Welcome to my blog, where I write mostly about my passions cross stitching, patchwork & applique, and watercolour painting.

I hope you enjoy reading about my projects, and that you will leave a comment before you go.


If you have any questions, do not hesitate to ask.


Please scroll down to the bottom of the page to find my labels, if you are looking for something specific.

Welkom op mijn blog waar ik vooral schrijf over mijn passies borduren, patchwork & appliqueren en aquarelleren.

Ik hoop dat je het leuk vindt over mijn projecten te lezen en dat je een berichtje achter zult laten voor je mijn blog verlaat.

Als je vragen hebt, aarzel dan niet om ze te stellen.

Als je iets specifieks zoekt, vind je mijn labels helemaal onderaan mijn blog.


Anne Marieke

Wednesday, October 22, 2014

WOW: Stonefields Hexagon Flowers & Flying Geese

After completing the blocks for month 1 of Stonefields, I started making hexagon flowers and flying geese. For Stonefields' border I need 168 hexagon flowers and three of them are used on blocks in the centre of the quilt. And the inner border consists of 44 flying geese on each side.

Nadat ik de blokjejs van maand 1 van Stonefields af had, ben ik begonnen met de hexagon bloemen en flying geese. Voor de rand van Stonefields heb ik 168 hexagon bloemen nodig, en er ziten er drie op blokjes in het middenstuk van de quilt. En de binnenrand bestaat uit 44 flying geese per kant. 

So far I have completed 5 hexagon flowers. Still 12 to go for this month!
Tot nu toe heb ik vijf hexagon bloemen af. Nog 12 te gaan voor deze maand. 

Karen gave me the beautiful William Morris fabric used in this hexagon. 
Het mooie William Morris stofje kreeg ik van Karen.  

A small start on my flying geese inner border.
Een klein begin voor mijn flying geese voor de binnenste rand. 

Jane sent me some fabrics for Stonefields. The little pussycat and the doggie are just too sweet. They will be used as hexagon centres. And the other two fabrics are waiting for the perfect block to come along. The card is lovely too. 
Jane stuurde me wat stofjes voor Stonefields. Het kleine katje en hondje zijn té schattig. Ze worden gebruikt als middenstukje voor de hexagons. En de ander twee stofjes wachten op het perfecte blok. En de kaart is ook al zo mooi.


She also sent me the leftover corners of her Home Sweet Home quilt, to be used for my Dear Jane or my quilt with roses which is still in the planning stages.
Thank you very much, Jane!
Ze stuurde me ook de overgebleven hoeken van haar Home Sweet Home rand, om te gebruiken voor mijn Dear Jane of mijn rozenquilt, die nog in de planning is. 
Dank je wel, Jane! 


A few days ago the sun came out after a shower and our new pansies looked beautiful. 
Een paar dagen geleden ging de zon schijnen vlak na een regenbui. Onze nieuwe viooltjes zagen er prachtig uit.  Back soon with more news of Stonefields. It won't be long before part 2 arrives. I cannot wait!
Tot gauw met meer nieuws over Stonefields. Het duurt niet lang meer voor deel 2 komt. Ik kan niet wachten! 

I will be linking with Esther's blog for WOW (WIPs on Wednesdays). If you need inspiration that's the place to go.
Nu ga ik mijn blog koppelen aan dat van Esther voor WOW (WIPs op Woensdag). Als je inspiratie nodig hebt, ga dan zeker even kijken.

Monday, October 20, 2014

Stonefields Part 1

Last night I completed the last block for month one of Stonefields by Susan Smith. This month we are making 13 blocks
Gisteravond heb ik het laatste blokje voor de eerste maand van Stonefields van Susan Smith afgemaakt. We maken deze maand 13 blokjes. 

Here are the four stars, which will go in the four corners of the centre part of the quilt
Hier zijn de vier sterren, die in de hoeken van het middenstuk van de quilt zullen komen.

Next came two Orange Peel blocks
Toen kwamen de Orange Peel blokjes
two Pomegranate blocks
twee Pomegranates
Two St Honoré Gateaus
Twee St Honoré taartjes
Two Willies Birthday blocks
We vierden Willie's verjaardag twee keer
I chose the centre circles for these blocks over the weekend
Ik koos dit weekend de rondjes voor deze blokjes. 


And the last block was the "Posy Pot".
En het laatste blokje was de "Posy Pot".  


I made this block yesterday.
Dit blokje heb ik gisteren gemaakt.


My friend Michele sent me some background fabrics for Stonefields.
Mijn vriendin Michele stuurde me een paar achtergrondjes voor Stonefields.
Thank you Michele!
Dank je wel, Michele! 

And now I'm working ahead, doing this month's share of flying geese for the inner borders and the hexagon flowers for the outer borders. I need 17 flying geese and 17 flowers for October.
En nu werk ik vast vooruit, een maak vast het aandeel vliegende gansjes voor de binnenste rand en de hexagonbloemen voor de buitenste rand. Ik heb 17 gansjes en 17 bloemetjes nodig voor oktober. 

This looks like a lot of hexagons, but they will only make five and a half flowers. And I need 171 of them.
Dit ziet eruit als heel veel hexagons, maar ik kan er maar vijf en een halve bloem van maken. En ik heb er 171 nodig. 

I cannot wait for month two's patterns to arrive in the post. This is so much fun.
Ik kan niet wachten tot de patronen van volgende maand bij de post zitten. Het is zo leuk om te doen.

Sunday, October 19, 2014

200! (edited)

I started this blog on January 6th 2010 and today I welcomed my 200th follower.
Thank you so much for taking the time to follow my blog.

Ik begon mijn blog op 6 januari 2010 en vandaag kan ik mijn 200e volger verwelkomen. Heel erg bedankt voor het volgen van mijn blog. 

Raindrops on a pansy, 16th October 2014I just had to edit this post and add the comment I just received: 
Ik moest dit berichtje even aanpassen en jullie de reactie laten lezen die ik net ontving: 
 
Just read your post and realised I'm your 200 th.
What a coincidence I started my blog in January 2010 too.
Sorry I have missed so many of your post but will catch up now I've found you.
I love your appliqué its so neat.  

 Thank you for being my 200th follower and for your kind comments, Sue! 
Bedankt dat je mijn 200e volger wilde zijn, en voor je aardige commentaar, Sue! Sunday, October 12, 2014

Stonefields

Yep, I fell for Stonefields too.

Ja hoor, ook ik ben voor Stonefields gevallen. 

 

My first instalment arrived on October 2nd and I started that same afternoon. As usual, I'm using my own fabrics. In 10 days' time I completed three stars, and found my fabric for the fourth star...

Mijn eerste deel kwam op 2 oktober en ik ben diezelfde middag nog begonnen. In 10 dagen tijd heb ik drie sterren gemaakt en de stof voor mijn vierde ster gekozen.... 

completed two Orange Peel blocks...
twee Orange Peels afgemaakt...

Orange Peel I

Orange Peel II
And the first Pomegranate is done too.
En de eerste Pomegranate is ook af. 

The Orange Peel part of this Pomegranate was made using a fabric which Jane sent me (shown in my previous post). The William Morris fabric (top left) used in the first Orange Peel was also a gift from Jane.
Voor het Orange Peel middenstukje van deze Pomegranate gebruikte ik het stofje dat Jane me stuurde (te zien in mijn vorige blogje). En het William Morris stofje (linksboven) van de eerst Orange Peel was ook een cadeautje van Jane.

Yesterday I made the first four circles for the first of two St Honoré Gateau, using Perfect Circle templates:
Gisteren heb ik de eerste vier cirkels voor de eerste van twee St Honoré Gateaus gemaakt, met behulp van Perfect Circles malletjes.
This is what the gateau looks like now
Zo ziet het taartje er nu uit 


Difficult to see in the first picture, but it has a pretty white on cream butterfly in the centre.
I had to cut away the background fabric (eek...), because the little red flower were showing through the gateau. 
Moeilijk te zien op de eerste foto, maar er zit een wit-op-crème vlinder midden op het taartje. 
I moest de achtergrondstof achter het taartje wegknippen (brrr) omdat de rode bloemetjes er doorheen schenen.

I used scraps sent to me by stitching friend Hanneke (thank you Hanneke!) and fabrics from my stash.
Ik gebruikte scraps die handwerkvriendin Hanneke stuurde (dank je wel Hanneke) en stofjes uit mijn eigen vorraad. 

I made some more circles late last night, and it looks like I may need to do something about the pink scrap of fabric I used, it is bleeding quite badly.
Gisteravond laat heb ik nog wat rondjes gemaakt, en ik moet duidelijk iets doen aan het roze rondje, want het scrapje stof is flink doorgelopen. 


And I also worked on the first Willie's Birthday block, which is still missing one 'leaf'.
Gisteren heb ik ook aan de eerste van twee Willie's Birthday blokjes gewerkt, dat nog één 'blad' mist. 


Two more scraps from Hanneke and the cream with pink flowers was sent to me by Helen from Australia. Maybe you recognize it from my Dear Jane block where it was also used.
Weer twee scraps van Hanneke en de crème met roze bloemetjes komt van Helen uit Australië. Jullie herkennen het misschien van mijn Dear Jane blokje, waar ik het ook voor gebruikte.

I just love using different bits of fabrics given to me by friends from all over the world. It makes this quilt very special. 
 Ik vind het zo leuk om stukjes stof te gebruiken die mijn vriendinnen van over de hele wereld me hebben gestuurd. Dat maakt deze quilt heel bijzonder. 

This blog post was supposed to be about Mountmellick, on which I was working away faithfully, until the first Stonefields envelope arrived in the post. Once I have completed the first instalment, I will be going back to Mountmellick. I have seen a sneak preview of how it will look finished and now I need to get a move-on until the last part is published mid November.

Dit blogje had over Mountmellick moeten gaan, waar ik trouw aan werkte toen de eerste Stonefields-envelop door de brievenbus kwam. Als deel 1 af is, ga ik weer terug naar Mountmellick. Ik heb een foto gezien van hoe hij wordt als hij af is, dus ik moet nog even hard aan het werk tot het laatste deel half november uitkomt. 

Back soon with more news of Stonefields and Mountmellick.
 Tot gauw met meer nieuws over Stonefields en Mountmellick. 


Friday, September 26, 2014

Antique Wedding Sampler Progress

I completed another block of Antique Wedding Sampler, block 3.
After making a mistake with the triangles, I got help from Hanneke who sent me more fabric. Thank you!

Ik heb weer een blok af van Antique Wedding Sampler, blok 3. 
Nadat ik een fout had gemaakt met de driehoeken, kreeg ik hulp van Hanneke, die me meer stof stuurde. Dank je wel! 


I started block 4, which has five pieced stars, a big one in the centre and four small ones in the corners.

Ik ben gelijk begonnen aan blok 4, die vijf patchworksterren heeft, een grote in het midden en vier kleintjes op de hoeken. 
The first of the small stars, measuring 3,5 inches. Since yesterday evening, they are all finished.

Het eerste kleine sterretje, met een afmeting van ongeveer 7,5 cm. Sinds gisteravond zijn ze allevier af. 


Postie brought me a parcel from Jane, containing very handy plastic bags in three sizes to keep my projects organized, lovely fabrics for my Dear Jane, and last but not least a card of a Scottish Highland 'Coo'. Thank you, Jane!

De postbode bracht een pakje van Jane, met handige zakjes in drie maten om mijn projecten op orde te houden, mooie stofjes voor mijn Dear Jane en een kaart van een Schotse Highland 'Coo'. Dank je wel, Jane!
 


Summer has gone and has been replaced by a rather chilly Autumn. Apparently we are in for a bit more Indian Summer over the weekend, so hopefully I will be able to catch some more creatures on camera.

De zomer is voorbij en is vervangen door een behoorlijk kille herfst. Maar we krijgen nog een plukje nazomerweer in het weekend, dus hopelijk kan ik nog wat beestjes op de camera vangen. 

This is what I 'caught' over the past week

Dit is wat ik de afgelopen week 'gevangen' heb

Willow Emerald Damselfly on ivyJapanese Anemone in morning light
Hoverfly on Echinacea
Back soon with more news of Antique Wedding Sampler, and probably also about Stonefields. The BOM is about to start. I should receive my first instalment on Wednesday. How exciting!

Tot gauw met meer nieuws over Antique Wedding Sampler, en waarschijnlijk ook over Stonefields. Het blok van de maand staat op het punt van beginnen. Deel 1 zou woensdag in de bus moeten liggen. Spannend!

Friday, September 12, 2014

Antique Wedding Sampler Progress

I'm still captivated by Antique Wedding Sampler by Di Ford. It is such a beautiful design. When I saw it in Veldhoven last year, I knew I would have to make that beautiful quilt myself.

Ik ben nog steeds in de ban van Antique Wedding Sampler van Di Ford. Wat is het toch een prachtig ontwerp. Toen ik hem vorig jaar mei in Veldhoven zag hangen, wist ik al dat ik die prachtige quilt zeker wilde maken. 

It was hanging behind Di Ford when she autographed my book.

Hij hing achter Di Ford, toen ze mijn boek signeerde.In the mean time I have completed block 20. 
Ondertussen heb ik blok 20 helemaal af.
The flower is at an angle, because the blocks are presented 'on point' in the quilt. 
De blokken komen op de punt in de quilt, vandaar dat de bloem er nu scheef uitziet. 


I'm also trying to find the perfect fabric for the star in the centre of block 2. The diamonds are tiny! And they are also fussy cut, would you believe. 
Ik ben ook op zoek naar het perfecte stofje voor het sterretje in het midden van blok 2. Die wiebertjes zijn zo klein! En ze worden ook nog ge-fussy-cut.A 1 pence piece on the left, and a 5 eurocent on the right.
Links een 1 pence muntstuk, rechts 5 eurocent. 

By the way, this is my block 2, in case you were wondering where that star needs to go.
Dit is trouwens mijn blok 2, mochten jullie niet meer weten waar dat sterretje moet komen In the mean time I am working on choosing fabrics for, and piecing, block 3.
En ondertussen ben ik bezig met het kiezen van stoffen en in elkaar zetten van blok 3 


And looking for that perfect sashing. It could well be this one. 
En op zoek naar de perfecte sashing. Dit zou hem wel eens kunnen worden.De insecten in de tuin zijn ook nog steeds actief en ik zit er iedere dag met de camera achteraan.
The insects in the garden are still active too, and I am following them with my camera every day. 

Yesterday this dragonfly landed on my little greenhouse. Unfortunately she didn't want to pose in a nicer place, but at least she was willing to to pose. Most dragonflies are very shy. 
Gisteren landde deze libel op de rand van het tuinkasje. Helaas wilde ze niet op een mooier plekje gaan zitten, maar ze wilde wel even voor me poseren. De meeste libellen zijn erg schuw.


And the Willow Emerald dragonflies are also still around. A few days ago she was wearing a pretty skirt.
En de houtpanserjuffers zijn er ook nog steeds. Van de week had ze een mooi rokje aan.


 A green shieldbug is destroying my Japanese anemones.
 Een groene stinkwants is mijn Japanse anemoon aan het slopen 


This is the same type of shieldbug, but at a later stage in its life. 
Dit is dezelfde soort wants, maar dan in een later stadium van zijn leven.

Well, I think that is quite enough for you to look at. Back soon with more news of my Antique Wedding Sampler.
Nou, jullie hebben wel weer even genoeg te kijken. Tot gauw met meer nieuws over mijn Antique Wedding Sampler.