Welcome to my blog, where I write mostly about my passions applique and patchwork, crochet, watercolour painting, and photography.

I hope you enjoy reading about my projects, and that you will leave a comment before you go.


If you have any questions, do not hesitate to ask.


Please scroll down to the bottom of the page to find my labels, if you are looking for something specific.

Welkom op mijn blog waar ik vooral schrijf over mijn passies appliqueren & patchwork, haken, aquarelleren en fotografie.

Ik hoop dat je het leuk vindt over mijn projecten te lezen en dat je een berichtje achter zult laten voor je mijn blog verlaat.

Als je vragen hebt, aarzel dan niet om ze te stellen.

Als je iets specifieks zoekt, vind je mijn labels helemaal onderaan mijn blog.


Anne Marieke

Sunday, 28 October 2012

Fernhill Progress

Just before postie is about to bring me the next part of Fernhill by Lynette Anderson, I'm all caught up.

Net voor de postbode me het volgende deel van Fernhill van Lynette Anderson brengt, ben ik helemaal bij. 


The most recent additions are this bunny....

De nieuwste toevoegingen zijn dit konijntje...
 .... and this fox.
Both still need their eyes added, but I haven't found anything suitable. Maybe I can use black beads, or stitch a big French knot.

.... en deze vos.
Ze moeten allebei nog een oogje krijgen, maar ik heb nog niets passends gevonden. Misschien kan ik zwarte kraaltjes gebruiken of maak ik een grote Franse knoop.
 As I have mentioned before, I love stitching the little bees. I had never made yoyo's before, but with a bit of practise it worked fine

Zoals ik al eerder heb gemeld, vind ik die bijtjes heel leuk om te borduren. Ik had nog nooit yoyo's gemaakt, maar met een beetje oefening lukte het goed.
The latest button - a sweet ladybird - belonging to block 7, the block with the fox.

There are only two more blocks to go, to fill in the empty spaces, and then this quilttop will be completed.

De nieuwste button - een schattig lieveheersbeestje - dat thuishoort op blok 7, het blok met de vos.
Er komen nog maar twee blokken, om de lege plekken op te vullen en dan is deze quilttop af. 


Thank you for your lovely comments on my trip to Skye, and the Floral Bouquet Quilt.

Bedankt voor jullie leuke berichtjes over mijn reis naar Skye en de Floral Bouquet Quilt.

Thursday, 25 October 2012

Floral Bouquet Quilt

When I first saw the Japanese Floral Bouquet Quilt by Yoko Saito on Isadarena's blog, I instantly fell in love with it. I ordered the book, which took forever to arrive. And from then on I started collecting Japanese fabrics, more seriously when I visited the Deventer Quiltshow with Ineke.

Toen ik de Japanse Floral Bouquet Quilt van Yoko Saito voor het eerst zag op Isadarena's blog was ik gelijk verliefd. Ik bestelde het boek dat er erg lang over deed om aan te komen. Vanaf dat moment ben ik begonnen met het verzamelen van Japanse stofjes, vooral tijdens het bezoek aan de Deventer Quilttentoonstelling samen met InekeWhen Isabelle heard that I had started this beautiful project, she promised to send me a few scraps of pinks and yellows for the flowers.
These 'few scraps' resulted in the postman ringing our doorbell to present me with a very fat envelope. Thank you ever so much Isabelle!

Toen Isabelle hoorde dat ik was begonnen met dit prachtige project, beloofde ze een paar stukjes roze en gele stof op te sturen voor de bloemen. 
Deze 'paar stukjes' zorgden ervoor dat de postbode aan moest bellen om me een hele dikke envelop te overhandigen. Dank je wel, Isa! 

Aren't they beautiful?

Zijn ze niet mooi?
This is the first block I completed last month.

Dit is het eerste blok dat ik vorige maand heb gemaakt.
And this is my second block, which is not the second one on the pattern. According to me it is the eighth, according to the Japanese pattern the 11th.

In the mean time I have found the perfect background fabric to stitch the second block with the white embroidered flowers.
En dit het tweede blok, dat niet echt het tweede blok is, maar volgens mij het achtste en volgens het Japanse patroon het 11e.

In de tussentijd heb ik de perfecte stof gevonden om het tweede blok te maken, met de geborduurde witte schermbloemen.


A lot of ordering and buying of Japanese fabrics has been going on since I stared. I ordered these three sets of Fat Quarters from the USA. After all, I need to have plenty of choice :o)

Sinds ik ben begonnen heb ik veel bestellingen geplaatst voor Japanse stofjes en de plaatselijke quiltwinkels bezocht. Deze drie sets met Fat Quarters komen uit Amerika. Ik moet tenslotte iets te kiezen hebben :o)

This blog post will be linked to Esther Aliu's WOW: WIPs on Wednesdays.

Dit blogje wordt gekoppeld aan WOW: WIP's op Woensdag van Esther Aliu.

Tuesday, 23 October 2012

The Isle of SkyeAs you can see from the picture above, and the title of this post, I once more travelled to the Isle of Skye, my favourite part of Scotland. The main reason was a concert by my favourite Scottish fiddler, Duncan Chisholm. And what an amazing concert it was, in a very small venue in Portree. It was as if I had given Duncan a list of my favourite tunes: he played them all :o)

Zoals jullie kunnen zien aan de foto hierboven en de titel van dit blogje, ben ik weer naar het eiland Skye gereisd. De hoofdreden was een concert door mijn favoriete Schotse violist Duncan Chisholm. Het was een fantastisch concert in een klein zaaltje in Portree. Het leek net of ik Duncan een lijst had gegeven van mijn favoriete nummers: hij heeft ze allemaal gespeeld :o) 

The picture above was taken in the area where my friend and I walked her dog every day. What an amazing place to walk one's dog!

De foto hierboven is genomen op de plek waar mijn vriendin en ik iedere dag haar hond hebben uitgelaten. Wat een fantastische plek om je hond uit te laten!


The small fishing boats are situated behind the local shops. Somehow the back of the shops in our town are not quite so attractive!

Deze kleine vissersbootjes liggen achter de plaatselijke winkels. Op een of andere manier is het achter de winkels in ons dorp lang niet zo aantrekkelijk!


And if you wondered what is behind that harbour wall:

En als je je afvroeg wat er achter die havenmuur is:

The island of Scalpay across from where my friends live looked a bit spooky with this strangely shaped cloud above it.

Het eilandje Scalpay tegenover het huis van mijn vrienden zag er een beetje spookachtig uit met deze vreemd gevormde wolk erboven.


One half of the beautiful rainbow across the water.

De ene helft van de prachtige regenboog aan de overkant van het water.
And here is the other half.

En hier is de andere helft.


I came back exactly one week ago and boy am I feeling nostalgic...

Ik ben precies een week geleden teruggekomen en wat heb ik een heimwee...


Back soon with pictures of the projects I am currently working on.

Tot gauw met foto's van de projecten waar ik op dit moment aan werk.