Welcome to my blog, where I write mostly about my passions applique and patchwork, crochet, watercolour painting, and photography.

I hope you enjoy reading about my projects, and that you will leave a comment before you go.


If you have any questions, do not hesitate to ask.


Please scroll down to the bottom of the page to find my labels, if you are looking for something specific.

Welkom op mijn blog waar ik vooral schrijf over mijn passies appliqueren & patchwork, haken, aquarelleren en fotografie.

Ik hoop dat je het leuk vindt over mijn projecten te lezen en dat je een berichtje achter zult laten voor je mijn blog verlaat.

Als je vragen hebt, aarzel dan niet om ze te stellen.

Als je iets specifieks zoekt, vind je mijn labels helemaal onderaan mijn blog.


Anne Marieke

Friday, 19 May 2017

Well and Truly Hooked ~ Haakverslaafd

I have been meaning to revive my crochet technique for a while, and a while back a friend helped me along, and I did a bit of crochet.

Ik wilde al een tijdje mijn haaktechnieken weer opfrissen, en een tijdje geleden hielp een vriendin me daarbij, en ik heb toen ook wat gehaakt. 

Since the beginning of March I have been suffering from a problem with my leg, which apparently stems from my back. I'm waiting to see a neurologist for a suspected slipped disc.
And since I cannot do applique or piecing in my lap, I have taken to crochet again.

Sinds begin maart heb ik last van mijn been. De klachen komen waarschijnlijk uit mijn rug. Ik wacht op een afspraak met een neuroloog, voor een vermoedelijke hernia. 
En omdat ik niet kan appliqueren of patchen op schoot, ben ik weer gaan haken.  

First I worked on 'Persian Tiles'. I took the kit with me to Scotland at the end of March, where I went despite the 'injury'.
I ended up spending several days resting my leg and doing crochet, with the most beautiful view. Not exactly a punishment. I was staying with my friends in the Isle of Skye again.

Eerst werkte ik aan Persian Tiles en nam het pakket eind maart mee naar Schotland, waar ik ondanks het probleem met mijn been naartoe ging. 
Ik heb daar een aantal dagen volledige rust moeten nemen en heb daar gehaakt, met dit prachtige uitzicht. Niet echt een straf.  Ik logeerde bij vrienden op het eiland Skye. 

Next door neighbour

Neighbours across the water - Isle of Scalpay


That kit really got me through a lot of pain and having to rest, especially the last day before traveling back home.

Het pakket hielp me afleiding te zoeken van de pijn en bij het rust nemen, vooral de laatste dag voor ik naar huis reisde. 

Which was an andventure in itself because I had to call in Special Assistance from KLM to get me home. That white thing that looks like the device they usually use to load the catering, is called an 'ambulift'.

En dat was een avontuur op zich, want ik moest 'Special Assistance' inroepen van KLM om me naar huis te vervoeren. Dat witte ding dat eruit ziet als dat ding waarmee ze normaal de catering aan boord brengen, heet een 'ambulift'.

 Once resting at home, the repetition of 16 identical tiles started to get to me and I started looking at other, more interesting, projects.

Toen ik eenmaal thuis aan het rusten was, begon de herhaling van 16 identieke tegels me te vervelen en ik ging op zoek naar een interessanter project. 
I spotted Mandala Madness CAL, designed by Helen Shrimpton, and ordered some yarns, which of course came the next day. I wasn't going to start it until I had finished all the tiles and granny squares for Persian tiles, famous last words....

Ik vond Mandala Madness CAL ontworpen door Helen Shrimpton en bestelde wat garens, die natuurlijk prompt de volgende dag binnenkwamen. Ik zou nog zo niet beginnen tot ik alle tegels en granny squares van Persian Tiles af had. Tja...

I had to try a little bit........but soon part 1 was completed.
And it is so much fun to do, albeit asking everything of my poor concentration. 

Ik moest natuurlijk een stukje proberen......en al snel was deel 1 af! 
En wat is het leuk om te doen, maar het vraagt wel álles van mijn slechte concentratie.  

...... and part 2
...... en deel 2

That folded border with triple crochets cost me about a week to get right, I kept ripping it out and starting again. For some reason it just didn't work.
Finally, helped by three boxes of stitch markers...

Over die gevouwen rand met driedubbele stokjes deed ik ongeveer een week, met veel uithalen en opnieuw beginnen. Om een of andere reden lukte het niet. 
Uiteindelijk, geholpen door drie doosjes steekmarkeerders.... 

   .... it was done!
.... was hij af! 


And since then, part 3 and 4 are also done... keeping the stitch markers at hand.
En sindsdien zijn deel 3 en 4 ook klaar...met de steekmarkeerders altijd bij de hand. 

I started part 5 this morning. So I guess you can call me well and truly hooked!

En vanmorgen ben ik begonnen met deel 5. Dus ik denk dat ik behoorlijk verslaafd ben! 

See you next time, probably with more crochet until my leg and back are sorted out.

Tot volgende keer, waarschijnlijk met meer haakwerk, tot mijn been en rug genezen zijn.
Friday, 27 January 2017

Frosty Bubbles

We have had very frosty weather recently, with a cover of snow. Perfect weather to take out the bubble blowing kit (one of those kid's toys) and blow bubbles outside, and then wait for them to freeze. This wasn't my idea originally, but it is so much fun to do, albeit a tad chilly.
 We hebben veel vorst gehad de afgelopen weken, met een laag sneeuw. Perfect weer om met de bellenblaas naar buiten te gaan en bellen te gaan blazen in de vorst en wachten tot ze gaan bevriezen. Dit heb ik niet zelf bedacht, maar het is zo leuk om te doen, al is het wel wat frisjes. 


It is a bit hit and miss. First you have to have a bubble that doesn't immediately burst and then you have to wait for it to freeze and hope that it won't burst whilst it is doing that.
Het is een beetje uitproberen. Eerst moet je al een bel hebben die niet gelijk uit elkaar barst en dan moet je wachten tot hij bevriest en hopen dat hij niet ontploft terwijl hij dat aan het doen is. 


Yesterday morning I managed to capture that moment.
Gistermorgen heb ik dat moment vastgelegd. Sometimes there are nice reflections, such as our home in this bubble.
Soms zijn er leuke weerspiegelingen, zoals bij bel ons huis. 


Just another one from yesterday's session, which was different.
Nog eentje van gisteren, die anders was dan de andere. 


I hope you like my frosty bubbles. Sorry to my quilting friends. I'm still working on Love Entwined and there is not much to show at the moment. 
Hopelijk vind je mijn bevroren bellen leuk. Sorry voor mijn handwerkvriendinnen. Ik werk nog steeds aan Love Entwined maar er is niet zo veel om te laten zien op het moment.


Tuesday, 24 January 2017

From Yellow to Ochre - Van geel naar oker


Promises need to be kept, so I'm starting a new blog post right now.
Belofte maakt schuld, dus ik begin vol goede moed aan een nieuw blogje. 

When I decided that I didn't like the yellow in my Love Entwined after all, this meant I had to make a new compass too. Not that that stopped me.
Toen ik besloot dat ik het geel in mijn Love Entwined bij nader inzien niet mooi vond, betekende dit ook datik een nieuw kompas moest maken. Ik liet me hier niet door weerhouden. First I unpicked the broderie perse rose and laid it on top of my new compass, to see whether I liked that enough to swap them out. I loved what I saw, and took the compass out.

Ik heb eerst de broderie perse roos losgehaald en op het nieuwe kompas gelegd, om te zien of ik het mooi genoeg vond om ze om te ruilen. Ik werd heel blij van wat ik zag en haalde het oude kompas eruit.


Then I inserted the new compass and thread-basted it in place.

Ik stopt het nieuwe kompas erin en reeg het op zijn plaats.

So far so good. It still needs reverse appliqueing in place. And the broderie perse rose appliqued.
Now I am happy and can continue my LE journey.
Tot zover gaat het goed. Het moet nog omgekeerd geapliqueerd worden. En de broderie perse roos moet er weer worden opgezet. Nu ben ik tevreden en kan ik verder met mijn LE-avontuur.

This means unpicking all the yellow bits in the centre, and inserting new ochre bits. On the borders, this is mostly done already.

Dit betekent alle gele onderdeeltjes in het middenstuk loshalen, en nieuwe okerkleurige stukjes erop zetten. Op de randen heb ik dat al grotendeels gedaan. 

Some of you may remember my furry helper. Well, he is still helping and I couldn't do this without him, of course.

Sommigen van jullie herinneren zich vast mijn hulpje. Nou, hij helpt nog steeds en ik zou dit natuurlijk niet kunnen doen zonder hem. 

Friday, on the way home from visiting my Mum and Dad, who live just a village away now, I took this picture of an amazing sunset on the way back. This is around the corner from where we live.

Vrijdag op de terugweg van Mam en Pap, die nu maar één dorpje verderop wonen, nam ik deze foto van een prachtige zonsondergang. Dit is om de hoek van waar wij wonen. 

And what you cannot see in this picture, was visible on Sunday on the way back, our area still covered in snow. Same farm, same spot, just a bit earlier in the day.

En wat je niet kunt zien in de eerste foto, was zondag zichtbaar op de terugweg. Ons gebied is nog steeds bedekt onder een flinke laag sneeuw. Het is dezelfde boerderij, iets eerder op de dag. Back soon with more news of what is happening with my stitching, my photography, and my life.

Tot gauw met meer nieuws over mijn handwerkprojecten, mijn fotografie en mijn leven.

Sunday, 22 January 2017

Over a Year Since my Last Post

So it has been over a year since I last wrote anything here. I didn't intend to give up on it, but Facebook has somehow taken over and it is much faster to just post a finished block there for my stitching friends to see.

Het is ondertussen ruim een jaar geleden dat ik hier iets heb geschreven. Het was niet de bedoeling het op te geven, maar Facebook heeft het een beetje overgenomen. Het is veel sneller om daar even een blok dat ik af heb aan mijn handwerkvriendinnen te laten zien. 

I'm still more or less working on the same projects. Mainly Love Entwined by Esther Aliu, a bit of Dear Jane and a bit of Antique Wedding Sampler by Di Ford.

Ik werk nog steeds aan dezelfde projecten. Vooral Love Entwined van Esther aliu, af en toe een Dear Jane-blokje en ook af en toe een blok voor mijn Antique Wedding Sampler van Di Ford. I went off the yellow fabric which I chose for the narrow borders, and went for a gold one by Hoffman instead. This meant I had to redo my compass. It had yellow, and also other fabrics which I didn't use in the rest of the quilt.

De gele stof die ik had gekozen voor de smalle randen om mijn LE begonnen me tegen te staan en ik heb hem vervangen door een oker-kleurige stof van Hoffman. Dit betekende dat ik mijn kompas opnieuw moest maken. Er zat geel in en ook andere stoffen die ik verder niet gebruikt heb in de quilt. 

 This is the new 'ochre' fabric which I prefer to the old one. This means all the yellow needs to come out....

Dit is de nieuwe oker rand die ik veel mooier vind dan de oude. Dit betekent dat al het geel weg moet...
.... the ochre versus the yellow... met de blauwe buitenrand in het midden.

... het oker tegen het geel... met de blauwe buitenrand in het midden. 

The new compass was finished on January 17th, but still needs to be inserted in the compass ring Het nieuwe kompas was af op 17 januari, maar het moet nog in de kompasring gezet worden. 


The centre with the new compass loosely pinned to it.

Het middenstuk met het nieuwe kompas er losjes opgespeld. 

The first two rows of borders are in different stages of completion, with the repetition mostly done.
In the second row of borders, each border has 86 of those leaves. 

De eerste twee series randen bevinden zich in verschillende stadia van volooiing. De herhalingen zijn grotendeels klaar. In de tweede serie randen zitten per rand 86 blaadjes. 

Now that I'm happy with my colours for LE, I can continue.

Nu ik tevreden ben over de kleuren van LE, kan ik weer verder.


Purple berries? Burgundy berries? Which broderie perse flower? Still choosing as I go along.

Paarse besjes? Bordeauxrode besjes? Welke broderie perse bloem? Ik ben ondertussen nog steeds an het kiezen. 


I ordered some of the new 80 wt Aurifil applique thread and I love it. For now I have three colours, but more will be added soon. It is very fine, but very easy to use, and it doesn't tangle or knot.

Ik heb een paar klosjes van het nieuwe Aurifil 80 garen besteld en ik vind het erg fijn. Ik heb nu drie kleuren maar er komen er snel een paar bij. Het is heel dun, maar heel makkelijk in gebruik. Het gaat niet in de knoop. 

Highlight of the quilting year for me was Jane's visit. It was the first time we met and we spent such a lovely day in our garden, together with her lovely husband.

Hoogtepunt van het quiltjaar was voor mij het bezoek van mijn vriendin Jane uit Engeland. Het was de eerste keer dat elkaar ontmoetten en we hebben een heerlijke dag gehad in onze tuin, samen met haar lieve man. 

Me and my LE / Photograph copyright Alan N.
He took this photo of me holding my LE.

Jane admiring (I hope) my Heart's Desire blocks (design by Esther Aliu)Our new home is slowly receiving its badly needed TLC. We have now finished the sitting room and the settees arrived just before Christmas. We love how cozy it now is.

Ons nieuwe oude huis krijgt langzaam maar zeker zijn renovaties. We hebben nu de woonkamer af en de banken zijn vlak na de kerst gekomen. We vinden het heel gezellig geworden. 

We still need some more things on the walls and curtains, but we will get there at some point.

Er moet nog iets meer aan de muur en we hebben ook nog geen gordijnen, maar dat komt nog wel. 

Our main feature at the moment are these lovely panels which we found whilst out shopping for Christmas presents.

De blikvanger in de woonkamer is op dit moment deze twee panelen die we vonden terwijl we kerstcadeautjes kochten. 
This is the area where our home is situated. To the right of that highest tree in the middle, are two of our walnut trees.

Dit is het 'buurtje' waar we wonen. Rechts van die hoogste boom in hetmidden zie je twee van onze walnootbomen. 

Our home last month, when it was very foggy early one morning.

Ons huis vorige maand, toen het op een ochtend erg misting was. 

Unfortunately we lost our sweet tomcat Elvis two weeks ago. He was 11.5 years old when he passed away in my arms.

We hebben helaas twee weken geleden onze lieve kater Elvis verloren. Hij was 11,5 jaar oud toen hij in mijn armen stierf. 

This is my favourite photograph of him as a 12 week old kitten

Dit is mijn lievelingsfoto van hem, als klein jochie van 12 weken. 

We miss him so much.

We missen hem vreselijk. 

Back soon (I hope!) with more news of my different projects and what is happening in my life.

Tot gauw (hoop ik) met meer nieuws over mijn verschillende projecten en over wat er in mijn leven gebeurt.