Welcome to my blog, where I write mostly about my passions cross stitching, patchwork & applique, and watercolour painting.

I hope you enjoy reading about my projects, and that you will leave a comment before you go.


If you have any questions, do not hesitate to ask.


Please scroll down to the bottom of the page to find my labels, if you are looking for something specific.

Welkom op mijn blog waar ik vooral schrijf over mijn passies borduren, patchwork & appliqueren en aquarelleren.

Ik hoop dat je het leuk vindt over mijn projecten te lezen en dat je een berichtje achter zult laten voor je mijn blog verlaat.

Als je vragen hebt, aarzel dan niet om ze te stellen.

Als je iets specifieks zoekt, vind je mijn labels helemaal onderaan mijn blog.


Anne Marieke

Thursday, July 24, 2014

Dear Jane & Garden

Since I last showed you blocks of my Dear Jane, I have completed five new blocks.
Sinds de vorige keer dat ik jullie blokjes van mijn Dear Jane liet zien, heb ik er weer vijf afgemaakt. 

G1 "Hattie's Henhouse"

C

C3 "Rayelle's Fence" using fabrics which Mum gave me.
Met stofjes die ik van Mam heb gekregen.

E10 "Five & Dime" using fabrics given to me by Jane and Ineke.
Met stoffen die ik heb gekregen van Jane en Ineke

D13 "Field of Dreams" using a beautiful cream fabric given to me by Jane, combined with a scrap which only just fitted the four triangles, given to me a while back by Jacqueline.
D13 "Field of Dreams" met een prahtige crème stof van Jane, gecombineerd met een klein restje waar nét vier driehoeken uit gingen, en dat ik een tijd geleden gekregen heb van Jacqueline. 

And yesterday, whilst watching the ceremony on tv for the return of part of the victims of flight MH17, I pieced D11 "Snow Crystal"
En gisteren heb ik, tijdens het kijken naar de plechtigheden voor de terugkomst van de eerste slachtoffers van vlucht MH17, D11 "Snow Crystal" gemaakt.


The anemones in our garden are in flower and they make a good subject for photographs.
De anemonen bloeien en zijn een goed onderwerp voor foto's. 


The foxglove has almost finished flowering. Flowers are dropping off faster than I can take photos of them. This one is called "Almost Gone".
Het vingerhoedskruid is bijna uitgebloeid. De bloemen vallen er sneller af dan ik ze kan fotograferen. Deze heet "Almost Gone" (bijna weg)

Thank you for all your lovely comments. 
Bedankt voor jullie lieve berichtjes.


Wednesday, July 23, 2014

My Thoughts are With You All

On this day of national mourning for the passengers of flight MH17, my thoughts are with those who lost a loved one.

Op deze dag van nationale rouw voor de passagiers van vlucht MH17, zijn mijn gedachten bij diegenen die een dierbare hebben verloren.


Your loved ones are coming home today, but life will never be the same again.

Jullie dierbaren komen vandaag thuis, maar het leven zal nooit meer hetzelfde zijn.

Monday, July 14, 2014

Dear Jane & Garden

About time I showed you something stitchy. I have been alternating Mountmellick (the mystery by Di Ford), Love Entwined (the marriage coverlet by Esther Aliu) and Dear Jane over the past months.
Het wordt tijd dat ik jullie iets handwerkerigs laat zien. Ik heb de afgelopen maanden afwisselend gewerkt aan Mountmellick (de mystery van Di Ford), Love Entwined (de bruidssprei van Esther Aliu) en Dear Jane. 

I have three completed blocks for Dear Jane to share:
Ik heb drie Dear Jane blokjes om te laten zien: 

Dear Jane H10 "Ben's Bowtie" using a fabric from Mum and a cream scrap left over from something else.
My 18th Dear Jane block out of 169.
Dear Jane H10 "Ben's Bowtie" met een stofje van Mam en een crème restje dat over was van iets anders.
Mijn 18e blokje van 169.

Next came Dear Jane H4, because I was working on my Mountmellick project and two of the fabrics were just perfect for this little block called "Abbey's Eyes".
My 19th block out of 169.
Toen kwam Dear jane H4, omdat ik aan Mountmellick werkte en twee stoffen uit dat project zijn gewoon perfect voor dit kleine blokje dat "Abbey's Eyes" heet. 
Het 19e blokje van 169.  


And I have just completed Dear Jane G5 "Poof" using fabrics given to me by my friends Jane from Wales and Glenda from Australia. Thank you my dears!
En ik heb net Dear Jane G5 "Poof" afgemaakt met stofjes die ik had gekregen van mijn vriendinnen Jane uit Wales en Glenda uit Australië. Dank jullie wel! 

This is my 20th Dear Jane block out of 169. Only 149 to go...
Dit is het 20e Dear Jane blokje van 169. Nog maar 149 te gaan...

On Thursday my brother and I photographed some special plants which are growing in my area. I was given the task of keeping an eye on them so my brother, who loves wild orchids, could come and photograph them when they were in flower.
Op donderdag fotografeerden mijn broer en ik speciale planten die hier in de buurt groeien. Ik had de opdracht gekregen op te letten zodat mijn broer, die gek is op wilde orchideeën, ze kon komen fotograferen als ze bloeiden. 

They are called broad-leafed heleborines, a wild orchid. The flowers are absolutely tiny. Only about 12 mm across.
Het is de brede wespenorchis, een wilde orchidee. De bloemetjes zijn piepklein. Ongeveer 12 mm breed.


We noticed they have a very sweet scent, even though all the blurb on the internet says they don't actually have any scent.
Het viel ons op dat ze heel zoet geurden, ook al zegt alle informatie op het internet dat ze geen geur verspreiden. 

A few days back I took advantage of a split-second of gorgeous evening light to photograph our new foxglove plant. My favourite photo which I took in the garden until now.
Een paar dagen geleden pakte ik mijn kans toen er heel kort prachtig avondlicht op het nieuwe vingerhoedskruid stond. Mijn lievelingsfoto uit de tuin tot nu toe. 

And some proof that I am actually working on Mountmellick, the Di Ford Mystery, here are two pictures of my progress until 7th July. Since I didn't sign up for the kits, I'm doing my own thing and I now have it pinned on an old duvet cover and hung against the side-board. This helps me to coordinate the colours and to decide how 'intense' I want the centre flowers to be. It looks a bit chaotic, but I'm actually making progress ;o)
En als laatste nog wat bewijs dat ik ech werk aan Mountmellick, de mystery van Di Ford. Hier zijn twee foto's van mijn voortang tot 7 juli. Aangezien ik me niet had ingeschreven voor de BOM, doe ik mijn eigen ding en heb ik alle onderdelen op een oud dedkbedovertrek gespeld en het geheel tegen onze buffetkast gehangen. Dit helpt me om de kleuren bij elkaar te laten passen en te besluiten hoe 'pittig' ik de bloemen in het middenpaneel wil laten zijn. Het ziet er een beetje chaotisch uit, maar ik boek echt vooruitgang ;o) 


That's you all updated.
Back soon with more pogress on whatever it is I am working on at the time.
Nou, jullie zijn weer op de hoogte.
Ik ben snel terug met meer voortgang van welk project ik dan ook op dat moment aan werk.

Monday, July 7, 2014

Morning Light on the Foxgloves

I cannot believe it has been a month since I wrote an entry on my blog. So sorry for ignoring you!
Niet te geloven dat het alweer een maand geleden is dat ik iets geschreven heb op mijn blog. Sorry dat ik jullie genegeerd heb!

This doesn't mean I haven't been stitching. Still plugging along to catch up with all the parts for Mountmellick. But pieced borders are rather boring to photograph.
Dat betekent niet dat ik niet gehandwerkt heb. Ik werk nog steeds stug door om alle delen van Mountmellick in te halen. Maar patchworkranden zijn saai om te fotograferen. 

More interesting was the beautiful light half an hour ago, and my new huge foxglove plant which I brought home on Wednesday, but haven't planted yet, because I was waiting for perfect light without wind.
Interessanter was het mooie licht een half uur geleden, en mijn nieuwe grote vingerhoedskruidplant die ik woensdag mee naar huis bracht. Ik heb hem nog niet in de grond gezet, want ik wachtte op het perfecte licht zonder wind. 


The last flower is nearly gone. A bit sad, but plenty more to come on the huge plant.
Die laatste bloem valt er bijna af. Zonde, maar er komen er nog veel meer aan deze enorme plant. 

Now I had better go and dig a big hole so it can finally be planted.
En nu ga ik maar een groot gat graven, zodat hij eindelijk de grond in kan. 

But not before I show you a portrait of our little furbaby Luna which I took a couple of weeks ago.
Maar niet voor ik jullie een portret heb laten zien van onze kleine schat Luna, dat ik een paar weken geleden nam. 


 Back soon with a painting which I need to finish and pictures of Mountmellick.
Tot gauw met een schilderij waar ik aan werk, en foto's van Mountmellick.

Saturday, June 7, 2014

Violets

Just had to share this with you. The detail in this little self-seeded violet is so beautiful.
Mother Nature is a true artist.
Ik moest de schoonheid van dit kleine uitgezaaide bosviooltje met jullie delen. 
Moeder Natuur is een echte kunstenares. 


It is flowering in a container with something totally different which will hopefully flower later this summer (a crocosmia) but you can imagine I'm really enjoying this little beauty which just keeps coming up with new flowers.
Het bloeit in een pot met iets totaal anders dat later deze zomer hopelijk zal gaan bloeien (een crocosmia) maar je kunt je voorstellen dat ik echt geniet van dit kleine plantje dat iedere keer weer gaat bloeien.

Wednesday, May 28, 2014

WOW: More Watercolour Painting & Rainy Days in the Garden

Still no pictures of my stitching projects but I am still stitching Love Entwined. I'm working on the different borders and corners, to see whether my colour palette is working. But this means I have no completed sections to show you yet.
Ik heb nog steeds geen foto's van mijn handwerprojecten, maar ik werk nog steeds aan Love Entwined. Ik werk aan meerdere randen en hoeken tegelijk, om te zien of de kleuren die ik wil gebruiken ook echt werken. Dat betekent dat ik geen delen af heb om te laten zien.

I had more painting sessions and first of all played with a photograph which my brother took on his holidays, with my painting in mind. It is a Briar Rose.
Ik heb weer een paar keer geschilderd en als eerste gespeeld met een foto die mijn broer op zijn vakantie maakte, met mijn aquarellen in zijn achterhoofd. Het is een egelantier.

                                                    Copyright: Evert Jan Booij

And this is what happened when I painted it
En dit heb ik ervan gemaakt


Next I painted another pansy using my new duochrome and pearl Daniel Smith Watercolour paints
Daarna schilderde ik nog een viooltje, met mijn nieuwe duochrome en parel verf van Daniel Smith Watercolours.
And I started a little landscape from memory, which isn't quite finished yet. Not sure what it needs to finish it, so I have it out and I keep looking at it to see what needs adding. That's the downside of painting from memory, you have to come up with all the elements of the scene yourself.
En ik begon aan een klein landschapje uit geheugen, dat nog niet helemaal af is. Ik weet niet zo goed wat het nog nodig heeft, dus heb ik het in het zicht staan en kijk ik er steeds naar, zoekend naar de oplossing. Dat is het nadeel van het schilderen uit geheugen, je moet alle elementen zelf bedenken. 

This is what I have done so far.
Dit is wat ik tot nu toe heb gedaan.
It has been raining for days here and even though I'm not a huge fan of rain, it has its advantages:
Het regent al dagen en hoewel ik geen groot fan ben van regen, heeft het ook zijn voordelen:
I took a better picture of my favourite flower painting so far, also of a pansy:
Ik heb ook even een betere foto gemaakt van mijn lievelings-bloemenschilderij tot nu toe, ook van een viooltje: 

Now I'm off to link my blog to Esther's WOW (WIPs on Wednesdays). If you need some creative inspiration, have a look at all the lovely work that is displayed through the links that were added by creative people from all over the world.

Nu ga ik dit blogje linken aan Esther's WOW (WIPs op Woensdag). Als je nog creatieve inspiratie zoekt, kijk dan eens naar all het moois dat creatieve mensen van over de hele wereld laten zien via de links.

Sunday, May 25, 2014

More Watercolour Painting & Hydrangeas

On Friday I had another long watercolour painting session in the garden.
Vrijdag heb ik weer een lange aquarelsessie in de tuin gehouden.

First I did some studies of violets which I picked from our garden.
Eerst deed ik wat oefeningen met bosviooltjes die ik in onze tuin plukte.


Then I painted this landscape from memory, using only four colours. The main one being my favourite colour from my Daniel Smith Watercolor paints: Lunar Blue.
En daarna schildere ik dit landschap uit geheugen, met maar vier kleuren. De hoofdkleur is mijn favoriete kleur Daniel Smith Watercolor verf: Lunar Blue. 


I received this envelope with pieces of fabric for my Dear Jane project from my friend Glenda in Australia. Thank you so much, Glenda! You will now also be included in my Dear Jane.
Ik ontving deze envelop met stukjes stof voor mijn Dear Jane project van mijn vriendin Glenda uit Australië. Dank je wel Glenda! Nu kom jij ook in mijn Dear Jane. I just took these pictures of our hydrangeas, which are suddenly turning pink.
En ik heb net deze foto's van onze hortensia's gemaakt, die opeens roze kleuren. 


Thank you very much for your kind comments on my watercolour adventures.
Bedankt voor jullie leuke berichtjes over mijn aquarel-avonturen.

I will be back soon with pictures of my Love Entwined coverlet, which is coming along slowly but surely.
Ik ben snel terug met foto's van mijn Love Entwined coverlet, die langzaam maar zeker vooruit gaat. 

Wishing you all a lovely sunny Sunday.
Ik wens jullie een fijne zonnige zondag.