Welcome to my blog, where I write mostly about my passions applique and patchwork, crochet, watercolour painting, and photography.

I hope you enjoy reading about my projects, and that you will leave a comment before you go.


If you have any questions, do not hesitate to ask.


Please scroll down to the bottom of the page to find my labels, if you are looking for something specific.

Welkom op mijn blog waar ik vooral schrijf over mijn passies appliqueren & patchwork, haken, aquarelleren en fotografie.

Ik hoop dat je het leuk vindt over mijn projecten te lezen en dat je een berichtje achter zult laten voor je mijn blog verlaat.

Als je vragen hebt, aarzel dan niet om ze te stellen.

Als je iets specifieks zoekt, vind je mijn labels helemaal onderaan mijn blog.


Anne Marieke

Saturday, 29 June 2013

No Progress Today

I didn't make very much progress on anything today, except preparing the templates for the Mariner's Compass for Love Entwined.

It might have something to do with a certain British Shorthair aptly named after a naughty little boy in a children's book: Kruimeltje (small crumb). Kruimel really is very naughty and could be the main character in a book for boys any time.

Ik heb niet veel vooruitgang geboekt met mijn handwerkprojecten vandaag. Het zou iets te maken kunnen hebben met een zekere Britse Korthaar met de toepasselijke naam Kruimel(tje). Het is echt een boefje en hij zo de hoofdpersoon kunnen spelen in een jongensboek.

Friday, 28 June 2013

Love Entwined

copyright Esther Aliu

There has been a lot of fabric buying and showing going on recently, more than actually making and finishing anything.
I was trying to finish my last block for Quilt Me Club 2013, when part 1 of Love Entwined, the new Block of the Month by Esther Aliu was launched early. Above you can see the centre piece of this amazing quilt, not part 1 only!

With prints still damp from the printer, I headed straight for my favourite quiltshop Samsara Quilting in Lisse, where I spent a lovely few hours with Jacqueline, Samsara's owner, choosing my main fabrics for Love Entwined.

This is what we came up with (the fabrics appear a lot brighter than in real life): 


De laatste tijd heb ik veel stoffen gekocht en laten zien, meer dan dat ik iets gemaakt of afgemaakt heb. 
Ik probeerde mijn laatste blok voor Quilt Me Club 2013 vandaag af te maken, toen deel 1 van Love Entwined, het nieuwe blok van de maand van Esther Aliu vervroegd van start ging. Op het plaatje zie je het hele middenstuk van deze prachtige quilt, niet alleen deel 1! 

Met nog vochtige afdrukken uit onze printer, ben ik gelijk naar mijn lievelings-quiltwinkel gereden, Samsara Quilting in Lisse, waar ik een paar heerlijke uurtjes heb doorgebracht om samen met Jacqueline, eigenaresse van Samsara, mijn hoofdstoffen voor Love Entwined te kiezen. 

Dit is wat we hebben gekozen (de stoffen lijken wat feller op de foto): A close-up of my background fabric. The pattern is a lot smaller in real life. 

Een dichtbijopname van mijn achtergrondstof. Het patroon is in het echt veel kleiner.


My pinks and greens, still to be added to from my stash, or another visit to Samsara (probably both!)
There are browns to add and a few lilacs/purples. 

De roze en groene stofjes, waaraan nog tintjes moeten worden toegevoegd uit mijn voorraad of nog een bezoekje aan Samsara (waarschijnlijk allebei!) Er moeten nog bruine tintjes bij, en ook lila/paarse.


Of course Kruimel - my Quilt Master - had to approve of all the fabrics. Not sure he has, judging by his face ;o) 

Natuurlijk moest Kruimel - mijn Quiltmeester - alle stofjes goedkeuren. Ik weet eigenlijk niet of dat is gelukt, als ik zo eens naar zijn gezicht kijk. 

It looks like I have my work cut out to complete the compass and the circle around it before part 2 is released on the 15th of July. I'm *almost* hoping for the cool weather to continue, but not quite! 

Ik weet wat me te doen staat om het kompas en de cirkel eromheen te maken voor deel 2 komt op 15 juli. Ik hoop *bijna* dat het koele weer nog even aanhoudt, maar niet helemaal!

Welcome to my new followers, and thank you for all your lovely comments.

Welkom voor mijn nieuwe volgers, en bedankt voor jullie leuke berichtjes!

Tuesday, 25 June 2013

QMC 2013 Progress


To see what I have got so far for QMC 2013, I pinned all the completed blocks to an improvised design wall. The only mini-block left to do is the applique of a girl called Florette. As I'm not to keen on her, I have decided to do something else for that mini-block.

Om te kijken wat ik tot nu toe heb voor QMC 2013 van Nataliejo, heb ik alle blokken die ik af heb op een geïmproviseerde ontwerpmuur gespeld. Het enige mini-blok dat ik nog moet maken is het geappliqueerde blokje met een meisje dat Florette heet. Ik ben van plan dat blokje te vervangen door iets anders, want ik ben niet zo weg van Florette.This bear's paw pieced block took me forever to complete, for some reason. Now it only needs one more outer border to be attached. 

Er kwam om een of andere reden geen eind aan dit berenklauw-blokje. Nu moet ik alleen nog de onderrand eraan zetten.


As a belated birthday present from my SIL,  I chose these sweet doves during a visit to the garden centre.
I cannot believe those pansies are still flowering. They were given to me by my MIL before Christmas! I keep dead-heading them and this seems to work well. 

Ik had nog een verjaarscadeautje tegoed van mijn schoonzus, en bij een bezoek aan een tuincentrum koos ik deze duifjes. Ongelooflijk dat de viooltjes nog steeds bloeien. Ik kreeg ze voor de kerst van mijn schoonmoeder! Ik knip iedere keer de dode bloemetjes eruit en dat lijkt te werken. 


In amongst a container of pale pink dasies, this pretty pink daisy grew. I love the combination of the brighter pink and yellows. 

In een bak met zachtroze margrietjes, groeide dit mooie feller roze magrietje. De combinatie van het roze met het geel vind ik erg mooi.


The woodland corner in our garden is growing well. This is the latest addition to the foxglove collection.

Het boshoekje in onze tuin doet het goed. Dit is de laatste toevoeging aan de verzameling vingerhoedskruidplanten. 

I'm trying to complete my QMC 2013 'Campagne Française' (French Countryside) top before Esther Aliu releases her newest BOM 'Love Entwined' a reproduction of a 1790 marriage coverlet.

Ik probeer mijn QMC 2013 'Campagne Française' (Franse platteland) top af te krijgen voor Esther Aliu haar nieuwste blok van de maand uitgeeft: Love Entwined', een reproductie van een bruidssprei uit 1790'

Tuesday, 18 June 2013

A Stroll Through Our Garden

Sorry, no stitchy pictures today. After watering the garden, the light was beautiful and I played in the garden with my camera.These pretty little wood anemones are called Anemone Multifida "Annebelle Deep Rose"

Deze mooie kleine bosanemoontjes heten Anemone Multifida "Annebelle Deep Rose"


Water droplets on a hosta leaf.

Waterdruppels op een hostablad.


These pretty pansies have been flowering since before Christmas! I dead-head them every day and they have just kept flowering.

Deze mooie violen bloeien al sinds voor de kerst! Ik haal iedere dag de dode bloemetjes eruit en ze blijven maar bloeien.After years of trying to grow plants in a shady place under the trees in our garden that were not happy there, I have now started to create a small woodland area, with foxgloves, anemones, astrantia, aquilegia and ferns.

Nadat ik jaren heb geprobeerd planten te laten groeien in de schaduw onder de bomen die daar niet gelukkig waren, ben ik nu begonnen met het aanleggen van een bostuintje, met vingerhoedskruid in allerlei kleuren en maten, bosanemoontjes, astrantia (Zeeuws knoopje), akeleitjes en varens.
There will hopefully be more to show you from my woodland garden soon, as I received a delivery of woodland plants straight from the nursery today. It included more woodland anemones, pink ones and white ones, two types of dicentra formosa (bleeding hearts that grow in woodlands), and two types of campanula.

Hopelijk kan ik jullie binnenkort nog meer moois laten zien in mijn bostuintje, want vandaag ontving ik een levering bosplantjes rechtstreeks van de kweker. Daar zaten nog meer bosanemoontjes bij, witte en roze, twee soorten dicentra formosa, een soort gebroken hartje dat in het bos groeit en twee soorten campanula. 

Welcome to my new followers and thank you for your kind comments. I really do appreciate them! 

Welkom voor mijn nieuwe volgers en bedankt voor jullie leuke berichtjes. Die waardeer ik zeer!

Monday, 17 June 2013

Quilt Me Club 2013 & Mrs Beasley

The applique block for part 4 of Quilt Me Club 2013 by Nataliejo is finished.
Below are a few details of this block.

Het applique-blok voor deel 4 van Quilt Me Club 2013 van Nataliejo is af. Hieronder zie je een paar details van deze quilt. 
When issue 10 of Vignette magazine was published last week, I instantly fell in love with "Mrs Beasley's Sampler Quilt".

Toen nummer 10 van het tijdschrift Vignette van de week uitkwam, was ik gelijk verliefd op "Mrs Beasley's Sampler Quilt". 

copyright Leanne Beasley

Thankfully most of the fabrics which I chose came from my stash, to which I added a few during a visit to my favourite quilt shop Samsara Quilting. As usual, Jacqueline managed to find a few FQ's that complemented my fabrics beautifully. I also bought the backing fabric, a pink Tilda with a small motif, which you see in the background on this photo. I might use a few scraps of it for the front too.

Gelukkig kwamen de meeste stofjes die ik heb gekozen uit mijn voorraad, waaraan ik een paar FQ's heb toegevoegd tijdens een bezoekje aan Samsara Quilting in Lisse. Zoals gewoonlijk vond Jacqueline een paar FQ's die prachtig staan bij de stofjes die ik al had gekozen. Ik heb ook gelijk stof voor de achterkant gekocht, een roze Tilda met een motiefje. Een paar stukjes hiervan zullen misschien ook wel aan de voorkant gebruikt worden. 


Monday, 10 June 2013

Chateau Hexagon Part 1
Part 1 of Chateau Hexagon, the new Button BOM by Lynette Anderson is finished.
It was so much fun to stitch that I cannot wait for part 2 to arrive.
I used a combination of Lynette's fabrics and Japanese fabrics, all from my stash.
The threads are Cosmo Multiwork, my favourite threads for stitcheries, in the recommended colours.

Deel 1 van Chateau Hexagon, het nieuwe blok van de maand van Lynette Anderson is klaar. 
Het was zo leuk om te maken dat ik niet kan wachten tot deel 2 komt. 
Ik gebruikte een combinatie van Lynettes stoffen en Japanse stoffen, allemaal uit voorraad. 
De garens zijn Cosmo Multiwork, mijn lievelingsgarens voor stitcheries, in de aanbevolen kleuren. 

Mother nature has taken her paint brushes out. Our white violets are slowly turning a beautiful shade of pale lilac.

Moeder natuur heeft haar verfkwasten tevoorschijn gehaald. Onze witte bosviooltjes veranderen langzaam van wit in zachtlila.

Thank you for your lovely comments on my previous blog post.

Bedankt voor jullie leuke berichtjes over mijn vorige blogje.

Thursday, 6 June 2013

WOT & Quilt Me Club & Château Hexagon

First of all thank you for all your kind comments on the photos of my garden.

Allereerst bedankt voor jullie leuke berichtjes over mijn tuinfoto's. 

I promised you that I would be back soon with pictures of my stitching.

Ik beloofde jullie snel terug te zijn met foto's van mijn handwerkprojecten. 

First of all: part 4 of Quilt Me Club 2013 by Nataliejo.
This is the pieced block which I finished this week. I'm currently working on the applique block. 

Allereerst: deel 4 van Quilt Me Club 2013 van Nataliejo. 
Dit is het patchworkblok dat ik van de week heb afgemaakt. Op dit moment werk ik aan het te appliqueren blok.Part 1 of Château Hexagon by Lynette Anderson arrived last week.
Hopefully everyone has received their packages now and that I'm not spoiling the surprise. 

Deel 1 van Château Hexagon van Lynette Anderson is vorige week aangekomen. 
Hopelijk heeft iedereen nu zijn pakje binnen en bederf ik de verrassing niet. 


This morning I prepared the first block, the applique pieces and traced the design onto my background fabric.
The picture is a bit contrasty, but in normal mode the background fabric went a really strange yellow.
I'm planning to use Lynette's fabrics where she used them too, combined with fabrics from my collection of Japanese fabrics. 

Vanmorgen heb ik het eerste blokje voorbereid: de te appliqueren onderdeeltjes en ik heb het patroon op de achtergrond overgetrokken. 
Deze foto heeft een erg hoog contrast, omdat anders de achtergrondstof een hele vreemde gele kleur heeft. 
Ik ben van plan Lynettes stofjes te gebruiken daar waar zij het ook doet, gecombineerd met stofjes uit mijn verzameling Japanse stoffen.


On Friday I bought this beautiful French quilting book. It has lots of beautiful designs. I could make something from each page. 

Afgelopen vrijdag kocht ik dit prachtige Franse boek. Er staan heel veel mooie ontwerpen in. Ik kan van iedere bladzijde wel iets maken!


In my comments my stitching friend Glenda from Australia wrote that in her native New Zealand foxgloves grow everywhere and are considered weeds. Apparently fields full of foxgloves are a tourist attraction. New Zealand is now even higher on the list of countries to visit.

Since I paid the earth for my two beautiful foxgloves, I thought I would share two close-ups which I took yesterday and the day before.

In mijn berichtjes schreef mijn handwerkvriendin Glenda uit Australia dat in haar geboorteland Nieuw Zeeland overal vingerhoedskruid groeit en dat het wordt beschouwd als onkruid. Velden vol met vingerhoedskruid zijn een toeristische bezienswaardigheid. 

Aangezien mijn twee mooie planten behoorlijk aan de prijs waren, laat ik nog maar twee macro's zien die ik gisteren en eergisteren heb gemaakt. Your comments are very inspiring and always appreciated.

Jullie berichtjes vind ik erg inspirerend. Ze worden altijd op prijs gesteld.

WOT (in the title) means WIPs on Thursdays ;o) I missed Esther's WOW yesterday, but can just about slip under the fence of her deadline. To see what stitchers all over the world are doing, please visit Esther Aliu's blog.


WOT (in de titel) slaat op WIPs op Donderdag ;o) Ik heb gisteren Esther's WOW gemist, maar nu net nog haar deadline halen. Bezoek Esther Aliu's blog Om te zien wat handwerksters over de hele wereld aan het doen zijn