Welcome to my blog, where I write mostly about my passions applique and patchwork, crochet, watercolour painting, and photography.

I hope you enjoy reading about my projects, and that you will leave a comment before you go.


If you have any questions, do not hesitate to ask.


Please scroll down to the bottom of the page to find my labels, if you are looking for something specific.

Welkom op mijn blog waar ik vooral schrijf over mijn passies appliqueren & patchwork, haken, aquarelleren en fotografie.

Ik hoop dat je het leuk vindt over mijn projecten te lezen en dat je een berichtje achter zult laten voor je mijn blog verlaat.

Als je vragen hebt, aarzel dan niet om ze te stellen.

Als je iets specifieks zoekt, vind je mijn labels helemaal onderaan mijn blog.


Anne Marieke

Tuesday, 24 January 2017

From Yellow to Ochre - Van geel naar oker


Promises need to be kept, so I'm starting a new blog post right now.
Belofte maakt schuld, dus ik begin vol goede moed aan een nieuw blogje. 

When I decided that I didn't like the yellow in my Love Entwined after all, this meant I had to make a new compass too. Not that that stopped me.
Toen ik besloot dat ik het geel in mijn Love Entwined bij nader inzien niet mooi vond, betekende dit ook datik een nieuw kompas moest maken. Ik liet me hier niet door weerhouden. First I unpicked the broderie perse rose and laid it on top of my new compass, to see whether I liked that enough to swap them out. I loved what I saw, and took the compass out.

Ik heb eerst de broderie perse roos losgehaald en op het nieuwe kompas gelegd, om te zien of ik het mooi genoeg vond om ze om te ruilen. Ik werd heel blij van wat ik zag en haalde het oude kompas eruit.


Then I inserted the new compass and thread-basted it in place.

Ik stopt het nieuwe kompas erin en reeg het op zijn plaats.

So far so good. It still needs reverse appliqueing in place. And the broderie perse rose appliqued.
Now I am happy and can continue my LE journey.
Tot zover gaat het goed. Het moet nog omgekeerd geapliqueerd worden. En de broderie perse roos moet er weer worden opgezet. Nu ben ik tevreden en kan ik verder met mijn LE-avontuur.

This means unpicking all the yellow bits in the centre, and inserting new ochre bits. On the borders, this is mostly done already.

Dit betekent alle gele onderdeeltjes in het middenstuk loshalen, en nieuwe okerkleurige stukjes erop zetten. Op de randen heb ik dat al grotendeels gedaan. 

Some of you may remember my furry helper. Well, he is still helping and I couldn't do this without him, of course.

Sommigen van jullie herinneren zich vast mijn hulpje. Nou, hij helpt nog steeds en ik zou dit natuurlijk niet kunnen doen zonder hem. 

Friday, on the way home from visiting my Mum and Dad, who live just a village away now, I took this picture of an amazing sunset on the way back. This is around the corner from where we live.

Vrijdag op de terugweg van Mam en Pap, die nu maar één dorpje verderop wonen, nam ik deze foto van een prachtige zonsondergang. Dit is om de hoek van waar wij wonen. 

And what you cannot see in this picture, was visible on Sunday on the way back, our area still covered in snow. Same farm, same spot, just a bit earlier in the day.

En wat je niet kunt zien in de eerste foto, was zondag zichtbaar op de terugweg. Ons gebied is nog steeds bedekt onder een flinke laag sneeuw. Het is dezelfde boerderij, iets eerder op de dag. Back soon with more news of what is happening with my stitching, my photography, and my life.

Tot gauw met meer nieuws over mijn handwerkprojecten, mijn fotografie en mijn leven.

4 comments:

Jane in Cumbria said...

Alles is bij jou even mooi! Je handwerk, de natuur, zelfs Kruimel...! :)

ineke said...

Hoi Anne Marieke wat leuk dat je ook wee aan de LE verder gaat. Ik vind je verandering erg mooi. Groetjes ineke

Marika said...

Hello,
I can say WOW , i like the Block so.
What a lovely Helper. :)
Thank you for the nice pictures with the few
Kind regards Marika

Everyone Bepic said...

Such a labour of love! I am astounded you've been able to change the pieces. Well done.