Welcome to my blog, where I write mostly about my passions applique and patchwork, crochet, watercolour painting, and photography.

I hope you enjoy reading about my projects, and that you will leave a comment before you go.


If you have any questions, do not hesitate to ask.


Please scroll down to the bottom of the page to find my labels, if you are looking for something specific.

Welkom op mijn blog waar ik vooral schrijf over mijn passies appliqueren & patchwork, haken, aquarelleren en fotografie.

Ik hoop dat je het leuk vindt over mijn projecten te lezen en dat je een berichtje achter zult laten voor je mijn blog verlaat.

Als je vragen hebt, aarzel dan niet om ze te stellen.

Als je iets specifieks zoekt, vind je mijn labels helemaal onderaan mijn blog.


Anne Marieke

Monday, 19 August 2013

Love Entwined Part 3 in Progress

On Thursday, part 3 of Love Entwined was published. We are adding two polka dot flowers and two circles of hearts this month. I started with the Polka Dot flowers:

Op donderdag is deel 3 van Love Entwined uitgekomen. Deze maand maken we twee gestippelde bloemen en twee cirkels met harten. Ik ben begonnen met de gestippelde bloemen: 

The centre of these leaves is done in reverse applique, revealing the background fabric.

Het midden van deze bladeren wordt omgekeerd geappliqueerd, waardoor de achtergrondstof zichtbaar wordt. 

Underneath the pink 'oak leaves' I added some yellow fabric which will be visible in the centre once the leaves have been reverse appliqued.

Onder de roze 'eikenbladeren' heb ik gele stof gedaan, die zichtbaar zal worden in het midden zodra de bladeren geappliqueerd zijn. 

Not too happy with my first attempt at reverse applique, but practise makes perfect, I guess, so by the time I have done 8 of these 'oak leaves' it should look alright.

Ik ben niet zo tevreden over mijn eerste poging om omgekeerd te appliqueren, maar oefening baart kunst zullen we maar zeggen. Tegen de tijd dat ik acht 'eikenbladeren' heb gemaakt, zullen ze wel mooier worden. 

Four 'oak leaves' and two polka dot leaves finished, and two basted in place.
Once these are done, the first circle of hearts will be next.
I also need to add no fewer than 48 8 mm circles, the same size as the tiny circles on the compass ring. 

Vier 'eikenbladeren' en twee gestippelde bladeren zijn klaar, en twee zijn geregen. 
Als deze klaar zijn, ga ik verder met de eerste cirkel met hartjes. 
Op de bladeren komen 48 rondjes van 8 mm, dezelfde maat als de rondjes op de kompasring. 


Thanks for all your lovely comments and welcome to my new followers.

Bedankt voor jullie leuke berichtjes en welkom voor mijn nieuwe volgers.
Monday, 12 August 2013

Love Entwined Progress

After a lot of prepping of leaves, circles and triangles...

Na veel voorbereiding van blaadjes, rondjes en driehoekjes....


...I finally managed to complete the centre piece for Love Entwined. 

... is het middenstuk van Love Entwined eindelijk af. I added some tiny yellow French knots to my star flowers, but wasn't sure whether that works or not, so I took a photo of a flower with and a flower without knots. That always helps me to see more clearly how it looks. 

Ik heb kleine Franse knoopjes geborduurd in de sterbloemen, maar wist niet zeker of het wat was of niet. Ik nam een foto van een bloem met en zonder knoopjes. Dat helpt me altijd om te zien of iets werkt of niet.

The tiny flowers in between the triangles are 4 cm from the bud to the bottom of the stem.

De bloemetjes tussen de driehoeken zijn 4 cm van bloemknop tot uiteinde van het steeltje.

I'm now working on the zigzag border which will be attached around the outsides of this block. There are many more zigzag borders to come for the next parts, and part 3 will be released on the 15th of August, so I had better get going!

Nu werk ik aan de zigzagrand die rondom dit blok vastgezet zal worden. Er komen nog meer van die zigzagranden voor de volgende delen, en deel 3 komt op 15 augustus, dus ik ga maar snel aan het werk! 

I'm also doing a Miniature Landscape art quilting course online, but that will keep for next time.

Ik ben ook bezit met een art quilting cursus Miniature Landcapes op het internet, maar daarover later meer.