Welcome to my blog, where I write mostly about my passions cross stitching, patchwork & applique, and watercolour painting.

I hope you enjoy reading about my projects, and that you will leave a comment before you go.


If you have any questions, do not hesitate to ask.


Please scroll down to the bottom of the page to find my labels, if you are looking for something specific.

Welkom op mijn blog waar ik vooral schrijf over mijn passies borduren, patchwork & appliqueren en aquarelleren.

Ik hoop dat je het leuk vindt over mijn projecten te lezen en dat je een berichtje achter zult laten voor je mijn blog verlaat.

Als je vragen hebt, aarzel dan niet om ze te stellen.

Als je iets specifieks zoekt, vind je mijn labels helemaal onderaan mijn blog.


Anne Marieke

Wednesday, October 21, 2015

More or Less Moved

It has been almost three weeks since we signed the deeds for the new old house and the deeds for the sale of our other house will be signed next week. It will be so much easier once we only have one house left.

We are loving it here, but it is also a lot of hard work. I haven't stitched for weeks and weeks. And I'm suffering from withdrawal symptoms.

The weather was very good to us for the first two weeks and we enjoyed being outside and working in the garden, having coffees and lunches on the terrace by the back door, which is also the front door.The wildlife is lovely here. The first two weeks of October we still had lots of butterflies and dragonflies: Painted Lady
Tiny frog I met whilst collecting walnuts

It is getting quite Autumnal now:
And we are spending hours each day collecting the walnuts. There are five big walnut trees in our orchard, and two smaller ones in other places in our garden:So lots to do, especially this busy month. But we are loving it.

I'm hoping to get back to stitching next month, when things have settled down and work outside is done.

Back soon, hopefully with stitchy news.

Monday, August 31, 2015

Passion Sampler & Houses

Again I have to apologize. It has been ages since I wrote anything here.
Ik moet me alweer verontschuldigen. Het is erg lang geleden sinds ik een blogje heb geschreven. 

We are in the process of moving house. In the mean time we have sold our current home, within two weeks, and we still cannot quite believe it.
We zijn aan het verhuizen, althans bijna. En in de tussentijd hebben we ons huidige huis verkocht, binnen twee weken. We kunnen het nog niet echt geloven. 

We only had to do six viewings, thankfully as I really hated them. I had to lock the cats in the cat enclosure outside (which they hated) and leave our home after a lot of hard work, to let the estate agent show our home to interested parties.
We hoefden maar zes bezichtigingen te doen, gelukkig, want ik vond het vreselijk. Ik moest de katten opsluiten in de buitenren (wat zij niet leuk vinden) en na hard werken ons huis overlaten aan de makelaar, die het liet zien aan geïnteresseerden. Copyright: FC Style
copyright: FC Style
So busy times ahead. I'm organizing all the things that need doing. Most of our stuff has already been packed and in storage, as we needed to 'depersonalize' our home, to look like this:
Er komen drukke tijden aan. Ik ben bezig alles te regelen dat voor een verhuizing nodig is. Onze spullen zijn grotendeels ingepakt en opgeslagen, omdat we ons huis moesten 'depersonaliseren', zodat het er zo uit kwam te zien: 

Copyright: FC Style

Copyright: FC Style
We will sign the deeds for our new home on October 1st, and move there (with the minimum of stuff, and the cats) on the 2nd. Anything that will fit in two cars and a trailer :) Must not forget to take a picture of that!
Op 1 oktober tekenen we de overdrachtsakte voor ons nieuwe huis en op 2 oktober gaan we met een soort campinguitrusting en de katten naar het nieuwe huis. Alles wat in twee auto's en een aanhanger past. Ik moet niet vergeten daar een foto van te maken! 

Our home is at 90 minutes from here, and driving there and back every day to start DIY and renovations is a waste of time. And we just want to finally BE there. We have been waiting for five months since we first saw it and said 'yes'.
Ons nieuwe huis is anderhalf uur rijden van hier, in de Betuwe, en elke dag op en neer rijden om te gaan klussen en renoveren is zonder van de tijd. En we willen er gewoon EINDELIJK zijn! We wachten al vijf maanden sinds we het voor het eerst zagen, en 'ja' zeiden. 

That gives us a month to get the main rooms ready for the real move, and for handing over the house to the new owners. More deeds to sign.
We hebben dan een maand om de belangrijkste ruimten klaar te krijgen voor de echte verhuizing, en om ons huis over te dragen aan de nieuwe eigenaren. Meer aktes om te tekenen. 

In between all that, I have been doing a bit of stitching. A block and hexagon flower for Stonefields:
Tussendoor heb ik ook nog wat gehandwerkt. Een blok en hexagonbloem voor Stonefields: 

A few blocks for Passion Sampler:
En een paar blokken voor Passion Sampler: 


We are so looking forward to being in the countryside. Counting the days until the move.
We verheugen ons erg om op het platteland te gaan wonen en tellen de dagen tot we er naartoe mogen. 

To this lovely home
Naar dit heerlijke plekje
Back soon (I hope) with more news and some photographs which I took recently.
Tot gauw (hoop ik) met meer nieuws en wat foto's die ik de laatste tijd maakte.

Sunday, July 12, 2015

1865 Passion Sampler II

I completed two more blocks of France A.'s 1865 Passion Sampler:

Ik heb weer twee blokken af van de 1865 Passion Sampler van France A.

Block 6Block 7

We're very busy with packing and DIY around the house, because we have our first viewing next week. Fingers crossed!

We hebben het erg druk met inpakken en klussen in ons huidige huis, want we hebben van de week onze eerste bezichtiging. Duim voor ons!

Wednesday, July 1, 2015

1865 Passion Sampler

When I discovered this sampler by France A. of Passion Patchwork I loved it, but managed to hold off.
Last week I was reminded by someone on Facebook and just had to start.
Like a good girl, I started with block 1 and then they became rather random, depending on which fabrics I could combine for each block. Three blocks are finished and I'm working on the next one, in between sorting and packing.

Toen ik voor het eerst deze sampler van France A.  van Passion Patchwork zag was ik er weg van, maar toen lukte het me om niet gelijk te beginnen.
Vorige week herinnerde iemand op Facebook me eraan en ik moest gewoon gelijk beginnen.
Ik begon braaf aan blok 1 maar daarna werden ze nogal lukraak gekozen, afhankelijk van welke stofjes ik kon combineren voor ieder blok. Er zijn drie blokken klaar en ik werk aan de vierde, tussen het uitzoeken en inpakken door.

The original blocks by France A are in browns, blues and pinks/reds, and I decided to stick with that colour palette as that was what I fell in love with. 
De oorspronkelijke blokken van France A zijn bruin met blauw en roze/rood. Ik besloot die kleuren aan te houden omdat dat was waar ik verliefd op was geworden.

1865 Passion Sampler - Block 11865 Passion Sampler - Block 3
1865 Passion Sampler - Block 6
 The garden is looking lovely with lots of flowers and insects. I caught a few on camera.
De tuin ziet er mooi uit met veel bloemen en insecten. Ik heb er een paar op mijn camera gevangen.


The buddleja are almost in flower and I'm hoping the butterflies will come and visit soon.
De vlinderstruiken bloeien bijna en ik hoop dat we bezoek krijgen van vlinders.

Back to work now. We have a house to sell.
Nu aan het werk. We hebben een huis dat verkocht moet worden.

Tuesday, June 23, 2015

Rain in Holland: Photography

It has been raining a lot in Holland recently, and I took advantage of it.
Het heeft de afgelopen weken veel geregend, en ik heb er dankbaar gebruik van gemaakt. 

Here are some of the pictures I took over the past weeks.
Hier zijn wat foto's die ik de afgelopen weken heb gemaakt: 

Alchemilla Droplets

Hosta Droplet

Daisy Droplets

Daisy Fly

Top Heavy

Hosta Flower I

Hosta Flower II
 


A Few Little Blocks

Since I told you about 'The Biggest WIP of Our Lives" in my previous post, we have been very busy packing and doing DIY to get the house ready for sale.
Sinds ik jullie in mijn vorige blogje heb verteld over het grootste project van ons leven, hebben we het erg druk gehad. Uitzoeken en inpakken en klussen om het huis klaar te maken voor verkoop. 

In this picture which I took on Saturday, Kruimel expresses how I feel after another day of sorting and packing :)
Op deze foto laat Kruimel zien hoe ik me voel na weer een dag uitzoeken en inpakken.

I have done very little stitching, but managed a few blocks from the ones I had prepared for Scotland. And I'm still working on those. Thank goodness I had so much prepared.
Ik heb erg weinig kunnen handwerken, maar heb toch dankzij de voorbereide blokjes voor Schotland een paar blokjes kunnen maken. Gelukkig had ik best veel voorbereid. 

First these two Stonefields blocks:
Eerst maakte ik deze twee Stonefields-blokjes: 


No. 78 - Pyjama Party

And no. 80 Neil's Dairy

And the day before yesterday I finished block A2 of Dear Jane: 
En eergisteren heb ik blokje A2 van Dear Jane afgemaakt: 

The cream fabric with pink flowers is one of Mum's, which she gave me a while back.
40 little pieces in a 4 inch block! Very fiddly, but so much fun to make.
I have 32 blocks completed for Dear Jane, of 169.

De crème stof met roze bloemetjes is van Mam. Ze gaf me die stof een tijdje geleden. 
40 kleine stukjes in een 4 inch blokje. Erg priegelig, maar zo leuk om te maken. 
Ik heb nu 32 blokjes af, van de 169.

It was exactly 100 days until we officially own the new house. In exchange for two signatures (and some money ;) ) we will become the owners of our dream home. We are hoping to sell our current home before then.

Het was gisteren precies 100 dagen geleden tot we officieel eigenaar worden van ons 'nieuwe' huis. In ruil voor twee handtekeningen (en wat geld ;) ). We hopen voor die tijd ons huidige huis te verkopen. 

And on June 20th, Elvis celebrated his 10th birthday. We don't know exactly when he was born. A date was chosen for him by the vet, who checked him over just after we got him from the shelter at about 12 weeks old. 

This photograph is not very sharp, but he looks adorable in it. A few days after he arrived home.
Deze foto is niet heel scherp, maar hij staat er zo lief op. Het was een paar dagen nadat hij bij ons kwam wonen. 

Back soon with news of my projects, I hope!
Hopelijk ben ik gauw weer terug met nieuws over mijn projecten.