Welcome to my blog, where I write mostly about my passions applique and patchwork, crochet, watercolour painting, and photography.

I hope you enjoy reading about my projects, and that you will leave a comment before you go.


If you have any questions, do not hesitate to ask.


Please scroll down to the bottom of the page to find my labels, if you are looking for something specific.

Welkom op mijn blog waar ik vooral schrijf over mijn passies appliqueren & patchwork, haken, aquarelleren en fotografie.

Ik hoop dat je het leuk vindt over mijn projecten te lezen en dat je een berichtje achter zult laten voor je mijn blog verlaat.

Als je vragen hebt, aarzel dan niet om ze te stellen.

Als je iets specifieks zoekt, vind je mijn labels helemaal onderaan mijn blog.


Anne Marieke

Tuesday, 24 January 2012

The Adventures of Harrington and Hannah

From very early on, I have always loved rabbits, and many lovely bunnies shared my life. So when I saw this new (free!) BOM by The Raspberry Rabbits designer Michelle May, I knew I had to join in.

The pieces are all done in wool felt, with a bit of stitchery. So much fun!

Van jongs af aan hou ik van konijnen en veel lieve konijnen hebben mijn leven gedeeld. Dus toen ik dit nieuwe (gratis!) blok van de maand zag van de hand van ontwerpster Michelle May van The Raspberry Rabbits moest ik wel meedoen.

De onderdelen zijn gemaakt van wolvilt, met een beetje stitchery. Erg leuk om te doen!


It is a mystery project, so we don't know what will be next, except that Harrington and Hannah (the rabbits) will both feature in all the blocks. The next block will be published mid-February.

Het is een mystery, dus we weten niet hoe het volgende blok eruit ziet, behalve dan dat Harrington en Hannah (de konijnen) in ieder blok voorkomen. Het volgende blok komt half februari uit.Kruimel was his usual helpful self, although I suspect he thinks my daylight lamp is actually a solarium.


Kruimel was zijn gebruikelijke behulpzame zelf, al vermoed ik dat hij denkt dat mijn daglichtlamp eigenlijk een zonnebank is.Honestly, Kruimel! That's a bit too much, isn't it, my furry friend.


Werkelijk, Kruimel! Dat is een beetje overdreven, mijn harige vriendje.

Thanks for your lovely comments on my previous post. They are so inspiring, as are your blogs, which I always visit when I see your name in my comments.


Bedankt voor jullie leuke berichtjes op mijn vorige blogje. Ze zijn erg inspirerend, net als jullie blogs, die ik altijd bezoek als ik jullie naam in mijn berichten zie staan.

Monday, 23 January 2012

In Full Bloom Progress

The second stitchery for In Full Bloom by Lynette Anderson is finished. These stitcheries are so much fun to work on. I started the third one last night, with a garden bench, a tree and hollyhocks. Very cute!

De tweede stitchery voor In Full Bloom van Lynette Anderson is klaar. Deze stitcheries zijn zo leuk om te maken. Ik ben gisteravond begonnen met de derde stitchery, met een tuinbank, een boom en stokrozen. Een schatje!

Thank you for all your kind comments.

Bedankt voor jullie aardige berichtjes.

Friday, 20 January 2012

Peacock Mandala & In Full Bloom

The first stitchery circle for Lynette Anderson's In Full Bloom is done. I'm not quite happy with how it sits on the background fabric. I use a stabiliser for my stitcheries and this makes forming perfect circles difficult.

De eerste stitchery for In Full Bloom van Lynette Anderson is klaar. Ik ben niet zo tevreden over hoe het rondje op de achtergrond zit. Ik gebruik vlieseline om de stitcherystof te verstevigen en dit maakt het moeilijk om het mooi rond te krijgen.
For Peacock Mandala I'm combining parts 3 and 4. Since part 4 contains quite a lot of 'boring' filling in, I have decided to complete each side before I move on to the next, so the first set of beautiful peacocks will be next.

Voor Peacock Mandala combineer ik deel 3 en 4. Omdat deel 4 best veel 'saai' invulwerk bevat, heb ik besloten iedere kant af te maken voor ik aan de volgende begin, dus het volgende deel bevat de twee prachtige pauwen.
Our furry boy was being his helpful self again. My box of stitching materials is just so interesting!


Onze harige jongen was weer erg behulpzaam. Hij vindt mijn doosje met handwerkspullen zo interessant!

Thank you for your kind comments!


Bedankt voor jullie leuke berichtjes!


Saturday, 14 January 2012

A Hundred

This week, the hundredth follower joined my blog.
I'm chuffed that so many people enjoy following my projects.

Deze week werd de honderste volger lid van mijn blog.
Ik ben in mijn nopjes dat zoveel mensen het leuk vinden mijn projecten te volgen.

Thank you so much for being my follower!

Bedankt dat je mijn volger bent!

At the moment I'm working on In Full Bloom by Lynette Anderson and Peacock Mandala by Chatelaine Designs (Martina Rosenberg). I'll be back with updates soon.

Op dit moment werk ik aan In Full Bloom van Lynette Anderson en Peacock Mandala van Chatelaine Designs (Martina Rosenberg). Binnenkort laat ik zien hoever ik ben gekomen.

And an exciting bit of news: I signed up for a workshop by Lynette Anderson. She will be coming to the Netherlands in April.

O ja, nog een leuk nieuwtje: ik heb me ingeschreven voor een workshop van Lynette Anderson. Ze komt in april naar Nederland.

Wednesday, 11 January 2012

WOW: Peacock Mandala Revisited

It is Wednesday once more, time for WOW: WIPs on Wednesdays over on Esther Aliu's blog.

Het is weer woensdag, tijd voor WOW: WIPs op Woensdag op het blog van Esther Aliu.

Maybe the Chatelaine addicts will recognise this beauty: Peacock Mandala Garden by Chatelaine (Martina Rosenberg). It is Mystery XIII running in 2010.
My cross stitching mojo suddenly surfaced after having seen several beautiful Chatelaines on other blogs, and I gave in and dug out this mandala. I had part 1 finished, and part 2 was already started. Now part 2 is completed and I'm about to start part 3.

Misschien herkennen de Chatelaine-verslaafden dit mooie project wel: Peacock Mandala Garden ontworpen door Chatelaine (Martina Rosenberg). Het is Mystery XIII uit 2010.
Ik had opeens weer zin om te gaan borduren toen ik op blogs prachtige Chatelaines zag. Dus heb ik deze mandala opgezocht. Deel 1 was al klaar en ik was al begonnen met deel 2. Dat is nu klaar en nu ga ik beginnen met deel 3.
My Cosmo threads for In Full Bloom by Lynette Anderson arrived today in the post. This means I can start the stitcheries. These beautiful colours are used, as well as several DMC threads which complement the fabrics which were also designed by Lynette beautifully.

De Cosmo-garens voor In Full Bloom van Lynette Anderson zaten vanmiddag bij de post. Deze prachtige kleuren worden gebruikt, alsmede een paar DMC kleuren die mooi passen bij de stoffen die ook zijn ontworpen door Lynette.


I have never used Cosmo threads before, but I have been told they work really well for stitcheries. I will keep you posted!


Ik heb nog nooit met Cosmo-garens geborduurd, maar ik heb gehoord dat het heel fijn werkt voor stitcheries. Ik hou jullie op de hoogte!


Welcome to my new followers.


Welkom voor mijn nieuwe volgers.

Thursday, 5 January 2012

Christmas Present & Berries and Bluebirds


Postie finally pushed my Christmas present from Marcel through our letter box this afternoon. The pattern and kit for Lynette Anderson's In Full Bloom. Those fabrics are so gorgeous in person! And the patterns look like fun. I ordered the Cosmo threads I need this afternoon, so hopefully they will arrive soon.

De postbode bracht vanmiddag eindelijk mijn kerstcadeau van Marcel: het patroon en de kit voor In Full Bloom van Lynette Anderson. De stoffen zijn prachtig in het echt en de patronen lijken me leuk om te maken. Ik heb vanmiddag de Cosmo-draadjes besteld die ik nodig heb. Hopelijk komen ze snel hier aan.

And here is my progress on Berries and Bluebirds block 3, by Gail Pan. A tall and narrow block which is fun to stitch. I think I have finally found my mojo with this project, whilst stitching this block.

En hier zien jullie hoever ik ben gekomen met blok 3 van Berries and Bluebirds van Gail Pan. Een small en hoog blok dat erg leuk is om te maken. Ik geloof dat ik eindelijk mijn draai heb gevonden met dit project, terwijl ik werkte aan dit blok.I forgot to mention in my previous post that we celebrated Kruimel's third birthday on the 28th of December. He wasn't very cooperative when it came to having his picture taken with three 'candles'.

In mijn vorige blogje vergat ik te melden dat we in december de derde verjaardag van Kruimel hebben gevierd, op de 28e. Hij werkte niet erg mee toen ik hem op de foto wilde zetten met drie 'kaarsjes'.


When Kruimel first arrived at our house almost three years ago, Elvis didn't take to him at all.
Now, three years later, with Elvis on a special diet called 'Calm' by Royal Canin, and using a Feliway plug which emits feromones, our boys seem to be hitting it off much better.

Toen Kruimel bijna drie jaar geleden bij ons kwam wonen, vond Elvis hem helemaal niet leuk. Nu, drie jaar later, met Elvis op een speciaal dieet van Royal Canin 'Calm' en het gebruik van een Feliway-stekker die kattenferomoon afscheidt, gaat het steeds beter tussen onze jongens.

They look like they are practising synchronised sleeping below. Elvis needs to work in his tail!

Het lijkt wel of ze oefenen om synchroon te slapen. Elvis moet nog een beetje oefenen met zijn staart!


Back to work on Berries and Bluebirds 3, so that I can hopefully show you my third block soon.

Nu ga ik gauw weer verder met Berries and Bluebirds 3, zodat ik jullie hopelijk snel mijn blok kan laten zien.

Thanks for all your good wishes for the new year and other kind comments.

Bedankt voor al jullie goede wensen voor het nieuwe jaar en andere leuke berichtjes.

Monday, 2 January 2012

Happy New Year!

Here's wishing you a very happy and healthy new year 2012. May all your dreams come true!

So sorry for having been so quiet recently. My book translation was in its last stages and it took me longer to get it completed than I had thought. This drastically cut down my stitching time, so I don't have anything to show yet.

I'm working on part 3 of Berries & Bluebirds by Gail Pan. And guess what? After my recent post about parts 1 and 2 of this design, the designer herself posted a very kind comment on my blog. Thank you so much, Gail!

I also started working on one of the blocks for QuiltAid2011, but since my Presencia threads have not arrived yet, I cannot complete any of them. Hopefully the threads will arrive soon.

Back soon with part 3 of Berries & Bluebirds.