Welcome to my blog, where I write mostly about my passions applique and patchwork, crochet, watercolour painting, and photography.

I hope you enjoy reading about my projects, and that you will leave a comment before you go.


If you have any questions, do not hesitate to ask.


Please scroll down to the bottom of the page to find my labels, if you are looking for something specific.

Welkom op mijn blog waar ik vooral schrijf over mijn passies appliqueren & patchwork, haken, aquarelleren en fotografie.

Ik hoop dat je het leuk vindt over mijn projecten te lezen en dat je een berichtje achter zult laten voor je mijn blog verlaat.

Als je vragen hebt, aarzel dan niet om ze te stellen.

Als je iets specifieks zoekt, vind je mijn labels helemaal onderaan mijn blog.


Anne Marieke

Wednesday, 20 November 2013

WOW: Phebe Revisited


Finally I made some more progress on Phebe by Di Ford. I started this project just before Love Entwined was released, and it got sadly ignored.

The centre block is coming together slowly. Fabric choices are quite tricky for this project, because it easily gets too bland, especially on my background fabric. Having seen Di's original quilt, I was quite surprised how bright the fabrics are which she used.

Eindelijk heb ik weer wat voortgang met Phebe van Di Ford geboekt. Ik begon eraan vlak voor Love Entwined uitkwam, en werd daardoor genegeerd.

Het middenblok groeit langzaam. Stofkeuze voor dit project is best lastig. Het wordt al snel te flets, vooral op mijn achtergrondstof. Toen ik Di's eigen quilt in het echt zag, was ik verrast over hoe fel haar stoffen zijn.

Still looking for the perfect fabric for the wings for the birdies, and the centre circles for the flowers. I'm very pleased with the teal fabric which I found at Samsara Quilting last week, for the flowers which are blue in the original. But blue doesn't work with the teal flowers in my vase fabric. 

Ik zoek nog het perfecte stofje voor de vleugels van de vogeltjes, en de rondjes voor de bloemen. Ik ben blij met de blauwgroene stof die ik van de week bij Samsara Quilting vond, voor de bloemen die in het origineel blauw zijn. Maar blauw past niet bij de prachtige blauwgroene bloemen in mijn vaas. 
In the mean time I have started making some of the Ohio Stars.
I need eighty of these for Phebe. 

Ondertussen ben ik begonnen met het maken van de Ohio Stars. 
Ik heb er 80 nodig voor Phebe.


It always helps when our furry boy Kruimel lends a helping paw.

Het is altijd fijn als Kruimel een pootje helpt.


What else have I been doing since I last wrote a blog post way too long ago?

Wat heb ik nog meer gedaan sinds mijn vorige berichtje veel te lang geleden? 

I stitched Ruby Rabbit, a model for Samsara Quilting. She moved to Lisse on Friday and I miss her!

Ik heb Rubby Rabbit gemaakt, als model voor Samsara Quilting. Ze is vrijdag verhuisd naar Lisse en ik mis haar.
Stitching her made me realise once and for all that I really do not get along with my Singer sewing machine which I bought about 20 years ago. I don't use my sewing machine much for my patchwork and quilting, because I hand-piece and hand-quilt all my projects.

Toen ik haar maakte, besefte ik dat ik nooit echt heb kunnen opschieten met mijn Singer naaimachine die ik ongeveer 20 jaar geleden kocht. Ik gebruik mijn naaimachine niet veel voor mijn patchwork en quilting, omdat ik alles met de hand doe.

But I want to try my hand at some art quilting, and finally stitch the fused blocks of McKenna Ryan's designs. So I went out and bought myself a very handy and not too complicated new sewing machine, which had all the (simple) features which I require, the main one being that I want to be able to do free-motion quilting on my (future) art quilting projects. This is what I bought:

Maar ik wil beginnem met art quilting, en eindelijk de blokken van de McKenna Ryan quilts doorstikken. Dus heb ik een handige en niet te ingewikkelde nieuwe naaimachine gekocht, die alle (eenvoudige) functies heeft die ik nodig heb. Het belangrijkste is dat ik vrij kan meanderen voor mijn (toekomstige) art quilting projecten. Deze heb ik gekocht:This post will be linked to Esther Aliu's WOW (WIPs on Wednesdays).

Dit blogje wordt gelinked aan Esther Aliu's WOW (WIPs op Woensdag). 

Thank you for your lovely comments and welcome to my new followers.

Bedankt voor jullie leuke berichtjes en welkom voor mijn nieuwe volgers.