Welcome to my blog, where I write mostly about my passions applique and patchwork, crochet, watercolour painting, and photography.

I hope you enjoy reading about my projects, and that you will leave a comment before you go.


If you have any questions, do not hesitate to ask.


Please scroll down to the bottom of the page to find my labels, if you are looking for something specific.

Welkom op mijn blog waar ik vooral schrijf over mijn passies appliqueren & patchwork, haken, aquarelleren en fotografie.

Ik hoop dat je het leuk vindt over mijn projecten te lezen en dat je een berichtje achter zult laten voor je mijn blog verlaat.

Als je vragen hebt, aarzel dan niet om ze te stellen.

Als je iets specifieks zoekt, vind je mijn labels helemaal onderaan mijn blog.


Anne Marieke

Thursday, 29 January 2015

A Stonefields Tulip & Antique Wedding Sampler

Still working away on Stonefields, trying to catch up on the blocks that still need doing before the new batch arrives in a few days' time.
Ik werk nog steeds aan Stonefields en probeer de blokjes in te halen die nog niet af zijn voor het volgende deel over een paar dagen komt. 

This is block 42 "The Tulip"
Dit is blok 42 "The Tulip"


When I was making block 45 with the butterflies in my previous post, I realised the pink fabric was perfect for my Antique Wedding Sampler by Di Ford. I searched the book for the perfect block to use it in. That was block 19, which I completed a few days ago.
Toen ik blok 45 met de vlinders maakte in mijn vorige blogje, besefte ik dat de roze stof perfect zou zijn voor mijn Antique Wedding Sampler van Di Ford.  Ik zocht in het boek naar het perfecte book om het te gebruiken. Dat werd blok 19, dat ik een paar dagen geleden afgemaakt heb.


I'm now working on block 21.
Nu werk ik aan blok 21. 


The garden is slowly coming back to life and the helleborus Niger is flowering beautifully.
De tuin komt weer langzaam tot leven en de helleborus Niger bloeit prachtig. 


This plant is also called "Christmas Rose" which tells you it likes to flower in winter.
Deze plant heet ook "Kerstroos" en de naam zegt al dat hij graag in de winter bloeit.

I noticed in the picture that the hydrangea which is growing next to it is budding, so I need to start thinking about pruning already. Nature is very early this year.
Op de foto viel me op dat de hortensia die ernaast groeit al aan het uitlopen is, en ik moet nu al gaan denken aan snoeien. De natuur is heel vroeg dit jaar. 

Back soon with more news of Antique Wedding Sampler, Stonefields and who knows what else.
Tot gauw met meer nieuws over Antique Wedding Sampler, Stonefields en wie weet wat nog meer.

Thursday, 22 January 2015

Butterflies

Those who follow my blog probably realise by now that I love butterflies This summer I spent hours and hours following them around our garden to photograph them.
Diegenen die mijn blog volgen, beseffen denk ik nu zo ongeveer wel dat ik van vlinders hou. Deze zomer heb ik uren en uren doorgebracht met het volgen van de vlinders in onze tuin om ze op de foto te zetten. 

My Stonefields quilt already had a few butterflies, in one of the first blocks I stitched. One of the corner blocks.
Mijn Stonefields quilt had al wat vlinders, in een van de eerste blokken die ik maakte: een van de hoekblokken.

Two days ago I stitched block 45, the third "Mulhouse Magic" block
Twee dagen geleden maakte ik blokje 45, de derde "Mulhouse Magic"

...and added a hexagon flower using the same fabrics
...en daar kwam nog een hexagonbloem bij gemaakt van dezelfde stoffen. 

And postie brought a package from Australia, from Love Entwined's designer Esther Aliu. She is having a "Stash Sale" and I fell in love with this fabric, which would be perfect for my Love Entwined quilt. Thank you Esther!
En de postbode bracht een pakje uit Australië, van de ontwerpster van Love Entwined Esther Aliu. Ze verkoopt momenteel een aantal van haar stoffen en ik werd verliefd op deze, die perfect is voor mijn Love Entwined. Bedankt Esther!

I cannot wait to pick my Love Entwined back up again and do some more broderie perse using these butterflies. Pity to cut up such a beautiful fabric, but that's what quilters do.
Ik kan niet wachten om weer aan mijn Love Entwined te werken en broderie perse vlinders toe te voegen. Het is bijna jammer om zo'n mooie stof te knippen, maar dat doen quilters nou eenmaal. 

This summer, als I told you above, the butterflies in our garden tried my patience. But I got some lovely images. I cannot wait for the buddleja plants to flower again and for the butterflies to arrive.
Zoals ik hierboven al vertelde hebben de vlinders in onze tuin afelopen zomer mijn geduld getart. Maar ik heb een paar mooie foto's kunnen maken en ik kan niet wachten tot de vlinderstruikjes weer gaan bloeien en op de komst van de vlinders. 
Back soon with more news of whatever project I am working on at the time.
Tot gauw met meer nieuws over welk project ik op dat moment ook aan werk.

Sunday, 18 January 2015

Stonefields & Mountmellick

At the moment I'm alternating Mountmellick and Stonefields.
In Mountmellick there is a lot of repetition in the borders, which can be a bit boring at times. Which is then the moment to switch to Stonefields and make a hexagon flower or one of the blocks that still need doing.
Op het moment wissel ik Mountmellick en Stonefields af. 
In Mountmellick zit veel herhaling in de randen en dat kan een beetje saai worden. Op zo'n moment werk in een tijdje aan Stonefields en maak een hexagonbloemetje of een van de blokjes die nog gemaakt moeten worden.

Two days ago I finished this sweet block, and added a hexagon flower today.
The block is Stonefields number 39, "Mirror Mirror". 
Twee dagen geleden heb ik dit schattige blokje gemaakt en vandaag heb ik er een hexagonbloem bij gemaakt. Het blokje is Stonefields 39, "Mirror Mirror".


This is hexagon flower #11. I still need 160 of these for Stonefield's border. 
Dit is bloemetje nummer 11. Ik moet er nog 160 maken voor de rand van Stonefields. The reason bunnies needed to be included in my Stonefields, is that I have loved rabbits from a very young age.
De reden dat er konijntjes in mijn Stonefields moesten komen, is dat ik altijd al gek ben geweest op konijnen, van jongs af aan. 

I'm probably around 10 years old in this picture, living in Ethiopia in Africa and being surrounded by all sorts of creatures, including lots of rabbits.
I think this picture was taken in Holland, at my aunt's, whilst on holiday back in my native country.
Ik denk dat ik een jaar of 10 was op deze foto, en ik woonde in Ethiopië in Afrika, omringd door allerlei drieren, ook veel konijnen. 
Ik denk dat deze foto genomen is op vakantie in Nederland, bij mijn tante, even terug in mijn geboorteland.  

There are some more "Mirror Mirror" centre pieces ready for applique. I'm doing four of these instead of three, because I'm not too keen on making three of the "Primrose" blocks.
Ik heb al wat meer "Mirror Mirror" middenstukjes klaar liggen om geappliqueerd te worden. Ik maak vier van deze blokjes, want vier "Primroses" maken trekt me niet zo erg.

I've also done some work on Mountmellick, piecing the border for part 6 and adding paper-pieced stars. They are not yet attached. The border is still subject to change and I need six more stars for the first border (times 4 so a total of 36 stars). 
Ik heb ook gewerkt aan Mountmellick en heb de rand in elkaar gezet voor deel 6 en paper-piecing sterretjes gemaakt. Ze zitten nog niet vast. De rand kan nog veranderen en ik moet nog 6 sterren voor deze kant maken (maal 4 dus totaal 36 sterren).


This is what my table looked like last night, whilst working on the stars.
Zo zag mijn tafel er gisteravond uit, tijdens het maken van de sterren.

Friday, 16 January 2015

Kruimel and the Fish

When my friend Jane in Wales saw the bit of fabric that makes up the centre of Stonefields block 44: the second Mulhouse Magic block, she immediately thought of our cat Kruimel, who is forever trying to catch the fish in our fish tank.
Toen mijn vriendin Jane in Wales dit stukje stof zag, dat nu het middenstukje van Stonefields 44: Mulhouse Magic vormt, moest ze gelijk aan onze Kruimel denken, die altijd probeert de visjes in ons aquarium te vangen. 

She also sent me a few pieces of her background fabric for her beautiful Caswell quilt, which happened to work very well with the centre piece.
Ze stuurde me ook een paar stukken van de achtergrondstof die ze gebruikt voor haar prachtige Caswell quilt n die bleken prachtig te passen bij het middenstukje. 

And around St Nicholas (5th December) postie brought this very sweet biscuit tin filled with delicious biscuits (not anymore ;o)) also from Jane. What a find!
Rond Sinterklaas bracht de postbode dit schattige blik gevuld met heerlijke koekjes (nu niet meer ;o)) ook van Jane. Wat een vondst!

And last but not least here is our Kruimel ('Crumb' in Dutch) when he was still a little crumb.
En hier is onze Kruimel toen hij nog een Kruimeltje was. 

6 years old now, and still trying to catch te fish through the glass.

Hij is nu zes jaar en probeert nog steeds de visjes te vangen door het glas.Wednesday, 14 January 2015

Stonefields Progress

It has been ages since I posted anything, so first of all a very belated Happy New Year 2015 to all of you. I hope it will be a creative and health year.
Het is erg lang geleden dat ik iets geschreven heb, dus allereerst een erg laat Gelukkig Nieuwjaar 2015 voor iedereen. Ik hoop dat het een creatief en gezond jaar zal worden.

We redecorated the living room over Christmas and the New Year (since that was the time when Marcel had two weeks off) and this took up most of our time, leaving little time for stitching.
We hebben rond kerst en oud en nieuw de woonkamer voorzien van nieuwe verf en behang (dat was nou eenmaal de tijd dat Marcel twee weken vrij had) en dit nam bijna alle vrije tijd in beslag, met weinig tijd om te handwerken.

In the new year I worked on Stonefields and Mountmellick, alternating them when the repetition of Mountmelick's borders started to bore me.
In het nieuw jaar wissel ik Stonefields en Mountmellick af, zodat de herhaling in de randen van Mountmellick niet al te eentonig wordt. 

The first block of the new year is Stonefields 33: "Bordered Four Patch"
Het eerste blokje van het nieuwe jaar is Stonefields 33: "Bordered Four Patch"


.... and 34: another "Bordered Four Patch"
... en 33: nog een "Bordered Four Patch"


... a slightly modified number 30: "Cara's Surprise" which was supposed to have a cross in the centre.
We are making three of these and a cross may appear in one of the other two.
... een beetje aangepast blokje 30: "Cara's Suprise" dat een kruis in het midden moest krijgen.
We maken drie van deze blokjes en er kan wel een kruis ergens in de andere twee opduiken.

... number 26: "Semi Circles" (I need to make another one of these)
... nummer 26: "Semi Circles"(ik moet er nog een maken)


....number 37: "Date Night"
... nummer 37: "Date Night"


... number 28: "Paper Flowers" (another one of these needs to be made) 
... nummer 28: "Paper Flowers (ik moet er nog een van deze maken)


... number 35: one of two "Imogen's Sunburt" blocks in progress. 
... nummer 35: een van de twee "Imogen's Sunburst" blokjes, nog niet helemaal af.


and when this sweet fabric with little sheep arrived in the post, I just had to try a block for part 4
... number 43: "Mulhouse Magic". 
en toen dit lieve stofje met schaapjes aankwam met de post, moest ik even een blokje voor deel 4 proberen 
... nummer 43: "Mulhouse Magic". 

Our two British Shorthair cats were snoozing on top of the fish tank. On the left our little girl Luna and on the right or tomcat Kruimel ('crumb' in Dutch).
Onze twee Britse Kortharen waren aan het soezen boven op het aquarium. Links ons kleine meisje Luna en rechts onze kater Kruimel. 

Thank you for all your lovely comments and welcome to my new followers.
Bedank voor jullie leuke berichtjes en welkom voor mijn nieuwe volgers.

Back soon with news of Mountmellick and Stonefields.
Tot gauw met meer nieuws over Mountmellick en Stonefields.