Welcome to my blog, where I write mostly about my passions cross stitching, patchwork & applique, and watercolour painting.

I hope you enjoy reading about my projects, and that you will leave a comment before you go.


If you have any questions, do not hesitate to ask.


Please scroll down to the bottom of the page to find my labels, if you are looking for something specific.

Welkom op mijn blog waar ik vooral schrijf over mijn passies borduren, patchwork & appliqueren en aquarelleren.

Ik hoop dat je het leuk vindt over mijn projecten te lezen en dat je een berichtje achter zult laten voor je mijn blog verlaat.

Als je vragen hebt, aarzel dan niet om ze te stellen.

Als je iets specifieks zoekt, vind je mijn labels helemaal onderaan mijn blog.


Anne Marieke

Friday, March 6, 2015

Stonefields Progress

I'm a bit 'stuck' with Antique Wedding Sampler (not sure where my current block is going) so I worked on Stonefields for a few days. Often when I take some time away from a project, it all falls into place.

Ik zit een beetje 'vast' met Antique Wedding Sampler (en weet niet zo goed wat ik met mijn huidige blok aan moet) dus heb ik een paar dagen aan Stonefields gewerkt. 

First I stitched two more Hankerchief blocks
Eerst maakte ik twee "Hankerchief" blokjes

Stonefields 58: The Hankerchief II


Stonefields 59: The Hankerchief III


Stonefields 58: Strasbourg Station I


Stonefields 59: Strasbourg Station II, replacing the 'cross' with a sweet image
Het middenstukje vervangen door een lieve afbeelding

I need two more of these blocks.
Ik moet nog twee van deze blokjes maken. 

Then part 6 arrived, and I stitched the first of three "The Perfection Syndrome" blocks (#63.
Toen kwam deel 6, en maakte ik de eerste van drie "The Perfection Syndrome" blokjes (nummer 63)

Can you tell I cannot wait for Spring to arrive?
Zie je dat ik niet kan wachten tot het voorjaar begint? 

Kruimel (Dutch for 'crumb) was being his cute self, asleep in Luna's pink basket. Quite becoming, don't you think?
Kruimel was van de week zijn schattige zelf, slapend in een roze mandje van Luna. Het staat hem wel, vind je niet?
This is the Antique Wedding Sampler block I'm struggling with, number 14. Not sure I'm happy with the colours and patterns. There is something not quite right.
Dit is het blok van Antque Wedding Sampler waar ik mee worstel. Het is nummer 14. Ik weet niet zeker of ik wel zo blij ben met de kleuren en de motiefjes.


So I'm letting it simmer for a bit.
Dus laat ik het een tijdje sudderen.

Thursday, February 26, 2015

Antique Wedding Sampler & Stonefields

This title appears to have been used quite a lot recently. They are my focus-projects at the moment, with Mountmellick waiting patiently in the wings.
Deze titel komt best vaak voor de laatste tijd. De projecten waar ik momenteel aan werk, met Mountmellick geduldig wachtend in de coulissen. 

I finished another block for Antique Wedding Sampler, number 5:
Ik heb weer een blok af van Antique Wedding Sampler, nummer 5: 

I love the little pond or whatever it is in the centre, comprising of three layers of applique.
Ik vind he vijvertje zo leuk, of wat het ook is, met drie laagjes applique. 

Now I'm working on block number 14, which involves a pieced ring. I do enjoy making those.
Nu werk ik aan blok 14, met een patchwork ring. Die vind ik leuk om te maken. 

The ring has since been finished and it is now thread-basted on my background fabric, waiting to be appliqued.
Onder tussen is de ring af en zit hij geregen op de achtergrondstof, wachtend om te worden geappliqueerd. 


For Stonefields only one simple little block got done, but I do love how the fabrics work together.
Voor Stonefields heb ik maar één eenvoudig blokje gemaakt, maar ik vind het mooi hoe de stoffen bij elkaar passen. 

This block is called 'The Hankerchief' and it is number 57. We are making three of these blocks.
Dit blokje heet 'De zakdoek' en het is nummer 57. We maken drie van deze blokjes. 

This doesn't mean I have completed 57 blocks. In fact, there are only 32 so far.
I took this (lousy) picture of all of them together few days back.
Dat betekent niet dat ik 57 blokjes af heb. Het zijn er 32 tot nu toe. 
Ik heb van de week deze (matige) foto gemaakt van alle blokjes bij elkaar. 


We've had some lovely weather over the past days and I took this picture of a snowdrop a few days ago.
We hebben de laatste dagen mooi weer gehad en ik heb deze foto gemaakt van een sneeuwklokje. 

Did you know there are over 2000 varieties of snowdrops? Pretty amazing for such a little pretty flower.
Wist je dat er meer dan 2000 soorten sneeuwklokjes zijn? Best wel bijzonder voor zo'n mooi klein bloemetje. 

Now I'm going to link my blog to Esther Aliu's blog for WOW, well technically WOT since I'm a day late ;)
As usual, if you need inspiration, check out the links from all over the world.
Nu ga ik mijn blogje koppelen aan dat van Esther Aliu voor WOW, nou ja, eigenlijk WOD, want ik ben een dag te laat :)

Wednesday, February 18, 2015

For Dawn: Antique Wedding Sampler

Dawn posted a comment asking me to show a photo of the whole quilt. Here you go, Dawn!This is Di Ford's own quilt.

Dawn vroeg in een reactie om een foto van de hele quilt. Hier is hij, Dawn! Dit is Di Ford's eigen quilt.

Design and photograph copyright Di Ford

 

Tuesday, February 17, 2015

WOW: Antique Wedding Sampler Progress

I completed two more blocks for Antique Wedding Sampler by Di Ford, and a third is well on its way to completion.
Ik heb weer twee blokken voor Antique Wedding Sampler van Di Ford afgemaakt, en een derde is al goed op weg. 

First block 21
Eerst blok 21
I'm not entirely happy with the cream shape in the middle and will probably start over with that part.
Ik ben niet helemaal tevreden over het crème middenstukje en dat ga ik waarschijnlijk wel opnieuw doen.

Those stars were rather fiddly. I probably didn't piece them in the right sequence. I'm mostly self-taught, so just do what I think is the best possible way.
De sterren waren behoorlijk priegelig. Ik heb ze waarschijnlijk niet op de handigste manier in elkaar gezet. Maar omdat ik grotendeels autodidact ben, doe ik gewoon wat me het handigste lijkt. 


And then I finished block 9
En toen heb ik blok 9 afgemaakt


Of course I couldn't have done it without my little helper.
En natuurlijk was me dat nooit gelukt zonder mijn hulpje. 


This morning we finally had some sunshine and I took a few photos of the Helebores. They are helleborus Niger.
Vanmorgen hadden we eindelijk zon en heb ik een paar foto's van de helleborus (kerstroos) gemaakt. Dit is Helleborus Niger. 


It had rained and then the sun came out, leaving me with these pretty droplets to play with.
Het had geregend en toen ging de zon schijnen, waardoor ik leuk met de druppeltjes en het mooie licht kon spelen. 

I hope you enjoyed my update of Antique Wedding Sampler.
Ik hoop dat jullie hebben genoten van mijn nieuwe Antique Wedding Sampler blokken. 

If you need more inspiration, please check out the other links on Esther's blog. I'm off to link up now.
Als je nog meer inspiratie wilt, kijk dan eens bij de andere links op Esther's blog. Ik ga nu mijn blog eraan koppelen. 

Back soon with more news of my stitching.
Tot gauw met meer nieuws over mijn handwerkprojecten. 

Thursday, January 29, 2015

A Stonefields Tulip & Antique Wedding Sampler

Still working away on Stonefields, trying to catch up on the blocks that still need doing before the new batch arrives in a few days' time.
Ik werk nog steeds aan Stonefields en probeer de blokjes in te halen die nog niet af zijn voor het volgende deel over een paar dagen komt. 

This is block 42 "The Tulip"
Dit is blok 42 "The Tulip"


When I was making block 45 with the butterflies in my previous post, I realised the pink fabric was perfect for my Antique Wedding Sampler by Di Ford. I searched the book for the perfect block to use it in. That was block 19, which I completed a few days ago.
Toen ik blok 45 met de vlinders maakte in mijn vorige blogje, besefte ik dat de roze stof perfect zou zijn voor mijn Antique Wedding Sampler van Di Ford.  Ik zocht in het boek naar het perfecte book om het te gebruiken. Dat werd blok 19, dat ik een paar dagen geleden afgemaakt heb.


I'm now working on block 21.
Nu werk ik aan blok 21. 


The garden is slowly coming back to life and the helleborus Niger is flowering beautifully.
De tuin komt weer langzaam tot leven en de helleborus Niger bloeit prachtig. 


This plant is also called "Christmas Rose" which tells you it likes to flower in winter.
Deze plant heet ook "Kerstroos" en de naam zegt al dat hij graag in de winter bloeit.

I noticed in the picture that the hydrangea which is growing next to it is budding, so I need to start thinking about pruning already. Nature is very early this year.
Op de foto viel me op dat de hortensia die ernaast groeit al aan het uitlopen is, en ik moet nu al gaan denken aan snoeien. De natuur is heel vroeg dit jaar. 

Back soon with more news of Antique Wedding Sampler, Stonefields and who knows what else.
Tot gauw met meer nieuws over Antique Wedding Sampler, Stonefields en wie weet wat nog meer.

Thursday, January 22, 2015

Butterflies

Those who follow my blog probably realise by now that I love butterflies This summer I spent hours and hours following them around our garden to photograph them.
Diegenen die mijn blog volgen, beseffen denk ik nu zo ongeveer wel dat ik van vlinders hou. Deze zomer heb ik uren en uren doorgebracht met het volgen van de vlinders in onze tuin om ze op de foto te zetten. 

My Stonefields quilt already had a few butterflies, in one of the first blocks I stitched. One of the corner blocks.
Mijn Stonefields quilt had al wat vlinders, in een van de eerste blokken die ik maakte: een van de hoekblokken.

Two days ago I stitched block 45, the third "Mulhouse Magic" block
Twee dagen geleden maakte ik blokje 45, de derde "Mulhouse Magic"

...and added a hexagon flower using the same fabrics
...en daar kwam nog een hexagonbloem bij gemaakt van dezelfde stoffen. 

And postie brought a package from Australia, from Love Entwined's designer Esther Aliu. She is having a "Stash Sale" and I fell in love with this fabric, which would be perfect for my Love Entwined quilt. Thank you Esther!
En de postbode bracht een pakje uit Australië, van de ontwerpster van Love Entwined Esther Aliu. Ze verkoopt momenteel een aantal van haar stoffen en ik werd verliefd op deze, die perfect is voor mijn Love Entwined. Bedankt Esther!

I cannot wait to pick my Love Entwined back up again and do some more broderie perse using these butterflies. Pity to cut up such a beautiful fabric, but that's what quilters do.
Ik kan niet wachten om weer aan mijn Love Entwined te werken en broderie perse vlinders toe te voegen. Het is bijna jammer om zo'n mooie stof te knippen, maar dat doen quilters nou eenmaal. 

This summer, als I told you above, the butterflies in our garden tried my patience. But I got some lovely images. I cannot wait for the buddleja plants to flower again and for the butterflies to arrive.
Zoals ik hierboven al vertelde hebben de vlinders in onze tuin afelopen zomer mijn geduld getart. Maar ik heb een paar mooie foto's kunnen maken en ik kan niet wachten tot de vlinderstruikjes weer gaan bloeien en op de komst van de vlinders. 
Back soon with more news of whatever project I am working on at the time.
Tot gauw met meer nieuws over welk project ik op dat moment ook aan werk.

Sunday, January 18, 2015

Stonefields & Mountmellick

At the moment I'm alternating Mountmellick and Stonefields.
In Mountmellick there is a lot of repetition in the borders, which can be a bit boring at times. Which is then the moment to switch to Stonefields and make a hexagon flower or one of the blocks that still need doing.
Op het moment wissel ik Mountmellick en Stonefields af. 
In Mountmellick zit veel herhaling in de randen en dat kan een beetje saai worden. Op zo'n moment werk in een tijdje aan Stonefields en maak een hexagonbloemetje of een van de blokjes die nog gemaakt moeten worden.

Two days ago I finished this sweet block, and added a hexagon flower today.
The block is Stonefields number 39, "Mirror Mirror". 
Twee dagen geleden heb ik dit schattige blokje gemaakt en vandaag heb ik er een hexagonbloem bij gemaakt. Het blokje is Stonefields 39, "Mirror Mirror".


This is hexagon flower #11. I still need 160 of these for Stonefield's border. 
Dit is bloemetje nummer 11. Ik moet er nog 160 maken voor de rand van Stonefields. The reason bunnies needed to be included in my Stonefields, is that I have loved rabbits from a very young age.
De reden dat er konijntjes in mijn Stonefields moesten komen, is dat ik altijd al gek ben geweest op konijnen, van jongs af aan. 

I'm probably around 10 years old in this picture, living in Ethiopia in Africa and being surrounded by all sorts of creatures, including lots of rabbits.
I think this picture was taken in Holland, at my aunt's, whilst on holiday back in my native country.
Ik denk dat ik een jaar of 10 was op deze foto, en ik woonde in Ethiopië in Afrika, omringd door allerlei drieren, ook veel konijnen. 
Ik denk dat deze foto genomen is op vakantie in Nederland, bij mijn tante, even terug in mijn geboorteland.  

There are some more "Mirror Mirror" centre pieces ready for applique. I'm doing four of these instead of three, because I'm not too keen on making three of the "Primrose" blocks.
Ik heb al wat meer "Mirror Mirror" middenstukjes klaar liggen om geappliqueerd te worden. Ik maak vier van deze blokjes, want vier "Primroses" maken trekt me niet zo erg.

I've also done some work on Mountmellick, piecing the border for part 6 and adding paper-pieced stars. They are not yet attached. The border is still subject to change and I need six more stars for the first border (times 4 so a total of 36 stars). 
Ik heb ook gewerkt aan Mountmellick en heb de rand in elkaar gezet voor deel 6 en paper-piecing sterretjes gemaakt. Ze zitten nog niet vast. De rand kan nog veranderen en ik moet nog 6 sterren voor deze kant maken (maal 4 dus totaal 36 sterren).


This is what my table looked like last night, whilst working on the stars.
Zo zag mijn tafel er gisteravond uit, tijdens het maken van de sterren.