Welcome to my blog, where I write mostly about my passions cross stitching, patchwork & applique, and watercolour painting.

I hope you enjoy reading about my projects, and that you will leave a comment before you go.


If you have any questions, do not hesitate to ask.


Please scroll down to the bottom of the page to find my labels, if you are looking for something specific.

Welkom op mijn blog waar ik vooral schrijf over mijn passies borduren, patchwork & appliqueren en aquarelleren.

Ik hoop dat je het leuk vindt over mijn projecten te lezen en dat je een berichtje achter zult laten voor je mijn blog verlaat.

Als je vragen hebt, aarzel dan niet om ze te stellen.

Als je iets specifieks zoekt, vind je mijn labels helemaal onderaan mijn blog.


Anne Marieke

Sunday, August 17, 2014

Is There Such a Thing as a Perfect Border?

I think there is. I found it for my Antique Wedding Sampler, with help from Karen of Aztec Rose Crea in Zwijndrecht.

Bestaat er zoiets als een perfecte rand? Ik denk het wel, want ik heb hem gevonden voor mijn Antique Wedding Sampler, met hulp van Karen van Aztec Rose in Zwijndrecht. 

Here it is with part of block 10 of my Antique Wedding Sampler.
Hier is hij, met een deel van blok 10 van mijn Antique Wedding Sampler. 

And here with the unfinished block 2
En hier met blok 2, dat nog afgemaakt moet worden. 

That organgy fabric is very hard to combine, and yet it complements the roses in the border beautifully
De oranjekleurige stof is erg moeilijk te combineren, en toch past hij prachtig bij de roosjes in de rand. 

Here is the border with some of the fabrics I will be using in my Antique Wedding Sampler
Hier is de rand met een aantal van de stoffen die ik wil gebruiken in mijn Antique Wedding Sampler
I also took some more pictures of the Willow Emerald Damselfly:
Ik heb ook nog wat foto's van de houtpantserjuffer gemaakt: In this last picture, where she is sitting on a lupin seed pod, she looks as if she is smiling at me, almost posing for me.
Op deze foto is het net of ze naar me lacht, of zelfs poseert voor de foto. Ze zit op een zaaddoos van de lupine.

Back soon with more Antique Wedding Sampler news, probably some Dear Jane and probably some beautiful creatures. 
Tot gauw met meer nieuws over mijn Antique Wedding Sampler, waarschijnlijk wat Dear Jane blokjes en vast ook wel wat mooie beestjes.


Sunday, August 10, 2014

Dear Jane & Garden Photographs

This appears to be the title I have given to many posts recently, but Dear Jane just won't let me go just yet, to play with other projects.
Deze titel heb ik al aan heel wat blogberichtjes gegeven de laatste tijd, maar Dear Jane heeft me stevig in haar greep en laat me nog niet werken aan mijn andere projecten. 

I completed three more blocks:
Ik heb drie blokjes afgemaakt.

Dear Jane G8 "Hunter's Comet" using fabric from my stash, and one fabric from a FQ-pack of "Crème de la Crème" background fabrics which I ordered last week.
Dear Jane G8 "Hunter's Comet" met een stofje uit mijn voorraad en één stofje uit een Fat Quarter Pakc met "Crème de la Crème" achtergrondjes die ik vorige week heb besteld. 

Dear Jane E4 "Buffalo Tree Hopper" using a fabric given to me by my friend Helen from Australia and a background fabric which my friend Jane from Wales gave me.
Dear Jane E4 "Buffalo Tree Hopper" met een stofje van mijn vriendin Helen uit Australië en een achtergrondje dat ik van Jane in Wales kreeg. 

The title made me wonder, so I had a little Google and came up with this funny creature.
De titel riep vragen bij me op, dus ik ben even gaan Googelen, en kwam dit grappige beestje tegen.

A Buffalo Tree Hopper!
De Buffalo Tree Hopper, wij noemen hem 'buffelcicade'.

And I also completed Dear Jane A3 today, "Hunter's Moon", using fabrics from my stash.
I adapted the pattern and made it the way Jane made her original block. 
En vandaag maakte ik Dear Jane A3 af, "Hunter's Moon" gemaakt van stofjes uit mijn voorraad. 
Ik heb het patroontje aangepast en hem gemaakt zoals Jane's oorspronkelijke blokje. 


My new plants are working well to draw insects to our garden, and I had a few sessions with my camera and a bag full of patience, and came up with this:
Mijn nieuwe planten werken goed om insecten naar onze tuin te lokken, en ik heb een paar sessies met mijn camera gehouden, en een zak vol geduld, en toen had ik dit:

After this photograph of a Red Admiral on the Echinacea, I realised that I needed to move the plant to a place with a better background.
Notice the photo-bombing spider :)
Na deze foto van een Atalanta op de zonnehoed, besefte ik dat ik de plant moest verhuizen naar een plek waar ik een betere achtergrond zou hebben voor mijn foto's. 
Let op de foto-bommende spin ;)  

The photo-bomber itself.
De foto-bommer zelf. 


I moved the Echinacea, which was then visited by a very active bumblebee. An hour later and after about 50 blurred pictures, and a nice sit in the sunshine, I caught the above photograph.
Ik verhuisde de Echinacea, die vervolgens werd bezocht door een hele drukke hommel. Een uur later en ongeveer 50 onscherpe foto's, en lekker in het zonnetje zitten, wist ik de bovenstaande foto te maken. 

The bumblebee also tried the violets which I grew myself, but soon realised that it was a bit too heavy for that little delicate flower.
De hommel heeft ook nog even de bosviooltjes die ik zelf heb gekweekt geprobeerd te bezoeken, maar begreep al snel dat hij/zij te zwaar was voor die kleine tere bloemetjes.


And later that evening, during the Golden Hour of evening light, the anemone looked very beautiful.
En later die avond, tijdens het 'gouden uur', zag de anemoon er prachtig uit. 


I bought some new bits of fabric for my Dear Jane blocks via Facebook of all places.
These lovely reproduction fabrics came in the post yesterday. They are left over from someone else's Dear Jane quilt.
Ik heb wat nieuwe stofjes voor mijn Dear Jane-blokjes via Facebook gekocht. 
Deze mooie reproductiestofjes kwamen gisteren met de post. Ze waren over van een Dear Jane quilt van iemand anders.

Now I'm trying to come up with suitable background fabrics, and the absolute perfect block to use these beauties for.
En nu ben ik op zoek naar passende achtergrondjes, en het perfecte blokje om deze mooie stofjes voor te gebruiken.

Thanks for your lovely comments. I will be back soon with more of the same subjects. I hope you are not getting bored with them.
Bedankt voor jullie leuke berichtjes. Tot gauw met meer van dezelfde onderwerpen. Ik hoop dat het jullie nog niet verveelt.Wednesday, August 6, 2014

WOW: Dear Jane & Garden Creatures

One more block completed for my Dear Jane:
Ik heb weer een blokje af voor mijn Dear Jane: 

I12 - "Fred's Square Fair" using fabric from my stash.
De stofjes kwamen uit mijn voorraad.


And I just had to try one of those triangles, since I had found the perfect fabric in my stash:
En ik moest gewoon zo'n punt proberen, toen ik het perfecte stofje vond in mijn voorraad: 

This is a triangle for the border of the top row, 9th from the left.
Dit is een punt voor de bovenrand, de 9e van links. 

That leaves 139 blocks and 54 triangles still to make :o)
Nu zijn er nog 139 blokjes en 54 punten over om te maken :o) 


Postie just brought this lovely selection of fabrics from my friend Helen in Australia.
De postbode bracht net deze prachtige verzameling stofjes van mijn vriendin Helen in Australië. 


Thank you Helen! I'm already leafing the book to find the perfect blocks for these pretty fabrics.
Dank je wel, Helen! Ik blader al door het boek om de perfecte blokjes te vinden voor deze mooie stofjes.

A few days ago I had a quick visit to the garden centre to buy some buddleja's, butterfly bushes.
And about 24 hours later, I had my first visitor on one of the dwarf buddleja's. It is red admiral.
Een paar dagen geleden heb ik een kort bezoekje gebracht aan het tuincentrum om wat vlinderstruikjes te kopen. En bijna 24 uur later had ik mijn eerste bezoek op een van de dwergvlinderplanten. Het is een atalanta. 


I also bought some Echinacea in these amazing colours called "Summer Cocktail"
Ik heb ook wat Echinacea (Zonnehoed) gekocht in deze geweldige kleuren. Ze heten "Summer Cocktail".


They were covered in butterflies at the garden centre, so I thought they would work well to draw butterflies to our garden.
In het tuincentrum zaten ze onder de vlinders, dus ik bedacht dat zij ook vlinders naar onze tuin konden lokken. 

Now I'm off to link my blog to Esther Aliu's for WOW (WIPs on Wednesdays). If you need stitchy inspiration, that is the place to visit.

Nu ga ik een link maken van mijn blog naar dat van Esther Aliu voor WOW (WIPs op woensdag). Als je handwerkinspiratie nodig hebt, zal je het daar zeker vinden.

Friday, August 1, 2014

Dear Jane & Damselfly

Today I finished another Dear Jane block and started the next one.
Vandaag heb ik weer een Dear Jane-blokje afgemaakt, en ben ik aan de volgende begonnen. 

First I completed C6 "Ashley's Aura"
Eerst maakte ik C6 "Ashley's Aura" af

And I'm now working on G8 "Justin's Comet"
The reason I didn't finish it this evening, is that I'm not sure I'm happy with my choice of background fabric.
En nu werk ik aan G8 "Justin's Comet".
De reden waarom ik heb niet vanavond heb afgemaakt, is dat ik niet zeker ben van het achtergrondstofje.  

So I'm leaving it for now.
Ik laat hem maar even 'sudderen'. 

For days I have been 'chasing' Willow Emerald Damselflies around our garden. And today I managed to get some good photographs of them. Chase over, I think :o)
Ik 'jaag' al dagen op houtpantserjuffers in onze tuin. Vandaag heb ik eindelijk wat mooie foto's van ze kunnen maken. Jacht gesloten, denk ik :o) 
Back soon with more Dear Jane and whatever else takes my fancy.
Tot gauw met meer Dear Jane en wat er ook op dat moment mijn aandacht trekt.

Thank you for your lovely comments.
Bedankt voor jullie leuke berichtjes.

Thursday, July 31, 2014

More Dear Jane & Garden

I completed another Dear Jane block: L11 "Caitlin's Rose" made from a pink and cream fabric from my stash, and a cream background which Jane sent me.
Ik heb weer een Dear Jane blokje afgemaakt: L11 "Caitlin's Rose" gemaakt van een roze/crème stofje uit mijn voorraad en een crème achtergrondje dat ik van Jane had gekregen. For days I have been following this damselfly around our garden.
I had a look a little while back and there were eight of them in a small area of our garden. 
Ik volg al dagen deze waterjuffer in onze tuin. 
Toen ik net in de tuin keek, zag ik er in één oogopslag acht in een klein stukje van onze tuin.

My brother identified her as a "Willow Emerald Damselfly". A beautiful name for a beautiful creature.
Mijn broer heeft haar geïdentificeerd als een "Houtpantserjuffer". In het Engels heeft ze een prachtige naam. I found another image on my camera of a pansy which was battered by the rain the other day.
Ik vond nog een mooie foto op mijn camera van een viooltje dat van de week is platgeregend. 

Off to link my blog to Esther's for WOW, which is more like WOT (WIPs on Thursday) now.
If you need stitchy inspiration, that's where you will find it.
 Nu ga ik mijn blog linken aan Esther's WOW, wat nu meer WOD is geworden (WIPs op donderdag). 
Als je handwerkinspiratie zoekt, vind je daar vast wel wat.

Monday, July 28, 2014

Dear Jane & Raindrops

My Dear Jane is doing well with two new blocks
Het gaat goed met mijn Dear Jane met twee nieuwe blokjes

D7 - "Meeting Place"

and last night I finished E3 - "Paddle Wheels"
en gisteravond heb ik E3 - "Paddle Wheels" afgemaakt.


On Saturday, I had another stroll through the garden after the rain, to catch some more beautiful raindrops. This is what I caught
Zaterdag ben ik na een regenbui de tuin in gegaan om mooie druppeltjes te 'vangen'. Dit is de oogst.


I was happy to discover the wild violets I sowed a while back in flower.
They are so beautiful with all their different 'faces'. 
Ik was blij te ontdekken dat de wilde viooltjes die ik zelf heb gezaaid bloeien. 
Ze zijn zo mooi met al hun verschillende 'gezichtjes'. 
Back soon with more progress on Dear Jane and any other project that takes my fancy.
Tot gauw met meer Dear Jane en ieder ander project dat mijn aandacht trekt.Thursday, July 24, 2014

Dear Jane & Garden

Since I last showed you blocks of my Dear Jane, I have completed five new blocks.
Sinds de vorige keer dat ik jullie blokjes van mijn Dear Jane liet zien, heb ik er weer vijf afgemaakt. 

G1 "Hattie's Henhouse"

C

C3 "Rayelle's Fence" using fabrics which Mum gave me.
Met stofjes die ik van Mam heb gekregen.

E10 "Five & Dime" using fabrics given to me by Jane and Ineke.
Met stoffen die ik heb gekregen van Jane en Ineke

D13 "Field of Dreams" using a beautiful cream fabric given to me by Jane, combined with a scrap which only just fitted the four triangles, given to me a while back by Jacqueline.
D13 "Field of Dreams" met een prahtige crème stof van Jane, gecombineerd met een klein restje waar nét vier driehoeken uit gingen, en dat ik een tijd geleden gekregen heb van Jacqueline. 

And yesterday, whilst watching the ceremony on tv for the return of part of the victims of flight MH17, I pieced D11 "Snow Crystal"
En gisteren heb ik, tijdens het kijken naar de plechtigheden voor de terugkomst van de eerste slachtoffers van vlucht MH17, D11 "Snow Crystal" gemaakt.


The anemones in our garden are in flower and they make a good subject for photographs.
De anemonen bloeien en zijn een goed onderwerp voor foto's. 


The foxglove has almost finished flowering. Flowers are dropping off faster than I can take photos of them. This one is called "Almost Gone".
Het vingerhoedskruid is bijna uitgebloeid. De bloemen vallen er sneller af dan ik ze kan fotograferen. Deze heet "Almost Gone" (bijna weg)

Thank you for all your lovely comments. 
Bedankt voor jullie lieve berichtjes.