Welcome to my blog, where I write mostly about my passions applique and patchwork, crochet, watercolour painting, and photography.

I hope you enjoy reading about my projects, and that you will leave a comment before you go.


If you have any questions, do not hesitate to ask.


Please scroll down to the bottom of the page to find my labels, if you are looking for something specific.

Welkom op mijn blog waar ik vooral schrijf over mijn passies appliqueren & patchwork, haken, aquarelleren en fotografie.

Ik hoop dat je het leuk vindt over mijn projecten te lezen en dat je een berichtje achter zult laten voor je mijn blog verlaat.

Als je vragen hebt, aarzel dan niet om ze te stellen.

Als je iets specifieks zoekt, vind je mijn labels helemaal onderaan mijn blog.


Anne Marieke

Friday, 26 September 2014

Antique Wedding Sampler Progress

I completed another block of Antique Wedding Sampler, block 3.
After making a mistake with the triangles, I got help from Hanneke who sent me more fabric. Thank you!

Ik heb weer een blok af van Antique Wedding Sampler, blok 3. 
Nadat ik een fout had gemaakt met de driehoeken, kreeg ik hulp van Hanneke, die me meer stof stuurde. Dank je wel! 


I started block 4, which has five pieced stars, a big one in the centre and four small ones in the corners.

Ik ben gelijk begonnen aan blok 4, die vijf patchworksterren heeft, een grote in het midden en vier kleintjes op de hoeken. 
The first of the small stars, measuring 3,5 inches. Since yesterday evening, they are all finished.

Het eerste kleine sterretje, met een afmeting van ongeveer 7,5 cm. Sinds gisteravond zijn ze allevier af. 


Postie brought me a parcel from Jane, containing very handy plastic bags in three sizes to keep my projects organized, lovely fabrics for my Dear Jane, and last but not least a card of a Scottish Highland 'Coo'. Thank you, Jane!

De postbode bracht een pakje van Jane, met handige zakjes in drie maten om mijn projecten op orde te houden, mooie stofjes voor mijn Dear Jane en een kaart van een Schotse Highland 'Coo'. Dank je wel, Jane!
 


Summer has gone and has been replaced by a rather chilly Autumn. Apparently we are in for a bit more Indian Summer over the weekend, so hopefully I will be able to catch some more creatures on camera.

De zomer is voorbij en is vervangen door een behoorlijk kille herfst. Maar we krijgen nog een plukje nazomerweer in het weekend, dus hopelijk kan ik nog wat beestjes op de camera vangen. 

This is what I 'caught' over the past week

Dit is wat ik de afgelopen week 'gevangen' heb

Willow Emerald Damselfly on ivyJapanese Anemone in morning light
Hoverfly on Echinacea
Back soon with more news of Antique Wedding Sampler, and probably also about Stonefields. The BOM is about to start. I should receive my first instalment on Wednesday. How exciting!

Tot gauw met meer nieuws over Antique Wedding Sampler, en waarschijnlijk ook over Stonefields. Het blok van de maand staat op het punt van beginnen. Deel 1 zou woensdag in de bus moeten liggen. Spannend!

Friday, 12 September 2014

Antique Wedding Sampler Progress

I'm still captivated by Antique Wedding Sampler by Di Ford. It is such a beautiful design. When I saw it in Veldhoven last year, I knew I would have to make that beautiful quilt myself.

Ik ben nog steeds in de ban van Antique Wedding Sampler van Di Ford. Wat is het toch een prachtig ontwerp. Toen ik hem vorig jaar mei in Veldhoven zag hangen, wist ik al dat ik die prachtige quilt zeker wilde maken. 

It was hanging behind Di Ford when she autographed my book.

Hij hing achter Di Ford, toen ze mijn boek signeerde.In the mean time I have completed block 20. 
Ondertussen heb ik blok 20 helemaal af.
The flower is at an angle, because the blocks are presented 'on point' in the quilt. 
De blokken komen op de punt in de quilt, vandaar dat de bloem er nu scheef uitziet. 


I'm also trying to find the perfect fabric for the star in the centre of block 2. The diamonds are tiny! And they are also fussy cut, would you believe. 
Ik ben ook op zoek naar het perfecte stofje voor het sterretje in het midden van blok 2. Die wiebertjes zijn zo klein! En ze worden ook nog ge-fussy-cut.A 1 pence piece on the left, and a 5 eurocent on the right.
Links een 1 pence muntstuk, rechts 5 eurocent. 

By the way, this is my block 2, in case you were wondering where that star needs to go.
Dit is trouwens mijn blok 2, mochten jullie niet meer weten waar dat sterretje moet komen In the mean time I am working on choosing fabrics for, and piecing, block 3.
En ondertussen ben ik bezig met het kiezen van stoffen en in elkaar zetten van blok 3 


And looking for that perfect sashing. It could well be this one. 
En op zoek naar de perfecte sashing. Dit zou hem wel eens kunnen worden.De insecten in de tuin zijn ook nog steeds actief en ik zit er iedere dag met de camera achteraan.
The insects in the garden are still active too, and I am following them with my camera every day. 

Yesterday this dragonfly landed on my little greenhouse. Unfortunately she didn't want to pose in a nicer place, but at least she was willing to to pose. Most dragonflies are very shy. 
Gisteren landde deze libel op de rand van het tuinkasje. Helaas wilde ze niet op een mooier plekje gaan zitten, maar ze wilde wel even voor me poseren. De meeste libellen zijn erg schuw.


And the Willow Emerald dragonflies are also still around. A few days ago she was wearing a pretty skirt.
En de houtpanserjuffers zijn er ook nog steeds. Van de week had ze een mooi rokje aan.


 A green shieldbug is destroying my Japanese anemones.
 Een groene stinkwants is mijn Japanse anemoon aan het slopen 


This is the same type of shieldbug, but at a later stage in its life. 
Dit is dezelfde soort wants, maar dan in een later stadium van zijn leven.

Well, I think that is quite enough for you to look at. Back soon with more news of my Antique Wedding Sampler.
Nou, jullie hebben wel weer even genoeg te kijken. Tot gauw met meer nieuws over mijn Antique Wedding Sampler. 

Sunday, 7 September 2014

Bee Tryptich - Bijendrieluik

Still working hard on Antique Wedding Sampler block 7 (the vase), doing the 'flower arranging'.
So nothing stitchy to share today.
Ik werk nog steeds hard aan blok 7 van Antique Wedding Sampler (de vaas) en ben bezig met 'bloemschikken'. 
Vandaag heb ik niets handwerkerigs om te laten zien.

Thought you might like the bee tryptich which I photographed a few hours ago.
Misschien vinden jullie het leuk om een bijendrieluik te zien dat ik een paar uur geleden heb gefotografeerd. 
Images are all full-frame, not manipulated in any way.
De foto's zijn op volledig formaat en niet gemanipuleerd.


Back soon with more Antique Wedding Sampler, and probably more creatures too.
Tot gauw met meer Antique Wedding Sampler en waarschijnlijk ook nog wel meer beestjes.

Friday, 5 September 2014

Antique Wedding Sampler Progress

For now, my focus project is Antique Wedding Sampler by Di Ford. Notice that I wrote 'for now' because I'm not really a one-project-stitcher as you may have noticed ;o)
Op dit moment is het project waar ik me op richt de Antique Wedding Sampler van Di Ford. Ik schrijf bewust 'op dit moment' want ik ben niet echt iemand die maar aan één project werkt, zoals je waarschijnlijk wel is opgevallen ;o)

But I did make some progress, working on different blocks.
At the moment I'm in the process of adding the broderie perse to three blocks, so that they are finally done.
Maar ik heb wel wat vooruitgang geboekt, werkend aan verschillende blokken.
En nu voeg ik de broderie perse bloemen toe aan de drie blokken, zodat ze eindelijk af zullen komen.  

First, this is block 6, which I completed last night.
Allereerst is hier blok 6, dat ik gisteravond afgemaakt heb. 

Next I am working on block 20 (as usual I am doing the blocks in random order) which still needs the broderie perse flower appliqued.
En ik werk ook aan blok 20 (zoals altijd doe ik de blokken in willekeurige volgorde) waarvan de broderie perse bloem nog moet worden geappliqueerd. 

I had to add a baste line to make sure the four leaves in the corners were positioned correctly.
Unfortunately there are no total layout drawings of the block in the book, just the templates and sometimes parts of the blocks. 
Ik heb even een rijgdraad door de omtrek gehaald, om zeker te weten dat de vier blaadjes in de hoeken op de juiste plek zaten. Helaas zijn er van dit project geen hele afbeeldingen van de blokken, alleen maar onderdeeltjes of soms een stuk van het blok. 

And today I am working on the 'flower arranging' of block 7, the vase block.
En vandaan ben ik aan het 'bloemschikken' op blok 7, het blok met de vaas. 

I will probably need to remove some of the 'buds' to make my flower fabric work.
Ik ga waarschijnlijk wat van de knoppen eraf halen om het geheel kloppend te krijgen. 


A week or so ago, I had an interesting encounter with a damselfly. I was taking a picture of some other creature....
Een week of wat geleden had ik een interessante ontmoeting met een houtpantserjuffer. Ik maakte een foto van een ander beestje....


....when the damselfly came and sat on my hand. Not sure if she was attracted by the metal shine of the camera, but she sat there patiently whilst I took the above picture, with that same hand.
... toen de houtpantserjuffer op mijn hand kwam zitten. Ik weet niet of ze werd aangetrokken door het glimmende metaal van de camera, maar ze zat daar geduldig tot ik de bovenstaande foto had gemaakt, met dezelfde hand. 

And then she posed for me...
En toen poseerde ze voor me...
Back soon with more Antique Wedding Sampler news, and probably some pictures of creatures an flowers too.

Tot gauw met meer nieuws over de Antique Wedding Sampler, en vast ook wel wat foto's van beestjes en bloemen.