Welcome to my blog, where I write mostly about my passions applique and patchwork, crochet, watercolour painting, and photography.

I hope you enjoy reading about my projects, and that you will leave a comment before you go.


If you have any questions, do not hesitate to ask.


Please scroll down to the bottom of the page to find my labels, if you are looking for something specific.

Welkom op mijn blog waar ik vooral schrijf over mijn passies appliqueren & patchwork, haken, aquarelleren en fotografie.

Ik hoop dat je het leuk vindt over mijn projecten te lezen en dat je een berichtje achter zult laten voor je mijn blog verlaat.

Als je vragen hebt, aarzel dan niet om ze te stellen.

Als je iets specifieks zoekt, vind je mijn labels helemaal onderaan mijn blog.


Anne Marieke

Wednesday, 28 May 2014

WOW: More Watercolour Painting & Rainy Days in the Garden

Still no pictures of my stitching projects but I am still stitching Love Entwined. I'm working on the different borders and corners, to see whether my colour palette is working. But this means I have no completed sections to show you yet.
Ik heb nog steeds geen foto's van mijn handwerprojecten, maar ik werk nog steeds aan Love Entwined. Ik werk aan meerdere randen en hoeken tegelijk, om te zien of de kleuren die ik wil gebruiken ook echt werken. Dat betekent dat ik geen delen af heb om te laten zien.

I had more painting sessions and first of all played with a photograph which my brother took on his holidays, with my painting in mind. It is a Briar Rose.
Ik heb weer een paar keer geschilderd en als eerste gespeeld met een foto die mijn broer op zijn vakantie maakte, met mijn aquarellen in zijn achterhoofd. Het is een egelantier.

                                                    Copyright: Evert Jan Booij

And this is what happened when I painted it
En dit heb ik ervan gemaakt


Next I painted another pansy using my new duochrome and pearl Daniel Smith Watercolour paints
Daarna schilderde ik nog een viooltje, met mijn nieuwe duochrome en parel verf van Daniel Smith Watercolours.
And I started a little landscape from memory, which isn't quite finished yet. Not sure what it needs to finish it, so I have it out and I keep looking at it to see what needs adding. That's the downside of painting from memory, you have to come up with all the elements of the scene yourself.
En ik begon aan een klein landschapje uit geheugen, dat nog niet helemaal af is. Ik weet niet zo goed wat het nog nodig heeft, dus heb ik het in het zicht staan en kijk ik er steeds naar, zoekend naar de oplossing. Dat is het nadeel van het schilderen uit geheugen, je moet alle elementen zelf bedenken. 

This is what I have done so far.
Dit is wat ik tot nu toe heb gedaan.
It has been raining for days here and even though I'm not a huge fan of rain, it has its advantages:
Het regent al dagen en hoewel ik geen groot fan ben van regen, heeft het ook zijn voordelen:
I took a better picture of my favourite flower painting so far, also of a pansy:
Ik heb ook even een betere foto gemaakt van mijn lievelings-bloemenschilderij tot nu toe, ook van een viooltje: 

Now I'm off to link my blog to Esther's WOW (WIPs on Wednesdays). If you need some creative inspiration, have a look at all the lovely work that is displayed through the links that were added by creative people from all over the world.

Nu ga ik dit blogje linken aan Esther's WOW (WIPs op Woensdag). Als je nog creatieve inspiratie zoekt, kijk dan eens naar all het moois dat creatieve mensen van over de hele wereld laten zien via de links.

Sunday, 25 May 2014

More Watercolour Painting & Hydrangeas

On Friday I had another long watercolour painting session in the garden.
Vrijdag heb ik weer een lange aquarelsessie in de tuin gehouden.

First I did some studies of violets which I picked from our garden.
Eerst deed ik wat oefeningen met bosviooltjes die ik in onze tuin plukte.


Then I painted this landscape from memory, using only four colours. The main one being my favourite colour from my Daniel Smith Watercolor paints: Lunar Blue.
En daarna schildere ik dit landschap uit geheugen, met maar vier kleuren. De hoofdkleur is mijn favoriete kleur Daniel Smith Watercolor verf: Lunar Blue. 


I received this envelope with pieces of fabric for my Dear Jane project from my friend Glenda in Australia. Thank you so much, Glenda! You will now also be included in my Dear Jane.
Ik ontving deze envelop met stukjes stof voor mijn Dear Jane project van mijn vriendin Glenda uit Australië. Dank je wel Glenda! Nu kom jij ook in mijn Dear Jane. I just took these pictures of our hydrangeas, which are suddenly turning pink.
En ik heb net deze foto's van onze hortensia's gemaakt, die opeens roze kleuren. 


Thank you very much for your kind comments on my watercolour adventures.
Bedankt voor jullie leuke berichtjes over mijn aquarel-avonturen.

I will be back soon with pictures of my Love Entwined coverlet, which is coming along slowly but surely.
Ik ben snel terug met foto's van mijn Love Entwined coverlet, die langzaam maar zeker vooruit gaat. 

Wishing you all a lovely sunny Sunday.
Ik wens jullie een fijne zonnige zondag. 

Thursday, 22 May 2014

WOW: More Watercolour Painting

Besides stitching on my Love Entwined Coverlet by Esther Aliu (pictures to follow soon), I have found my painting mojo back and I am now painting several times a week, with mixed results.
Naast het werken aan mijn Love Entwined Coverlet van Esther Aliu (foto's volgen binnenkort), heb ik mijn schildermojo teruggevonden en ik schilder nu meerdere keren per week, met wisselende resultaten.

On Sunday it was lovely weather so I installed my stuff outside in the garden and had a go at painting the pink tulips which are currently flowering in our garden.
Zondag was het heerlijk weer en ik heb mijn schilderspullen buiten geïnstalleerd en heb geprobeerd de roze tulpen die op dit moment in bloei staan in onze tuin te schilderen.

This is the picture I showed you a few days back:
Dit is de foto die ik jullie een paar dagen geleden liet zien:

And this is my second attempt. It is not quite 'there' yet, but the colours are spot-on. Practise makes perfect :o)
Dit is mijn tweede poging. Het is het nog niet helemaal, maar de kleuren zijn wel goed. Oefening baart kunst :o) 

I took some more pictures of the tulips yesterday, so I can keep painting them once they are no longer in flower.
Ik heb gisteren nog wat foto's van de tulpen gemaakt, zodat ik kan blijven schilderen als ze niet meer bloeien. 
I also painted a landscape from memory, of my beloved Scotland.
It still needs some tweaking, so I have it out on display and I keep looking at it and figuring out what will work for it and what won't.
Ik heb ook een landschap geschilderd uit geheugen, van mijn geliefde Schotland. 
Het moet nog wat worden bijgewerkt, dus heb ik het in het zicht staan zodat ik er steeds naar kijk en kan bedenken wat wel en niet zou werken voor deze aquarel.  

One thing that it needs is the reflection of the cloud in the loch. To be continued.
Wat het in ieder geval nodig heeft is de weerspiegeling van de wolk in het loch. Wordt vervolgd.

My Love Entwined is coming along slowly but surely and I think I know where I'm going with the part 8 and 9 borders and the corners which go with those borders.
Back soon with pictures of my progress.
Mijn Love Entwined vordert langzaam maar gestaag, en ik denk dat ik nu weet wat ik wil doen met de randen van deel 8 en 9, en de hoeken die daar bijhoren.

I will be linking this blog post to Esther Aliu's WOW.
Ik koppel dit blogje aan WOW van Esther Aliu. 

Esther has also found her Love Entwined mojo and it is coming along beautifully.
Esther heeft ook haar Love Entwined mojo gevonden en het gaat voorspoedig. 


Sunday, 18 May 2014

Watercolour Flowers

Sorry, no stitching this time (which doesn't mean I'm not stitching ;o) )
Sorry, niets over handwerken deze keer (wat niet betekent dat ik niet aan het handwerken ben ;o) ) 

I'm trying something different by painting flowers 'live' in the garden in watercolour, without prior sketching. These exercises take about 10 minutes and I have to work very fast whilst the paint is flowing. 
Ik probeer iets nieuws door bloemen te schilderen in aquarel, van levende bloemen en zonder van tevoren te schetsen. Dit zijn oefeningen die binnen 10 minuten op papier staan. Ik moet heel snel werken zolang de verf nog vloeit. 

First I tried this Clematis
Eerst probeerde ik deze clematis

And next I painted a pansy which I picked from our garden
En vervolgens een viooltje dat ik in onze tuin plukte


Everything is flowering beautifully, including the foxglove which I sowed last year.
Alle planten staan prachtig te bloeien, ook dit vingerhoedskruid dat ik vorig jaar zaaide. 


This morning I got up early and the light was beautiful, so I picked up my camera and found this treasure in our garden. I planted the tulip bulbs way too late this year, but that means I now have these beauties in flower. 
Vanmorgen stond ik vroeg op en er was prachtig licht, dus pakte in mijn camera en vond deze schat in onze tuin. Ik plantte de tulpenbollen veel te laat, maar dat betekent dat ik nu deze schoonheden in bloei heb.


A very inspiring image which is getting my creative mojo going.
Een heel inspirerende foto die mijn creativiteit op gang brengt.

Hope you are all enjoying the wonderful weather.
Ik hoop dat jullie genieten van het prachtige weer. 


Wednesday, 7 May 2014

WOW: Lots of Things

Since I am not going out much because I'm not feeling well, I'm playing with my fabrics, threads and paints.
Aangezien ik niet veel op stap ga omdat ik me niet goed voel, speel ik met mijn stofjes, draadjes en verf. 

First of all, I completed Dear Jane D4"Crystal Star" using a burgundy fabric from my stash, and a cream background which Jane sent me.
Allereerst heb ik Dear Jane D4 "Crystal Star" gemaakt, met een bordeauxrood stofje uit mijn voorraad, en een crème achtergrondje dat Jane me stuurde. Last time I told you I had received new watercolour paints. And by that I meant a new brand which has come on the market in the Netherlands. They are "Daniel Smith Extra Fine Watercolors"and I just love them!
De vorige keer vertelde ik jullie dat ik nieuwe aquarelverf had ontvangen. En daar bedoelde ik een nieuw merk mee dat nu ook op de Nederlandse markt is. Het zijn "Daniel Smith Extra Fine Watercolors" en ik vind ze geweldig! I tested them a few days back, painting in our garden on a lovely day. I only had four colours then, but I just had to order some more of the colours I usually use for my landscape paintings.
Ik heb ze een paar dagen geleden getest, lekker schilderend in onze achtertuin op een mooie dag. Ik had toen nog maar vier kleuren, maar ik moest gewoon een aantal kleuren bijbestellen die ik altijd voor mijn landschapjes gebruik. 

This is the first test I did
Dit was het eerste testje

I just love the way the pigment behaves on the watercolour painting.
Het pigment gedraagt zich prachtig op het aquarelpapier en ik ben er weg van. 

And later that day I painted this little landscape, borrowing one extra colour (Cereleum blue) from my Winsor & Newton paints.
Later die dag schilderde ik dit kleine landschapje en leende één extra kleur (Cereleum blauw) van mijn Winsor & Newton verf. 

The violets in de the garden are still flowering beautifully. Isn't it lovely how many different flowers this one has. 
De bosviooltjes bloeien nog steeds prachtig in de tuin. Het is zo leuk hoe veel verschillene bloemetjes deze plant heeft.  

I especially love this little one.
Ik vind vooral dit kleintje zo mooi.

When I was looking for some fabrics for my Dear Jane blocks in my stash, I stumbled across my Leanne's House project. It has been ages since I worked on it. Since 20th February 2011 to be precise.
I was still into fusible/blanket stitch applique, which I don't like anymore now. So I'm ripping out the fusible bits and replacing them with needleturn applique, using the same fabrics in most places.
Toen ik op zoek was naar stofjes voor mijn Dear Jane-blokjes in mijn voorraad, kwam ik mijn Leanne's House-project tegen. Het is heel lang geleden dat ik daar aan heb gewerkt. 20 februari 2011 om precies te zijn. Ik werkte toen nog met een andere manier van appliqueren met Steam-a-Seam en dekensteek, die ik nu niet meer mooi en leuk vind. Ik haal al die onderdelen uit en vervang ze door geappliqueerde onderdeeltjes, en gebruik daarvoor meestal dezelfde stofjes. 

This afternoon I'm replacing the hearts in parts 1 to 3. 
Vanmiddag ben ik bezig de harten te vervangen op deel 1 tot en met 3. 

This vase and its contents have to go too. I have prepared most of the pieces to go straight back in with needleturn applique. Now I need to hunt down some of the 'missing' fabrics which got 'borrowed' for something else :o)
Deze vaas plus inhoud moeten ook weg. Ik heb de meeste onderdelen al voorbereid zodat ze gelijk geappliqueerd kunnen worden. Nu moet ik eerst nog even wat 'ontbrekende' stofjes die zijn 'geleend' voor iets anders opzoeken.

Call me crazy, but I couldn't work on this anymore if I didn't get those previous parts 'sorted' first. Part 6 is nearly ready. All the stitcheries were already done and most of the pieces of fabric pinned to the pattern.
Jullie zullen me misschien voor gek verklaren, maar ik kan niet meer aan dit project verder als ik niet eerst de eerdere delen vervang. Deel 6 is bijna klaar. Ik had alle stitcheries al gemaakt en alle stukjes stof zitten op het patroon gespeld. 

At this rate, am I ever going to get any of my projects finished? ;o)
Krijg ik op deze manier ooit iets af? ;o)

Thank you so much for your kind wishes for my health.
Bedankt voor jullie lieve beterschapswensen.

I will link my blog to Esther Aliu's WOW (WIPs on Wednesdays).
Ik link mijn blog met WOW (WIPs op Woensdag) van Esther Aliu

Sunday, 4 May 2014

Dear Jane & Lovely Snailmail

After two attempts at piecing Dear Jane C5 "Eye of the Cyclone" I have finally got it sorted.
Na twee pogingen om Dear Jane C5 "Eye of the Cyclone" in elkaar te zetten, is hij klaar.


It looks a bit crooked in this image, but the seams are probably pointing the wrong way. All the seams are straight. Pfew.
Hij ziet er een beetje scheef uit, maar dat komt waarschijnlijk omdat de naadjes de verkeerde kant op zitten. Alle naadjes zijn recht. Pfew.

First I ran out of burgundy thread. Ineke went shopping for me so I could continue (thank you Ineke!)
Eerst was het bordeaux-rode garen op. Ineke ging boodschapjes voor me doen zodat ik verder kon (dank je wel Ineke!) 

Then it looked like this
En toen zag het er zo uit.

The snailmail was rather good over the past few days. Apart from some new water colour paints and paper which arrived yesterday (more about that in a coming post), Michele sent me these lovely birthday goodies.
De post bracht de afgelopen dagen allemaal leuke dingen. Naast nieuwe aquarelverf en papier die gisteren aankwamen (meer daarover in een komend blogje), stuurde Michele me deze mooie cadeautjes voor mijn verjaardag.

A gorgeous book by Sandra Leichner, a beautiful card, a pretty charm...
Een prachtig boek van Sandra Leichner, een mooie kaard en een lief bedeltje...


... and inside the card she drew me her little Mousie with a birthday cake.
Thank you, Michele!
... en in de kaart tekende ze haar kleine Mousie met een verjaardagstaart. 
Dank je wel, Michele!  

I fell in love with this design by Sandra of a fuchsia, and traced the pieces last night. To be continued.
Ik werd verliefd op dit ontwerp van Sandra van een fuchsia, en trok de malletjes gisteravond over. Wordt vervolgd.


Yesterday, postie brought me a package from Jane in Wales, who sent me these beautiful background fabrics for my Dear Jane. Thank you Jane!
Gisteren bracht de postbode me een pakje van Jane in Wales, die me deze prachtige achtergrondjes voor mijn Dear Jane stuurde. Dank je wel, Jane! 

And postie also brought a packet of special seeds. I will tell you about them later.
De postbode bracht ook een pakje met bijzondere zaadjes voor de tuin. Daar vertel ik later over. 

In the garden everything is growing well and fast. This foxglove which I sowed last year is about to flower.
In de tuin groeit alles goed en snel. Dit vingerhoedskruid dat ik voorig jaar gezaaid heb, staat op het punt om te gaan bloeien. 

And the little vagabond violet has come up with a different colour. So beautiful! (my painting mojo has been triggered)
Het kleine verstekeling viooltje bloeit opeens in een andere kleur. Zo mooi! (de schilderkriebels zijn zeer aanwezig) 

An aquilegia which came back is being nibbled by something
Aan deze akelei die weer is teruggekomen, wordt door iets geknabbeld.


Back soon with more Dear Jane, more garden photos and how knows what else.
Tot gauw met meer Dear Jane, meer tuinfoto's en wie weet wat nog meer.

Saturday, 3 May 2014

Another Dear Jane Block

Yesterday I pieced and appliqued Dear Jane C9 "Jane's Tears" using fabrics from two other projects
Gisteren heb ik Dear Jane C9 "Jane's Tranen" in elkaar gezet, met stoffen uit twee andere projecten. Thank you for all your kind wishes. I'm feeling a bit better.
Bedankt voor jullie lieve wensen. Ik voel me al iets beter.
 

Thursday, 1 May 2014

A Creative Day

My health is not doing what it is supposed to be doing at the moment and I'm taking it very easy since I became unwell on Friday.
Mijn gezondheid doet niet echt wat hij zou moeten doen op het moment en ik doe heel rustig aan sinds ik vrijdag niet goed werd. 

My sister had to take over my 'duties' of taking my Mum to the hospital today (thank you dear Sis!) so that gave me time to relax and when I'm relaxing, my creative mojo wakes up.
Mijn zus moest mijn 'dienst' overnemen om vandaag met Mam naar het ziekenhuis te gaan (dank je wel, lieve zus!), en dat gaf me meer tijd om te ontspannen. En als ik ga ontspannen, wordt mijn creativiteit wakker.

First I had a little photo session in the garden. The dew drops were so beautiful again this morning.
Eerst had ik een kleine fotosessie in de tuin. De dauwdruppeltjes waren weer zo mooi vanmorgen. 
Scraps like these (thank you, Mum!) are heaven for a quilter working on Dear Jane. It has lots of different squares.
Stofresten zoals deze (dank je wel Mam) zijn natuurlijk geweldig voor een quilter die aan Dear Jane werkt. Het heeft heel veel verschillende vierkantjes. 

The first DJ block that came from this little heap of scraps is this pretty one that I stitched a few days back, and I have two more in the works coming from that same fabric. 
Het eerste DJ-blokje dat gemaakt werd van dit hoopje restjes was dit mooie blokje dat ik van de week heb gemaakt, en ik heb er nog twee klaar liggen uit die stof.I prepared a few more Dear Jane blocks from fabrics coming from my other projects.
Ik heb ook nog meer Dear Jane blokjes gemaakt van stoffen uit mijn andere projecten. 


And lastly, I felt like painting and wanted to try something new. I normally sketch my water colours and paint from a photograph or from memory. And I have never painted flowers before, except for a few tries a few years back.
En als laatste had ik zin om te schilderen en wilde iets nieuws proberen. Ik schets normaal mijn aquarellen voor ik begin met schilderen, en schilder aan de hand van een foto of uit geheugen. En ik heb nog nooit bloemen geschilderd, behalve een paar pogingen een paar jaar geleden.

The weather was lovely this afternoon, and I spent an hour in the garden, painting this pansy which I picked in our garden. I started in the middle and worked my way out.
I'm quite happy with my first try. To be continued...
Het was vanmiddag heerlijk weer en ik heb een uurtje in de tuin dit viooltje geschilderd dat ik in onze tuin had geplukt. Ik begon in het midden en werkte naar buiten toe. 
Ik ben best tevreden over de eerste poging. Wordt vervolgd...


My passions are keeping me sane whilst my doctor is trying to figure out what is going on.
Mijn passies houden me op de been terwijl mijn huisarts probeert uit te zoeken wat er aan de hand is. 

Back soon with more Dear Jane, and who knows what else.
Ik ben snel weer terug meer meer Dear Jane en wie weet wat nog meer.