Welcome to my blog, where I write mostly about my passions applique and patchwork, crochet, watercolour painting, and photography.

I hope you enjoy reading about my projects, and that you will leave a comment before you go.


If you have any questions, do not hesitate to ask.


Please scroll down to the bottom of the page to find my labels, if you are looking for something specific.

Welkom op mijn blog waar ik vooral schrijf over mijn passies appliqueren & patchwork, haken, aquarelleren en fotografie.

Ik hoop dat je het leuk vindt over mijn projecten te lezen en dat je een berichtje achter zult laten voor je mijn blog verlaat.

Als je vragen hebt, aarzel dan niet om ze te stellen.

Als je iets specifieks zoekt, vind je mijn labels helemaal onderaan mijn blog.


Anne Marieke

Wednesday, 28 March 2012

Liebster Award

Now that no fewer than two people have awarded me the 'Liebster Blog' award (thank you Ineke and Michele!) it is about time I took action.

Nu maar liefst twee mensen mij de 'Liebster Blog'-prijs hebben toegekend (bedankt Ineke en Michele!) wordt het tijd dat ik actie onderneem.
Liebster is a German word meaning favourite, dearest or beloved. The Liebster Blog Award is awarded by bloggers to other new bloggers who have fewer than 200 followers, to help spread the word about their blogs and to help them gain wider recognition.
Liebster is een Duits woord dat favoriet, liefste of geliefde betekent. De Liebster Blog Award wordt toegekend door bloggers aan andere nieuwe bloggers die minder dan 200 volgers hebben, om meer bekendheid te geven aan hun blogs en te zorgen voor een bredere erkenning.


The Liebster award comes with four conditions that each recipient must satisfy when accepting:
Aan de Liebster Award zijn vier voorwaarden verbonden die iedere ontvanger moet naleven als hij/zij de prijs aanneemt:1. Choose 5 up-and-coming blogs with less than 200 followers to award the Liebster to.
1. Kies 5 aankomende blogs met minder dan 200 volgens om de Liebster Award aan te geven.2. Show your thanks to the blogger who gave you the award by linking back to them.
2. Toon je dank aan de blogger die je de prijs hebben gegeven door terug te koppelen naar zijn/haar blog.3. Post the award on your blog. List the bloggers you are giving the award to with links to their sites. Leave comments on their blog so they know about the award.
3. Zet de prijs op je blog. Maak een lijst van bloggers waar je de prijs aan geeft met een link naar hun websites. Laat een berichtje achter op hun blog zodat ze weten dat ze de prijs hebben gekregen.4. Share 5 random facts about yourself that people don't know about you.
4. Deel 5 willekeurige feiten over jezelf die mensen niet over je weten.


It is very hard to choose blogs, since my two closest stitching friends have honoured me with this award, and many of my favourite blogs already have more than 200 followers, but here goes:
Het is heel moeilijk om blogs te kiezen, want mijn dierbaarste handwerkvriendinnen hebben me vereerd met deze prijs, en veel van mijn favoriete blogs hebben al meer dan 200 volgers, maar hier komen ze.


1. Erna at Scotland and Stitching2. Mac at Mmumsworld3. Annemarie of Orts and Ends4. Pat of Pat-S5. Glenda of Patchwork Dreams


The five more unknown facts about myself are:
De vijf minder bekende feiten over mijzelf zijn:


1. I lived in Ethiopia for four years as a child.
1. Als kind woonde ik vier jaar in Ethiopië.2. I was educated in French schools from age 8 to age 15, in Ethiopia and Saudi-Arabia.
2. Ik zat op Franse scholen van mijn 8e tot mijn 15e in Ethiopië en Saudi-Arabië.3. My favourite place in the whole world is Scotland, more precisely the Inner and Outer Hebrides on the West coast (okay, possibly not such a very unknown fact ;o))
3. Mijn favoriete plek op de hele wereld is Schotland, meer specifiek de Binnen- en Buiten Hebriden (oké, misschien niet zo'n erg onbekend feit over mezelf ;o))4. After 17 years working as a PA in a French company I became ill and re-trained as a translator. I now work from home as a freelance translator.
4. Na 17 jaar als Directie Assistente in een Frans bedrijf werd ik ziek en heb ik me omgeschoold tot vertaler. Ik werk nu vanuit huis als freelance vertaler.5. My biggest passion is creative black-and-white landscape photography, still using traditional materials such as film, chemicals and paper. I have my own darkroom and develop my own films and print my own enlargements on fibre-based paper.
5. Mijn grootste passie is creatieve landschapsfotografie in zwart-wit, nog steeds gebruik- makend van traditionele materialen zoals film, chemie en papier. Ik heb mijn eigen donkere kamer en ontwikkel zelf mijn films en druk mijn vergrotingen af op barietpapier.

WOW: Back from Scotland

Back again from Scotland, where I spent the past two weeks on the isles of Skye and Harris. I had a wonderful and relaxing time and I'm now feeling rather nostalgic and 'homesick'.

Weer terug van Schotland, waar ik de afgelopen twee weken heb doorgebracht op de eilanden Skye en Harris. Het was een heerlijke en ontspannen tijd en nu heb ik heimwee!


This is my favourite beach on the isle of Harris called Luskentyre. The tide was very low during this visit and I found another little corner which I hadn't previously seen.

Dit is mijn lievelingsstrand op het eiland Harris, Luskentyre. Het was erg laag tij toen ik er deze keer was en ik heb een hoekje gevonden dat ik nog niet eerder had gezien.


Luskentyre, Isle of Harris
Waterfall, near Huisnish, Isle of HarrisThis is the cottage where we stayed in Harris.


Dit is het huisje waar we op Harris hebben overnacht.The beauty of the landscape in Harris inspired me to start painting again. It had been quite a long time since my last painting session. This is the first painting I came up with during my first session.

Het prachtige landschap op Harris inspireerde me om weer te gaan schilderen. Het was best een tijd geleden dat ik had geschilderd. Dit is het eerste schilderij dat ik tijdens de eerste sessie heb geschilderd.

This second painting is not quite finished yet, because I didn't bring my pastels with me on the holiday. I need the pastels to work on the waves.


Het tweede schilderij is nog niet helemaal af. Ik had mijn pastelkrijt niet bij me. Die heb ik nodig om de golven wat te verbeteren.

This blog is linked to Esther Aliu's Wips on Wednesdays (WOW). Have a look, there are lots of lovely blogs there.


Dit blogje is gekoppeld aan Wips on Wednesdays (WOW). Neem eens een kijke daar. Er zijn hele mooie blogs.


Thanks to Ineke for awarding me the Liebster award. I will be back soon with all the things that need doing.


Ineke bedankt voor de Liebster award. In mijn volgende blogje regel ik alle dingen die je ervoor moet doen.

Thursday, 8 March 2012

Forget Me Not

This afternoon I chose my fabrics for Forget Me Not by Esther Aliu, the new BOM which started on leap year day.

It was quite difficult to choose fabrics, because part 1 consisted of choosing our background, border and sashing fabrics, and cutting them to the right sizes. No actual applique pattern was revealed. This will happen on March 15th, next Thursday.

Other fabrics from my stash will be added in pink, burgundy, blue and greens, for the flowers and leaves which Esther has designed.

Vanmiddag heb ik mijn stoffen gekozen voor Forget Me Not van Esther Aliu, het nieuwe blok van de maand project dat is begonnen op schrikkeldag.

Het was best moeilijk om stoffen te kiezen, want deel 1 bestond uit het kiezen van onze achtergrondstoffen, randen en sashings, en ze op maat snijden. Er werd geen applique patroon onthuld. Dat gebeurt op 15 maart, volgende week donderdag.

Deze keuze zal worden aangevuld met allerlei stoffen uit mijn voorraad voor de bloemen en de blaadjes, in blauw, groen, roze, bordeaux en andere tinten voor de bloemen die Esther heeft ontworpen.If you want to read more about this free Block of the Month by Esther, click on the button in the left-hand column.

Als je meer wilt lezen over dit gratis blok van de maand door Esther, klik op de knop in de linkerkolom.

Thank you for your kind comments! Bedankt voor jullie aardige berichtjes!

Sunday, 4 March 2012

QuiltAid Progress

Since my last blog post, I made a bit of progress on the QuiltAid2011 project.

This is "A Flower for Thee" by Natalie Bird of The Birdhouse. It still needs one hexagon flower attaching.

Sinds mijn laatste blogje, heb ik wat vorderingen gemaakt met het QuiltAid2011 project.

Dit is "A Flower for Thee" van Natalie bird van The Birdhouse. Er moet nog één hexagonbloem worden geappliqueerd.Lynette Anderson's contribution, "Pixie Quilt Shoppie" is also almost done. I only need to 'hang' the mini-quilt on the flagpole. I will probably leave out the pixies, but might change my mind later when I have all the blocks together.

Het blok van Lynette Anderson, "Pixie Quilt Shoppe" is ook bijna klaar. Ik moet alleen nog het quiltje aan de vlaggenmast hangen. Ik laat denk ik de pixies weg, maar misschien dat ik me nog bedenk als ik alle blokken bij elkaar zie.This is "Bunny Wonderings" by Catherine Baynes. A very cute block.


Dit is "Bunny Wonderings" van Catherine Baynes. Een erg lief blok.
And now I am working on Little Green Frog by Liz Stanway, a combination of fusible applique with blanket stitches and needleturn applique. And lots and lots of stitchery.


En nu werk ik aan "Little Green Frog" van Liz Stanway, een combinatie van gefestonneerd appliqueren en klassiek appliqueren. En heel veel stitchery.


No blog post would be complete without a picture of one of our sweeties. Here is Kruimel being his very cute self.


En geen blogje zou compleet zijn zonder foto van een van onze schatjes. Hier is Kruimel, lief zoals altijd.


Thanks for all your lovely comments.


Bedankt voor jullie leuke berichtjes.