Welcome to my blog, where I write mostly about my passions cross stitching, patchwork & applique, and watercolour painting.

I hope you enjoy reading about my projects, and that you will leave a comment before you go.


If you have any questions, do not hesitate to ask.


Please scroll down to the bottom of the page to find my labels, if you are looking for something specific.

Welkom op mijn blog waar ik vooral schrijf over mijn passies borduren, patchwork & appliqueren en aquarelleren.

Ik hoop dat je het leuk vindt over mijn projecten te lezen en dat je een berichtje achter zult laten voor je mijn blog verlaat.

Als je vragen hebt, aarzel dan niet om ze te stellen.

Als je iets specifieks zoekt, vind je mijn labels helemaal onderaan mijn blog.


Anne Marieke

Friday, November 14, 2014

Stonefields part 2 continued

Four new blocks for Stonefields part 2 are finished and two more in the works.
Vier nieuwe blokjes voor Stonefields deel 2 zijn klaar en met twee ben ik nog bezig. 

First the third "O is for Oscar" block.
Dit is het derde "O is voor Oscar" blokje.

I just love that fabric with nostalgic images.
Ik ben helemaal weg van de stof met poezieplaatjes. 

 
The "Star in a Star"is done too. I'm not entirely happy with it, so will probably redo the cream star and the centre circle at some point.
De "Star in a Star"is ook klaar. Ik ben niet helemaal tevreden over dit blokje, en zal waarschijnlijk de crème ster en het rondje overdoen. 


The two "Oscillateurs" are also completed.
De twee "Oscillateurs" zijn nu ook helemaal klaar. 

And now I'm working on the two "Bordered 3/8 inch Hexagons". Just the little hexagon flowers to make. The choices of fabrics are surprisingly difficult.
En nu ben ik bezig met de twee "Bordered 3/8 inch Hexagons". Ik moet alleen nog de kleine hexagonbloemen. De stofkeuze voor die hexjes is verrassend lastig! 
Part 6 of Mountmellick has been published and I will be spending a lot of time on that project to hopefully get some progress on it done. Since I'm working on all the parts simultaneously, it isn't going very fast, but some point it should suddenly be done! That's the theory anyway ;o)
Deel 6 van Mountmellick is ook uit en ik zal veel tijd besteden aan dat project en hopelijk flinke voortgang boeken. Omdat ik aan alle delen tegelijk werk, lijkt het alsof het niet opschiet, maar opeens zal het helemaal klaar zijn. Dat is althans het plan ;o) 

The weather is still too hot for the time of the year, and our Buddleja Dreaming Lavender is still in flower. It is upposed to flower from June till September. Dead-heading really does work for these plants.
Het weer is nog steeds te mooi voor de tijd van het jaar en onze vlinderstruik Buddleja Dreaming Lavender bloeit nog steeds. Hij bloeit normaal gesproken van juni tot en met September. Het helpt echt om de dode bloemen eruit te knippen. 


Back soon with more Stonefields news and hopefully also some progress on Mountmellick.
Tot gauw met meer nieuws over Stonefields en hopelijk ook wat vooruitgang voor Mountmellick.

Thanks for your lovely comments.
Bedankt voor jullie leuke berichtjes.

Sunday, November 9, 2014

Stonefields Part2 Progress

Stonefields part 2 arrived last Saturday, with the tiniest of hexagons for two 'Bordered Hexagons' blocks.
Deel 2 van Stonefields kwam vorige week zaterdag, met hele kleine hexagonnetjes voor de twee "Bordered Hexagon" blokjes. 

The first block I chose to make is "O is for Oscar" using a blue toile which I bought on Facebook last week, a background fabric given to me by Mum, a scrap from Hanneke, and a fabric from my stash. I need three of these blocks. 
Het eerste blokje dat ik koos, is een "O is for Oscar"blokje. Ik gebruike een blauwe toile die ik vorige week via Facebook kocht, een achtergrondstofje van Mam, een scrapje van Hanneke en een stofje uit mijn eigen voorraad. Ik heb drie van deze blokjes nodig.

O is for Oscar 1

Then I started a "Bordered 3/8" Hexagons" block, but I still need to complete the hexagon flower in the centre. I need two of these (in different colours of course)
Toen begon ik aan een "Bordered 3/8" Hexagons" blokje, maar ik moet de hexagonbloem nog afmaken. Ik heb twee van deze blokjes nodig (natuurlijk in verschillende kleuren).

Bordered 3/8 Hexagons
Then I did the applique for the first of two "Oscillateurs"
Daarna heb ik de eerste "Oscillateur" geappliqueerd 


Here is the second one
En hier is de tweede

They both still need the circles added in the centre.
Ze moeten allebei nog een rondje in het midden krijgen. 

One of the two "Square Peg in a Round Hole" is also finished
De eerste van twee "Square Peg in a Round Hole" blokjes is ook klaar

I have just prepared the third "O is for Oscar" block, which still needs a centre square.
En ik heb net het derde "O is for Oscar" blokje voorbereid. Het moet nog een vierkantje voor het midden krijgen.

And I'm working on the "Star in a Star" block too. In the mean time I swapped the big circle for something different.
En ik werk ook aan het "Star in a Star" blokje. Ondertussen is de grote cirkel vervangen door iets anders. 
I have also been working on Mountmellick by Di Ford, and have finally chosen the circles in between the green swags in the centre piece.
En ondertussen werk ik ook aan Mountmellick van Di ford, en heb eindelijk de rondjes gekozen tussen de groene guirlandes in het middenstuk. 

And I added a broderie perse rose on top of the vase.
Ik heb een broderie perse roos op de vaas gezet. 

I have just prepared some circles for Mountmellick and for Stonefields, including the two circles for the centres of the two Oscillateurs.They are drying as we speak.
En ik heb net rondjes gemaakt voor Mountmellick en Stonefields, inclusief de twee rondjes voor de Oscillateurs. Die liggen nu te drogen.


That's all last week's progress. Back soon with more Mountmellick and Stonefields.
Dat is wat ik de afgelopen week heb gedaan. Tot gauw met meer nieuws over Mountmellick en Stonefields.

Wednesday, October 29, 2014

WOW: Mountmellick & Stonefields

Whilst I am waiting for the second part of Stonefields to arrive, I made some more hexagon flowers for said project.
Terwijl ik wacht op deel 2 van Stonefields, heb ik nog wat meer hexagonbloemen voor dat project gemaakt. 

Karen sent me this lovely William Morris fabric. Thank you, Karen!
Karen stuurde me deze mooie William Morris stof. Dank je wel, Karen!
And Jane sent me this sweet little kitty drinking from a cup. Thank you, Jane! 
En Jane stuurde me dit schattige poesje dat uit een kopje drinkt. Dank je wel, Jane!
And I worked on my sadly neglected Mountmellick project, the Di Ford mystery 2014.
En ik werkte aan mijn arme verwaarloosde Mountmellick project, de Di Ford mystery 2014. 

I'm working on all the parts which have been published so far.
Ik werk aan alle delen die tot nu toe zijn uitgekomen. 


I had decided to embroider the stems in the center piece of this quilt, but of course I needed to choose the right stitch. I discovered there is such a thing as a Mountmellick Stitch, which would be very appropriate, but it is difficult to stitch on cotton quilting fabric. Pretty though.
Ik had besloten de stengels te borduren, maar moest natuurlijk eerst de juiste steek kiezen. Ik ontdekte dat er zoiets bestaat als een Mountmellick steek, die heel toepasselijk zou zijn omdat het project zo heet, maar het is moeilijk te borduren op katoenen quiltstof. Maar wel mooi hoor. 

In the end I settled for the Hungarian Braided Stitch. A beautiful stitch for stems.
Ik koos uiteindelijk de Hungaarse gevlochten steek. Een mooie steek voor stengels. 

And in the mean time I am working on the borders of part 2
In de tussentijd werk ik aan de randen voor deel 2

Those for part 3 of this quilt
Die voor deel 3 van deze quilt


Part 4
Deel 4

And the lastest part till date, part 5:
En het laatste deel tot nu toe, deel 5: 


And this is more or less how it will end up looking all together:
En zo komt het er ongeveer uit te zien: 

I'm using mostly reproduction fabrics designed by Judie Rothermel. They are my absolute favourites and they all look so lovely together. A few exceptions are the green swags and the broderie perse fabric (the roses used in the centre and part 3).
Ik gebruik bijna allemaal stoffen van Judie Rothermel. Het zijn echt mijn favoriete stoffen en ze staan zo mooi bij elkaar. Een paar uitzonderingen zijn de groene guirlandes en de broderie pese stof (de rozen in het midden en in deel 3).

The last part is due mid November, which involves lots of six pointed stars. Could be interesting!
Het laatste deel wordt half november verwacht. Daarin komen heel veel zespuntige sterren voor. Leuk!

But first I'm expecting the arrival of part 2 of Stonefields, hopefully before the weekend. Another 12 blocks to make.
Maar eerst verwacht ik deel twee van Stonefields, hopelijk nog voor het weekend. Er zijn weer 12 blokjes om te maken. 

Back soon with more news of my projects. Thank you so much for your lovely comments.
Tot gauw met meer nieuws over mijn projecten. Bedankt voor al jullie leuke berichtjes.Wednesday, October 22, 2014

WOW: Stonefields Hexagon Flowers & Flying Geese

After completing the blocks for month 1 of Stonefields, I started making hexagon flowers and flying geese. For Stonefields' border I need 168 hexagon flowers and three of them are used on blocks in the centre of the quilt. And the inner border consists of 44 flying geese on each side.

Nadat ik de blokjejs van maand 1 van Stonefields af had, ben ik begonnen met de hexagon bloemen en flying geese. Voor de rand van Stonefields heb ik 168 hexagon bloemen nodig, en er ziten er drie op blokjes in het middenstuk van de quilt. En de binnenrand bestaat uit 44 flying geese per kant. 

So far I have completed 5 hexagon flowers. Still 12 to go for this month!
Tot nu toe heb ik vijf hexagon bloemen af. Nog 12 te gaan voor deze maand. 

Karen gave me the beautiful William Morris fabric used in this hexagon. 
Het mooie William Morris stofje kreeg ik van Karen.  

A small start on my flying geese inner border.
Een klein begin voor mijn flying geese voor de binnenste rand. 

Jane sent me some fabrics for Stonefields. The little pussycat and the doggie are just too sweet. They will be used as hexagon centres. And the other two fabrics are waiting for the perfect block to come along. The card is lovely too. 
Jane stuurde me wat stofjes voor Stonefields. Het kleine katje en hondje zijn té schattig. Ze worden gebruikt als middenstukje voor de hexagons. En de ander twee stofjes wachten op het perfecte blok. En de kaart is ook al zo mooi.


She also sent me the leftover corners of her Home Sweet Home quilt, to be used for my Dear Jane or my quilt with roses which is still in the planning stages.
Thank you very much, Jane!
Ze stuurde me ook de overgebleven hoeken van haar Home Sweet Home rand, om te gebruiken voor mijn Dear Jane of mijn rozenquilt, die nog in de planning is. 
Dank je wel, Jane! 


A few days ago the sun came out after a shower and our new pansies looked beautiful. 
Een paar dagen geleden ging de zon schijnen vlak na een regenbui. Onze nieuwe viooltjes zagen er prachtig uit.  Back soon with more news of Stonefields. It won't be long before part 2 arrives. I cannot wait!
Tot gauw met meer nieuws over Stonefields. Het duurt niet lang meer voor deel 2 komt. Ik kan niet wachten! 

I will be linking with Esther's blog for WOW (WIPs on Wednesdays). If you need inspiration that's the place to go.
Nu ga ik mijn blog koppelen aan dat van Esther voor WOW (WIPs op Woensdag). Als je inspiratie nodig hebt, ga dan zeker even kijken.

Monday, October 20, 2014

Stonefields Part 1

Last night I completed the last block for month one of Stonefields by Susan Smith. This month we are making 13 blocks
Gisteravond heb ik het laatste blokje voor de eerste maand van Stonefields van Susan Smith afgemaakt. We maken deze maand 13 blokjes. 

Here are the four stars, which will go in the four corners of the centre part of the quilt
Hier zijn de vier sterren, die in de hoeken van het middenstuk van de quilt zullen komen.

Next came two Orange Peel blocks
Toen kwamen de Orange Peel blokjes
two Pomegranate blocks
twee Pomegranates
Two St Honoré Gateaus
Twee St Honoré taartjes
Two Willies Birthday blocks
We vierden Willie's verjaardag twee keer
I chose the centre circles for these blocks over the weekend
Ik koos dit weekend de rondjes voor deze blokjes. 


And the last block was the "Posy Pot".
En het laatste blokje was de "Posy Pot".  


I made this block yesterday.
Dit blokje heb ik gisteren gemaakt.


My friend Michele sent me some background fabrics for Stonefields.
Mijn vriendin Michele stuurde me een paar achtergrondjes voor Stonefields.
Thank you Michele!
Dank je wel, Michele! 

And now I'm working ahead, doing this month's share of flying geese for the inner borders and the hexagon flowers for the outer borders. I need 17 flying geese and 17 flowers for October.
En nu werk ik vast vooruit, een maak vast het aandeel vliegende gansjes voor de binnenste rand en de hexagonbloemen voor de buitenste rand. Ik heb 17 gansjes en 17 bloemetjes nodig voor oktober. 

This looks like a lot of hexagons, but they will only make five and a half flowers. And I need 171 of them.
Dit ziet eruit als heel veel hexagons, maar ik kan er maar vijf en een halve bloem van maken. En ik heb er 171 nodig. 

I cannot wait for month two's patterns to arrive in the post. This is so much fun.
Ik kan niet wachten tot de patronen van volgende maand bij de post zitten. Het is zo leuk om te doen.