Welcome to my blog, where I write mostly about my passions applique and patchwork, crochet, watercolour painting, and photography.

I hope you enjoy reading about my projects, and that you will leave a comment before you go.


If you have any questions, do not hesitate to ask.


Please scroll down to the bottom of the page to find my labels, if you are looking for something specific.

Welkom op mijn blog waar ik vooral schrijf over mijn passies appliqueren & patchwork, haken, aquarelleren en fotografie.

Ik hoop dat je het leuk vindt over mijn projecten te lezen en dat je een berichtje achter zult laten voor je mijn blog verlaat.

Als je vragen hebt, aarzel dan niet om ze te stellen.

Als je iets specifieks zoekt, vind je mijn labels helemaal onderaan mijn blog.


Anne Marieke

Thursday, 26 February 2015

Antique Wedding Sampler & Stonefields

This title appears to have been used quite a lot recently. They are my focus-projects at the moment, with Mountmellick waiting patiently in the wings.
Deze titel komt best vaak voor de laatste tijd. De projecten waar ik momenteel aan werk, met Mountmellick geduldig wachtend in de coulissen. 

I finished another block for Antique Wedding Sampler, number 5:
Ik heb weer een blok af van Antique Wedding Sampler, nummer 5: 

I love the little pond or whatever it is in the centre, comprising of three layers of applique.
Ik vind he vijvertje zo leuk, of wat het ook is, met drie laagjes applique. 

Now I'm working on block number 14, which involves a pieced ring. I do enjoy making those.
Nu werk ik aan blok 14, met een patchwork ring. Die vind ik leuk om te maken. 

The ring has since been finished and it is now thread-basted on my background fabric, waiting to be appliqued.
Onder tussen is de ring af en zit hij geregen op de achtergrondstof, wachtend om te worden geappliqueerd. 


For Stonefields only one simple little block got done, but I do love how the fabrics work together.
Voor Stonefields heb ik maar één eenvoudig blokje gemaakt, maar ik vind het mooi hoe de stoffen bij elkaar passen. 

This block is called 'The Hankerchief' and it is number 57. We are making three of these blocks.
Dit blokje heet 'De zakdoek' en het is nummer 57. We maken drie van deze blokjes. 

This doesn't mean I have completed 57 blocks. In fact, there are only 32 so far.
I took this (lousy) picture of all of them together few days back.
Dat betekent niet dat ik 57 blokjes af heb. Het zijn er 32 tot nu toe. 
Ik heb van de week deze (matige) foto gemaakt van alle blokjes bij elkaar. 


We've had some lovely weather over the past days and I took this picture of a snowdrop a few days ago.
We hebben de laatste dagen mooi weer gehad en ik heb deze foto gemaakt van een sneeuwklokje. 

Did you know there are over 2000 varieties of snowdrops? Pretty amazing for such a little pretty flower.
Wist je dat er meer dan 2000 soorten sneeuwklokjes zijn? Best wel bijzonder voor zo'n mooi klein bloemetje. 

Now I'm going to link my blog to Esther Aliu's blog for WOW, well technically WOT since I'm a day late ;)
As usual, if you need inspiration, check out the links from all over the world.
Nu ga ik mijn blogje koppelen aan dat van Esther Aliu voor WOW, nou ja, eigenlijk WOD, want ik ben een dag te laat :)

Wednesday, 18 February 2015

For Dawn: Antique Wedding Sampler

Dawn posted a comment asking me to show a photo of the whole quilt. Here you go, Dawn!This is Di Ford's own quilt.

Dawn vroeg in een reactie om een foto van de hele quilt. Hier is hij, Dawn! Dit is Di Ford's eigen quilt.

Design and photograph copyright Di Ford

 

Tuesday, 17 February 2015

WOW: Antique Wedding Sampler Progress

I completed two more blocks for Antique Wedding Sampler by Di Ford, and a third is well on its way to completion.
Ik heb weer twee blokken voor Antique Wedding Sampler van Di Ford afgemaakt, en een derde is al goed op weg. 

First block 21
Eerst blok 21
I'm not entirely happy with the cream shape in the middle and will probably start over with that part.
Ik ben niet helemaal tevreden over het crème middenstukje en dat ga ik waarschijnlijk wel opnieuw doen.

Those stars were rather fiddly. I probably didn't piece them in the right sequence. I'm mostly self-taught, so just do what I think is the best possible way.
De sterren waren behoorlijk priegelig. Ik heb ze waarschijnlijk niet op de handigste manier in elkaar gezet. Maar omdat ik grotendeels autodidact ben, doe ik gewoon wat me het handigste lijkt. 


And then I finished block 9
En toen heb ik blok 9 afgemaakt


Of course I couldn't have done it without my little helper.
En natuurlijk was me dat nooit gelukt zonder mijn hulpje. 


This morning we finally had some sunshine and I took a few photos of the Helebores. They are helleborus Niger.
Vanmorgen hadden we eindelijk zon en heb ik een paar foto's van de helleborus (kerstroos) gemaakt. Dit is Helleborus Niger. 


It had rained and then the sun came out, leaving me with these pretty droplets to play with.
Het had geregend en toen ging de zon schijnen, waardoor ik leuk met de druppeltjes en het mooie licht kon spelen. 

I hope you enjoyed my update of Antique Wedding Sampler.
Ik hoop dat jullie hebben genoten van mijn nieuwe Antique Wedding Sampler blokken. 

If you need more inspiration, please check out the other links on Esther's blog. I'm off to link up now.
Als je nog meer inspiratie wilt, kijk dan eens bij de andere links op Esther's blog. Ik ga nu mijn blog eraan koppelen. 

Back soon with more news of my stitching.
Tot gauw met meer nieuws over mijn handwerkprojecten.