet of ze werd aangetrokken door het glimmende metaal van de camera, maar ze zat daar geduldig tot ik de bovenstaande foto had gemaakt, met dezelfde hand. 

And then she posed for me...
En toen poseerde ze voor me...
Back soon with more Antique Wedding Sampler news, and probably some pictures of creatures an flowers too.

Tot gauw met meer nieuws over de Antique Wedding Sampler, en vast ook wel wat foto's van beestjes en bloemen.

Sunday, August 17, 2014

Is There Such a Thing as a Perfect Border?

I think there is. I found it for my Antique Wedding Sampler, with help from Karen of Aztec Rose Crea in Zwijndrecht.

Bestaat er zoiets als een perfecte rand? Ik denk het wel, want ik heb hem gevonden voor mijn Antique Wedding Sampler, met hulp van Karen van Aztec Rose in Zwijndrecht. 

Here it is with part of block 10 of my Antique Wedding Sampler.
Hier is hij, met een deel van blok 10 van mijn Antique Wedding Sampler. 

And here with the unfinished block 2
En hier met blok 2, dat nog afgemaakt moet worden. 

That organgy fabric is very hard to combine, and yet it complements the roses in the border beautifully
De oranjekleurige stof is erg moeilijk te combineren, en toch past hij prachtig bij de roosjes in de rand. 

Here is the border with some of the fabrics I will be using in my Antique Wedding Sampler
Hier is de rand met een aantal van de stoffen die ik wil gebruiken in mijn Antique Wedding Sampler
I also took some more pictures of the Willow Emerald Damselfly:
Ik heb ook nog wat foto's van de houtpantserjuffer gemaakt: In this last picture, where she is sitting on a lupin seed pod, she looks as if she is smiling at me, almost posing for me.
Op deze foto is het net of ze naar me lacht, of zelfs poseert voor de foto. Ze zit op een zaaddoos van de lupine.

Back soon with more Antique Wedding Sampler news, probably some Dear Jane and probably some beautiful creatures. 
Tot gauw met meer nieuws over mijn Antique Wedding Sampler, waarschijnlijk wat Dear Jane blokjes en vast ook wel wat mooie beestjes.


Sunday, August 10, 2014

Dear Jane & Garden Photographs

This appears to be the title I have given to many posts recently, but Dear Jane just won't let me go just yet, to play with other projects.
Deze titel heb ik al aan heel wat blogberichtjes gegeven de laatste tijd, maar Dear Jane heeft me stevig in haar greep en laat me nog niet werken aan mijn andere projecten. 

I completed three more blocks:
Ik heb drie blokjes afgemaakt.

Dear Jane G8 "Hunter's Comet" using fabric from my stash, and one fabric from a FQ-pack of "Crème de la Crème" background fabrics which I ordered last week.
Dear Jane G8 "Hunter's Comet" met een stofje uit mijn voorraad en één stofje uit een Fat Quarter Pakc met "Crème de la Crème" achtergrondjes die ik vorige week heb besteld. 

Dear Jane E4 "Buffalo Tree Hopper" using a fabric given to me by my friend Helen from Australia and a background fabric which my friend Jane from Wales gave me.
Dear Jane E4 "Buffalo Tree Hopper" met een stofje van mijn vriendin Helen uit Australië en een achtergrondje dat ik van Jane in Wales kreeg. 

The title made me wonder, so I had a little Google and came up with this funny creature.
De titel riep vragen bij me op, dus ik ben even gaan Googelen, en kwam dit grappige beestje tegen.

A Buffalo Tree Hopper!
De Buffalo Tree Hopper, wij noemen hem 'buffelcicade'.

And I also completed Dear Jane A3 today, "Hunter's Moon", using fabrics from my stash.
I adapted the pattern and made it the way Jane made her original block. 
En vandaag maakte ik Dear Jane A3 af, "Hunter's Moon" gemaakt van stofjes uit mijn voorraad. 
Ik heb het patroontje aangepast en hem gemaakt zoals Jane's oorspronkelijke blokje. 


My new plants are working well to draw insects to our garden, and I had a few sessions with my camera and a bag full of patience, and came up with this:
Mijn nieuwe planten werken goed om insecten naar onze tuin te lokken, en ik heb een paar sessies met mijn camera gehouden, en een zak vol geduld, en toen had ik dit:

After this photograph of a Red Admiral on the Echinacea, I realised that I needed to move the plant to a place with a better background.
Notice the photo-bombing spider :)
Na deze foto van een Atalanta op de zonnehoed, besefte ik dat ik de plant moest verhuizen naar een plek waar ik een betere achtergrond zou hebben voor mijn foto's. 
Let op de foto-bommende spin ;)  

The photo-bomber itself.
De foto-bommer zelf. 


I moved the Echinacea, which was then visited by a very active bumblebee. An hour later and after about 50 blurred pictures, and a nice sit in the sunshine, I caught the above photograph.
Ik verhuisde de Echinacea, die vervolgens werd bezocht door een hele drukke hommel. Een uur later en ongeveer 50 onscherpe foto's, en lekker in het zonnetje zitten, wist ik de bovenstaande foto te maken. 

The bumblebee also tried the violets which I grew myself, but soon realised that it was a bit too heavy for that little delicate flower.
De hommel heeft ook nog even de bosviooltjes die ik zelf heb gekweekt geprobeerd te bezoeken, maar begreep al snel dat hij/zij te zwaar was voor die kleine tere bloemetjes.


And later that evening, during the Golden Hour of evening light, the anemone looked very beautiful.
En later die avond, tijdens het 'gouden uur', zag de anemoon er prachtig uit. 


I bought some new bits of fabric for my Dear Jane blocks via Facebook of all places.
These lovely reproduction fabrics came in the post yesterday. They are left over from someone else's Dear Jane quilt.
Ik heb wat nieuwe stofjes voor mijn Dear Jane-blokjes via Facebook gekocht. 
Deze mooie reproductiestofjes kwamen gisteren met de post. Ze waren over van een Dear Jane quilt van iemand anders.

Now I'm trying to come up with suitable background fabrics, and the absolute perfect block to use these beauties for.
En nu ben ik op zoek naar passende achtergrondjes, en het perfecte blokje om deze mooie stofjes voor te gebruiken.

Thanks for your lovely comments. I will be back soon with more of the same subjects. I hope you are not getting bored with them.
Bedankt voor jullie leuke berichtjes. Tot gauw met meer van dezelfde onderwerpen. Ik hoop dat het jullie nog niet verveelt.Wednesday, August 6, 2014

WOW: Dear Jane & Garden Creatures

One more block completed for my Dear Jane:
Ik heb weer een blokje af voor mijn Dear Jane: 

I12 - "Fred's Square Fair" using fabric from my stash.
De stofjes kwamen uit mijn voorraad.


And I just had to try one of those triangles, since I had found the perfect fabric in my stash:
En ik moest gewoon zo'n punt proberen, toen ik het perfecte stofje vond in mijn voorraad: 

This is a triangle for the border of the top row, 9th from the left.
Dit is een punt voor de bovenrand, de 9e van links. 

That leaves 139 blocks and 54 triangles still to make :o)
Nu zijn er nog 139 blokjes en 54 punten over om te maken :o) 


Postie just brought this lovely selection of fabrics from my friend Helen in Australia.
De postbode bracht net deze prachtige verzameling stofjes van mijn vriendin Helen in Australië. 


Thank you Helen! I'm already leafing the book to find the perfect blocks for these pretty fabrics.
Dank je wel, Helen! Ik blader al door het boek om de perfecte blokjes te vinden voor deze mooie stofjes.

A few days ago I had a quick visit to the garden centre to buy some buddleja's, butterfly bushes.
And about 24 hours later, I had my first visitor on one of the dwarf buddleja's. It is red admiral.
Een paar dagen geleden heb ik een kort bezoekje gebracht aan het tuincentrum om wat vlinderstruikjes te kopen. En bijna 24 uur later had ik mijn eerste bezoek op een van de dwergvlinderplanten. Het is een atalanta. 


I also bought some Echinacea in these amazing colours called "Summer Cocktail"
Ik heb ook wat Echinacea (Zonnehoed) gekocht in deze geweldige kleuren. Ze heten "Summer Cocktail".


They were covered in butterflies at the garden centre, so I thought they would work well to draw butterflies to our garden.
In het tuincentrum zaten ze onder de vlinders, dus ik bedacht dat zij ook vlinders naar onze tuin konden lokken. 

Now I'm off to link my blog to Esther Aliu's for WOW (WIPs on Wednesdays). If you need stitchy inspiration, that is the place to visit.

Nu ga ik een link maken van mijn blog naar dat van Esther Aliu voor WOW (WIPs op woensdag). Als je handwerkinspiratie nodig hebt, zal je het daar zeker vinden.

Friday, August 1, 2014

Dear Jane & Damselfly

Today I finished another Dear Jane block and started the next one.
Vandaag heb ik weer een Dear Jane-blokje afgemaakt, en ben ik aan de volgende begonnen. 

First I completed C6 "Ashley's Aura"
Eerst maakte ik C6 "Ashley's Aura" af

And I'm now working on G8 "Justin's Comet"
The reason I didn't finish it this evening, is that I'm not sure I'm happy with my choice of background fabric.
En nu werk ik aan G8 "Justin's Comet".
De reden waarom ik heb niet vanavond heb afgemaakt, is dat ik niet zeker ben van het achtergrondstofje.  

So I'm leaving it for now.
Ik laat hem maar even 'sudderen'. 

For days I have been 'chasing' Willow Emerald Damselflies around our garden. And today I managed to get some good photographs of them. Chase over, I think :o)
Ik 'jaag' al dagen op houtpantserjuffers in onze tuin. Vandaag heb ik eindelijk wat mooie foto's van ze kunnen maken. Jacht gesloten, denk ik :o) 
Back soon with more Dear Jane and whatever else takes my fancy.
Tot gauw met meer Dear Jane en wat er ook op dat moment mijn aandacht trekt.

Thank you for your lovely comments.
Bedankt voor jullie leuke berichtjes.