Welcome to my blog, where I write mostly about my passions applique and patchwork, crochet, watercolour painting, and photography.

I hope you enjoy reading about my projects, and that you will leave a comment before you go.


If you have any questions, do not hesitate to ask.


Please scroll down to the bottom of the page to find my labels, if you are looking for something specific.

Welkom op mijn blog waar ik vooral schrijf over mijn passies appliqueren & patchwork, haken, aquarelleren en fotografie.

Ik hoop dat je het leuk vindt over mijn projecten te lezen en dat je een berichtje achter zult laten voor je mijn blog verlaat.

Als je vragen hebt, aarzel dan niet om ze te stellen.

Als je iets specifieks zoekt, vind je mijn labels helemaal onderaan mijn blog.


Anne Marieke

Thursday, 31 July 2014

More Dear Jane & Garden

I completed another Dear Jane block: L11 "Caitlin's Rose" made from a pink and cream fabric from my stash, and a cream background which Jane sent me.
Ik heb weer een Dear Jane blokje afgemaakt: L11 "Caitlin's Rose" gemaakt van een roze/crème stofje uit mijn voorraad en een crème achtergrondje dat ik van Jane had gekregen. For days I have been following this damselfly around our garden.
I had a look a little while back and there were eight of them in a small area of our garden. 
Ik volg al dagen deze waterjuffer in onze tuin. 
Toen ik net in de tuin keek, zag ik er in één oogopslag acht in een klein stukje van onze tuin.

My brother identified her as a "Willow Emerald Damselfly". A beautiful name for a beautiful creature.
Mijn broer heeft haar geïdentificeerd als een "Houtpantserjuffer". In het Engels heeft ze een prachtige naam. I found another image on my camera of a pansy which was battered by the rain the other day.
Ik vond nog een mooie foto op mijn camera van een viooltje dat van de week is platgeregend. 

Off to link my blog to Esther's for WOW, which is more like WOT (WIPs on Thursday) now.
If you need stitchy inspiration, that's where you will find it.
 Nu ga ik mijn blog linken aan Esther's WOW, wat nu meer WOD is geworden (WIPs op donderdag). 
Als je handwerkinspiratie zoekt, vind je daar vast wel wat.

Monday, 28 July 2014

Dear Jane & Raindrops

My Dear Jane is doing well with two new blocks
Het gaat goed met mijn Dear Jane met twee nieuwe blokjes

D7 - "Meeting Place"

and last night I finished E3 - "Paddle Wheels"
en gisteravond heb ik E3 - "Paddle Wheels" afgemaakt.


On Saturday, I had another stroll through the garden after the rain, to catch some more beautiful raindrops. This is what I caught
Zaterdag ben ik na een regenbui de tuin in gegaan om mooie druppeltjes te 'vangen'. Dit is de oogst.


I was happy to discover the wild violets I sowed a while back in flower.
They are so beautiful with all their different 'faces'. 
Ik was blij te ontdekken dat de wilde viooltjes die ik zelf heb gezaaid bloeien. 
Ze zijn zo mooi met al hun verschillende 'gezichtjes'. 
Back soon with more progress on Dear Jane and any other project that takes my fancy.
Tot gauw met meer Dear Jane en ieder ander project dat mijn aandacht trekt.Thursday, 24 July 2014

Dear Jane & Garden

Since I last showed you blocks of my Dear Jane, I have completed five new blocks.
Sinds de vorige keer dat ik jullie blokjes van mijn Dear Jane liet zien, heb ik er weer vijf afgemaakt. 

G1 "Hattie's Henhouse"

C

C3 "Rayelle's Fence" using fabrics which Mum gave me.
Met stofjes die ik van Mam heb gekregen.

E10 "Five & Dime" using fabrics given to me by Jane and Ineke.
Met stoffen die ik heb gekregen van Jane en Ineke

D13 "Field of Dreams" using a beautiful cream fabric given to me by Jane, combined with a scrap which only just fitted the four triangles, given to me a while back by Jacqueline.
D13 "Field of Dreams" met een prahtige crème stof van Jane, gecombineerd met een klein restje waar nét vier driehoeken uit gingen, en dat ik een tijd geleden gekregen heb van Jacqueline. 

And yesterday, whilst watching the ceremony on tv for the return of part of the victims of flight MH17, I pieced D11 "Snow Crystal"
En gisteren heb ik, tijdens het kijken naar de plechtigheden voor de terugkomst van de eerste slachtoffers van vlucht MH17, D11 "Snow Crystal" gemaakt.


The anemones in our garden are in flower and they make a good subject for photographs.
De anemonen bloeien en zijn een goed onderwerp voor foto's. 


The foxglove has almost finished flowering. Flowers are dropping off faster than I can take photos of them. This one is called "Almost Gone".
Het vingerhoedskruid is bijna uitgebloeid. De bloemen vallen er sneller af dan ik ze kan fotograferen. Deze heet "Almost Gone" (bijna weg)

Thank you for all your lovely comments. 
Bedankt voor jullie lieve berichtjes.


Wednesday, 23 July 2014

My Thoughts are With You All

On this day of national mourning for the passengers of flight MH17, my thoughts are with those who lost a loved one.

Op deze dag van nationale rouw voor de passagiers van vlucht MH17, zijn mijn gedachten bij diegenen die een dierbare hebben verloren.


Your loved ones are coming home today, but life will never be the same again.

Jullie dierbaren komen vandaag thuis, maar het leven zal nooit meer hetzelfde zijn.

Monday, 14 July 2014

Dear Jane & Garden

About time I showed you something stitchy. I have been alternating Mountmellick (the mystery by Di Ford), Love Entwined (the marriage coverlet by Esther Aliu) and Dear Jane over the past months.
Het wordt tijd dat ik jullie iets handwerkerigs laat zien. Ik heb de afgelopen maanden afwisselend gewerkt aan Mountmellick (de mystery van Di Ford), Love Entwined (de bruidssprei van Esther Aliu) en Dear Jane. 

I have three completed blocks for Dear Jane to share:
Ik heb drie Dear Jane blokjes om te laten zien: 

Dear Jane H10 "Ben's Bowtie" using a fabric from Mum and a cream scrap left over from something else.
My 18th Dear Jane block out of 169.
Dear Jane H10 "Ben's Bowtie" met een stofje van Mam en een crème restje dat over was van iets anders.
Mijn 18e blokje van 169.

Next came Dear Jane H4, because I was working on my Mountmellick project and two of the fabrics were just perfect for this little block called "Abbey's Eyes".
My 19th block out of 169.
Toen kwam Dear jane H4, omdat ik aan Mountmellick werkte en twee stoffen uit dat project zijn gewoon perfect voor dit kleine blokje dat "Abbey's Eyes" heet. 
Het 19e blokje van 169.  


And I have just completed Dear Jane G5 "Poof" using fabrics given to me by my friends Jane from Wales and Glenda from Australia. Thank you my dears!
En ik heb net Dear Jane G5 "Poof" afgemaakt met stofjes die ik had gekregen van mijn vriendinnen Jane uit Wales en Glenda uit Australië. Dank jullie wel! 

This is my 20th Dear Jane block out of 169. Only 149 to go...
Dit is het 20e Dear Jane blokje van 169. Nog maar 149 te gaan...

On Thursday my brother and I photographed some special plants which are growing in my area. I was given the task of keeping an eye on them so my brother, who loves wild orchids, could come and photograph them when they were in flower.
Op donderdag fotografeerden mijn broer en ik speciale planten die hier in de buurt groeien. Ik had de opdracht gekregen op te letten zodat mijn broer, die gek is op wilde orchideeën, ze kon komen fotograferen als ze bloeiden. 

They are called broad-leafed heleborines, a wild orchid. The flowers are absolutely tiny. Only about 12 mm across.
Het is de brede wespenorchis, een wilde orchidee. De bloemetjes zijn piepklein. Ongeveer 12 mm breed.


We noticed they have a very sweet scent, even though all the blurb on the internet says they don't actually have any scent.
Het viel ons op dat ze heel zoet geurden, ook al zegt alle informatie op het internet dat ze geen geur verspreiden. 

A few days back I took advantage of a split-second of gorgeous evening light to photograph our new foxglove plant. My favourite photo which I took in the garden until now.
Een paar dagen geleden pakte ik mijn kans toen er heel kort prachtig avondlicht op het nieuwe vingerhoedskruid stond. Mijn lievelingsfoto uit de tuin tot nu toe. 

And some proof that I am actually working on Mountmellick, the Di Ford Mystery, here are two pictures of my progress until 7th July. Since I didn't sign up for the kits, I'm doing my own thing and I now have it pinned on an old duvet cover and hung against the side-board. This helps me to coordinate the colours and to decide how 'intense' I want the centre flowers to be. It looks a bit chaotic, but I'm actually making progress ;o)
En als laatste nog wat bewijs dat ik ech werk aan Mountmellick, de mystery van Di Ford. Hier zijn twee foto's van mijn voortang tot 7 juli. Aangezien ik me niet had ingeschreven voor de BOM, doe ik mijn eigen ding en heb ik alle onderdelen op een oud dedkbedovertrek gespeld en het geheel tegen onze buffetkast gehangen. Dit helpt me om de kleuren bij elkaar te laten passen en te besluiten hoe 'pittig' ik de bloemen in het middenpaneel wil laten zijn. Het ziet er een beetje chaotisch uit, maar ik boek echt vooruitgang ;o) 


That's you all updated.
Back soon with more pogress on whatever it is I am working on at the time.
Nou, jullie zijn weer op de hoogte.
Ik ben snel terug met meer voortgang van welk project ik dan ook op dat moment aan werk.

Monday, 7 July 2014

Morning Light on the Foxgloves

I cannot believe it has been a month since I wrote an entry on my blog. So sorry for ignoring you!
Niet te geloven dat het alweer een maand geleden is dat ik iets geschreven heb op mijn blog. Sorry dat ik jullie genegeerd heb!

This doesn't mean I haven't been stitching. Still plugging along to catch up with all the parts for Mountmellick. But pieced borders are rather boring to photograph.
Dat betekent niet dat ik niet gehandwerkt heb. Ik werk nog steeds stug door om alle delen van Mountmellick in te halen. Maar patchworkranden zijn saai om te fotograferen. 

More interesting was the beautiful light half an hour ago, and my new huge foxglove plant which I brought home on Wednesday, but haven't planted yet, because I was waiting for perfect light without wind.
Interessanter was het mooie licht een half uur geleden, en mijn nieuwe grote vingerhoedskruidplant die ik woensdag mee naar huis bracht. Ik heb hem nog niet in de grond gezet, want ik wachtte op het perfecte licht zonder wind. 


The last flower is nearly gone. A bit sad, but plenty more to come on the huge plant.
Die laatste bloem valt er bijna af. Zonde, maar er komen er nog veel meer aan deze enorme plant. 

Now I had better go and dig a big hole so it can finally be planted.
En nu ga ik maar een groot gat graven, zodat hij eindelijk de grond in kan. 

But not before I show you a portrait of our little furbaby Luna which I took a couple of weeks ago.
Maar niet voor ik jullie een portret heb laten zien van onze kleine schat Luna, dat ik een paar weken geleden nam. 


 Back soon with a painting which I need to finish and pictures of Mountmellick.
Tot gauw met een schilderij waar ik aan werk, en foto's van Mountmellick.