Welcome to my blog, where I write mostly about my passions applique and patchwork, crochet, watercolour painting, and photography.

I hope you enjoy reading about my projects, and that you will leave a comment before you go.


If you have any questions, do not hesitate to ask.


Please scroll down to the bottom of the page to find my labels, if you are looking for something specific.

Welkom op mijn blog waar ik vooral schrijf over mijn passies appliqueren & patchwork, haken, aquarelleren en fotografie.

Ik hoop dat je het leuk vindt over mijn projecten te lezen en dat je een berichtje achter zult laten voor je mijn blog verlaat.

Als je vragen hebt, aarzel dan niet om ze te stellen.

Als je iets specifieks zoekt, vind je mijn labels helemaal onderaan mijn blog.


Anne Marieke

Friday, 27 January 2017

Frosty Bubbles

We have had very frosty weather recently, with a cover of snow. Perfect weather to take out the bubble blowing kit (one of those kid's toys) and blow bubbles outside, and then wait for them to freeze. This wasn't my idea originally, but it is so much fun to do, albeit a tad chilly.
 We hebben veel vorst gehad de afgelopen weken, met een laag sneeuw. Perfect weer om met de bellenblaas naar buiten te gaan en bellen te gaan blazen in de vorst en wachten tot ze gaan bevriezen. Dit heb ik niet zelf bedacht, maar het is zo leuk om te doen, al is het wel wat frisjes. 


It is a bit hit and miss. First you have to have a bubble that doesn't immediately burst and then you have to wait for it to freeze and hope that it won't burst whilst it is doing that.
Het is een beetje uitproberen. Eerst moet je al een bel hebben die niet gelijk uit elkaar barst en dan moet je wachten tot hij bevriest en hopen dat hij niet ontploft terwijl hij dat aan het doen is. 


Yesterday morning I managed to capture that moment.
Gistermorgen heb ik dat moment vastgelegd. Sometimes there are nice reflections, such as our home in this bubble.
Soms zijn er leuke weerspiegelingen, zoals bij bel ons huis. 


Just another one from yesterday's session, which was different.
Nog eentje van gisteren, die anders was dan de andere. 


I hope you like my frosty bubbles. Sorry to my quilting friends. I'm still working on Love Entwined and there is not much to show at the moment. 
Hopelijk vind je mijn bevroren bellen leuk. Sorry voor mijn handwerkvriendinnen. Ik werk nog steeds aan Love Entwined maar er is niet zo veel om te laten zien op het moment.


Tuesday, 24 January 2017

From Yellow to Ochre - Van geel naar oker


Promises need to be kept, so I'm starting a new blog post right now.
Belofte maakt schuld, dus ik begin vol goede moed aan een nieuw blogje. 

When I decided that I didn't like the yellow in my Love Entwined after all, this meant I had to make a new compass too. Not that that stopped me.
Toen ik besloot dat ik het geel in mijn Love Entwined bij nader inzien niet mooi vond, betekende dit ook datik een nieuw kompas moest maken. Ik liet me hier niet door weerhouden. First I unpicked the broderie perse rose and laid it on top of my new compass, to see whether I liked that enough to swap them out. I loved what I saw, and took the compass out.

Ik heb eerst de broderie perse roos losgehaald en op het nieuwe kompas gelegd, om te zien of ik het mooi genoeg vond om ze om te ruilen. Ik werd heel blij van wat ik zag en haalde het oude kompas eruit.


Then I inserted the new compass and thread-basted it in place.

Ik stopt het nieuwe kompas erin en reeg het op zijn plaats.

So far so good. It still needs reverse appliqueing in place. And the broderie perse rose appliqued.
Now I am happy and can continue my LE journey.
Tot zover gaat het goed. Het moet nog omgekeerd geapliqueerd worden. En de broderie perse roos moet er weer worden opgezet. Nu ben ik tevreden en kan ik verder met mijn LE-avontuur.

This means unpicking all the yellow bits in the centre, and inserting new ochre bits. On the borders, this is mostly done already.

Dit betekent alle gele onderdeeltjes in het middenstuk loshalen, en nieuwe okerkleurige stukjes erop zetten. Op de randen heb ik dat al grotendeels gedaan. 

Some of you may remember my furry helper. Well, he is still helping and I couldn't do this without him, of course.

Sommigen van jullie herinneren zich vast mijn hulpje. Nou, hij helpt nog steeds en ik zou dit natuurlijk niet kunnen doen zonder hem. 

Friday, on the way home from visiting my Mum and Dad, who live just a village away now, I took this picture of an amazing sunset on the way back. This is around the corner from where we live.

Vrijdag op de terugweg van Mam en Pap, die nu maar één dorpje verderop wonen, nam ik deze foto van een prachtige zonsondergang. Dit is om de hoek van waar wij wonen. 

And what you cannot see in this picture, was visible on Sunday on the way back, our area still covered in snow. Same farm, same spot, just a bit earlier in the day.

En wat je niet kunt zien in de eerste foto, was zondag zichtbaar op de terugweg. Ons gebied is nog steeds bedekt onder een flinke laag sneeuw. Het is dezelfde boerderij, iets eerder op de dag. Back soon with more news of what is happening with my stitching, my photography, and my life.

Tot gauw met meer nieuws over mijn handwerkprojecten, mijn fotografie en mijn leven.

Sunday, 22 January 2017

Over a Year Since my Last Post

So it has been over a year since I last wrote anything here. I didn't intend to give up on it, but Facebook has somehow taken over and it is much faster to just post a finished block there for my stitching friends to see.

Het is ondertussen ruim een jaar geleden dat ik hier iets heb geschreven. Het was niet de bedoeling het op te geven, maar Facebook heeft het een beetje overgenomen. Het is veel sneller om daar even een blok dat ik af heb aan mijn handwerkvriendinnen te laten zien. 

I'm still more or less working on the same projects. Mainly Love Entwined by Esther Aliu, a bit of Dear Jane and a bit of Antique Wedding Sampler by Di Ford.

Ik werk nog steeds aan dezelfde projecten. Vooral Love Entwined van Esther aliu, af en toe een Dear Jane-blokje en ook af en toe een blok voor mijn Antique Wedding Sampler van Di Ford. I went off the yellow fabric which I chose for the narrow borders, and went for a gold one by Hoffman instead. This meant I had to redo my compass. It had yellow, and also other fabrics which I didn't use in the rest of the quilt.

De gele stof die ik had gekozen voor de smalle randen om mijn LE begonnen me tegen te staan en ik heb hem vervangen door een oker-kleurige stof van Hoffman. Dit betekende dat ik mijn kompas opnieuw moest maken. Er zat geel in en ook andere stoffen die ik verder niet gebruikt heb in de quilt. 

 This is the new 'ochre' fabric which I prefer to the old one. This means all the yellow needs to come out....

Dit is de nieuwe oker rand die ik veel mooier vind dan de oude. Dit betekent dat al het geel weg moet...
.... the ochre versus the yellow... met de blauwe buitenrand in het midden.

... het oker tegen het geel... met de blauwe buitenrand in het midden. 

The new compass was finished on January 17th, but still needs to be inserted in the compass ring Het nieuwe kompas was af op 17 januari, maar het moet nog in de kompasring gezet worden. 


The centre with the new compass loosely pinned to it.

Het middenstuk met het nieuwe kompas er losjes opgespeld. 

The first two rows of borders are in different stages of completion, with the repetition mostly done.
In the second row of borders, each border has 86 of those leaves. 

De eerste twee series randen bevinden zich in verschillende stadia van volooiing. De herhalingen zijn grotendeels klaar. In de tweede serie randen zitten per rand 86 blaadjes. 

Now that I'm happy with my colours for LE, I can continue.

Nu ik tevreden ben over de kleuren van LE, kan ik weer verder.


Purple berries? Burgundy berries? Which broderie perse flower? Still choosing as I go along.

Paarse besjes? Bordeauxrode besjes? Welke broderie perse bloem? Ik ben ondertussen nog steeds an het kiezen. 


I ordered some of the new 80 wt Aurifil applique thread and I love it. For now I have three colours, but more will be added soon. It is very fine, but very easy to use, and it doesn't tangle or knot.

Ik heb een paar klosjes van het nieuwe Aurifil 80 garen besteld en ik vind het erg fijn. Ik heb nu drie kleuren maar er komen er snel een paar bij. Het is heel dun, maar heel makkelijk in gebruik. Het gaat niet in de knoop. 

Highlight of the quilting year for me was Jane's visit. It was the first time we met and we spent such a lovely day in our garden, together with her lovely husband.

Hoogtepunt van het quiltjaar was voor mij het bezoek van mijn vriendin Jane uit Engeland. Het was de eerste keer dat elkaar ontmoetten en we hebben een heerlijke dag gehad in onze tuin, samen met haar lieve man. 

Me and my LE / Photograph copyright Alan N.
He took this photo of me holding my LE.

Jane admiring (I hope) my Heart's Desire blocks (design by Esther Aliu)Our new home is slowly receiving its badly needed TLC. We have now finished the sitting room and the settees arrived just before Christmas. We love how cozy it now is.

Ons nieuwe oude huis krijgt langzaam maar zeker zijn renovaties. We hebben nu de woonkamer af en de banken zijn vlak na de kerst gekomen. We vinden het heel gezellig geworden. 

We still need some more things on the walls and curtains, but we will get there at some point.

Er moet nog iets meer aan de muur en we hebben ook nog geen gordijnen, maar dat komt nog wel. 

Our main feature at the moment are these lovely panels which we found whilst out shopping for Christmas presents.

De blikvanger in de woonkamer is op dit moment deze twee panelen die we vonden terwijl we kerstcadeautjes kochten. 
This is the area where our home is situated. To the right of that highest tree in the middle, are two of our walnut trees.

Dit is het 'buurtje' waar we wonen. Rechts van die hoogste boom in hetmidden zie je twee van onze walnootbomen. 

Our home last month, when it was very foggy early one morning.

Ons huis vorige maand, toen het op een ochtend erg misting was. 

Unfortunately we lost our sweet tomcat Elvis two weeks ago. He was 11.5 years old when he passed away in my arms.

We hebben helaas twee weken geleden onze lieve kater Elvis verloren. Hij was 11,5 jaar oud toen hij in mijn armen stierf. 

This is my favourite photograph of him as a 12 week old kitten

Dit is mijn lievelingsfoto van hem, als klein jochie van 12 weken. 

We miss him so much.

We missen hem vreselijk. 

Back soon (I hope!) with more news of my different projects and what is happening in my life.

Tot gauw (hoop ik) met meer nieuws over mijn verschillende projecten en over wat er in mijn leven gebeurt.