Welcome to my blog, where I write mostly about my passions applique and patchwork, crochet, watercolour painting, and photography.

I hope you enjoy reading about my projects, and that you will leave a comment before you go.


If you have any questions, do not hesitate to ask.


Please scroll down to the bottom of the page to find my labels, if you are looking for something specific.

Welkom op mijn blog waar ik vooral schrijf over mijn passies appliqueren & patchwork, haken, aquarelleren en fotografie.

Ik hoop dat je het leuk vindt over mijn projecten te lezen en dat je een berichtje achter zult laten voor je mijn blog verlaat.

Als je vragen hebt, aarzel dan niet om ze te stellen.

Als je iets specifieks zoekt, vind je mijn labels helemaal onderaan mijn blog.


Anne Marieke

Wednesday, 29 October 2014

WOW: Mountmellick & Stonefields

Whilst I am waiting for the second part of Stonefields to arrive, I made some more hexagon flowers for said project.
Terwijl ik wacht op deel 2 van Stonefields, heb ik nog wat meer hexagonbloemen voor dat project gemaakt. 

Karen sent me this lovely William Morris fabric. Thank you, Karen!
Karen stuurde me deze mooie William Morris stof. Dank je wel, Karen!
And Jane sent me this sweet little kitty drinking from a cup. Thank you, Jane! 
En Jane stuurde me dit schattige poesje dat uit een kopje drinkt. Dank je wel, Jane!
And I worked on my sadly neglected Mountmellick project, the Di Ford mystery 2014.
En ik werkte aan mijn arme verwaarloosde Mountmellick project, de Di Ford mystery 2014. 

I'm working on all the parts which have been published so far.
Ik werk aan alle delen die tot nu toe zijn uitgekomen. 


I had decided to embroider the stems in the center piece of this quilt, but of course I needed to choose the right stitch. I discovered there is such a thing as a Mountmellick Stitch, which would be very appropriate, but it is difficult to stitch on cotton quilting fabric. Pretty though.
Ik had besloten de stengels te borduren, maar moest natuurlijk eerst de juiste steek kiezen. Ik ontdekte dat er zoiets bestaat als een Mountmellick steek, die heel toepasselijk zou zijn omdat het project zo heet, maar het is moeilijk te borduren op katoenen quiltstof. Maar wel mooi hoor. 

In the end I settled for the Hungarian Braided Stitch. A beautiful stitch for stems.
Ik koos uiteindelijk de Hungaarse gevlochten steek. Een mooie steek voor stengels. 

And in the mean time I am working on the borders of part 2
In de tussentijd werk ik aan de randen voor deel 2

Those for part 3 of this quilt
Die voor deel 3 van deze quilt


Part 4
Deel 4

And the lastest part till date, part 5:
En het laatste deel tot nu toe, deel 5: 


And this is more or less how it will end up looking all together:
En zo komt het er ongeveer uit te zien: 

I'm using mostly reproduction fabrics designed by Judie Rothermel. They are my absolute favourites and they all look so lovely together. A few exceptions are the green swags and the broderie perse fabric (the roses used in the centre and part 3).
Ik gebruik bijna allemaal stoffen van Judie Rothermel. Het zijn echt mijn favoriete stoffen en ze staan zo mooi bij elkaar. Een paar uitzonderingen zijn de groene guirlandes en de broderie pese stof (de rozen in het midden en in deel 3).

The last part is due mid November, which involves lots of six pointed stars. Could be interesting!
Het laatste deel wordt half november verwacht. Daarin komen heel veel zespuntige sterren voor. Leuk!

But first I'm expecting the arrival of part 2 of Stonefields, hopefully before the weekend. Another 12 blocks to make.
Maar eerst verwacht ik deel twee van Stonefields, hopelijk nog voor het weekend. Er zijn weer 12 blokjes om te maken. 

Back soon with more news of my projects. Thank you so much for your lovely comments.
Tot gauw met meer nieuws over mijn projecten. Bedankt voor al jullie leuke berichtjes.Wednesday, 22 October 2014

WOW: Stonefields Hexagon Flowers & Flying Geese

After completing the blocks for month 1 of Stonefields, I started making hexagon flowers and flying geese. For Stonefields' border I need 168 hexagon flowers and three of them are used on blocks in the centre of the quilt. And the inner border consists of 44 flying geese on each side.

Nadat ik de blokjejs van maand 1 van Stonefields af had, ben ik begonnen met de hexagon bloemen en flying geese. Voor de rand van Stonefields heb ik 168 hexagon bloemen nodig, en er ziten er drie op blokjes in het middenstuk van de quilt. En de binnenrand bestaat uit 44 flying geese per kant. 

So far I have completed 5 hexagon flowers. Still 12 to go for this month!
Tot nu toe heb ik vijf hexagon bloemen af. Nog 12 te gaan voor deze maand. 

Karen gave me the beautiful William Morris fabric used in this hexagon. 
Het mooie William Morris stofje kreeg ik van Karen.  

A small start on my flying geese inner border.
Een klein begin voor mijn flying geese voor de binnenste rand. 

Jane sent me some fabrics for Stonefields. The little pussycat and the doggie are just too sweet. They will be used as hexagon centres. And the other two fabrics are waiting for the perfect block to come along. The card is lovely too. 
Jane stuurde me wat stofjes voor Stonefields. Het kleine katje en hondje zijn té schattig. Ze worden gebruikt als middenstukje voor de hexagons. En de ander twee stofjes wachten op het perfecte blok. En de kaart is ook al zo mooi.


She also sent me the leftover corners of her Home Sweet Home quilt, to be used for my Dear Jane or my quilt with roses which is still in the planning stages.
Thank you very much, Jane!
Ze stuurde me ook de overgebleven hoeken van haar Home Sweet Home rand, om te gebruiken voor mijn Dear Jane of mijn rozenquilt, die nog in de planning is. 
Dank je wel, Jane! 


A few days ago the sun came out after a shower and our new pansies looked beautiful. 
Een paar dagen geleden ging de zon schijnen vlak na een regenbui. Onze nieuwe viooltjes zagen er prachtig uit.  Back soon with more news of Stonefields. It won't be long before part 2 arrives. I cannot wait!
Tot gauw met meer nieuws over Stonefields. Het duurt niet lang meer voor deel 2 komt. Ik kan niet wachten! 

I will be linking with Esther's blog for WOW (WIPs on Wednesdays). If you need inspiration that's the place to go.
Nu ga ik mijn blog koppelen aan dat van Esther voor WOW (WIPs op Woensdag). Als je inspiratie nodig hebt, ga dan zeker even kijken.

Monday, 20 October 2014

Stonefields Part 1

Last night I completed the last block for month one of Stonefields by Susan Smith. This month we are making 13 blocks
Gisteravond heb ik het laatste blokje voor de eerste maand van Stonefields van Susan Smith afgemaakt. We maken deze maand 13 blokjes. 

Here are the four stars, which will go in the four corners of the centre part of the quilt
Hier zijn de vier sterren, die in de hoeken van het middenstuk van de quilt zullen komen.

Next came two Orange Peel blocks
Toen kwamen de Orange Peel blokjes
two Pomegranate blocks
twee Pomegranates
Two St Honoré Gateaus
Twee St Honoré taartjes
Two Willies Birthday blocks
We vierden Willie's verjaardag twee keer
I chose the centre circles for these blocks over the weekend
Ik koos dit weekend de rondjes voor deze blokjes. 


And the last block was the "Posy Pot".
En het laatste blokje was de "Posy Pot".  


I made this block yesterday.
Dit blokje heb ik gisteren gemaakt.


My friend Michele sent me some background fabrics for Stonefields.
Mijn vriendin Michele stuurde me een paar achtergrondjes voor Stonefields.
Thank you Michele!
Dank je wel, Michele! 

And now I'm working ahead, doing this month's share of flying geese for the inner borders and the hexagon flowers for the outer borders. I need 17 flying geese and 17 flowers for October.
En nu werk ik vast vooruit, een maak vast het aandeel vliegende gansjes voor de binnenste rand en de hexagonbloemen voor de buitenste rand. Ik heb 17 gansjes en 17 bloemetjes nodig voor oktober. 

This looks like a lot of hexagons, but they will only make five and a half flowers. And I need 171 of them.
Dit ziet eruit als heel veel hexagons, maar ik kan er maar vijf en een halve bloem van maken. En ik heb er 171 nodig. 

I cannot wait for month two's patterns to arrive in the post. This is so much fun.
Ik kan niet wachten tot de patronen van volgende maand bij de post zitten. Het is zo leuk om te doen.

Sunday, 19 October 2014

200! (edited)

I started this blog on January 6th 2010 and today I welcomed my 200th follower.
Thank you so much for taking the time to follow my blog.

Ik begon mijn blog op 6 januari 2010 en vandaag kan ik mijn 200e volger verwelkomen. Heel erg bedankt voor het volgen van mijn blog. 

Raindrops on a pansy, 16th October 2014I just had to edit this post and add the comment I just received: 
Ik moest dit berichtje even aanpassen en jullie de reactie laten lezen die ik net ontving: 
 
Just read your post and realised I'm your 200 th.
What a coincidence I started my blog in January 2010 too.
Sorry I have missed so many of your post but will catch up now I've found you.
I love your appliqué its so neat.  

 Thank you for being my 200th follower and for your kind comments, Sue! 
Bedankt dat je mijn 200e volger wilde zijn, en voor je aardige commentaar, Sue! Sunday, 12 October 2014

Stonefields

Yep, I fell for Stonefields too.

Ja hoor, ook ik ben voor Stonefields gevallen. 

 

My first instalment arrived on October 2nd and I started that same afternoon. As usual, I'm using my own fabrics. In 10 days' time I completed three stars, and found my fabric for the fourth star...

Mijn eerste deel kwam op 2 oktober en ik ben diezelfde middag nog begonnen. In 10 dagen tijd heb ik drie sterren gemaakt en de stof voor mijn vierde ster gekozen.... 

completed two Orange Peel blocks...
twee Orange Peels afgemaakt...

Orange Peel I

Orange Peel II
And the first Pomegranate is done too.
En de eerste Pomegranate is ook af. 

The Orange Peel part of this Pomegranate was made using a fabric which Jane sent me (shown in my previous post). The William Morris fabric (top left) used in the first Orange Peel was also a gift from Jane.
Voor het Orange Peel middenstukje van deze Pomegranate gebruikte ik het stofje dat Jane me stuurde (te zien in mijn vorige blogje). En het William Morris stofje (linksboven) van de eerst Orange Peel was ook een cadeautje van Jane.

Yesterday I made the first four circles for the first of two St Honoré Gateau, using Perfect Circle templates:
Gisteren heb ik de eerste vier cirkels voor de eerste van twee St Honoré Gateaus gemaakt, met behulp van Perfect Circles malletjes.
This is what the gateau looks like now
Zo ziet het taartje er nu uit 


Difficult to see in the first picture, but it has a pretty white on cream butterfly in the centre.
I had to cut away the background fabric (eek...), because the little red flower were showing through the gateau. 
Moeilijk te zien op de eerste foto, maar er zit een wit-op-crème vlinder midden op het taartje. 
I moest de achtergrondstof achter het taartje wegknippen (brrr) omdat de rode bloemetjes er doorheen schenen.

I used scraps sent to me by stitching friend Hanneke (thank you Hanneke!) and fabrics from my stash.
Ik gebruikte scraps die handwerkvriendin Hanneke stuurde (dank je wel Hanneke) en stofjes uit mijn eigen vorraad. 

I made some more circles late last night, and it looks like I may need to do something about the pink scrap of fabric I used, it is bleeding quite badly.
Gisteravond laat heb ik nog wat rondjes gemaakt, en ik moet duidelijk iets doen aan het roze rondje, want het scrapje stof is flink doorgelopen. 


And I also worked on the first Willie's Birthday block, which is still missing one 'leaf'.
Gisteren heb ik ook aan de eerste van twee Willie's Birthday blokjes gewerkt, dat nog één 'blad' mist. 


Two more scraps from Hanneke and the cream with pink flowers was sent to me by Helen from Australia. Maybe you recognize it from my Dear Jane block where it was also used.
Weer twee scraps van Hanneke en de crème met roze bloemetjes komt van Helen uit Australië. Jullie herkennen het misschien van mijn Dear Jane blokje, waar ik het ook voor gebruikte.

I just love using different bits of fabrics given to me by friends from all over the world. It makes this quilt very special. 
 Ik vind het zo leuk om stukjes stof te gebruiken die mijn vriendinnen van over de hele wereld me hebben gestuurd. Dat maakt deze quilt heel bijzonder. 

This blog post was supposed to be about Mountmellick, on which I was working away faithfully, until the first Stonefields envelope arrived in the post. Once I have completed the first instalment, I will be going back to Mountmellick. I have seen a sneak preview of how it will look finished and now I need to get a move-on until the last part is published mid November.

Dit blogje had over Mountmellick moeten gaan, waar ik trouw aan werkte toen de eerste Stonefields-envelop door de brievenbus kwam. Als deel 1 af is, ga ik weer terug naar Mountmellick. Ik heb een foto gezien van hoe hij wordt als hij af is, dus ik moet nog even hard aan het werk tot het laatste deel half november uitkomt. 

Back soon with more news of Stonefields and Mountmellick.
 Tot gauw met meer nieuws over Stonefields en Mountmellick.