Welcome to my blog, where I write mostly about my passions applique and patchwork, crochet, watercolour painting, and photography.

I hope you enjoy reading about my projects, and that you will leave a comment before you go.


If you have any questions, do not hesitate to ask.


Please scroll down to the bottom of the page to find my labels, if you are looking for something specific.

Welkom op mijn blog waar ik vooral schrijf over mijn passies appliqueren & patchwork, haken, aquarelleren en fotografie.

Ik hoop dat je het leuk vindt over mijn projecten te lezen en dat je een berichtje achter zult laten voor je mijn blog verlaat.

Als je vragen hebt, aarzel dan niet om ze te stellen.

Als je iets specifieks zoekt, vind je mijn labels helemaal onderaan mijn blog.


Anne Marieke

Saturday, 18 February 2012

The Adventures of Harrington and Hannah Part 2

The second block of The Adventures of Harrington and Hannah by The Raspberry Rabbits was published on Wednesday. It is so cute that I just couldn't resist working on it straightaway.

Het tweede blok van The Adventures of Harrington and Hannah van The Raspberry Rabbits werd op woensdag uitgebracht. Het is zo'n leuk blok dat ik natuurlijk gelijk moest beginnen.


Each block has the two bunnies Harrington and Hannah in the same pose.

Op elk blok staan de twee konijntjes Harrington en Hannah in dezelfde houding.


If you like this BOM, you can join in for free at The Raspberry Rabbits.

Als je dit blok van de maand leuk vindt, kan je gratis meedoen via The Raspberry Rabbits.I'm also working on Lynette Anderson's contribution to QuiltAid2011. I love her design. It it is so much fun to work on.


Ik ben ook bezig met de bijdrage van Lynette Anderson aan QuiltAid2011. Haar ontwerp is er leuk, ook om te maken.


And in the mean time I'm trying to choose my background fabrics for the new Mystery BOM by Esther Aliu which is starting on February 29th. Choosing is quite difficult, because being a mystery, we do not know what she has in stall for us. I spent quite a lot of time at Samsara Quilting yesterday and made my choices! I cannot show them yet, since we do not know any measurements, except that the total quilt will measure 60 inches.


En ondertussen probeer ik mijn achtergrondstoffen te kiezen voor het nieuwe Mystery BOM van Esther Aliu die op 29 februari begint. Kiezen is best moeilijk, want om dat het een mystery is, weten we niet wat ze met ons van plan is. Ik heb gisteren een tijd bij Samsara Quilting doorgebracht en samen met Jacqueline heb mijn keuze gemaakt! Die kan ik alleen nog niet laten zien, omdat we nog geen afmetingen weten, behalve dan dat de totale quilt 60 inch is.


Thank you for your lovely and inspiring comments!


Bedankt voor jullie leuke en inspirerende berichtjes!

Saturday, 11 February 2012

QuiltAid2011, In Full Bloom, and Luna

First of all, major congratulations go out to my parents, who are celebrating their 54th wedding anniversary today.

Allereerst gaan mijn felicitaties naar mijn ouders die vandaag hun 54e trouwdag vieren.


On Thursday postie brought my finishing kit for the QuiltAid2011 project as well as the long-awaited Presencia threads. Pretty, aren't they?

Donderdag bracht de postbode mijn kit for het afwerken van de QuiltAid2011 quilt en ook de lang-verwachte Presencia garens. Mooi zijn ze hè?


Of course I had to try them out on the block I had already prepared a while back. This is the block which Natalie Bird of The Birdhouse designed for this charity project.


En natuurlijk moest ik de garens gelijk proberen op het blokje dat ik een tijdje geleden al had voorbereid. Dit is het blokje dat Natalie Bird van The Birdhouse heeft ontworpen voor dit liefdadigheidsproject.I also completed the fifth stitchery for In Full Bloom by Lynette Anderson, as well as the patchwork blocks for the second row of this project. I now have the two rows attached and can start the first block of the third row.


Ik heb ook de vijfde stichery afgemaakt voor In Full Bloom van Lynette Anderson, en ook de patchwork blokjes voor de tweede rij van dit project. Ik heb de twee rijen aan elkaar gezet en kan nu beginnen met het eerste blokje van de derde rij.


It has been a while since I showed you a picture of our little furry girl Luna. She is still very partial to the toy she received when she was very brave at the vet's in November for her check-up and boosters.


Het is een tijdje geleden dat ik jullie een foto liet zien van ons kleine harige meisje. Ze is nog steeds erg gehecht aan het speeltje dat ze in november kreeg toen ze erg dapper was bij de dierenarts tijdens haar jaarlijkse controle en prikken.

Thank you for all your kind and inspiring comments.


Bedankt voor jullie aardige en inspirerende berichtjes.
Sunday, 5 February 2012

Today's Quiltshow

Today I visited the quiltshow at Vijfhuizen, very conveniently held about 10 minutes from my home. Which was especially good, because it was minus 7C this morning when I left home and we have a covering of snow.

These are my favourite quilts of today:

Vandaag ben ik naar de Patchwork & Quiltdagen in Vijfhuizen geweest, die erg handig 10 minuten bij mij vandaan gehouden werden. En vandaag was dat nog extra handig, want het was min 7 toen ik vanmorgen van huis ging en er ligt een pak sneeuw.

Dit zijn mijn favoriete quilts van vandaag:


Quilt by Henk van Kooten"Pompoentje" by Henk van Kooten


"Chondrus Crispus" by Wietske Kluck


I also found some more Japanese woven fabrics for the Yoko Saito Mystery BOM.


Ik heb ook nog wat meer Japanse geweven stoffen gevonden voor de Yoko Saito Mystery BOM.


Saturday, 4 February 2012

Snow, A Surprise, and In Full Bloom

Yesterday afternoon, we had lots of snowfall and within about two hours, our garden was covered in about 10 cm of snow!

Gistermiddag is er veel sneeuw gevallen en binnen twee uur was onze tuin bedekt in een laag sneeuw van ongeveer 10 cm!
This afternoon the doorbell rang and postie brought a surprise parcel from my friend Michele from the USA:
Vanmiddag ging de bel en de postbode bracht een verrassingspakje van mijn vriendin Michele uit Amerika:
It contained the pretty fabric in the background which is perfect for my Berries and Bluebirds project, pretty scissors with two of my favourite things: pink and polka dots, a very cute cupcake, the bicones for Herbularius, Karen Kay Buckley's "Perfect Circles", which is very aptly named as you can make perfect applique circles using these templates. And last but not least a beautiful ornament by Jim Shore. The angel is working on a quilt!


Thank you so much, Michele!
Het bevatte het mooie stofje in de achtergrond dat perfect is voor mijn Berries en Bluebirds project, een leuk schaartje met twee van mijn lievelingsdingen: roze en stippen, een grappige cupcake, de bicones voor Herbularius, en een pakketje met de toepasselijke naam "Perfect Circles" van Karen Kay Buckley waarmee je hele mooie rondjes kunt appliqueren. En als laatste een mooie engel van Jim Shore die werkt aan een quilt!


Heel erg bedankt, Michele!


This afternoon I also completed the fourth stitchery for In Full Bloom by Lynette Anderson. You can probably still see the trickmarker marks which will fade with time.
Vanmiddag heb ik ook de vierde stitchery voor In Full Bloom van Lynette Anderson afgemaakt. Je kunt waarschijnlijk de streepjes gemaakt met een verdwijnpen zien, die vanzelf zullen weggaan.
These little stitcheries are so much fun to work on. I just pick them up whenever I have a bit of time on my hands, but not enough time to get settled with a bigger project.


There is one more stitchery to do for the row I'm working on, as well as two patchwork blocks.
Deze kleine stitcheries zijn erg leuk om aan te werken. Als ik even tijd heb ga ik eraan verder, als ik niet genoeg tijd heb om er echt voor te gaan zitten met een groter project.


Er moet nog een stitchery gemaakt worden voor de rij waar ik nu aan werk, en ook twee patchwork tussenblokjes.
Thanks for all your lovely comments on my previous post. The catfish babies are thriving on a mix of crushed algae tablets and cucumber. Of course we will not keep them all if they make it to adulthood. Our aquarium is quite big, but not *that* big. Catfish are quite territorial, so even with the four adults we have, there are tiffs going on.
Bedankt voor jullie leuke berichtjes op mijn vorige blogje. De algeneterbaby's doen het prima op fijngemaakte algenetertabletten en komkommer. Natuurlijk kunnen we ze niet allemaal houden als ze het gaan redden. Ons aquarium is best groot, maar niet *zo* groot. Algeneters zijn best territoriaal en zelfs de vier volwassen vissen hebben al regelmatig ruzie.

Thursday, 2 February 2012

WOW: Work in Progress on Wednesday

It is once more Wednesday (well, technically it has been Thursday for about 20 minutes) and this is what I have been working on:

Het is weer woensdag (nou ja, het is al ongeveer 20 minuten donderdag) en hier heb ik aan gewerkt:

The third stitchery for Lynette Anderson's In Full Bloom:

De derde stitchery voor In Full Bloom van Lynette Anderson:The new mystery BOM by Yoko Saito, published in Quiltmania:

De nieuwe mystery BOM van Yoko Saito, uit de Quiltmania:And trying to keep no fewer than 40 bristlenose catfish babies alive. They are tiny, about 15 mm when they hatched last week.


En het in leven houden van niet minder dan 40 algeneter-baby's. Ze zijn piepklein, ongeveer 15 mm toen ze uit het ei kwamen.
We have three different versions of these catfish (ancistrus), so we're not sure who fathered these babies, but the orange male seems to be guarding the baby fish rather often.


We hebben drie verschillende algeneters (ancistrus), dus we weten niet welke de vader is, maar het oranje mannetje lijkt nogal vaak de visjes te bewaken.Please visit Esther Aliu's blog to see what other stitchers have been up to this Wednesday.Als je wilt zien wat andere handwerksters aan het doen zijn, bezoek dan het blog van Esther Aliu.