Welcome to my blog, where I write mostly about my passions applique and patchwork, watercolour painting, and photography.

I hope you enjoy reading about my projects, and that you will leave a comment before you go.


If you have any questions, do not hesitate to ask.


Please scroll down to the bottom of the page to find my labels, if you are looking for something specific.

Welkom op mijn blog waar ik vooral schrijf over mijn passies appliqueren & patchwork, aquarelleren en fotografie.

Ik hoop dat je het leuk vindt over mijn projecten te lezen en dat je een berichtje achter zult laten voor je mijn blog verlaat.

Als je vragen hebt, aarzel dan niet om ze te stellen.

Als je iets specifieks zoekt, vind je mijn labels helemaal onderaan mijn blog.


Anne Marieke

Thursday, 17 May 2018

Dear Jane: drie nieuwe blokjes / three new blocks

Bedankt voor jullie leuke reacties. Het wordt nog steeds op prijs gesteld om een blog bij te houden, dus ik ga mijn best doen. Ik vind het zelf ook fijn als handwerkdagboek.
Thanks for your lovely reactions. It is still appreciated to keep a blog, so I will do my best to keep it up. I like it myself too, as a stitching diary. 

Tussen de bedrijven door werk ik nog steeds aan Dear Jane. De afgelopen weken heb ik drie blokjes gemaakt. Ze zijn erg handig om in de tuin te maken.
I'm still working on Dear Jane, amongst other projects. The past weeks I completed three blocks. They are very handy to make in the garden. 

Allereerst maakte ik A4 af:
First I finished A4:
A4: "Courtney's Stethoscope"

Daarna wasF2 aan de beurt:
Next came F2:
F2: "Kaleidoscope"Dat was nog best een klus, vooral om de langwerpige driehoekjes op de juiste manier eraan te zetten.
Het bordeauxrode stofje met sterretjes kreeg ik van Helen Marasco uit Australië.  Dank je wel, Helen!
Which was quite a job because of the oblong triangles which have to be attached the right way around. The burgundy fabric with stars was sent to me by Helen Marasco from Australia. Thanks Helen!

en als laatste een paar dagen geleden E5:
and the last one, E5, which I completed a few days ago: 

E5: "Rising Sun"
Er zijn nu 55 blokjes af van de 169 en één punt.
There are now 55 blocks and one border point. 

Ondertussen werk ik aan Love Always van Esther Aliu. De middencirkel en twee blokken met vazen en boeketten zijn af en ik werk aan de derde vaas/boeket. De vierde is het blok van deze maand.
I'm also working on "Love Always" by Esther Aliu. The centre circle and two blocks with bases are finished and I'm working on the third vase block. The fourth is this month's block. 

Er is ook een nieuw project in de maak (ik zou nog zo aan niets nieuws beginnen) maar dat hou ik nog even geheim.
I also started a new project (I was so intending not to start anything new) but I'm keeping that to myself for now. 

Tot de volgende keer.
Till next time.

Wednesday, 2 May 2018

Catching up

And again it has been a very long time since I updated my blog. Facebook is just so much faster for sharing things, but I do like my blog as a reference to go back to, and also for sharing my passions applique, photography, painting, crochet, etc.

Het heeft alweer veel te lang geduurd sinds ik voor het laatst iets op mijn blog zette. Facebook is veel sneller om dingen te delen, maar ik vind mijn blog nog steeds leuk en het is een handig dagboek. En ook om mijn passies appliqueren, fotografie, schilderen, haken enz te delen. 

So I will post a summary of each month since I last posted.

Ik zal een samenvatting schrijven over iedere maand sinds ik voor het laatst heb geschreven. 

May 2017 / Mei 2017

Mid April we had adopted a female black cat called Beertje (little bear in Dutch) from a shelter in Roosendaal. About a week later we realised she was pregnant.

Half april haalden we een poes uit het asiel in Roosendaal. We noemden haar Beertje. Ongeveer een week later zagen we dat ze zwanger was.

We had an X-ray taken of her tummy to determine how many kittens there would be, for the birth and for future adoptive parents. We had decided we would keep two of them ourselves. We already had three cats including Beertje.

We lieten en röntgenfoto maken van haar buik om te zien hoe veel kittens ze droeg, voor de bevalling en voor eventuele toekomstige adoptiegezinnen voor de kittens. We zouden er twee zelf houden. We hadden al drie katten inclusief Beertje. 


Beertje was by then heavily pregnant.
It turned out to be just one kitten. You can see it in the x-ray between Beertje's 'knees' and breast bone.

Beertje was toen al hoogzwanger.
Het bleek maar één kitten te zijn. Je ziet het op de röntgenfoto tussen beertjes 'knieën' en borstbeen liggen. 


It was born a few days later on May 23rd.

Het kitten werd een paar dagen later geboren, op 23 mei. 
She turned out to be a female and we called her Belle
Het bleek een meisje te zijn en we noemden haar Belle

She was an adorable kitten, and is now almost 1 year old.
Ze was een schattig kitten en is nu bijna 1 jaar. 


I had some issues with crochet and Belle :)
Er waren wel wat probleempjes met Belle toen ik ging haken :)But I did finish my Mandala Madness at the beginning of August.
Here is a photo up until part 17 (MM has 18 parts) with Beertje. I don't appear to have a photo of it completed. 

Maar begin augustus was mijn Mandala Madness af (ontwerp: Helen Shrimpton) 
Op deze foto zie je mijn MM tot en met deel 17 (er zijn 18 delen) met Beertje. Ik heb geen foto van mijn MM die af is.  It was a challenge but so much fun to do whilst I had to rest my leg, so I started a second one for my SIL.
Het was een hele klus, maar ook zo leuk om te doen terwijl ik moest rusten met mijn pijnlijke been, dat ik gelijk een tweede MM ben begonnen, voor mijn schoonzus. 

She chose the colours. I have more done than this but need to take a new photograph.
Zij koos de kleuren. Ik heb meer af dan in deze foto te zien is en moet een nieuwe foto maken.


Once I could sit on a dining chair again, I worked on my applique and patchwork projects.

Toen ik eenmaal weer op een eetkamerstoel kon zitten, werkte ik aan mijn applique- en patchwork- projecten. 

Antique Wedding Sampler with some help from Belle

Dit is mijn Antique Wedding Sampler met wat hulp van Belle 
In August I lost my Mum. She had not been well and we nursed her at home together with Dad and Home Care and were able to grant her wish to pass away at home.

In augustus verloor ik mijn moeder. Ze was ziek en we verpleegden haar thuis met samen met Pap en de Thuiszorg. We hebben haar wens kunnen laten uitkomen om thuis te sterven. 


Mum was also a quilter and I miss her so much when working on my projects (and also at other times). Now that spring has arrived, I miss her even more because Mum loved our new home and garden so much.

Mam was ook een quilter en ik mis haar erg als ik aan mijn projecten werk (en natuurlijk ook op andere momenten). Nu dat het voorjaar is gekomen, mis ik haar nog meer omdat ze het hier zo heerlijk vond. 


In Autumn we had a huge walnut harvest, much bigger than previous years.

In de herfst hadden we een enorme walnootoogst. Veel groter dan vorige jaren. It takes me at least 2 hours each day to collect the walnuts. The harvest starts mid-September and lasts till the first week of November.

Het kost me op zijn minst 2 uur per dag om de walnoten te rapen. De oogst begint half september en duurt tot en met eerste week november. 2018In January I started a new project by Esther Aliu, one of the projects from her 2018BOM called Love Always. It is a companian piece for Love Entwined.

In januari begon ik aan een nieuw project van Esther Aliu, een van de projecten van haar 2018 blok van de maand, Love Always. Het hoort bij Love Entwined. I had fallen in love with a line of batiks, which I'm using for this project. Instead of doing Esther's flowers, I worked with broderie perse flowers.

Ik was verliefd op een serie batiks die ik voor dit project gebruik. In plaats van Esther's bloemen, maak ik broderie perse bloemen.

I have nearly completed the third vase block.

Ik heb bijna het derde blok met een vaas en een boeket af.Also in January we lost two of our big pine trees in a big storm on January 18th. One tree fell in the road and the other nearly fell on our house, but only brushed past our roof, and landed just outside our front door, on the side of the house. It is difficult to show how big this tree was.

Ook verloren we in januari twee van onze grote naaldbomen, tijdens de grote storm van 18 januari. Eén boom viel op het laantje langs ons huis, de tweede viel bijna op ons huis. Gelukkig gleed de boom langs ons dak en viel nét naast ons huis, voor de voordeur. Het is moeilijk in beeld te brengen hoe enorm groot deze boom was. 
View from the kitchen / uitzicht vanuit de keuken


View from the garden / vanaf de tuin

The trunk cut in 25 layers. I counted 42 rings / de stam in 25 dikke plakken gezaagd. Ik telde 42 jaarringen.


In January and February it got very cold and I was able to do some more frosty bubble photography.
One day and night the wind chill went down to minus 24C.

In januari en februari werd het erg koud en toen kon ik weer bevroren bellen fotograferen. 
Een dag en nacht was de gevoelstemperatuur min 24 graden. Temperatuur op het moment van het fotograferen / temperature during photography

This has taken me to spring of this year, from where I will pick up again hopefully in regular instalments.

Ik heb nu het voorjaar van 2018 bereikt en zal vanaf nu proberen weer regelmatig te schrijven. 

Sorry for the very long post.

Sorry voor dit erg lange blogverhaal

Friday, 19 May 2017

Well and Truly Hooked ~ Haakverslaafd

I have been meaning to revive my crochet technique for a while, and a while back a friend helped me along, and I did a bit of crochet.

Ik wilde al een tijdje mijn haaktechnieken weer opfrissen, en een tijdje geleden hielp een vriendin me daarbij, en ik heb toen ook wat gehaakt. 

Since the beginning of March I have been suffering from a problem with my leg, which apparently stems from my back. I'm waiting to see a neurologist for a suspected slipped disc.
And since I cannot do applique or piecing in my lap, I have taken to crochet again.

Sinds begin maart heb ik last van mijn been. De klachen komen waarschijnlijk uit mijn rug. Ik wacht op een afspraak met een neuroloog, voor een vermoedelijke hernia. 
En omdat ik niet kan appliqueren of patchen op schoot, ben ik weer gaan haken.  

First I worked on 'Persian Tiles'. I took the kit with me to Scotland at the end of March, where I went despite the 'injury'.
I ended up spending several days resting my leg and doing crochet, with the most beautiful view. Not exactly a punishment. I was staying with my friends in the Isle of Skye again.

Eerst werkte ik aan Persian Tiles en nam het pakket eind maart mee naar Schotland, waar ik ondanks het probleem met mijn been naartoe ging. 
Ik heb daar een aantal dagen volledige rust moeten nemen en heb daar gehaakt, met dit prachtige uitzicht. Niet echt een straf.  Ik logeerde bij vrienden op het eiland Skye. 

Next door neighbour

Neighbours across the water - Isle of Scalpay


That kit really got me through a lot of pain and having to rest, especially the last day before traveling back home.

Het pakket hielp me afleiding te zoeken van de pijn en bij het rust nemen, vooral de laatste dag voor ik naar huis reisde. 

Which was an andventure in itself because I had to call in Special Assistance from KLM to get me home. That white thing that looks like the device they usually use to load the catering, is called an 'ambulift'.

En dat was een avontuur op zich, want ik moest 'Special Assistance' inroepen van KLM om me naar huis te vervoeren. Dat witte ding dat eruit ziet als dat ding waarmee ze normaal de catering aan boord brengen, heet een 'ambulift'.

 Once resting at home, the repetition of 16 identical tiles started to get to me and I started looking at other, more interesting, projects.

Toen ik eenmaal thuis aan het rusten was, begon de herhaling van 16 identieke tegels me te vervelen en ik ging op zoek naar een interessanter project. 
I spotted Mandala Madness CAL, designed by Helen Shrimpton, and ordered some yarns, which of course came the next day. I wasn't going to start it until I had finished all the tiles and granny squares for Persian tiles, famous last words....

Ik vond Mandala Madness CAL ontworpen door Helen Shrimpton en bestelde wat garens, die natuurlijk prompt de volgende dag binnenkwamen. Ik zou nog zo niet beginnen tot ik alle tegels en granny squares van Persian Tiles af had. Tja...

I had to try a little bit........but soon part 1 was completed.
And it is so much fun to do, albeit asking everything of my poor concentration. 

Ik moest natuurlijk een stukje proberen......en al snel was deel 1 af! 
En wat is het leuk om te doen, maar het vraagt wel álles van mijn slechte concentratie.  

...... and part 2
...... en deel 2

That folded border with triple crochets cost me about a week to get right, I kept ripping it out and starting again. For some reason it just didn't work.
Finally, helped by three boxes of stitch markers...

Over die gevouwen rand met driedubbele stokjes deed ik ongeveer een week, met veel uithalen en opnieuw beginnen. Om een of andere reden lukte het niet. 
Uiteindelijk, geholpen door drie doosjes steekmarkeerders.... 

   .... it was done!
.... was hij af! 


And since then, part 3 and 4 are also done... keeping the stitch markers at hand.
En sindsdien zijn deel 3 en 4 ook klaar...met de steekmarkeerders altijd bij de hand. 

I started part 5 this morning. So I guess you can call me well and truly hooked!

En vanmorgen ben ik begonnen met deel 5. Dus ik denk dat ik behoorlijk verslaafd ben! 

See you next time, probably with more crochet until my leg and back are sorted out.

Tot volgende keer, waarschijnlijk met meer haakwerk, tot mijn been en rug genezen zijn.
Friday, 27 January 2017

Frosty Bubbles

We have had very frosty weather recently, with a cover of snow. Perfect weather to take out the bubble blowing kit (one of those kid's toys) and blow bubbles outside, and then wait for them to freeze. This wasn't my idea originally, but it is so much fun to do, albeit a tad chilly.
 We hebben veel vorst gehad de afgelopen weken, met een laag sneeuw. Perfect weer om met de bellenblaas naar buiten te gaan en bellen te gaan blazen in de vorst en wachten tot ze gaan bevriezen. Dit heb ik niet zelf bedacht, maar het is zo leuk om te doen, al is het wel wat frisjes. 


It is a bit hit and miss. First you have to have a bubble that doesn't immediately burst and then you have to wait for it to freeze and hope that it won't burst whilst it is doing that.
Het is een beetje uitproberen. Eerst moet je al een bel hebben die niet gelijk uit elkaar barst en dan moet je wachten tot hij bevriest en hopen dat hij niet ontploft terwijl hij dat aan het doen is. 


Yesterday morning I managed to capture that moment.
Gistermorgen heb ik dat moment vastgelegd. Sometimes there are nice reflections, such as our home in this bubble.
Soms zijn er leuke weerspiegelingen, zoals bij bel ons huis. 


Just another one from yesterday's session, which was different.
Nog eentje van gisteren, die anders was dan de andere. 


I hope you like my frosty bubbles. Sorry to my quilting friends. I'm still working on Love Entwined and there is not much to show at the moment. 
Hopelijk vind je mijn bevroren bellen leuk. Sorry voor mijn handwerkvriendinnen. Ik werk nog steeds aan Love Entwined maar er is niet zo veel om te laten zien op het moment.