Welcome to my blog, where I write mostly about my passions applique and patchwork, crochet, watercolour painting, and photography.

I hope you enjoy reading about my projects, and that you will leave a comment before you go.


If you have any questions, do not hesitate to ask.


Please scroll down to the bottom of the page to find my labels, if you are looking for something specific.

Welkom op mijn blog waar ik vooral schrijf over mijn passies appliqueren & patchwork, haken, aquarelleren en fotografie.

Ik hoop dat je het leuk vindt over mijn projecten te lezen en dat je een berichtje achter zult laten voor je mijn blog verlaat.

Als je vragen hebt, aarzel dan niet om ze te stellen.

Als je iets specifieks zoekt, vind je mijn labels helemaal onderaan mijn blog.


Anne Marieke

Monday, 25 May 2015

The Biggest WIP of Our Lives

I have to apologize again for not updating you with my news.
Ik moet me alweer verontschuldigen dat ik jullie niet op de hoogte heb gehouden van mijn nieuws.

Just after I came back from Scotland, beginning of May, we viewed our dream home in the countryside and met the current owners (which are sort of distant friends).
Toen ik net terug was uit Schotland, begin mei, zijn we ons droomhuis op het platteland gaan bezichtigen, en ontmoetten we de huidige eigenaren (die een soort vrienden op afstand zijn)


About three years ago, my Mum told me that one of her quilt pupils (my Mum used to teach patchwork and quilting) was selling her house. And Mum was sure we would love it. We checked it out, it wasn't officially for sale then, but we soon realised that it was above what we are willing to spend every month.
Ongeveer drie jaar geleden vertelde Mam me dat een van haar quiltleerlingen (mijn moeder gaf vroeger patchwork- en quiltles) haar huis ging verkopen en dat het echt iets voor ons was. We keken, het stond toen nog niet te koop, maar we beseften dat het meer zou kosten dan mij maandelijks wilden uitgeven. 

About a year ago, it was officially for sale and the purchase price was above what we are willing to pay, so we forgot all about it.
Ongeveer een jaar geleden kwam het officieel in de verkoop maar de prijs was hoger dan wij bereid waren te betalen, dus vergaten we het.

About 6 weeks ago, my DH said I should look on the main 'houses for sale' website in Holland, because he had found a new home that would be perfect for us and he was sure I would love it.
Ongeveer zes weken geleden zei mijn man dat ik maar een moest kijken op Funda, want hij had weer een nieuw huis gevonden en dat zou perfect voor ons zijn en hij wist zeker dat ik het mooi zou vinden. 

When I looked, it was of course......................THE house which was for sale, owned by Mum's quilt pupil now friend and her husband.
Toen ik keek, was het natuurlijk.................HET huis dat te koop stond, eigendom van mijn moeders quiltleerling (nu haar vriendin) en haar man. 

I rang her, and told her we were interested to view the house. The most interesting conversation ensued, mostly with her husband, who proceeded to tell me which trees grow in the garden, about rare newts and toads that live in their ponds (yes, not one but four!)
Ik belde haar en vertelde haar dat we interesse hadden om het huis te bezichtigen. Een erg interessant gesprek volgde, voornamelijk met haar man, die me vertelde welke bomen er in de tuin staan, over zeldzame salamanders en padden die in hun vijvers wonen (ja, niet een maar vier!) 

Biggest pond with my future painting studio
About a Roman sword which was found in the grounds (the garden is huge), and lots of other interesting things.
I never had to feign interest: a hydrangea from the first owners ever is still growing in the garden. It was given to them as a wedding present. I love hydrangeas! It just had to be.
Here I was so hoping that interesting creatures lived in that pond, and he told me that crested newts and 'garlic toads' live in there, and lots of frogs and other creatures.
Over een Romeins zwaard dat in de tuin is gevonden (de tuin is groot), en nog veel meer interessante dingen.
Ik hoefde geen moment interesse voor te wenden: een hortensia van de eerste eigenaren staat nog steeds in de tuin. Ze kregen hem als huwelijksgeschenk. En ik ben gek op hortensia's. Het moest gewoon zo zijn.
Ik hoopte dat er interessante beestjes in de grote vijver zouden leven en hij vertelde me over kamsalamanders, knoflookpadden en veel kikkers en andere beestjes. 

I just love trees. Where we are currently living, we have a huge tree on the boundaries of our small garden, and our new neighbour wants to chop it down..... :(
And there are lots and lots of trees in our new garden. From apple trees, to plum, to hazelnut, to walnut,  medlar (apparently you can make jam from the fruit), cedar, birches, monkey bread tree, hawthorn..... that last one was in flower when we last went to have a look, on my Mums birthday mid-May. Of course in my favourite colour.
Ik ben gek op bomen. Waar we nu wonen staat er één grote boom op de erfscheiding van onze kleine tuin, en onze nieuwe buurman wil hem weg hebben :(
En er zijn heel veel bomen in onze nieuwe tun. Van appelboen, tot een pruimenboom, hazelnootbomen, walnootbomen, mispelbomen (daar kan je jam van maken), een ceder, berken, een apenbroodboom, een magnolia, een meidoorn.... die laatste bloeide toen we zijn gaan kijken op Mams verjaardag, half mei, natuurlijk in mijn favoriete kleur.The current owners were looking for two pairs of safe hands to continue the garden the way they had done over the past 44 years.
De huidige eigenaren zochten twee paar veilige handen om hun geliefde tuin over te nemen zoals zij het 44 jaar met liefde hebben aangelegd. 

The house needs a lot of TLC, but it is lovely and I'm sure we can make it work for us. It was built in 1930 and was a farm house in the past.
Het huis heeft veel liefde nodig, maar het is prachtig en ik weet zeker dat we het helemaal zo kunnen maken zoals we willen. Het werd gebouwd in 1930 en is in het verleden een boerderijtje geweest. 

It is 12 minutes from where my parents live, and 8 minutes from where my sister and her family live.
In the middle of the countryside. It really is going to be "Escape to the Country" for us. We have been looking for our dream home for about 5 years.

Het is 12 minuten bij mijn ouders vandaan, en 8 minuten van mijn zus en haar gezin. Het ligt op het platteland, tussen twee dorpjes. Het wordt eindelijk echt onze "Escape to the Country". We zoeken al ongeveer 5 jaar naar ons droomhuis.

We are working hard to get our current home ready for sale. The move is planned for mid-October, or possibly earlier if we sell quickly.
We werken nu hard om ons huidige huis klaar te maken voor de verkoop. De verhuizing staat gepland voor half oktober, of misschien zelfs eerder als we snel verkopen. 

We are in love with it, and when we visited 10 days ago, we didn't want to leave.
We zijn er verliefd op, en toen we 10 dagen geleden weer zijn gaan kijken, wilden we niet meer weg.


And this I call my little gnome house. It is so photogenic and it is one of several small buildings in the gardens.
Ik noem dit mijn kleine kabouterhuisje. Het is zo fotogeniek en het is een van meerdere kleine huisjes in de tuin. 
Needless to say, I haven't stitched since mid-April. All the little bags with prepared blocks for Stonefields and Antique Wedding Sampler came back home with me from Scotland virtually untouched (due to the lovely weather we had in Scotland), and they are still untouched.
Ik hoef jullie vast niet te vertellen dat ik sinds half april niet gehandwerkt heb. Alle zakjes met voorbereide blokken voor Stonefields en Antique Wedding Sampler zijn weer mee naar huis gekomen, vrijwel onaangeroerd (door het prachtige weer in Schotland), en ze zijn nog steeds onaangeroerd.

I'm packing most of my stitching stuff, and just keeping a few small projects to work on before the move. That is if I have time :)
Ik ben mijn handwerkspullen aan het inpakken en hou alleen een paar kleine projecten achter om aan te werken voor áls ik tijd heb :)

Hope you like our new WIP, the biggest WIP there ever was in our lives. We are in love.
Ik hoop dat je onze nieuwe WIP, de grootste WIP ooit in ons leven, mooi vindt. Wij zijn verliefd.