Welcome to my blog, where I write mostly about my passions applique and patchwork, crochet, watercolour painting, and photography.

I hope you enjoy reading about my projects, and that you will leave a comment before you go.


If you have any questions, do not hesitate to ask.


Please scroll down to the bottom of the page to find my labels, if you are looking for something specific.

Welkom op mijn blog waar ik vooral schrijf over mijn passies appliqueren & patchwork, haken, aquarelleren en fotografie.

Ik hoop dat je het leuk vindt over mijn projecten te lezen en dat je een berichtje achter zult laten voor je mijn blog verlaat.

Als je vragen hebt, aarzel dan niet om ze te stellen.

Als je iets specifieks zoekt, vind je mijn labels helemaal onderaan mijn blog.


Anne Marieke

Wednesday, 17 July 2013

WOW: Love Entined progress & Mrs Beasley's Sampler Quilt & Lovely Presents


Love Entwined part 2 was published on Sunday. Kruimel and I set to work immediately to get the pattern taped. The centre block is 31.5 inches without seam allowance.
Kruimel looks like he is thinking "Are you sure we are doing this one, Mummy? It is HUGE!"

Het tweede deel van Love Entwined is zondag uigekomen. Kruimel en ik zijn gelijk aan het werk gegaan om het patroon aan elkaar te plakken. Het middenblok is 31.5 inch zonder zoom. 
Kruimel kijkt alsof hij denkt "Gaan we deze echt maken, Mammie? Hij is GROOT!"


It took me two days to get my background fabric prepared, basting all the lines for placement and the border zigzags and outlines of the borders.

Ik heb er twee dagen over gedaan om mijn achtergrondstof voor te bereiden, alle lijnen te rijgen voor plaatsing van het kompas en andere onderdelen, en de zigzagrand en de buitenlijnen van het blok.


My compass is basted in place and still needs to be appliqued. 

Mijn kompas zit vastgeregen en moet nog worden geappliqueerd.I am planning to piece the tiny diamonds for the zizagborder. They are in two different colours.
The whole border will be appliqued in place. Hence the basting for correct placement.

Ik ben van plan de piepkleine wiebertjes voor de zigzagrand met de hand aan elkaar te zetten, en dan de hele rand te appliqueren. Vandaar dat ik alles heb geregen, zodat alles straks precies goed zit.

Whilst waiting for part 2 of Love Entwined to be published, I worked on my Mrs Beasley's Sampler Quilt by Leanne Beasley.
This is how I choose my fabrics. I pin all the pieces to a copy of the pattern sheet, to 'audition' my fabrics. 

Terwijl ik wachtte op deel 2 van Love Entwined, heb ik gewerkt aan mijn Mrs Beasley's Sampler Quilt van Leanne Beasley.
Dit is hoe ik mijn stoffen kies. Ik speld alle onderdelen op een kopie van het patroonblad, om mijn stoffen 'auditie' te laten doen. 


The scallops are appliqued. They still need the embroidered flowers added. 

De schulpen zijn geappliqueerd. Er moeten nog geborduurde bloemetjes op dat blok komen.


This is where I left off when Part 2 of Love Entwined suddenly appeared earlier than planned. Yay!
Mrs Beasley will have to wait until part 2 of LE is done. I am determined to keep up with this 18 month long project. Time will tell whether I will succeed.

Dit is waar ik was gebleven toen deel 2 van Love Entwined plotseling vroeger dan gepland zijn opwachting maakte. Joepie! 
Mrs Beasley zal even moeten wachten tot deel 2 van Love Entwined af is. Ik ben vastbesloten bij te blijven met dit 18 maanden durende project. Of ik het vol zal houden, zal de tijd leren.The half Dresden Plate for Mrs Beasley's Sampler Quilt has been pieced and appliqued. It still needs the 'tree' adding.

De halve Dresden Plate voor Mrs Beasley's Sampler Quilt zit aan elkaar en is geappliqueerd. De 'boom' moet er nog worden opgezet. 

My stitching friends spoiled me over the past week. First a parcel from my friend Bunny from Canada arrived, containing the brand new patterns for Lovebird Lane, including the fabric pack with all the pictures, and the buttons. She had also included a very sweet purse which she had made herself. Thank you ever so much, Bunny! 

Mijn handwerkvriendinnen hebben me erg verwend de afgelopen week. Eerst kwam er een pakje van Bunny uit Canada, met daarin de gloednieuwe patronen voor Lovebird Lane, inclusief het stoffenpakketje met alle plaatjes, en de buttons. En er zat ook nog een schattig beursje bij dat ze zelf had gemaakt. Heel erg bedankt, Bunny!Yesterday, another parcel arrived. This time from Australia, from my friend Glenda. She sent me this beautiful kimono, to either wear, or unpick it and use the fabric for one of my quilt projects. Thank you so much, Glenda! 

En gisteren kwam er nog een pakje. Deze keer uit Australië, van mijn vriendin Glenda. Ze stuurde me deze prachtige kimono, om te dragen of uit elkaar te halen om de stof te gebruiken voor mijn quiltprojecten. Dank je wel, Glenda! 


This post will be linked with Esther Aliu's blog for WOW (WIPs on Wednesdays). If you are interested in stitching Love Entwined, you can find all the information on Esther's blog. She is the designer of that wonderful quilt.

Dit blogje wordt gelinked aan het blog van Esther Aliu voor WOW (WIPs op Woensdag). Als je geïnteresseerd bent in Love Entwined, kan je alle informatie vinden op het blog van Esther, de ontwerpster van deze prachtige quilt. 

Thank you for all your lovely comments, and welcome to my new followers.

Bedankt voor al jullie leuke berichtjes, en welkom voor mijn nieuwe volgers.


Tuesday, 9 July 2013

Love Entwined Part 1 & Garden

Part 1 of Love Entwined by Esther Aliu is finished. Just as well, because part 2 will be released on Monday in Australia, probably late Sunday evening for our time zone. I cannot wait to continue this beautiful quilt.

Deel 1 van Love Entwined van Esther Aliu is klaar. Dat is maar goed ook, want deel 2 komt Maandag uit in Australië, dus waarschijnlijk al laat op zondagavond voor onze tijdzone. Ik kan niet wachten om verder te gaan met deze prachtige quilt.

The 32 little cirles are quite fiddly (8mm in diameter) but with careful preparation they are not too difficult to do. 

De 32 kleine rondjes zijn behoorlijk priegelig (8 mm doorsnee) maar met een goede voorbereiding zijn ze niet zo moeilijk te maken.


I used metal washers and basted the fabric around them, soaked them in spray starch and let them dry. When I took the washers out, the circles had perfect round shapes and were easy to applique. 

Ik gebruikte metalen sluitringen en reeg de stof eromheen, drenkte ze in spuitstijfsel en liet ze drogen. 
Toen ik de sluitringen eruithaalde, waren de rondjes mooi rond en makkelijk te appliqueren.


So much fun to see how many different kinds of violets there are in one container. 

Zo grappig om te zien hoe veel verschillende soorten bosviooltjes er in één bak zitten. This beautiful cosmea plant is very delicate, but is managing fine in the hot weather we've had for several days. I'm watering the garden every day now that everything is in flower.

Deze mooie cosmea is erg teer, maar hij doorstaat het warme weer dat we de afgelopen dagen hebben gehad. Ik geef de tuin iedere dag water nu alles bloeit.

Lovely evening light on the pink foxglove.  
Mooi avondlicht op het roze vingerhoedskruid.

Now I'm off to choose which project to work on until part 2 of Love Entwined is released. At the moment I'm trying to choose between part 2 of Chateau Hexagon by Lynette Anderson, or part 1 of Mrs Beasley's Sampler Quilt. I really have too much to choose from at the moment.

Nu ga ik gauw kiezen waar ik aan zal werken tot deel 2 van Love Entwined uitkomt. De keus gaat op dit moment tussen deel 2 van Chateau Hexagon van Lynette Anderson en deel 1 van Mrs Beasley's Sampler Quilt van Leanne's House. Ik heb echt te veel om uit te kiezen op dit moment. 

Welcome to my new followers and thank you for your lovely comments. 

Welkom voor mijn nieuwe volgers and bedankt voor jullie leuke berichtjes.

Wednesday, 3 July 2013

WOW: Love Entwined & Garden

My mariner's compass for Love Entwined by Esther Aliu is pieced. The mistake was quite easy to correct. I pinned it to the background fabric I will be using.
Now I need to prepare the outer ring of the compass, which includes 32 tiny circles of only 8mm. 

Mijn kompas voor Love Entwined van Esther Aliu zit in elkaar. De fout was vrij gemakkelijk te herstellen. Ik heb hem gespeld op de achtergrond die ik wil gebruiken voor Love Entwined. 
Nu nog de buitenring van het kompas, met 32 kleine rondjes van 8mm. 

The blue aquilegia surprised me with two beautiful new flowers this morning. 

De blauwe akelei verraste me vanmorgen met twee prachtige nieuwe bloemen.


The hostas are starting to flower too. 

De hosta's krijgen ook al bloemen.


The pale pink daisy plant came up with another very pretty brighter pink one. 

De zachtroze margriet  heeft weer zo'n prachtige feller roze bloem.
Just because alchemilla is so beautiful after the rain. 

Gewoon, omdat vrouwenmantel zo prachtig is als het heeft geregend.

The hydrangeas are finally starting to flower!

De hortensia's beginnen ook eindelijk te bloeien!

I'm linking my blog to Esther Aliu's WOW (Works in Progress on Wednesday). Click on the link to visit blogs from stitchers from all over the world.
Thank you for your lovely comments and welcome to my new followers. 

Ik koppel mijn blog aan Esther Aliu's WOW. Klik op de link om blogs te bezoeken van handwerksters over de hele wereld. 
Bedankt voor jullie leuke berichtjes en welkom voor mijn nieuwe volgers. 


Tuesday, 2 July 2013

Love Entwined Start

All these pieces should at some point become a Mariner's Compass. Having never made one, I opted to piece it by hand, using freezer paper templates. 

Al deze stukjes zouden een kompas moeten worden. Ik had er nog nooit een in elkaar gezet, dus koos ervoor hem met de hand in elkaar te zetten, met freezer paper malletjes.After a few hours, this is what I had. 

Na een paar uurtjes had ik dit.


Then Kruimel came to lend a paw, well, sort of. 

Kruimel kwam een handje helpen. Nou ja, niet echt.


After a little while, he could't be bothered any more. He is so cute when he's asleep. 

Na een tijdje vond hij het niet meer zo interessant. Hij is zo schattig als hij slaapt.


The foxgloves in our garden are still so beautiful. Love this vanilla and pink one.

Het vingerhoedskruid in onze tuin staat er nog steeds mooi bij. Deze vanillekleurige met roze vind ik erg mooi. 

I just found out I made a mistake in my compass, and need to unpick one section, just when I was about to stitch the last seam to close the circle. Pfew! 

Ik heb net ontdekt dat er een fout zit in mijn kompas en nu moet ik één hoek uit elkaar halen, net toen ik bezig was met het laatste naadje de cirkel te sluiten. Pfoe!