Welcome to my blog, where I write mostly about my passions applique and patchwork, crochet, watercolour painting, and photography.

I hope you enjoy reading about my projects, and that you will leave a comment before you go.


If you have any questions, do not hesitate to ask.


Please scroll down to the bottom of the page to find my labels, if you are looking for something specific.

Welkom op mijn blog waar ik vooral schrijf over mijn passies appliqueren & patchwork, haken, aquarelleren en fotografie.

Ik hoop dat je het leuk vindt over mijn projecten te lezen en dat je een berichtje achter zult laten voor je mijn blog verlaat.

Als je vragen hebt, aarzel dan niet om ze te stellen.

Als je iets specifieks zoekt, vind je mijn labels helemaal onderaan mijn blog.


Anne Marieke

Monday, 10 September 2012

The Deventer Quilt ShowYesterday Ineke and I visited the quilt show in Deventer. The Dutch Quilt Quild organizes these shows each year. 
The show was held in a beautiful church. Ineke and I crossed the river IJssel by foot ferry which was fun, especially since we had glorious weather. 
The theme of the show was "connection". 

Gisteren hebben Ineke en ik de quilttentoonstelling in Deventer bezocht. Het Nederlandse Quiltersgilde organiseert elk jaar deze tentoonstellling.
De tentoonstelling werd gehouden in een prachtige kerk. Ineke en ik staken de IJssel over met een voetgangers pontje wat erg leuk was, vooral omdat het prachtig weer was. 
Het thema van de tentoonstelling was 'verbinding'.
The first quilt we saw when we entered the church was this beauty.
The title translates as "Bella Bella Tile" and it was made by Truus van Essen-van de Esschert.

De eerste quilt die we zagen toen we de kerk in kwamen was deze schoonheid. 
Hij heet "Bella Bella Tegel" en werd gemaakt door Truus van Essen-van de Esschert. 


This one's title translates as "Antique Roses" and the centre piece is an antique cross stitch sampler.
It was stitched by Marjan v.d. Burgt.

Dit prachtige quiltje met een antieke merklap als middenstuk heet "Antieke rozen" en hij werd gemaakt door Marjan v.d. Burgt.
I was really taken by this beautiful quilt, which involves lots of different techniques such as applique and lace making.
It was stitched by Jellie de Lange-Hoekema and its title translates as "Needlecraft techniques of the past and the present".

Deze quilt vond ik echt prachtig. Hij omvatte allerlei verschillende technieken zoals applique en kantkloswerk. 
Hij werd gemaakt door Jellie de Lange-Hoekema en de titel is "Handwerktechnieken van vroeger en nu". 


A detail of an applique flower.

Een detail van een geappliqueerde bloem. 


This seascape artquilt was stunning. The lady who made this quilt describes it as "I combined an old quilt top given to me by a friend, neckties from friends and inspiration which I acquired over the past years"
The title translates as "Experiencing the world as a connected game" It was made by Margaretha Kresmer.

Dit zeegezicht was prachtig. De maaktster beschrijft hem als volgt: "Een oude top gekregen van een vriendin, stropdassen van vrienden en inspiratie opgedaan in de afgelopen jaren heb ik verbonden met elkaar." Hij werd gemaakt door Margaretha Kresmer en de titel is "Beleef de wereld als een verbonden spel".


A detail of the jellyfish.

Een detailopname van de kwallen.


This quilt called "Mandala" by Els Barel was beautifully made.

Deze quilt genaamd "Mandala" door Els Barel was erg mooi gemaakt."New Orleans Flower" by Stella Thijssen combined a Baltimore centre piece with pieced hexagons and an applique border.

"New Orleans Flower" door Stella Thijssen combineert een Baltimore middenstuk met hexagonnen en een geappliqueerde rand.
 I hope this picture of a white Baltimore quilt is discernable. It was very special because the piecing was done in 3D (see picture below).

The title translates as "Baltimore Beauty in White and it was stitched by Janny Hammink.

I hoop dat deze foto van een witte Baltimore quilt te zien is. Hij was erg bijzonedr omdat de onderdelen in 3D werden uitgevoerd (zie foto hieronder). 
Hij heet "Baltimore Beauty in het wit" en werd gemaakt door Janny Hammink.


And lastly one of my favourites of the show: "A Rose Dream" by Lenie Verburg-van den Brink.
The detail in this quilt is fabulous (see detail photo below).

En als laatste een van mijn favorieten van de tentoonstelling: "Een rozendroom" van Lenie Verburg-van den Brink. De details in deze quilt zijn prachtig (zie foto hieronder).


I hope you enjoyed looking at these beautiful quilts.

Ik hoop dat je hebt genoten van deze prachtige quilts.

Monday, 3 September 2012

Red Home & Fernhill


I made quite a bit of progress on Red Home by Natalie Bird. The birdhouse now has its surrounding blocks which form the inner border of this quilt. 

Ik heb veel werk verricht aan Red Home van Natalie bird. Het vogelhuisje is nu voorzien van de blokjes die de binnenrand van deze quilt vormen.


The Flower Basket is also done.
There is another flower basket with a heart-shaped flower.


Het mandje met bloem is ook klaar. Er is nog een mandje met een bloem in de vorm van een hartje.
And this is House on the Hill, also completed.

En dit is het huis op de heuvel, ook helemaal af.

Jug of Flowers is still in progress. I still need to do three of those tiny leaves.

De kan met bloemen is nog niet klaar. Ik moet nog drie van die piepkleine blaadjes appliqueren.
The two hearts are ready to go. They still need their red and cream squares. 

De twee harten zijn ook klaar voor hun rand met rode en crème blokjes.

In the mean time I also completed the stitchery for Fernhill part five. When I took the picture, I realised I had forgotten to stitch the Dolphin Blue French knots. Each of these parts is dotted with them.

In de tussentijd heb ik ook de stitchery voor deel 5 van Fernhill klaar. Toen ik de foto nam, zag ik dat ik de Dolphin Blue Franse knoopjes vergeten was. Ze zitten op ieder blokje tot nu toe.


I love stitching the tiny bees.

Het stitchen van de bijtjes vind ik erg leuk! 

Part 6 of Fernhill arrived last week and it is a very surprising part, with lots of work that needs doing.
I won't post a picture of it, so as not to spoil the surprise for other Fernhill stitchers.

Deel 6 van Fernhill is vorige week aangekomen en ik vond het een heel verrassend deel. Er is veel werk te doen. 
Ik laat er geen foto van zien, om de verrassing voor andere Fernhill-fans niet te bederven.


Thank you for your lovely comments and welcome to my new followers.

Bedankt voor jullie leuke berichtjes en welkom voor mijn nieuwe volgers. 

Back soon with more Fernhill and Red Home.

Tot gauw met meer nieuws over Fernhill en Red Home.