Welcome to my blog, where I write mostly about my passions applique and patchwork, crochet, watercolour painting, and photography.

I hope you enjoy reading about my projects, and that you will leave a comment before you go.


If you have any questions, do not hesitate to ask.


Please scroll down to the bottom of the page to find my labels, if you are looking for something specific.

Welkom op mijn blog waar ik vooral schrijf over mijn passies appliqueren & patchwork, haken, aquarelleren en fotografie.

Ik hoop dat je het leuk vindt over mijn projecten te lezen en dat je een berichtje achter zult laten voor je mijn blog verlaat.

Als je vragen hebt, aarzel dan niet om ze te stellen.

Als je iets specifieks zoekt, vind je mijn labels helemaal onderaan mijn blog.


Anne Marieke

Monday, 23 July 2012

R.I.P. Minty

Our furry girl went to cat heaven this afternoon. There was nothing more we could do for her.

04.05.2005 - 23.07.2012

Ons lieve poezenkind is vanmiddag naar de poezenhemel gegaan. Er was niets meer wat we voor haar konden doen.

Sunday, 22 July 2012

More Fernhill Progress


Finally caught up with Fernhill and not long now until part 5 comes. I have another logcabin block done and another which needs doing. 

Eindelijk ben ik bij met Fernhill en het duurt niet lang voor deel 5 komt. Ik heb nog een logcabinblokje af en er moet er nog één gemaakt worden. The light was beautiful at the beginning of the evening yesterday. I took this picture of my favourite garden ornament with a white petunia growing above it. I should have dead-headed the petunia before  I took the picture, but by then the light would have gone!

Het licht was gisteren vroeg in de avond prachtig. Ik heb deze foto gemaakt van mijn favoriete tuinornament met de witte petunia die erboven bloeit. Ik had de dode bloemen er eerst even uit moeten knippen, maar dan was het mooie licht weg geweest! 

I'm working on In Full Bloom by Lynette Anderson again. My last stitchery block is almost completed and I'm piecing the last patchwork block. That will complete the last row which will then need attaching to what I have so far. Next will be the narrow brown inner border and then piecing 64 rectangles for the outer border, of which I have about 6 done :o)

Ik werk nu weer aan In Full Bloom van Lynette Anderson. Mijn laatste stitchery-blokje is bijna klaar en ik ben bezig met het in elkaar zetten van het laatste patchworkblokje. Daarmee zal de laatste rij compleet zijn en die moet dan nog aan de rest worden gezet. Daaromheen komt een smalle bruine rand en daaromheen 64 rechthoekjes voor de buitenste rand, waarvan ik er pas 6 af heb :o) 

After having shown a remarkable improvement last week, Minty's health has deteriorated again. She has stopped eating again and we're back to the vets tomorrow. 

Na een opmerkelijke opleving vorige week, is Minty nu weer veel zieker geworden. Ze is weer gestopt met eten en we gaan morgen weer met haar naar de dierenarts.

Sunday, 15 July 2012

Fernhill Progress

As promised, I'm back with my progress on Fernhill by Lynette Anderson.
I'm caught up with the stitcheries and now I'm choosing my fabrics for the logcabin blocks and the sashing around the centre block.

Zoals beloofd laat ik zien hoe ver ik ben met Fernhill van Lynette Anderson. 
Ik ben bij met de stitcheries en ben bezig met het kiezen van de stoffen voor de logcabin-blokjes en de randen om het middenblok.
Detail of the bluebells and bee in part 2.


Detail van de blauwe klokjes en de bij van deel 2.
The blackberries are filled with tiny French knots.

De bramen zijn opgevuld met kleine Franse knoopjes.
Minty is doing a bit better. She had her ultrasound on Thursday and it turned out she has huge lymph nodes in her tummy. Luckily these turned out not to be malignant - against all odds - and she is slowly recovering. She also has pyelitis (inflection of the renal pelvis). No wonder she is feeling so ill!

Met Minty gaat het een beetje beter. She heeft donderdag een echo gehad en er is gebleken dat ze hele grote lymfeknopen in haar buikje heeft. Tegen alle verwachtingen in, bleken die niet kwaadaardig te zijn. Ze het gaat langzaam beter met haar. Ze heeft ook een nierbekkenontsteking. Geen wonder dat ze zich zo ziek voelt!

Thank you for all your kind wishes for my Dad and our furry little girl.

Bedankt voor al jullie goede wensen voor mijn vader en voor ons kleine meisje.

Thursday, 12 July 2012

An Epic Journey

Some of you who probably already guessed that I sneaked away to my favourite island in Scotland, when they saw the water colour paintings I showed last month.

This is a beautiful sunset across from my friends' house.

Sommigen van jullie hadden vast al geraden dat ik stiekem naar mijn lievelingseiland was vertrokken, toen ik vorige maand mijn aquarellen liet zien. 

Dit is een prachtige zonsondergang tegenover het huis van mijn vrienden.

Another sunset, which happened on my first evening on Skye. They don't get much better!

Nog een zonsondergang, op mijn eerste avond op Skye. Mooier kan bijna niet!
Walking the dog is a daily ritual on Skye. Not a bad view when walking a dog with friends.

Wandelen met de hond is een dagelijks terugkerend ritueel op Skye. Geen slecht uitzicht als je met vrienden de hond uitlaat.
Suddenly I found myself on my way to the Lake District. My Dad had been taken ill whilst on holiday and needed to be driven home. This is the view of Rannoch Moor from the train from Fort William to Glasgow.

En opeens was ik op weg naar het Lake District. Mijn vader was tijdens zijn vakantie ziek geworden en moest naar huis gereden worden. Dit is het uitzicht op Rannoch Moor vanuit de trein van Fort William naar Glasgow.
At the end of a long day of travelling (involving a coach, two trains and two taxis) from Skye to the Lake District, this was the view from my Mum and Dad's holiday destination: a sheep farm near Kendal in the Lake District.

En na een lange dag reizen van Skye naar het Lake District (met een bus, twee treinen en twee taxis) was dit het uitzicht van het vakantieadres van Mam en Pap: een schapenboerderij in de buurt van Kendal in het Lake District.
I didn't get to enjoy it for very long, because the next morning we were on our way to Newcastle, to catch the evening ferry to IJmuiden in Holland. Mum and Dad's car was rather full of luggage once their luggage and mine was loaded up.

Ik kon er niet lang van genieten, want de volgende morgen gingen we op weg naar Newcastle, om de avondveerboot naar IJmuiden te halen. Mam en Pap's auto was behoorlijk vol toen eenmaal hun bagage en de mijne er in zaten.
The journey went smoothly and around 5 pm we were on our way to Holland.

De reis verliep voorspoedig en rond 5 uur waren we op weg naar Nederland.
A last view of Newcastle from the ferry. Those little boats look like toy boats from the huge ferry.

Een laatste uitzicht op Newcastle van de veerboot. Die kleine bootjes zien er uit als speelgoedbootjes vanaf de grote veerboot.Our poor little Minty is still ill. Blood tests which were taken last week revealed that she has pancreatitis. She is going for an ultrasound this afternoon, to make sure there is nothing nasty happening in her tummy.
She is feeling very poorly at the moment and I am injecting her with pain killers and anti-nausea medication.

Onze arme kleine Minty is nog steeds ziek. Uit bloedonderzoek dat vorige week is gedaan is gebleken dat ze een ontstoken alvleesklier heeft. Er wordt vanmiddag een echo gemaakt om zeker te weten dat er niets anders engs aan de hand is in haar buikje.
Ze voelt zich erg ziek en ik geef haar iedere dag prikjes tegen de pijn en de misselijkheid.

Back soon with pictures of Fernhill parts 1 to 4. Only a few more blackberries to fill with French knots before I can show you the four parts completed.

Ik ben gauw weer terug met foto's van Fernhill 1 tot en met 4. Er moeten nog een paar bramen gevuld worden met Franse knoopjes voor ik de vier delen kan laten zien. 

This blog entry will be linked to Esther's WOW (WIPs on Wednesdays). Grab a cuppa and have a look at what stitchers from all over the world are doing.


Dit blogje wordt gelinked aan Esther's WOW (WIPs on Wednesdays). Pak een lekker kopje thee of koffie en kijk wat handwerksters van over de hele wereld aan het doen zijn.