Welcome to my blog, where I write mostly about my passions applique and patchwork, crochet, watercolour painting, and photography.

I hope you enjoy reading about my projects, and that you will leave a comment before you go.


If you have any questions, do not hesitate to ask.


Please scroll down to the bottom of the page to find my labels, if you are looking for something specific.

Welkom op mijn blog waar ik vooral schrijf over mijn passies appliqueren & patchwork, haken, aquarelleren en fotografie.

Ik hoop dat je het leuk vindt over mijn projecten te lezen en dat je een berichtje achter zult laten voor je mijn blog verlaat.

Als je vragen hebt, aarzel dan niet om ze te stellen.

Als je iets specifieks zoekt, vind je mijn labels helemaal onderaan mijn blog.


Anne Marieke

Friday, 19 May 2017

Well and Truly Hooked ~ Haakverslaafd

I have been meaning to revive my crochet technique for a while, and a while back a friend helped me along, and I did a bit of crochet.

Ik wilde al een tijdje mijn haaktechnieken weer opfrissen, en een tijdje geleden hielp een vriendin me daarbij, en ik heb toen ook wat gehaakt. 

Since the beginning of March I have been suffering from a problem with my leg, which apparently stems from my back. I'm waiting to see a neurologist for a suspected slipped disc.
And since I cannot do applique or piecing in my lap, I have taken to crochet again.

Sinds begin maart heb ik last van mijn been. De klachen komen waarschijnlijk uit mijn rug. Ik wacht op een afspraak met een neuroloog, voor een vermoedelijke hernia. 
En omdat ik niet kan appliqueren of patchen op schoot, ben ik weer gaan haken.  

First I worked on 'Persian Tiles'. I took the kit with me to Scotland at the end of March, where I went despite the 'injury'.
I ended up spending several days resting my leg and doing crochet, with the most beautiful view. Not exactly a punishment. I was staying with my friends in the Isle of Skye again.

Eerst werkte ik aan Persian Tiles en nam het pakket eind maart mee naar Schotland, waar ik ondanks het probleem met mijn been naartoe ging. 
Ik heb daar een aantal dagen volledige rust moeten nemen en heb daar gehaakt, met dit prachtige uitzicht. Niet echt een straf.  Ik logeerde bij vrienden op het eiland Skye. 

Next door neighbour

Neighbours across the water - Isle of Scalpay


That kit really got me through a lot of pain and having to rest, especially the last day before traveling back home.

Het pakket hielp me afleiding te zoeken van de pijn en bij het rust nemen, vooral de laatste dag voor ik naar huis reisde. 

Which was an andventure in itself because I had to call in Special Assistance from KLM to get me home. That white thing that looks like the device they usually use to load the catering, is called an 'ambulift'.

En dat was een avontuur op zich, want ik moest 'Special Assistance' inroepen van KLM om me naar huis te vervoeren. Dat witte ding dat eruit ziet als dat ding waarmee ze normaal de catering aan boord brengen, heet een 'ambulift'.

 Once resting at home, the repetition of 16 identical tiles started to get to me and I started looking at other, more interesting, projects.

Toen ik eenmaal thuis aan het rusten was, begon de herhaling van 16 identieke tegels me te vervelen en ik ging op zoek naar een interessanter project. 
I spotted Mandala Madness CAL, designed by Helen Shrimpton, and ordered some yarns, which of course came the next day. I wasn't going to start it until I had finished all the tiles and granny squares for Persian tiles, famous last words....

Ik vond Mandala Madness CAL ontworpen door Helen Shrimpton en bestelde wat garens, die natuurlijk prompt de volgende dag binnenkwamen. Ik zou nog zo niet beginnen tot ik alle tegels en granny squares van Persian Tiles af had. Tja...

I had to try a little bit........but soon part 1 was completed.
And it is so much fun to do, albeit asking everything of my poor concentration. 

Ik moest natuurlijk een stukje proberen......en al snel was deel 1 af! 
En wat is het leuk om te doen, maar het vraagt wel álles van mijn slechte concentratie.  

...... and part 2
...... en deel 2

That folded border with triple crochets cost me about a week to get right, I kept ripping it out and starting again. For some reason it just didn't work.
Finally, helped by three boxes of stitch markers...

Over die gevouwen rand met driedubbele stokjes deed ik ongeveer een week, met veel uithalen en opnieuw beginnen. Om een of andere reden lukte het niet. 
Uiteindelijk, geholpen door drie doosjes steekmarkeerders.... 

   .... it was done!
.... was hij af! 


And since then, part 3 and 4 are also done... keeping the stitch markers at hand.
En sindsdien zijn deel 3 en 4 ook klaar...met de steekmarkeerders altijd bij de hand. 

I started part 5 this morning. So I guess you can call me well and truly hooked!

En vanmorgen ben ik begonnen met deel 5. Dus ik denk dat ik behoorlijk verslaafd ben! 

See you next time, probably with more crochet until my leg and back are sorted out.

Tot volgende keer, waarschijnlijk met meer haakwerk, tot mijn been en rug genezen zijn.