Welcome to my blog, where I write mostly about my passions cross stitching, patchwork & applique, and watercolour painting.

I hope you enjoy reading about my projects, and that you will leave a comment before you go.


If you have any questions, do not hesitate to ask.


Please scroll down to the bottom of the page to find my labels, if you are looking for something specific.

Welkom op mijn blog waar ik vooral schrijf over mijn passies borduren, patchwork & appliqueren en aquarelleren.

Ik hoop dat je het leuk vindt over mijn projecten te lezen en dat je een berichtje achter zult laten voor je mijn blog verlaat.

Als je vragen hebt, aarzel dan niet om ze te stellen.

Als je iets specifieks zoekt, vind je mijn labels helemaal onderaan mijn blog.


Anne Marieke

Monday, May 25, 2015

The Biggest WIP of Our Lives

I have to apologize again for not updating you with my news.
Ik moet me alweer verontschuldigen dat ik jullie niet op de hoogte heb gehouden van mijn nieuws.

Just after I came back from Scotland, beginning of May, we viewed our dream home in the countryside and met the current owners (which are sort of distant friends).
Toen ik net terug was uit Schotland, begin mei, zijn we ons droomhuis op het platteland gaan bezichtigen, en ontmoetten we de huidige eigenaren (die een soort vrienden op afstand zijn)


About three years ago, my Mum told me that one of her quilt pupils (my Mum used to teach patchwork and quilting) was selling her house. And Mum was sure we would love it. We checked it out, it wasn't officially for sale then, but we soon realised that it was above what we are willing to spend every month.
Ongeveer drie jaar geleden vertelde Mam me dat een van haar quiltleerlingen (mijn moeder gaf vroeger patchwork- en quiltles) haar huis ging verkopen en dat het echt iets voor ons was. We keken, het stond toen nog niet te koop, maar we beseften dat het meer zou kosten dan mij maandelijks wilden uitgeven. 

About a year ago, it was officially for sale and the purchase price was above what we are willing to pay, so we forgot all about it.
Ongeveer een jaar geleden kwam het officieel in de verkoop maar de prijs was hoger dan wij bereid waren te betalen, dus vergaten we het.

About 6 weeks ago, my DH said I should look on the main 'houses for sale' website in Holland, because he had found a new home that would be perfect for us and he was sure I would love it.
Ongeveer zes weken geleden zei mijn man dat ik maar een moest kijken op Funda, want hij had weer een nieuw huis gevonden en dat zou perfect voor ons zijn en hij wist zeker dat ik het mooi zou vinden. 

When I looked, it was of course......................THE house which was for sale, owned by Mum's quilt pupil now friend and her husband.
Toen ik keek, was het natuurlijk.................HET huis dat te koop stond, eigendom van mijn moeders quiltleerling (nu haar vriendin) en haar man. 

I rang her, and told her we were interested to view the house. The most interesting conversation ensued, mostly with her husband, who proceeded to tell me which trees grow in the garden, about rare newts and toads that live in their ponds (yes, not one but four!)
Ik belde haar en vertelde haar dat we interesse hadden om het huis te bezichtigen. Een erg interessant gesprek volgde, voornamelijk met haar man, die me vertelde welke bomen er in de tuin staan, over zeldzame salamanders en padden die in hun vijvers wonen (ja, niet een maar vier!) 

Biggest pond with my future painting studio
About a Roman sword which was found in the grounds (the garden is huge), and lots of other interesting things.
I never had to feign interest: a hydrangea from the first owners ever is still growing in the garden. It was given to them as a wedding present. I love hydrangeas! It just had to be.
Here I was so hoping that interesting creatures lived in that pond, and he told me that crested newts and 'garlic toads' live in there, and lots of frogs and other creatures.
Over een Romeins zwaard dat in de tuin is gevonden (de tuin is groot), en nog veel meer interessante dingen.
Ik hoefde geen moment interesse voor te wenden: een hortensia van de eerste eigenaren staat nog steeds in de tuin. Ze kregen hem als huwelijksgeschenk. En ik ben gek op hortensia's. Het moest gewoon zo zijn.
Ik hoopte dat er interessante beestjes in de grote vijver zouden leven en hij vertelde me over kamsalamanders, knoflookpadden en veel kikkers en andere beestjes. 

I just love trees. Where we are currently living, we have a huge tree on the boundaries of our small garden, and our new neighbour wants to chop it down..... :(
And there are lots and lots of trees in our new garden. From apple trees, to plum, to hazelnut, to walnut,  medlar (apparently you can make jam from the fruit), cedar, birches, monkey bread tree, hawthorn..... that last one was in flower when we last went to have a look, on my Mums birthday mid-May. Of course in my favourite colour.
Ik ben gek op bomen. Waar we nu wonen staat er één grote boom op de erfscheiding van onze kleine tuin, en onze nieuwe buurman wil hem weg hebben :(
En er zijn heel veel bomen in onze nieuwe tun. Van appelboen, tot een pruimenboom, hazelnootbomen, walnootbomen, mispelbomen (daar kan je jam van maken), een ceder, berken, een apenbroodboom, een magnolia, een meidoorn.... die laatste bloeide toen we zijn gaan kijken op Mams verjaardag, half mei, natuurlijk in mijn favoriete kleur.The current owners were looking for two pairs of safe hands to continue the garden the way they had done over the past 44 years.
De huidige eigenaren zochten twee paar veilige handen om hun geliefde tuin over te nemen zoals zij het 44 jaar met liefde hebben aangelegd. 

The house needs a lot of TLC, but it is lovely and I'm sure we can make it work for us. It was built in 1930 and was a farm house in the past.
Het huis heeft veel liefde nodig, maar het is prachtig en ik weet zeker dat we het helemaal zo kunnen maken zoals we willen. Het werd gebouwd in 1930 en is in het verleden een boerderijtje geweest. 

It is 12 minutes from where my parents live, and 8 minutes from where my sister and her family live.
In the middle of the countryside. It really is going to be "Escape to the Country" for us. We have been looking for our dream home for about 5 years.

Het is 12 minuten bij mijn ouders vandaan, en 8 minuten van mijn zus en haar gezin. Het ligt op het platteland, tussen twee dorpjes. Het wordt eindelijk echt onze "Escape to the Country". We zoeken al ongeveer 5 jaar naar ons droomhuis.

We are working hard to get our current home ready for sale. The move is planned for mid-October, or possibly earlier if we sell quickly.
We werken nu hard om ons huidige huis klaar te maken voor de verkoop. De verhuizing staat gepland voor half oktober, of misschien zelfs eerder als we snel verkopen. 

We are in love with it, and when we visited 10 days ago, we didn't want to leave.
We zijn er verliefd op, en toen we 10 dagen geleden weer zijn gaan kijken, wilden we niet meer weg.


And this I call my little gnome house. It is so photogenic and it is one of several small buildings in the gardens.
Ik noem dit mijn kleine kabouterhuisje. Het is zo fotogeniek en het is een van meerdere kleine huisjes in de tuin. 
Needless to say, I haven't stitched since mid-April. All the little bags with prepared blocks for Stonefields and Antique Wedding Sampler came back home with me from Scotland virtually untouched (due to the lovely weather we had in Scotland), and they are still untouched.
Ik hoef jullie vast niet te vertellen dat ik sinds half april niet gehandwerkt heb. Alle zakjes met voorbereide blokken voor Stonefields en Antique Wedding Sampler zijn weer mee naar huis gekomen, vrijwel onaangeroerd (door het prachtige weer in Schotland), en ze zijn nog steeds onaangeroerd.

I'm packing most of my stitching stuff, and just keeping a few small projects to work on before the move. That is if I have time :)
Ik ben mijn handwerkspullen aan het inpakken en hou alleen een paar kleine projecten achter om aan te werken voor áls ik tijd heb :)

Hope you like our new WIP, the biggest WIP there ever was in our lives. We are in love.
Ik hoop dat je onze nieuwe WIP, de grootste WIP ooit in ons leven, mooi vindt. Wij zijn verliefd.Thursday, April 23, 2015

Scotland

Sorry for not updating my blog for such a long time. We are busy renovating our house (in order to sell it) and now I'm in Scotland.
Sorry dat ik zo lang mijn blog niet heb bijgewerkt. We zijn ons huis aan het opknappen (voor de verkoop) en nu ben ik in Schotland.


I'm staying with my friends on the island of Skye. This is their view facing north, with the islands of Scalpay and Rasaay in the background.
Ik logeer bij mijn vrienden op het eiland Ske. Dit is hun uitzicht naar het noorden, met de eilanden Scalpay en Rasaay op de achtergrond.


Their view facing south. This was yesterday morning. Another sunny day.
Het uitzicht naar het zuiden. Dit was gistermorgen. Weer een zonnige dag.

There are celandines everywhere.
Er bloeit overal speenkruid.

and primroses...
en primula's...

and woodland anemones.
... en bosanemoontjes. 

I'm doing some self-tuition using Photoshop. This is the above image in colour.
Ik ben wat met Photoshop aan het oefenen. Dit het origineel van de bovenstaande foto in kleur.

...and some watercolour painting.
... en wat aquarellen geschilderd.


The weather has been so beautiful that we haven't spent much time indoors.
Het weer is zo mooi geweest tot vandaag, dat we niet veel tijd binnenshuis doorgebracht hebben.

On Sunday I will be travelling back home.
Zondag reis ik weer naar huis. 


Before I left, I had pulled my Phebe project out of hibernation and did some work on it.

Voor ik vertrok, had ik Phebe uit haar winterslaap gehaald en er een tijd aan gewerkt.  

I will update you on that when I'm back home.
Ik laat jullie meer zien als ik weer thuis ben.


Friday, March 6, 2015

Stonefields Progress

I'm a bit 'stuck' with Antique Wedding Sampler (not sure where my current block is going) so I worked on Stonefields for a few days. Often when I take some time away from a project, it all falls into place.

Ik zit een beetje 'vast' met Antique Wedding Sampler (en weet niet zo goed wat ik met mijn huidige blok aan moet) dus heb ik een paar dagen aan Stonefields gewerkt. 

First I stitched two more Hankerchief blocks
Eerst maakte ik twee "Hankerchief" blokjes

Stonefields 58: The Hankerchief II


Stonefields 59: The Hankerchief III


Stonefields 58: Strasbourg Station I


Stonefields 59: Strasbourg Station II, replacing the 'cross' with a sweet image
Het middenstukje vervangen door een lieve afbeelding

I need two more of these blocks.
Ik moet nog twee van deze blokjes maken. 

Then part 6 arrived, and I stitched the first of three "The Perfection Syndrome" blocks (#63.
Toen kwam deel 6, en maakte ik de eerste van drie "The Perfection Syndrome" blokjes (nummer 63)

Can you tell I cannot wait for Spring to arrive?
Zie je dat ik niet kan wachten tot het voorjaar begint? 

Kruimel (Dutch for 'crumb) was being his cute self, asleep in Luna's pink basket. Quite becoming, don't you think?
Kruimel was van de week zijn schattige zelf, slapend in een roze mandje van Luna. Het staat hem wel, vind je niet?
This is the Antique Wedding Sampler block I'm struggling with, number 14. Not sure I'm happy with the colours and patterns. There is something not quite right.
Dit is het blok van Antque Wedding Sampler waar ik mee worstel. Het is nummer 14. Ik weet niet zeker of ik wel zo blij ben met de kleuren en de motiefjes.


So I'm letting it simmer for a bit.
Dus laat ik het een tijdje sudderen.

Thursday, February 26, 2015

Antique Wedding Sampler & Stonefields

This title appears to have been used quite a lot recently. They are my focus-projects at the moment, with Mountmellick waiting patiently in the wings.
Deze titel komt best vaak voor de laatste tijd. De projecten waar ik momenteel aan werk, met Mountmellick geduldig wachtend in de coulissen. 

I finished another block for Antique Wedding Sampler, number 5:
Ik heb weer een blok af van Antique Wedding Sampler, nummer 5: 

I love the little pond or whatever it is in the centre, comprising of three layers of applique.
Ik vind he vijvertje zo leuk, of wat het ook is, met drie laagjes applique. 

Now I'm working on block number 14, which involves a pieced ring. I do enjoy making those.
Nu werk ik aan blok 14, met een patchwork ring. Die vind ik leuk om te maken. 

The ring has since been finished and it is now thread-basted on my background fabric, waiting to be appliqued.
Onder tussen is de ring af en zit hij geregen op de achtergrondstof, wachtend om te worden geappliqueerd. 


For Stonefields only one simple little block got done, but I do love how the fabrics work together.
Voor Stonefields heb ik maar één eenvoudig blokje gemaakt, maar ik vind het mooi hoe de stoffen bij elkaar passen. 

This block is called 'The Hankerchief' and it is number 57. We are making three of these blocks.
Dit blokje heet 'De zakdoek' en het is nummer 57. We maken drie van deze blokjes. 

This doesn't mean I have completed 57 blocks. In fact, there are only 32 so far.
I took this (lousy) picture of all of them together few days back.
Dat betekent niet dat ik 57 blokjes af heb. Het zijn er 32 tot nu toe. 
Ik heb van de week deze (matige) foto gemaakt van alle blokjes bij elkaar. 


We've had some lovely weather over the past days and I took this picture of a snowdrop a few days ago.
We hebben de laatste dagen mooi weer gehad en ik heb deze foto gemaakt van een sneeuwklokje. 

Did you know there are over 2000 varieties of snowdrops? Pretty amazing for such a little pretty flower.
Wist je dat er meer dan 2000 soorten sneeuwklokjes zijn? Best wel bijzonder voor zo'n mooi klein bloemetje. 

Now I'm going to link my blog to Esther Aliu's blog for WOW, well technically WOT since I'm a day late ;)
As usual, if you need inspiration, check out the links from all over the world.
Nu ga ik mijn blogje koppelen aan dat van Esther Aliu voor WOW, nou ja, eigenlijk WOD, want ik ben een dag te laat :)

Wednesday, February 18, 2015

For Dawn: Antique Wedding Sampler

Dawn posted a comment asking me to show a photo of the whole quilt. Here you go, Dawn!This is Di Ford's own quilt.

Dawn vroeg in een reactie om een foto van de hele quilt. Hier is hij, Dawn! Dit is Di Ford's eigen quilt.

Design and photograph copyright Di Ford

 

Tuesday, February 17, 2015

WOW: Antique Wedding Sampler Progress

I completed two more blocks for Antique Wedding Sampler by Di Ford, and a third is well on its way to completion.
Ik heb weer twee blokken voor Antique Wedding Sampler van Di Ford afgemaakt, en een derde is al goed op weg. 

First block 21
Eerst blok 21
I'm not entirely happy with the cream shape in the middle and will probably start over with that part.
Ik ben niet helemaal tevreden over het crème middenstukje en dat ga ik waarschijnlijk wel opnieuw doen.

Those stars were rather fiddly. I probably didn't piece them in the right sequence. I'm mostly self-taught, so just do what I think is the best possible way.
De sterren waren behoorlijk priegelig. Ik heb ze waarschijnlijk niet op de handigste manier in elkaar gezet. Maar omdat ik grotendeels autodidact ben, doe ik gewoon wat me het handigste lijkt. 


And then I finished block 9
En toen heb ik blok 9 afgemaakt


Of course I couldn't have done it without my little helper.
En natuurlijk was me dat nooit gelukt zonder mijn hulpje. 


This morning we finally had some sunshine and I took a few photos of the Helebores. They are helleborus Niger.
Vanmorgen hadden we eindelijk zon en heb ik een paar foto's van de helleborus (kerstroos) gemaakt. Dit is Helleborus Niger. 


It had rained and then the sun came out, leaving me with these pretty droplets to play with.
Het had geregend en toen ging de zon schijnen, waardoor ik leuk met de druppeltjes en het mooie licht kon spelen. 

I hope you enjoyed my update of Antique Wedding Sampler.
Ik hoop dat jullie hebben genoten van mijn nieuwe Antique Wedding Sampler blokken. 

If you need more inspiration, please check out the other links on Esther's blog. I'm off to link up now.
Als je nog meer inspiratie wilt, kijk dan eens bij de andere links op Esther's blog. Ik ga nu mijn blog eraan koppelen. 

Back soon with more news of my stitching.
Tot gauw met meer nieuws over mijn handwerkprojecten. 

Thursday, January 29, 2015

A Stonefields Tulip & Antique Wedding Sampler

Still working away on Stonefields, trying to catch up on the blocks that still need doing before the new batch arrives in a few days' time.
Ik werk nog steeds aan Stonefields en probeer de blokjes in te halen die nog niet af zijn voor het volgende deel over een paar dagen komt. 

This is block 42 "The Tulip"
Dit is blok 42 "The Tulip"


When I was making block 45 with the butterflies in my previous post, I realised the pink fabric was perfect for my Antique Wedding Sampler by Di Ford. I searched the book for the perfect block to use it in. That was block 19, which I completed a few days ago.
Toen ik blok 45 met de vlinders maakte in mijn vorige blogje, besefte ik dat de roze stof perfect zou zijn voor mijn Antique Wedding Sampler van Di Ford.  Ik zocht in het boek naar het perfecte book om het te gebruiken. Dat werd blok 19, dat ik een paar dagen geleden afgemaakt heb.


I'm now working on block 21.
Nu werk ik aan blok 21. 


The garden is slowly coming back to life and the helleborus Niger is flowering beautifully.
De tuin komt weer langzaam tot leven en de helleborus Niger bloeit prachtig. 


This plant is also called "Christmas Rose" which tells you it likes to flower in winter.
Deze plant heet ook "Kerstroos" en de naam zegt al dat hij graag in de winter bloeit.

I noticed in the picture that the hydrangea which is growing next to it is budding, so I need to start thinking about pruning already. Nature is very early this year.
Op de foto viel me op dat de hortensia die ernaast groeit al aan het uitlopen is, en ik moet nu al gaan denken aan snoeien. De natuur is heel vroeg dit jaar. 

Back soon with more news of Antique Wedding Sampler, Stonefields and who knows what else.
Tot gauw met meer nieuws over Antique Wedding Sampler, Stonefields en wie weet wat nog meer.