Welcome to my blog, where I write mostly about my passions applique and patchwork, crochet, watercolour painting, and photography.

I hope you enjoy reading about my projects, and that you will leave a comment before you go.


If you have any questions, do not hesitate to ask.


Please scroll down to the bottom of the page to find my labels, if you are looking for something specific.

Welkom op mijn blog waar ik vooral schrijf over mijn passies appliqueren & patchwork, haken, aquarelleren en fotografie.

Ik hoop dat je het leuk vindt over mijn projecten te lezen en dat je een berichtje achter zult laten voor je mijn blog verlaat.

Als je vragen hebt, aarzel dan niet om ze te stellen.

Als je iets specifieks zoekt, vind je mijn labels helemaal onderaan mijn blog.


Anne Marieke

Wednesday, 30 April 2014

WOW: Still Dear Jane & Garden Photographs

For WOW this week, I completed another block for my Dear Jane quilt, one of the burgundy/cream ones:
Voor WOW heb ik deze week weer een blokje voor mijn Dear Jane afgemaakt, een van de bordreaux-crème blokjes: 

My layout will be a Trip Around the World, with burgundy and dusky pinks, and burgundy/cream and dusky pinks/creams for contrast. This is a burgundy/cream one, which is called "B9 - Tinker Toy".
It will be in the 9th position on the second row (that is what B9 means).
Mijn indeling wordt een 'Trip Around the World", met bordeaux en oudroze, en bordeaux/crème en oudroze/crème voor contrast. Dit is een bordeaux-crème blokje, "B9 - Tinker Toy". Hij komt op de 9e plaats op de tweede rij (dat is wat B9 betekent). 

I did some more photography in the garden yesterday. First quite early to catch the dew drops on the plants and flowers:
Ik heb gisteren weer wat in de tuin gefotografeerd. Eerst vrij vroeg om de dauwdruppeltjes op de planten en bloemen te 'vangen': 

Don't the dew drops just look like pearls?
De dauwdruppeltjes zijn toch net pareltjes? And later in the day I had another session after it had rained for a few hours: 
En later op de dag heb ik nog een sessie gehouden nadat het een paar uur had geregend:


I have dug out some more projects to 'borrow' fabrics for my Dear Jane project. So much fun to find all the burgundy, pink and cream treasures in my stash. Since I only need small pieces for the DJ blocks (they are 4.5 inch square) I'm not wreaking too much havock on my other projects.
Ik heb weer wat projecten tevoorschijn gehaald om stofjes te 'lenen' voor mijn Dear Jane. Het is zo leuk om alle bordeaux, oudroze en crème schatten te vinden in mijn voorraad stoffen. Ik heb maar kleine stukjes nodig (de blokjes zijn ongeveer 11.5 cm in het vierkant). Ik doe de andere projecten dus niet te veel 'geweld' aan :o) 

Now I will link this post to Esther Aliu's WOW. If you want to see some inspirational needlework, make yourself a cuppa and visit Esther's WOW page, where many stitchers from all over the world write about their adventures.
Nu ga ik dit blogje koppelen aan Esther Aliu's WOW. Als je inspirerend handwerk wilt zien, maak een een kopje koffie of thee en bezoek Esther's WOW pagina, waar handwerksters van over de hele wereld schrijven over hun avonturen.

Monday, 28 April 2014

Dear Jane & Violet

On the day of my sister's birthday, I stitched Dear Jane C2 "Streak of Lightning" using a pink fabric my Mum gave me, and a cream one from my stash.
Op de dat van de verjaardag van mijn zus heb ik Dear Jane C2 "Streak of Lightning gemaakt, met een roze stofje van Mam en een crème stofje uit mijn voorraad. 

The little vagabond violet is still in flower
Het kleine verdwaalde bosviooltje bloeit nog steeds

 


My Favourite Flower?

I am finding it so hard to decide what my favourite garden flower is.

But this ranks right there at the top of my favourites. Yesterday it was very beautiful after the rain. Now that the flower has dried, you can see the structure in the leaves better, and also the pale blue shows up better.

Het is zo moeilijk om te kiezen wat mijn favoriete bloem in de tuin is. 
Maar deze staat erg hoog op mijn lijstje. Gisteren was hij al mooi toen hij nat was. Nu hij droog is, zie je de structuur in de blaadjes beter, en ook de tere blauwe kleur komt beter uit.

Edited to add: it is an Aquilegia.
Bewerkt om toe te voegen: dit is een Akelei.

Sunday, 27 April 2014

Dear Jane & A Stroll in the Garden After the Rain

Two more Dear Jane blocks are done.
The above one is A13 - "Starlight Starbright"
The pink fabric is a gift from my friend Carla.

Er zijn weer twee Dear Jane blokjes klaar. 
Hierboven is A13 - "Starlight Starbright", met een roze stofje dat ik van mijn vriendin Carla heb gekregen. 


Today's rainy afternoon produced B13 "Four Corner Press"
Een regenachtige zondagmiddag heeft vandaag B13 "Four Corner Press" opgeleverd.

After which I took the camera into the garden, because the sun came out and I just love the raindrops on the flowers and plants:
En daarna ben ik met de camera de tuin ingegaan, omdat de zon doorkwam. De druppels op de bloemen en planten vind ik zo mooi: 


The droplets look like pearls on this hosta leaf.
De druppelts lijken wel pareltjes op dit hostablad. 


I loved the droplet that was held by two dicentra flowers.
Het druppeltje dat werd vastgehouden door twee gebroken hartjes bloemen vond ik zo mooi.


Those raindrops are quite heavy when you are a violet.
Die druppels zijn best zwaar als je een viooltje bent. 


One of my birthday aquilegias after the rain.
Een van mijn verjaardags-akeleitjes na de regen. 


This violet self-seeded in a container with something totally different. And is still in flower. So pretty.
A gift from Mother Nature.
Dit bosviooltje heeft zich uitgezaaid in een pot met iets totaal anders. En het bloeit nog steeds. Zo mooi. Een cadeautje van Moeder Natuur.

I loved the shape of the big droplet.
Ik vond de vorm van die grote druppel zo mooi. 

And after all that, I am trying to solve this puzzle:
En na dat alles probeer ik dit puzzeltje op te lossen: 

Dear Jane C5 "Eye of the Cyclone"

Dear Jane really has captured my imagination. My other projects are sadly neglected at the moment.
Dear Jane heeft me echt in haar ban. Mijn andre projecten worden op het moment een beetje verwaarloosd.

Friday, 25 April 2014

Dear Jane & Garden

We had a thunderstorm with big hail stones and rain yesterday and I was worried about the beautiful flowers in our garden.
We hadden gisteravond een flinke onweersbui met grote hagelstenen en regen, en ik was bezorgd over de mooie bloemen in onze tuin. 

Wat a relief to find the new purple aquilegia undamaged this morning:
Wat een opluchting om vanmorgen de nieuwe paarse akelei onbeschadigd aan te treffen: 

And also the violets were still there
En de bosviooltje waren er ook nog

The pansies did suffer a lot (too sad to show you a picture) but there are still lots of buds, so I will do my best to get them going again.
De grote violen hebben wel flink geleden (te zielig om er foto's van te laten zien) maar er zitten nog genoeg nieuwe knopjes aan, dus ik doe mijn best om ze weer aan de gang te krijgen. 


I also finished two Dear Jane blocks:
Ik heb ook weer twee Dear Jane-blokjes gemaakt: 

B11 - Melissa's Cross, using fabrics from my own stash
B11 - Melissa's Cross, gemaakt van mijn eigen stofjesand B3 - Mirror Image, also using my own fabrics.
en B3 - Mirror Image, ook van mijn eigen stofjes.

I received an envelope with a Dear Jane contribution from my friend Carla this afternoon. Perfect timing, just before the weekend, and our new King's Day which is now on the 27th of April (our King's birthday) instead of 30th of April (our former Queen Mother's birthday). This year it will be celebrated a day early, on the Saturday.
Thank you, Carla!

Vanmiddag ontving ik een envelop met een Dear Jane-bijdrage van mijn vriendin Carla. Perfecte timing, net voor het weekend, en vlak voor onze nieuwe Koningsdag. Het is even wennen dat het niet meer op 30 april is. En dit jaar al helemaal, omdat het op zaterdag wordt gevierd.
Dank je wel, Carla!


And I 'found' some more cream-on-cream background fabrics at my favourite quiltshop Samsara Quilting in Lisse today. My weekend is all sorted! :o)
Ik heb vandaag ook nog wat crème-op-crème achtergrondstofjes 'gevonden' bij mijn favoriete quiltwinkel Samsara Quilting in Lisse. Mijn weekend zit wel goed! :o)

It is easier said than done to decide that each block will have differen fabrics. The dusky pinks and burdundy's are not too hard to find (with help from my friends), but the creams are more difficult.

So fabric manufacturors, please get to work to make some more pretty creams for my Dear Jane :o)

Het is makkelijker gezegd dan gedaan om te besluiten dat alle blokjes gemaakt zullen worden van verschillende stofjes. De oudroze en bordeaux stofjes zijn niet zo moeilijk te vinden (met hulp van mijn vriendinnen), maar de crème stofjes zijn een stuk lastiger. 

Dus stoffenproducenten, ga braaf aan het werk en maak wat mooie crème stofjes voor mijn Dear Jane :o)  

Thank you so much for all your kind comments on my previous posts and garden pictures.
And welcome to my new followers.
Dank jullie wel voor jullie lieve berichtjes over mijn vorige blogjes en tuinfoto's. 
En welkom voor mijn nieuwe volgers. 


Wishing you all a lovely weekend and for my Dutch followers and visitors: wishing you a lovely first King's Day.
Ik wens jullie een fijn weekend, en voor mijn Nederlandse volgers en bezoekers: een fijne eerste Koningsdag gewenst.


Wednesday, 23 April 2014

WOW: Dear Jane & Garden Photographs

Dear Jane really has captured my imagination and I am looking for bits of burgundy and pink fabrics in my stash, and my Mum's stash too.

I completed three more blocks:

A6, using fabrics from my own stash.

C1, using a pink fabric which Jane sent me for my birthday, combined with a cream one which I bought at the quiltshow in Rijswijk.
C1, met een roze stofje dat Jane me voor mijn verjaardag heeft gestuurd, gecombineerd met een crème stofje van de beurs in Rijswijk.

And B8, using fabrics from my Mums stash which she gave me on Friday.
En B8, van stofjes die uit mijn moeders voorraad, die ze me vrijdag heeft gegeven. 


On Easter Monday, I took some pictures of our garden after it had rained:
Op Tweede Paasdag heb ik wat foto's van onze tuin genomen na een regenbui: 

Droplets on a hosta plant.
Druppels op een hosta.

A Dicentra leaf ... also known as Bleeding Heart...
Een dicentrablad... of gebroken hartje zoals deze plant ook heet...


... and its beautiful flowers
...en zijn prachtige bloemen

A purple violet. The colours are much darker in real life, but the digital camera just won't get those right.
Een paars bosviooltje. De kleuren zijn veel donkerder in het echt, maar de digitale camera pakt die niet goed. 

Another hosta.
Nog een hosta.

I'm still working on Antique Wedding Sampler by Di Ford, but with Dear Jane butting in as she has done, I will just work on what calls the loudest for now.
 Ik werk nog steeds aan Antique Wedding Sampler van Di Ford, maar Dear Jane heeft zich zo opgedrongen dat ik maar gewoon werk aan wat het hardste mijn naam roept. 

Thanks for all your kind wishes for my birthday.

Bedankt voor al jullie lieve verjaardagswensen.

I will link this blog post to Esther Aliu's WOW (WIPs on Wednesdays). Please visit all the lovely blogs by stitchers from all over the world.
Ik link dit blogje aan Esther Aliu's WOW (WIPs op woensdagen). Ga eens kijken naar alle prachtige blogs van handwerksters van over de hele wereld.Sunday, 13 April 2014

When You Don't Celebrate Birthdays....

...your sister and niece come for a suprise visit (it got a bit chilly in the garden and we started making silly selfies ;o)
...komen je zus en nichtje een verrassingboezoek brengen (het werd wat frisjes in de tuin en we begonnen flauwe selfies te maken ;o)) 
...your friends send you stash shopping in your favourite patchwork & quilting shop
(thanks Ineke , Carla and Jacqueline )
...mag je van je vriendinnen lapjes kopen in je favoriete patchwork & quiltwinkel 
(bedankt Ineke, Carla en Jacqueline!) 


... your friend from Wales sends this lovely fabrics for your Dear Jane and Sarah Morell projects, and includes a beautiful card by a watercolour artist (thank you Jane!). And the package arrived exactly on my birthday.
...je vriendin uit Wales stuurt deze prachtige stofjes voor je Dear Jane en Sarah Morell projecten, en doet er een prachtige kaart bij van een aquarelschilder (dank je wel Jane!) En het pakje kwam ook nog eens precies op mijn verjaardag aan!

.... your sister and niece buy you these beautiful tulips (cat not included ;o))
... je zus en nichtje kopen deze prachtige tulpen voor je (exclusief kat ;o))... your other half takes you to the garden centre to buy some plants for the garden instead of a bouquet which our furry boy would have devoured within the hour
... je andere helft neemt je mee naar het tuincentrum om plantjes voor de tuin te kopen, in plaats van een boeket bloemen dat ons harige jochie binnen een uur gesloopt zou hebben

.... your niece crochets this beautiful cat bed for your furbaby Luna
... je nichtje haakt dit mooie mandje voor je schatje Luna

Not bad, eh? :o)
Niet slecht, toch? :o)

I also completed two more Dear Jane blocks: 

Ik heb ook weer twee Dear Jane blokjes afgemaakt.

Dear Jane A5, 30 pieces on 11 x 11 cm / 4.5 x 4.5 inches
Dear Jane B12

I had better go and plant my new treasures in the garden, and finish off the next Dear Jane block.
Nu ga ik mijn nieuwe schatten planten in de tuin, en mijn volgende Dear Jane blokje afmaken. 

Thanks for dropping by. I will be back soon with new blocks for my Antique Wedding Sampler (Di Ford).

Bedankt dat je langskam. Ik ben snel weer terug met nieuwe blokken voor mijn Antique Wedding Sampler (Di Ford).

Sunday, 6 April 2014

Patchwork & Quiltdagen Rijswijk

Today I visited the "Patchwork & Quiltdagen" quiltshow in Rijswijk together with my friend Carla (no blog).

Vandaag ben ik naar de "Patchwork & Quiltdagen" in Rijswijk geweest, samen met mijn vriendin Carla (geen blog).

The majority of the quilts on show was quite modern, but we managed to find quite a few which we liked. First of all these three quilts bij Jacqueline de Jonge:

De meerderheid van de quilts die er hingen waren vrij modern, maar we hebben er toch een aantal gevonden die we mooi vonden. 
Allereerst deze drie quilts van Jacqueline de Jonge:  
I took a few detail images of this quilt, because the quilting was so beautiful...

Ik heb een paar detailfoto's gemaakt van deze quilt, omdat hij zo mooi was gequilt... 


... and also to show the beautiful combination of batik fabrics with 'ordinary' fabrics. 

... en ook om de prachtige combinatie van batiks met gewone stoffen te laten zien.


There were quite a few art quilts on show.

Er hingen vrij veel art quilts. 

My favourite was this tryptich by Erica van den Berg called  "Aarde" ("Earth")

Mijn favoriet was dit drieluik van Erica van den Berg, met als titel "Aarde". 

And this beautiful piece by Ineke van Unen called "Vrijheid 2" ("Freedom 2")

En dit prachtige stuk van Ineke van Unen, "Vrijheid 2". 

It was only about A4 size.

Hij had ongeveer het formaat van een A4. 

This purple beauty was stitched by Claudia Kreuzig from Germany and is called "Geißblatt" (honeysuckle)

Deze paarse schoonheid werd gemaakt door Claudia Kreuzig uit Duitsland en heet "Geißblatt" (kamperfoelie)

I took a detail photo to show the wonderful quilting, using the colours in the fabrics.

Ik heb een detailfoto gemaakt om het prachtige quiltwerk te laten zien, dat gebruik maakte van de kleuren in de stoffen.

And this art quilt by Heide Stoll-Weber from Germany was called "Rock Formation I".

En deze art quilt van Heide Stoll-Weber uit Duitsland heette "Rock Formation I".

I was impressed by the pale fabrics, which received their detail through the clever quilting.

Ik was onder de indruk van de lichte stoffen, die door het slimme quilten meer contrast kregen.


And of course I have to show you my new stash. Some cream, pink and burgundy fabrics for my Dear Jane:

En natuurlijk wil ik jullie mijn nieuwe stofjes laten zien. Een paar crème, roze en bordeaux stofjes voor mijn Dear Jane:


And a few fabrics to add to my stash of reproduction fabrics for different projects:

En een paar stofjes voor mijn verzameling reproductiestoffen voor verschillende projecten:

I hope you enjoyed my little tour around the quiltshow.
Until next time with news about my own projects.

Ik hoop dat je hebt genoten van de kleine rondleiding door de quilttentoonstelling.
Tot de volgende keer, met nieuws over mijn eigen projecten.