Welcome to my blog, where I write mostly about my passions applique and patchwork, crochet, watercolour painting, and photography.

I hope you enjoy reading about my projects, and that you will leave a comment before you go.


If you have any questions, do not hesitate to ask.


Please scroll down to the bottom of the page to find my labels, if you are looking for something specific.

Welkom op mijn blog waar ik vooral schrijf over mijn passies appliqueren & patchwork, haken, aquarelleren en fotografie.

Ik hoop dat je het leuk vindt over mijn projecten te lezen en dat je een berichtje achter zult laten voor je mijn blog verlaat.

Als je vragen hebt, aarzel dan niet om ze te stellen.

Als je iets specifieks zoekt, vind je mijn labels helemaal onderaan mijn blog.


Anne Marieke

Friday, 28 December 2012

Four Years Old

Today is Kruimel's fourth birthday. I cannot believe it is already four years ago that our furry boy was born.

Vandaag is de vierde verjaardag van Kruimel. Ik kan niet geloven dat het alweer vier jaar geleden is dat onze jongen geboren is. 

This photo was taken on the day he was born. He is the big kitten on the right!

Deze foto werd genomen op de dag dat hij geboren werd. Hij is het grote kitten helemaal rechts.
As you can see, he didn't want to pose with his four 'candles'. After knocking one over, he proceeded to chew the second one.

Zoals je kunt zien, had hij geen zin om te poseren met zijn vier 'kaarsjes'. Nadat hij er een had omgegooid, ging hij op de tweede bijten.

Monday, 24 December 2012

Merry Christmas!

Wishing you and your loved ones a Merry Christmas 
and a very healthy and creative 2013

Prettige kerstdagen 
en een heel gezond en creatief 2013 gewenst voor jou en voor iedereen waar je van houdt 

Sunday, 16 December 2012

Slight Delay...


Our Christmas cards are subject to a slight delay this year....

Onze kerstkaarten lopen dit jaar enige vertraging op....

Wednesday, 12 December 2012

Fernhill is Done!


On this special date 12-12-12, I have a completed Fernhill top to show you. I finished the last part yesterday afternoon. This is the 2012 Button Club BOM by Lynette Anderson.

Op deze speciale datum 12-12-12 kan ik jullie mijn Fernhill top laten zien die af is. Het laatste deel heb ik gistermiddag afgemaakt. Dit is het Button Club blok van de maand van Lynette Anderson voor 2012.On Saturday I basted all the layers for my In Full Bloom quilt. Now I need to find out how to quilt!

Zaterdag heb ik alle lagen van In Full Bloom geregen. Nu moet ik uitzoeken hoe ik moet doorquilten!


And in the mean time I am working on block 5 of Floral Bouquet Quilt by Yoko Saito. This block is coming along nicely. It has lots of fiddly applique pieces and three pieced borders.

En ondertussen werk ik aan blok 5 van Floral Bouquet Quilt van Yoko Saito. Het blok schiet goed op. Het heeft veel priegelige onderdelen die geappliqueerd worden en drie patchworkranden.

Friday, 7 December 2012

Floral Bouquet Quilt Progress


A few days back I completed block 4 of Floral Bouquet Quilt by Yoko Saito.

Een paar dagen geleden heb ik blok 4 van de Floral Bouquet Quilt van Yoko Saito afgemaakt.Not sure how I'm supposed to work on block 5.....

Hoe ik aan blok 5 moet werken, weet ik nog niet....
One of our ancistrus (algae eater fish) laid very bright yellow eggs. We are not sure what happened next, whether the eggs got eaten or that there are tiny baby fish hiding among the plants in our aquarium. Time will tell!

Een van onze algeneters heeft felgele eitjes gelegd. We weten niet zeker wat er daarna is gebeurd, of de eitjes zijn opgegeten of dat er zich hele kleine visjes tussen de planten verstoppen in het aquarium. De tijd zal het leren!


 
Thank you for all your lovely comments, and welcome to my new followers.
 
Bedankt voor al jullie leuke berichtjes, en welkom voor mijn nieuwe volgers. 

Wednesday, 21 November 2012

Needlecraft Show Arnhem

Last Friday my Mum and I visited the Needlecraft Show in Arnhem. Apart from lots of booths with stitching goodies, there were also some quilts on show.

I cannot give the makers their deserved credit, as there was no information on who made these quilts. Edit: I have since found some information on some of the works of art.

Afgelopen vrijdag hebben Mam en ik de Handwerk en Quiltdagen in Arnhem bezocht. Naast veel stallen met handwerkspullen, hingen er ook quilts. 

Ik kan de makers niet hun welverdiende eer geven, want er hing geen informatie over wie ze had gemaakt. Edit: sinds het schrijven van dit blogje heb ik wat informatie gevonden over de stukken die waren tentoongesteld.This quilt was designed, pieced and longarm quilted by Elly Prins.

Deze quilt is ontworpen, gemaakt en gequilt op een longarm quiltmachine door Elly Prins.

Apart from quilts there were also a few needlefelting pieces on show.

Naast quilts hingen er ook een paar naaldvilt kunstwerken. And there was a small exhibition of samplers by Jan Houtman.

En er was een kleine tentoonstelling van merklappen van Jan Houtman. 


Oh no........ my Mummy has bought even MORE Japanese fabrics! I can't bear to see them anymore!

O nee.... mijn Mammie heeft nog MEER Japanse stoffen gekocht! Ik kan het niet meer aanzien!
I wasn't too naughty, honest, but I found a few bits and pieces for my Floral Bouquet Quilt.

I was echt niet te stout, maar in vond wel een paar stofjes voor mijn Floral Bouquet Quilt.
Next time I will show you my progress on said quilt. I'm currently working on block 4 and making good progress. I always end up changing my first choices for elements of the blocks, and although this slows me down, I need to be happy with each element of each block.

Volgende keer laat ik jullie mijn vorderingen zien voor genoemde quilt. Ik werk aan blok 4 en het schiet goed op. Ik verander uiteindelijk toch altijd weer onderdelen die ik had gekozen en hoewel dit vertraging oplevert, wil ik helemaal tevreden zijn over ieder onderdeel van ieder blok.

Monday, 12 November 2012

More Fernhill Progress

Part 8 of Fernhill is finished and now I need to wait a few weeks for the last part to arrive so I can complete it.

Deel 8 van Fernhill is af en nu moet ik een paar weken wachten tot het laatste deel komt zodat ik het kan afmaken.The sweet little owl and the yoyo's. 

Het schattige uiltje en de yoyo's.

The tiny mouse button for part 8. 

Het kleine muisje dat bij deel 8 hoort.


These Button Club projects by Lynette Anderson are so much fun to stitch. I cannot wait to see what Lynette comes up with for next year.

Deze Button Club-projecten van Lynette Anderson zijn zo leuk om te maken. Ik ben benieuwd wat Lynette voor volgend jaar van plan is.

Thursday, 8 November 2012

Floral Bouquet Quilt Progres

Block 2 of Floral Bouquet Quilt by Yoko Saito is finished. I'm very happy with this block.
The next block I will be working on is block 4. I have the pieces all prepared and started doing the applique, but the background fabric is not really working for me. So I need to find something that will work before I continue. 

Blok 2 van Floral Bouquet Quilt van Yoko Saito is klaar. Ik ben erg blij met dit blok. 
Het volgende blok waar ik aan zal werken is blok. Ik heb de onderdelen al voorbereid en was al begonnen met appliqueren, maar de achtergrondstof past niet zo mooi bij de kleuren die ik had gekozen. Dus ga ik op zoek naar iets anders voor ik weer verder ga. 

I couldn't have done it with my little helper. 

Het was niet gelukt zonder mijn hulpje.
Yesterday evening I started working on part 8 of Fernhill by Lynette Anderson. This cute owl is part of this block.

Gisteravond ben ik begonnen met deel 8 van Fernhill van Lynette Anderson. Dit schattige uiltje maakt er onderdeel van uit.I have also started knitting a sweater. It is fun to knit, because the top half including the sleeves are knitted from left to right, and then the bottom halves are added. I chose the same wool as the one used in the pattern. It is 50 % Yak (yes, really!) and 50% merino. The colour is called Jeans.

Ik ben ook een trui aan het breien. Hij is erg leuk om te maken, omdat de bovenste helft inclusief de mouwen van links naar rechts gebreid worden, en daarna worden de onderkanten toegevoegd. Ik heb dezelfde wol gekozen als degene die in het patroon werd gebruikt. De wol bestaat voor 50% uit jak-  wol (ja, echt!) en 50 % merino-wol. De kleur is 'Jeans'.

Thank you for your lovely comments and welcome to my new followers.

Bedankt voor jullie leuke berichtjes en welkom voor mijn nieuwe volgers.


Sunday, 28 October 2012

Fernhill Progress

Just before postie is about to bring me the next part of Fernhill by Lynette Anderson, I'm all caught up.

Net voor de postbode me het volgende deel van Fernhill van Lynette Anderson brengt, ben ik helemaal bij. 


The most recent additions are this bunny....

De nieuwste toevoegingen zijn dit konijntje...
 .... and this fox.
Both still need their eyes added, but I haven't found anything suitable. Maybe I can use black beads, or stitch a big French knot.

.... en deze vos.
Ze moeten allebei nog een oogje krijgen, maar ik heb nog niets passends gevonden. Misschien kan ik zwarte kraaltjes gebruiken of maak ik een grote Franse knoop.
 As I have mentioned before, I love stitching the little bees. I had never made yoyo's before, but with a bit of practise it worked fine

Zoals ik al eerder heb gemeld, vind ik die bijtjes heel leuk om te borduren. Ik had nog nooit yoyo's gemaakt, maar met een beetje oefening lukte het goed.
The latest button - a sweet ladybird - belonging to block 7, the block with the fox.

There are only two more blocks to go, to fill in the empty spaces, and then this quilttop will be completed.

De nieuwste button - een schattig lieveheersbeestje - dat thuishoort op blok 7, het blok met de vos.
Er komen nog maar twee blokken, om de lege plekken op te vullen en dan is deze quilttop af. 


Thank you for your lovely comments on my trip to Skye, and the Floral Bouquet Quilt.

Bedankt voor jullie leuke berichtjes over mijn reis naar Skye en de Floral Bouquet Quilt.

Thursday, 25 October 2012

Floral Bouquet Quilt

When I first saw the Japanese Floral Bouquet Quilt by Yoko Saito on Isadarena's blog, I instantly fell in love with it. I ordered the book, which took forever to arrive. And from then on I started collecting Japanese fabrics, more seriously when I visited the Deventer Quiltshow with Ineke.

Toen ik de Japanse Floral Bouquet Quilt van Yoko Saito voor het eerst zag op Isadarena's blog was ik gelijk verliefd. Ik bestelde het boek dat er erg lang over deed om aan te komen. Vanaf dat moment ben ik begonnen met het verzamelen van Japanse stofjes, vooral tijdens het bezoek aan de Deventer Quilttentoonstelling samen met InekeWhen Isabelle heard that I had started this beautiful project, she promised to send me a few scraps of pinks and yellows for the flowers.
These 'few scraps' resulted in the postman ringing our doorbell to present me with a very fat envelope. Thank you ever so much Isabelle!

Toen Isabelle hoorde dat ik was begonnen met dit prachtige project, beloofde ze een paar stukjes roze en gele stof op te sturen voor de bloemen. 
Deze 'paar stukjes' zorgden ervoor dat de postbode aan moest bellen om me een hele dikke envelop te overhandigen. Dank je wel, Isa! 

Aren't they beautiful?

Zijn ze niet mooi?
This is the first block I completed last month.

Dit is het eerste blok dat ik vorige maand heb gemaakt.
And this is my second block, which is not the second one on the pattern. According to me it is the eighth, according to the Japanese pattern the 11th.

In the mean time I have found the perfect background fabric to stitch the second block with the white embroidered flowers.
En dit het tweede blok, dat niet echt het tweede blok is, maar volgens mij het achtste en volgens het Japanse patroon het 11e.

In de tussentijd heb ik de perfecte stof gevonden om het tweede blok te maken, met de geborduurde witte schermbloemen.


A lot of ordering and buying of Japanese fabrics has been going on since I stared. I ordered these three sets of Fat Quarters from the USA. After all, I need to have plenty of choice :o)

Sinds ik ben begonnen heb ik veel bestellingen geplaatst voor Japanse stofjes en de plaatselijke quiltwinkels bezocht. Deze drie sets met Fat Quarters komen uit Amerika. Ik moet tenslotte iets te kiezen hebben :o)

This blog post will be linked to Esther Aliu's WOW: WIPs on Wednesdays.

Dit blogje wordt gekoppeld aan WOW: WIP's op Woensdag van Esther Aliu.

Tuesday, 23 October 2012

The Isle of SkyeAs you can see from the picture above, and the title of this post, I once more travelled to the Isle of Skye, my favourite part of Scotland. The main reason was a concert by my favourite Scottish fiddler, Duncan Chisholm. And what an amazing concert it was, in a very small venue in Portree. It was as if I had given Duncan a list of my favourite tunes: he played them all :o)

Zoals jullie kunnen zien aan de foto hierboven en de titel van dit blogje, ben ik weer naar het eiland Skye gereisd. De hoofdreden was een concert door mijn favoriete Schotse violist Duncan Chisholm. Het was een fantastisch concert in een klein zaaltje in Portree. Het leek net of ik Duncan een lijst had gegeven van mijn favoriete nummers: hij heeft ze allemaal gespeeld :o) 

The picture above was taken in the area where my friend and I walked her dog every day. What an amazing place to walk one's dog!

De foto hierboven is genomen op de plek waar mijn vriendin en ik iedere dag haar hond hebben uitgelaten. Wat een fantastische plek om je hond uit te laten!


The small fishing boats are situated behind the local shops. Somehow the back of the shops in our town are not quite so attractive!

Deze kleine vissersbootjes liggen achter de plaatselijke winkels. Op een of andere manier is het achter de winkels in ons dorp lang niet zo aantrekkelijk!


And if you wondered what is behind that harbour wall:

En als je je afvroeg wat er achter die havenmuur is:

The island of Scalpay across from where my friends live looked a bit spooky with this strangely shaped cloud above it.

Het eilandje Scalpay tegenover het huis van mijn vrienden zag er een beetje spookachtig uit met deze vreemd gevormde wolk erboven.


One half of the beautiful rainbow across the water.

De ene helft van de prachtige regenboog aan de overkant van het water.
And here is the other half.

En hier is de andere helft.


I came back exactly one week ago and boy am I feeling nostalgic...

Ik ben precies een week geleden teruggekomen en wat heb ik een heimwee...


Back soon with pictures of the projects I am currently working on.

Tot gauw met foto's van de projecten waar ik op dit moment aan werk.

Monday, 10 September 2012

The Deventer Quilt ShowYesterday Ineke and I visited the quilt show in Deventer. The Dutch Quilt Quild organizes these shows each year. 
The show was held in a beautiful church. Ineke and I crossed the river IJssel by foot ferry which was fun, especially since we had glorious weather. 
The theme of the show was "connection". 

Gisteren hebben Ineke en ik de quilttentoonstelling in Deventer bezocht. Het Nederlandse Quiltersgilde organiseert elk jaar deze tentoonstellling.
De tentoonstelling werd gehouden in een prachtige kerk. Ineke en ik staken de IJssel over met een voetgangers pontje wat erg leuk was, vooral omdat het prachtig weer was. 
Het thema van de tentoonstelling was 'verbinding'.
The first quilt we saw when we entered the church was this beauty.
The title translates as "Bella Bella Tile" and it was made by Truus van Essen-van de Esschert.

De eerste quilt die we zagen toen we de kerk in kwamen was deze schoonheid. 
Hij heet "Bella Bella Tegel" en werd gemaakt door Truus van Essen-van de Esschert. 


This one's title translates as "Antique Roses" and the centre piece is an antique cross stitch sampler.
It was stitched by Marjan v.d. Burgt.

Dit prachtige quiltje met een antieke merklap als middenstuk heet "Antieke rozen" en hij werd gemaakt door Marjan v.d. Burgt.
I was really taken by this beautiful quilt, which involves lots of different techniques such as applique and lace making.
It was stitched by Jellie de Lange-Hoekema and its title translates as "Needlecraft techniques of the past and the present".

Deze quilt vond ik echt prachtig. Hij omvatte allerlei verschillende technieken zoals applique en kantkloswerk. 
Hij werd gemaakt door Jellie de Lange-Hoekema en de titel is "Handwerktechnieken van vroeger en nu". 


A detail of an applique flower.

Een detail van een geappliqueerde bloem. 


This seascape artquilt was stunning. The lady who made this quilt describes it as "I combined an old quilt top given to me by a friend, neckties from friends and inspiration which I acquired over the past years"
The title translates as "Experiencing the world as a connected game" It was made by Margaretha Kresmer.

Dit zeegezicht was prachtig. De maaktster beschrijft hem als volgt: "Een oude top gekregen van een vriendin, stropdassen van vrienden en inspiratie opgedaan in de afgelopen jaren heb ik verbonden met elkaar." Hij werd gemaakt door Margaretha Kresmer en de titel is "Beleef de wereld als een verbonden spel".


A detail of the jellyfish.

Een detailopname van de kwallen.


This quilt called "Mandala" by Els Barel was beautifully made.

Deze quilt genaamd "Mandala" door Els Barel was erg mooi gemaakt."New Orleans Flower" by Stella Thijssen combined a Baltimore centre piece with pieced hexagons and an applique border.

"New Orleans Flower" door Stella Thijssen combineert een Baltimore middenstuk met hexagonnen en een geappliqueerde rand.
 I hope this picture of a white Baltimore quilt is discernable. It was very special because the piecing was done in 3D (see picture below).

The title translates as "Baltimore Beauty in White and it was stitched by Janny Hammink.

I hoop dat deze foto van een witte Baltimore quilt te zien is. Hij was erg bijzonedr omdat de onderdelen in 3D werden uitgevoerd (zie foto hieronder). 
Hij heet "Baltimore Beauty in het wit" en werd gemaakt door Janny Hammink.


And lastly one of my favourites of the show: "A Rose Dream" by Lenie Verburg-van den Brink.
The detail in this quilt is fabulous (see detail photo below).

En als laatste een van mijn favorieten van de tentoonstelling: "Een rozendroom" van Lenie Verburg-van den Brink. De details in deze quilt zijn prachtig (zie foto hieronder).


I hope you enjoyed looking at these beautiful quilts.

Ik hoop dat je hebt genoten van deze prachtige quilts.