Welcome to my blog, where I write mostly about my passions cross stitching, patchwork & applique, and watercolour painting.

I hope you enjoy reading about my projects, and that you will leave a comment before you go.


If you have any questions, do not hesitate to ask.


Please scroll down to the bottom of the page to find my labels, if you are looking for something specific.

Welkom op mijn blog waar ik vooral schrijf over mijn passies borduren, patchwork & appliqueren en aquarelleren.

Ik hoop dat je het leuk vindt over mijn projecten te lezen en dat je een berichtje achter zult laten voor je mijn blog verlaat.

Als je vragen hebt, aarzel dan niet om ze te stellen.

Als je iets specifieks zoekt, vind je mijn labels helemaal onderaan mijn blog.


Anne Marieke

Sunday, April 13, 2014

When You Don't Celebrate Birthdays....

...your sister and niece come for a suprise visit (it got a bit chilly in the garden and we started making silly selfies ;o)
...komen je zus en nichtje een verrassingboezoek brengen (het werd wat frisjes in de tuin en we begonnen flauwe selfies te maken ;o)) 
...your friends send you stash shopping in your favourite patchwork & quilting shop
(thanks Ineke , Carla and Jacqueline )
...mag je van je vriendinnen lapjes kopen in je favoriete patchwork & quiltwinkel 
(bedankt Ineke, Carla en Jacqueline!) 


... your friend from Wales sends this lovely fabrics for your Dear Jane and Sarah Morell projects, and includes a beautiful card by a watercolour artist (thank you Jane!). And the package arrived exactly on my birthday.
...je vriendin uit Wales stuurt deze prachtige stofjes voor je Dear Jane en Sarah Morell projecten, en doet er een prachtige kaart bij van een aquarelschilder (dank je wel Jane!) En het pakje kwam ook nog eens precies op mijn verjaardag aan!

.... your sister and niece buy you these beautiful tulips (cat not included ;o))
... je zus en nichtje kopen deze prachtige tulpen voor je (exclusief kat ;o))... your other half takes you to the garden centre to buy some plants for the garden instead of a bouquet which our furry boy would have devoured within the hour
... je andere helft neemt je mee naar het tuincentrum om plantjes voor de tuin te kopen, in plaats van een boeket bloemen dat ons harige jochie binnen een uur gesloopt zou hebben

.... your niece crochets this beautiful cat bed for your furbaby Luna
... je nichtje haakt dit mooie mandje voor je schatje Luna

Not bad, eh? :o)
Niet slecht, toch? :o)

I also completed two more Dear Jane blocks: 

Ik heb ook weer twee Dear Jane blokjes afgemaakt.

Dear Jane A5, 30 pieces on 11 x 11 cm / 4.5 x 4.5 inches
Dear Jane B12

I had better go and plant my new treasures in the garden, and finish off the next Dear Jane block.
Nu ga ik mijn nieuwe schatten planten in de tuin, en mijn volgende Dear Jane blokje afmaken. 

Thanks for dropping by. I will be back soon with new blocks for my Antique Wedding Sampler (Di Ford).

Bedankt dat je langskam. Ik ben snel weer terug met nieuwe blokken voor mijn Antique Wedding Sampler (Di Ford).

Sunday, April 6, 2014

Patchwork & Quiltdagen Rijswijk

Today I visited the "Patchwork & Quiltdagen" quiltshow in Rijswijk together with my friend Carla (no blog).

Vandaag ben ik naar de "Patchwork & Quiltdagen" in Rijswijk geweest, samen met mijn vriendin Carla (geen blog).

The majority of the quilts on show was quite modern, but we managed to find quite a few which we liked. First of all these three quilts bij Jacqueline de Jonge:

De meerderheid van de quilts die er hingen waren vrij modern, maar we hebben er toch een aantal gevonden die we mooi vonden. 
Allereerst deze drie quilts van Jacqueline de Jonge:  
I took a few detail images of this quilt, because the quilting was so beautiful...

Ik heb een paar detailfoto's gemaakt van deze quilt, omdat hij zo mooi was gequilt... 


... and also to show the beautiful combination of batik fabrics with 'ordinary' fabrics. 

... en ook om de prachtige combinatie van batiks met gewone stoffen te laten zien.


There were quite a few art quilts on show.

Er hingen vrij veel art quilts. 

My favourite was this tryptich by Erica van den Berg called  "Aarde" ("Earth")

Mijn favoriet was dit drieluik van Erica van den Berg, met als titel "Aarde". 

And this beautiful piece by Ineke van Unen called "Vrijheid 2" ("Freedom 2")

En dit prachtige stuk van Ineke van Unen, "Vrijheid 2". 

It was only about A4 size.

Hij had ongeveer het formaat van een A4. 

This purple beauty was stitched by Claudia Kreuzig from Germany and is called "Geißblatt" (honeysuckle)

Deze paarse schoonheid werd gemaakt door Claudia Kreuzig uit Duitsland en heet "Geißblatt" (kamperfoelie)

I took a detail photo to show the wonderful quilting, using the colours in the fabrics.

Ik heb een detailfoto gemaakt om het prachtige quiltwerk te laten zien, dat gebruik maakte van de kleuren in de stoffen.

And this art quilt by Heide Stoll-Weber from Germany was called "Rock Formation I".

En deze art quilt van Heide Stoll-Weber uit Duitsland heette "Rock Formation I".

I was impressed by the pale fabrics, which received their detail through the clever quilting.

Ik was onder de indruk van de lichte stoffen, die door het slimme quilten meer contrast kregen.


And of course I have to show you my new stash. Some cream, pink and burgundy fabrics for my Dear Jane:

En natuurlijk wil ik jullie mijn nieuwe stofjes laten zien. Een paar crème, roze en bordeaux stofjes voor mijn Dear Jane:


And a few fabrics to add to my stash of reproduction fabrics for different projects:

En een paar stofjes voor mijn verzameling reproductiestoffen voor verschillende projecten:

I hope you enjoyed my little tour around the quiltshow.
Until next time with news about my own projects.

Ik hoop dat je hebt genoten van de kleine rondleiding door de quilttentoonstelling.
Tot de volgende keer, met nieuws over mijn eigen projecten. 
Friday, April 4, 2014

Antique Wedding Sampler

My second new project is Antique Wedding Sampler. Another one by Di Ford. I just love her designs.

Mijn tweede nieuwe project is Antique Wedding Sampler. Weer een Di Ford-ontwerp. Ze zijn zo mooi! 

I have several blocks in different stages of completion. Still trying to find those perfect fabrics to complete them, or even piece them. Little bags filled with parts of the blocks :o)

Ik heb verschillende blokken in allerlei stadia. Nog steeds op zoek naar de perfecte stofjes om ze af te maken, of zelfs maar in elkaar te zetten. Allemaal zakjes met onderdelen van de blokken :o)

The first one I completed (as usual I am not doing the blocks in any particular order) is block 10:


Please excuse the creases. It came with me to Scotland to work on, and I don't really want to press my applique blocks. They are more 'alive' when I don't press them.

Sorry voor de kreukels. Het blok is meegeweest naar Schotland om aan te werken, en ik wil liever niet mijn geappliqueerde blokken strijken. Ze 'leven' meer als ik ze niet strijk.

Hope you like it.

Ik hoop dat jullie hem mooi vinden.

Thanks for all your lovely comments on my stitching, and also my water colour paintings. I find them very motivating.

Bedankt voor al jullie leuke berichtjes over mijn handwerkprojecten, en ook mijn aquarellen. Ze zijn heel motiverend!

Tuesday, April 1, 2014

My Dear Jane & Water Colour Paintings of Harris & Skye

I arrived safely back home yesterday afternoon, after two lovely weeks in Scotland.
We spent a week on the Isle of Harris in the Outer Hebrides, in this lovely holiday cottage:

Ik ben gisteren veilig teruggekomen, na twee heerlijke weken in Schotland. 
We hebben een week doorgebracht op het eiland Harris, in de Buiten Hebriden, in dit leuke vakantiehuis:  


The other week we spent on Skye, where my friend lives.

De andere week brachten we op Skye door, waar mijn vriendin woont. 

Exciting news, I started my own Dear Jane project. Every self-respecting quilter appears to have done one ;o)) so now I'm starting mine. I have three little blocks finished:

Spannend nieuws! Ik ben begonnen aan mijn eigen Dear Jane. Iedere zichzelf respecterende quilter (;o)) lijkt er een te hebben gemaakt, dus nu begin ik aan de mijne. Ik heb drie kleine blokjes afgemaakt: 


The colours I chose are burgundy and dusky pinks, with different cream backgrounds. I'm not stitching them in any particular order. This is A7, part of the burgundy ones.

De kleuren die ik gekozen heb zijn bordeaux en zachtroze, met verschillende crème achtergrondjes. Ik maak ze niet op volgorde. Dit is A7, een van de bordeaux-blokjes.A8 which will be next door to it, a burgundy and cream one.

A8, die ernaast zal komen, een bordeaux met crème blokje. 

B3, one on the second row, in dusky pink and cream.

B3, eentje van de tweede rij, in zachtroze en crème. 

I also painted (at last!) and got three watercolours done whilst I was away. They might still need a bit of tweaking with pastels, but I will have a think before I do that. It was almost a year since I had last painted:

En ik heb ook (eindelijk!) weer geschilderd, en drie aquarels gemaakt terwijl ik weg was. Er moet misschien nog wel iets aan gedaan worden met pastelkrijt, maar daar denk ik eerst nog even over na. Het was bijna een jaar geleden dat ik voor het laatst geschilderd had. 
Scottish West Coast. Watercolour.
Schotse Westkust. Aquarel


West Coast, Isle of Harris, Scotland. Watercolour.
Westkust van het eiland Harris, Schotland. Aquarel.

"Memories of Scotland", painted entirely from memory. Watercolour.
30 March 2014

"Memories of Scotland", helemaal uit geheugen geschilderd. Aquarel
30 maart 2014


And I just had to share this picture with you, of a sunset on our favourite beach on the Isle of Harris: Luskentyre. Such mind-blowing beauty. I just admired and absorbed.

Ik moest gewoon deze foto met jullie delen, van een prachtige zonsondergang op ons lievelingsstrand op het eiland Harris: Luskentyre. Overweldigende schoonheid die ik alleen maar kon bewonderen en in mij opnemen.

I think I will wait for my next painting tuition to attempt to paint this in watercolour.

Ik denk dat ik maar wacht tot mijn volgende schilderles voor ik me hier aan waag. 

Back soon with my second new quilting project.

Binnenkort laat ik jullie mijn tweede nieuwe quiltproject zien.

Thanks for all your lovely comments.

Bedankt voor jullie leuke berichtjes.

Wednesday, March 26, 2014

Back in Harris, Outer HebridesIt has been a month since I wrote a blog entry, so here goes.
No stitchy news this time, but I will be back soon with two new projects I'm working on.

Het is een maand geleden dat ik iets geschreven heb op mijn blog, dus hoogste tijd. 
Geen handwerknieuws deze keer, maar ik ben snel weer terug met twee nieuwe projecten waar ik aan werk.

I travelled to my beloved Scotland on the 17th of March, and last Saturday we took the Ferry to Tarbert on the Isle of Harris, in the Outer Hebrides.

Op 17 maart ben ik naar mijn geliefde Schotland gereisd. Eerst naar Skye en afgelopen zaterdag hebben we de veerboot van Uig op Skye naar Tarbert in de Buiten Hebriden genomen.


Selfie on the ferry from Uig on Skye to Tarbert on Harris, Outer Hebrides.

Selfie op de boot van Uig naar Tarbert.

We are staying in our favourite cottage Laxdale again.

We logeren weer in ons lievelingshuisje Laxdale Cottage.

Visiting all the lovely beaches we love so much

Bezoeken alle prachtige stranden waar we zo veel van houdenI haven't done any painting yet, but did manage a bit of stitching. I will show you pictures next time I find a WiFi signal somewhere.
The weather is so lovely, that we are not spending much time indoors to do stitching or painting.
 
Ik heb nog niet geschilderd, maar heb wel wat gehandwerkt. Dat laat ik de volgende keer zien als ik ergens WiFi tegenkom. 
Het weer is zo mooi dat we nauwelijks tijd binnen doorbrengen om te handwerken en schilderen.

Greetings from the Isle of Harris, Outer Hebrides, Scotland.

Groetjes van het eiland Harris in de Buiten Hebriden, Schotland.

Wednesday, February 26, 2014

WOW: Château Hexagon Progress


Since my last blog post, I made some progress on my Château Hexagon project. This is what I have got so far.

Sinds mijn laatste blogje, ben ik flink opgeschoten met mijn Château Hexagon-project. Dit is wat ik tot nu toe heb. 
 
At the moment I'm adding 16 little windows to the castle, including some surface stitchery. Five down, eleven to go!

Ik ben bezig met 16 kleine raampjes op het kasteel te zetten, en daar nog wat op te borduren. Vijf zijn er klaar, ik moet er nog elf! 

The finishing suggested by Lynette Anderson, designer of this pretty project, is a scrappy border using all the fabrics in this project, and four corner blocks with hexagon flowers. 

Lynette Anderson, ontwerpster van dit leuke project, stelt een scrappy rand voor met alle in het project gebruikte stofjes, en op de vier hoeken een blokje met een hexagonbloem.Here are a few detail images of the applique and stitcheries. The little applique goose is only 2 inches across. 

Hier zijn wat detailfoto's van de applicaties en stitcheries. Het kleine gansje is maar 5 cm lang. 
I don't often show you pictures of our third cat Elvis. That's because he is frightened of the camera (and lots of other things). We adopted him from a cat shelter in September 2005, when he was just 12 weeks old. He was found in a street at only 6 weeks old. You can imagine why he came with some 'baggage'.

Ik laat jullie niet zo vaak foto's zien van onze derde kat Elvis. Dat komt omdat hij bang is voor de camera (en voor nog veel meer dingen). We hebben hem in september 2005 geadopteerd uit een asiel, toen hij pas 12 weken oud was. Hij was op straat gevonden toen hij nog maar zes weken oud was. Niet vreemd dat hij een rugzakje heeft.


Whilst Kruimel and I watched the figure skating at the Winter Olympics, I traced the zillions of tiny pieces for the first border for LE. Not that I have completed my centre with the four vases, but I just like to do something useful when I'm watching someting on the tv or laptop.
And Love Entwined has started calling my name again (but so has Phebe and Mountmellick...).

Terwijl Kruimel en ik keken naar het kunstrijden bij de Olympische Spelen, heb ik een enorm aantal kleine stukjes voorbereid voor de eerste rand voor Love Entwined. Niet dat ik mijn middenstuk met de vier vazen af heb, maar ik vind het fijn om iets nuttigs te doen als ik naar iets op de tv of op mijn laptop kijk. En Love Entwined begint weer te kriebelen (maar Phebe en Mountmellick doen dat ook...). 


My Dad started his five weeks' radiation therapy on Monday and is doing as well as he could be, given the circumstances.

Mijn vader is afgelopen maandag begonnen met vijf weken bestralingen en het gaat naar omstandigheden goed met hem. 

I am off to link my blog to Esther Aliu's WOW (WIPs on Wednesdays). She has started her own LE and it is very exciting to follow. 

Nu ga ik mijn blog linken aan dat van Esther Aliu voor haar WOW (WIPs op Woensdag). Ze is begonnen aan haar eigen Love Entwined and het is heel spannend om te volgen.


Thank you for all your kind comments and welcome to my new followers.

Bedankt voor al jullie leuke berichtjes en welkom voor mijn nieuwe volgers.

Wednesday, February 5, 2014

Betty Prins Trunk Show

It is not often that I write two blog posts on the same day. I had a lovely afternoon at Rijpwetering at the Hertogshoeve, a gorgeous farm building in a lovely location, where Betty Prins's Trunk Show was held today.

Het komt niet vaak voor dat ik twee keer op dezelfde dag een blogje schrijf. Ik had een heerlijke middag in Rijpwetering, bij de Hertogshoeve, een prachtige borderij op een prachtig plekje, waar Betty Prins haar trunkshow hield.

Upon entering the huge farm kitchen, this is the first thing you see:

Als je de grote boerenkeuken in loopt, is dit het eerste wat je ziet: 

I would have happily packed this sideboard with gorgeous china in the boot of my Twingo, which alas is too small ;o)

Ik had graag deze buffetkast mét het prachtige servies ingeladen in de achterbak van mijn Twingo, die helaas te klein is ;o) 

Betty had everything at the ready for the start of her trunk show. Her beautiful hexagon quilt was real eye candy, with lots of little bits of pretty fabric.

Betty had alles klaarstaan voor het begin van haar trunkshow. Haar prachtige hexagonquilt was echt een genot voor het oog, met allemaal mooie kleine stukjes stof. 

What a great idea to combine cross stitched hearts with patchwork and applique. Certainly something to bear in mind for a future project. Betty has imcorporated all the names of her family members in all the hearts. It has become a real family heirloom.

Wat een geweldig idee om borduurwerk te combineren met patchwork en applique. Echt iets om te onthouden voor een toekomstig project. Betty heeft alle namen van haar familieleden verwerkt in de hartjes. Het is een echt familie-erfstuk geworden. 

Her Dear Jane quilt is another beauty. Please check her blog (click) for a total image. This is the picture I took this afternoon whilst the quilt was lying on a table:

Haar Dear jane is ook al zo'n schoonheid. Kijk even op haar blog  voor de hele quilt. Deze foto maakte ik vanmiddag toen de quilt even op een tafel lag:

When I met Betty at Samsara Qulting in Lisse ten days ago, she promised me she would bring along the centre of her Phebe. Here it is:

Toen ik Betty een dag of tien geleden bij Samsara Quilting in Lisse ontmoette, beloofde ze me dat ze haar Phebe-middenstuk mee zou nemen naar Rijpwetering. En hier is hij dan: 


Karen, hostess of the Hertogshoeve, is also a quilter. Her Sarah Morell is very inspiring, in this picture shown with Betty's Dear Jane:

Karen, gastvrouw van de Hertogshoeve is ook een quiltster. Haar Sarah Morell zit vol inspiratie; op deze foto zie je hem samen met de Dear Jane van Betty: 

My head is whizzing with inspiration and new ideas.

Mijn hoofd tolt van de inspiratie en nieuwe ideeën. 

Karen and Betty, thank you so much for a lovely afternoon at Rijpwetering.

Karen en Betty, heel erg bedankt voor de geweldige middag in Rijpwetering.