Welcome to my blog, where I write mostly about my passions cross stitching, patchwork & applique, and watercolour painting.

I hope you enjoy reading about my projects, and that you will leave a comment before you go.


If you have any questions, do not hesitate to ask.


Please scroll down to the bottom of the page to find my labels, if you are looking for something specific.

Welkom op mijn blog waar ik vooral schrijf over mijn passies borduren, patchwork & appliqueren en aquarelleren.

Ik hoop dat je het leuk vindt over mijn projecten te lezen en dat je een berichtje achter zult laten voor je mijn blog verlaat.

Als je vragen hebt, aarzel dan niet om ze te stellen.

Als je iets specifieks zoekt, vind je mijn labels helemaal onderaan mijn blog.


Anne Marieke

Sunday, July 12, 2015

1865 Passion Sampler II

I completed two more blocks of France A.'s 1865 Passion Sampler:

Ik heb weer twee blokken af van de 1865 Passion Sampler van France A.

Block 6Block 7

We're very busy with packing and DIY around the house, because we have our first viewing next week. Fingers crossed!

We hebben het erg druk met inpakken en klussen in ons huidige huis, want we hebben van de week onze eerste bezichtiging. Duim voor ons!

Wednesday, July 1, 2015

1865 Passion Sampler

When I discovered this sampler by France A. of Passion Patchwork I loved it, but managed to hold off.
Last week I was reminded by someone on Facebook and just had to start.
Like a good girl, I started with block 1 and then they became rather random, depending on which fabrics I could combine for each block. Three blocks are finished and I'm working on the next one, in between sorting and packing.

Toen ik voor het eerst deze sampler van France A.  van Passion Patchwork zag was ik er weg van, maar toen lukte het me om niet gelijk te beginnen.
Vorige week herinnerde iemand op Facebook me eraan en ik moest gewoon gelijk beginnen.
Ik begon braaf aan blok 1 maar daarna werden ze nogal lukraak gekozen, afhankelijk van welke stofjes ik kon combineren voor ieder blok. Er zijn drie blokken klaar en ik werk aan de vierde, tussen het uitzoeken en inpakken door.

The original blocks by France A are in browns, blues and pinks/reds, and I decided to stick with that colour palette as that was what I fell in love with. 
De oorspronkelijke blokken van France A zijn bruin met blauw en roze/rood. Ik besloot die kleuren aan te houden omdat dat was waar ik verliefd op was geworden.

1865 Passion Sampler - Block 11865 Passion Sampler - Block 3
1865 Passion Sampler - Block 6
 The garden is looking lovely with lots of flowers and insects. I caught a few on camera.
De tuin ziet er mooi uit met veel bloemen en insecten. Ik heb er een paar op mijn camera gevangen.


The buddleja are almost in flower and I'm hoping the butterflies will come and visit soon.
De vlinderstruiken bloeien bijna en ik hoop dat we bezoek krijgen van vlinders.

Back to work now. We have a house to sell.
Nu aan het werk. We hebben een huis dat verkocht moet worden.

Tuesday, June 23, 2015

Rain in Holland: Photography

It has been raining a lot in Holland recently, and I took advantage of it.
Het heeft de afgelopen weken veel geregend, en ik heb er dankbaar gebruik van gemaakt. 

Here are some of the pictures I took over the past weeks.
Hier zijn wat foto's die ik de afgelopen weken heb gemaakt: 

Alchemilla Droplets

Hosta Droplet

Daisy Droplets

Daisy Fly

Top Heavy

Hosta Flower I

Hosta Flower II
 


A Few Little Blocks

Since I told you about 'The Biggest WIP of Our Lives" in my previous post, we have been very busy packing and doing DIY to get the house ready for sale.
Sinds ik jullie in mijn vorige blogje heb verteld over het grootste project van ons leven, hebben we het erg druk gehad. Uitzoeken en inpakken en klussen om het huis klaar te maken voor verkoop. 

In this picture which I took on Saturday, Kruimel expresses how I feel after another day of sorting and packing :)
Op deze foto laat Kruimel zien hoe ik me voel na weer een dag uitzoeken en inpakken.

I have done very little stitching, but managed a few blocks from the ones I had prepared for Scotland. And I'm still working on those. Thank goodness I had so much prepared.
Ik heb erg weinig kunnen handwerken, maar heb toch dankzij de voorbereide blokjes voor Schotland een paar blokjes kunnen maken. Gelukkig had ik best veel voorbereid. 

First these two Stonefields blocks:
Eerst maakte ik deze twee Stonefields-blokjes: 


No. 78 - Pyjama Party

And no. 80 Neil's Dairy

And the day before yesterday I finished block A2 of Dear Jane: 
En eergisteren heb ik blokje A2 van Dear Jane afgemaakt: 

The cream fabric with pink flowers is one of Mum's, which she gave me a while back.
40 little pieces in a 4 inch block! Very fiddly, but so much fun to make.
I have 32 blocks completed for Dear Jane, of 169.

De crème stof met roze bloemetjes is van Mam. Ze gaf me die stof een tijdje geleden. 
40 kleine stukjes in een 4 inch blokje. Erg priegelig, maar zo leuk om te maken. 
Ik heb nu 32 blokjes af, van de 169.

It was exactly 100 days until we officially own the new house. In exchange for two signatures (and some money ;) ) we will become the owners of our dream home. We are hoping to sell our current home before then.

Het was gisteren precies 100 dagen geleden tot we officieel eigenaar worden van ons 'nieuwe' huis. In ruil voor twee handtekeningen (en wat geld ;) ). We hopen voor die tijd ons huidige huis te verkopen. 

And on June 20th, Elvis celebrated his 10th birthday. We don't know exactly when he was born. A date was chosen for him by the vet, who checked him over just after we got him from the shelter at about 12 weeks old. 

This photograph is not very sharp, but he looks adorable in it. A few days after he arrived home.
Deze foto is niet heel scherp, maar hij staat er zo lief op. Het was een paar dagen nadat hij bij ons kwam wonen. 

Back soon with news of my projects, I hope!
Hopelijk ben ik gauw weer terug met nieuws over mijn projecten.
 
Monday, May 25, 2015

The Biggest WIP of Our Lives

I have to apologize again for not updating you with my news.
Ik moet me alweer verontschuldigen dat ik jullie niet op de hoogte heb gehouden van mijn nieuws.

Just after I came back from Scotland, beginning of May, we viewed our dream home in the countryside and met the current owners (which are sort of distant friends).
Toen ik net terug was uit Schotland, begin mei, zijn we ons droomhuis op het platteland gaan bezichtigen, en ontmoetten we de huidige eigenaren (die een soort vrienden op afstand zijn)


About three years ago, my Mum told me that one of her quilt pupils (my Mum used to teach patchwork and quilting) was selling her house. And Mum was sure we would love it. We checked it out, it wasn't officially for sale then, but we soon realised that it was above what we are willing to spend every month.
Ongeveer drie jaar geleden vertelde Mam me dat een van haar quiltleerlingen (mijn moeder gaf vroeger patchwork- en quiltles) haar huis ging verkopen en dat het echt iets voor ons was. We keken, het stond toen nog niet te koop, maar we beseften dat het meer zou kosten dan mij maandelijks wilden uitgeven. 

About a year ago, it was officially for sale and the purchase price was above what we are willing to pay, so we forgot all about it.
Ongeveer een jaar geleden kwam het officieel in de verkoop maar de prijs was hoger dan wij bereid waren te betalen, dus vergaten we het.

About 6 weeks ago, my DH said I should look on the main 'houses for sale' website in Holland, because he had found a new home that would be perfect for us and he was sure I would love it.
Ongeveer zes weken geleden zei mijn man dat ik maar een moest kijken op Funda, want hij had weer een nieuw huis gevonden en dat zou perfect voor ons zijn en hij wist zeker dat ik het mooi zou vinden. 

When I looked, it was of course......................THE house which was for sale, owned by Mum's quilt pupil now friend and her husband.
Toen ik keek, was het natuurlijk.................HET huis dat te koop stond, eigendom van mijn moeders quiltleerling (nu haar vriendin) en haar man. 

I rang her, and told her we were interested to view the house. The most interesting conversation ensued, mostly with her husband, who proceeded to tell me which trees grow in the garden, about rare newts and toads that live in their ponds (yes, not one but four!)
Ik belde haar en vertelde haar dat we interesse hadden om het huis te bezichtigen. Een erg interessant gesprek volgde, voornamelijk met haar man, die me vertelde welke bomen er in de tuin staan, over zeldzame salamanders en padden die in hun vijvers wonen (ja, niet een maar vier!) 

Biggest pond with my future painting studio
About a Roman sword which was found in the grounds (the garden is huge), and lots of other interesting things.
I never had to feign interest: a hydrangea from the first owners ever is still growing in the garden. It was given to them as a wedding present. I love hydrangeas! It just had to be.
Here I was so hoping that interesting creatures lived in that pond, and he told me that crested newts and 'garlic toads' live in there, and lots of frogs and other creatures.
Over een Romeins zwaard dat in de tuin is gevonden (de tuin is groot), en nog veel meer interessante dingen.
Ik hoefde geen moment interesse voor te wenden: een hortensia van de eerste eigenaren staat nog steeds in de tuin. Ze kregen hem als huwelijksgeschenk. En ik ben gek op hortensia's. Het moest gewoon zo zijn.
Ik hoopte dat er interessante beestjes in de grote vijver zouden leven en hij vertelde me over kamsalamanders, knoflookpadden en veel kikkers en andere beestjes. 

I just love trees. Where we are currently living, we have a huge tree on the boundaries of our small garden, and our new neighbour wants to chop it down..... :(
And there are lots and lots of trees in our new garden. From apple trees, to plum, to hazelnut, to walnut,  medlar (apparently you can make jam from the fruit), cedar, birches, monkey bread tree, hawthorn..... that last one was in flower when we last went to have a look, on my Mums birthday mid-May. Of course in my favourite colour.
Ik ben gek op bomen. Waar we nu wonen staat er één grote boom op de erfscheiding van onze kleine tuin, en onze nieuwe buurman wil hem weg hebben :(
En er zijn heel veel bomen in onze nieuwe tun. Van appelboen, tot een pruimenboom, hazelnootbomen, walnootbomen, mispelbomen (daar kan je jam van maken), een ceder, berken, een apenbroodboom, een magnolia, een meidoorn.... die laatste bloeide toen we zijn gaan kijken op Mams verjaardag, half mei, natuurlijk in mijn favoriete kleur.The current owners were looking for two pairs of safe hands to continue the garden the way they had done over the past 44 years.
De huidige eigenaren zochten twee paar veilige handen om hun geliefde tuin over te nemen zoals zij het 44 jaar met liefde hebben aangelegd. 

The house needs a lot of TLC, but it is lovely and I'm sure we can make it work for us. It was built in 1930 and was a farm house in the past.
Het huis heeft veel liefde nodig, maar het is prachtig en ik weet zeker dat we het helemaal zo kunnen maken zoals we willen. Het werd gebouwd in 1930 en is in het verleden een boerderijtje geweest. 

It is 12 minutes from where my parents live, and 8 minutes from where my sister and her family live.
In the middle of the countryside. It really is going to be "Escape to the Country" for us. We have been looking for our dream home for about 5 years.

Het is 12 minuten bij mijn ouders vandaan, en 8 minuten van mijn zus en haar gezin. Het ligt op het platteland, tussen twee dorpjes. Het wordt eindelijk echt onze "Escape to the Country". We zoeken al ongeveer 5 jaar naar ons droomhuis.

We are working hard to get our current home ready for sale. The move is planned for mid-October, or possibly earlier if we sell quickly.
We werken nu hard om ons huidige huis klaar te maken voor de verkoop. De verhuizing staat gepland voor half oktober, of misschien zelfs eerder als we snel verkopen. 

We are in love with it, and when we visited 10 days ago, we didn't want to leave.
We zijn er verliefd op, en toen we 10 dagen geleden weer zijn gaan kijken, wilden we niet meer weg.


And this I call my little gnome house. It is so photogenic and it is one of several small buildings in the gardens.
Ik noem dit mijn kleine kabouterhuisje. Het is zo fotogeniek en het is een van meerdere kleine huisjes in de tuin. 
Needless to say, I haven't stitched since mid-April. All the little bags with prepared blocks for Stonefields and Antique Wedding Sampler came back home with me from Scotland virtually untouched (due to the lovely weather we had in Scotland), and they are still untouched.
Ik hoef jullie vast niet te vertellen dat ik sinds half april niet gehandwerkt heb. Alle zakjes met voorbereide blokken voor Stonefields en Antique Wedding Sampler zijn weer mee naar huis gekomen, vrijwel onaangeroerd (door het prachtige weer in Schotland), en ze zijn nog steeds onaangeroerd.

I'm packing most of my stitching stuff, and just keeping a few small projects to work on before the move. That is if I have time :)
Ik ben mijn handwerkspullen aan het inpakken en hou alleen een paar kleine projecten achter om aan te werken voor áls ik tijd heb :)

Hope you like our new WIP, the biggest WIP there ever was in our lives. We are in love.
Ik hoop dat je onze nieuwe WIP, de grootste WIP ooit in ons leven, mooi vindt. Wij zijn verliefd.Thursday, April 23, 2015

Scotland

Sorry for not updating my blog for such a long time. We are busy renovating our house (in order to sell it) and now I'm in Scotland.
Sorry dat ik zo lang mijn blog niet heb bijgewerkt. We zijn ons huis aan het opknappen (voor de verkoop) en nu ben ik in Schotland.


I'm staying with my friends on the island of Skye. This is their view facing north, with the islands of Scalpay and Rasaay in the background.
Ik logeer bij mijn vrienden op het eiland Ske. Dit is hun uitzicht naar het noorden, met de eilanden Scalpay en Rasaay op de achtergrond.


Their view facing south. This was yesterday morning. Another sunny day.
Het uitzicht naar het zuiden. Dit was gistermorgen. Weer een zonnige dag.

There are celandines everywhere.
Er bloeit overal speenkruid.

and primroses...
en primula's...

and woodland anemones.
... en bosanemoontjes. 

I'm doing some self-tuition using Photoshop. This is the above image in colour.
Ik ben wat met Photoshop aan het oefenen. Dit het origineel van de bovenstaande foto in kleur.

...and some watercolour painting.
... en wat aquarellen geschilderd.


The weather has been so beautiful that we haven't spent much time indoors.
Het weer is zo mooi geweest tot vandaag, dat we niet veel tijd binnenshuis doorgebracht hebben.

On Sunday I will be travelling back home.
Zondag reis ik weer naar huis. 


Before I left, I had pulled my Phebe project out of hibernation and did some work on it.

Voor ik vertrok, had ik Phebe uit haar winterslaap gehaald en er een tijd aan gewerkt.  

I will update you on that when I'm back home.
Ik laat jullie meer zien als ik weer thuis ben.


Friday, March 6, 2015

Stonefields Progress

I'm a bit 'stuck' with Antique Wedding Sampler (not sure where my current block is going) so I worked on Stonefields for a few days. Often when I take some time away from a project, it all falls into place.

Ik zit een beetje 'vast' met Antique Wedding Sampler (en weet niet zo goed wat ik met mijn huidige blok aan moet) dus heb ik een paar dagen aan Stonefields gewerkt. 

First I stitched two more Hankerchief blocks
Eerst maakte ik twee "Hankerchief" blokjes

Stonefields 58: The Hankerchief II


Stonefields 59: The Hankerchief III


Stonefields 58: Strasbourg Station I


Stonefields 59: Strasbourg Station II, replacing the 'cross' with a sweet image
Het middenstukje vervangen door een lieve afbeelding

I need two more of these blocks.
Ik moet nog twee van deze blokjes maken. 

Then part 6 arrived, and I stitched the first of three "The Perfection Syndrome" blocks (#63.
Toen kwam deel 6, en maakte ik de eerste van drie "The Perfection Syndrome" blokjes (nummer 63)

Can you tell I cannot wait for Spring to arrive?
Zie je dat ik niet kan wachten tot het voorjaar begint? 

Kruimel (Dutch for 'crumb) was being his cute self, asleep in Luna's pink basket. Quite becoming, don't you think?
Kruimel was van de week zijn schattige zelf, slapend in een roze mandje van Luna. Het staat hem wel, vind je niet?
This is the Antique Wedding Sampler block I'm struggling with, number 14. Not sure I'm happy with the colours and patterns. There is something not quite right.
Dit is het blok van Antque Wedding Sampler waar ik mee worstel. Het is nummer 14. Ik weet niet zeker of ik wel zo blij ben met de kleuren en de motiefjes.


So I'm letting it simmer for a bit.
Dus laat ik het een tijdje sudderen.