Welcome to my blog, where I write mostly about my passions applique and patchwork, crochet, watercolour painting, and photography.

I hope you enjoy reading about my projects, and that you will leave a comment before you go.


If you have any questions, do not hesitate to ask.


Please scroll down to the bottom of the page to find my labels, if you are looking for something specific.

Welkom op mijn blog waar ik vooral schrijf over mijn passies appliqueren & patchwork, haken, aquarelleren en fotografie.

Ik hoop dat je het leuk vindt over mijn projecten te lezen en dat je een berichtje achter zult laten voor je mijn blog verlaat.

Als je vragen hebt, aarzel dan niet om ze te stellen.

Als je iets specifieks zoekt, vind je mijn labels helemaal onderaan mijn blog.


Anne Marieke

Tuesday, 31 December 2013

Happy New Year 2014

Wishing you all a Happy New Year, with lots of stitchy moments.

Ik wens iedereen een gelukkig nieuwjaar, met veel handwerkmomenten.

Anne Marieke

Tuesday, 24 December 2013

Merry Christmas!


Wishing you all a Merry Christmas and 
a Happy and Creative New Year 2014

Prettige Kerstdagen en een 
Gelukkig en Creatief Nieuwjaar 2014


Wednesday, 20 November 2013

WOW: Phebe Revisited


Finally I made some more progress on Phebe by Di Ford. I started this project just before Love Entwined was released, and it got sadly ignored.

The centre block is coming together slowly. Fabric choices are quite tricky for this project, because it easily gets too bland, especially on my background fabric. Having seen Di's original quilt, I was quite surprised how bright the fabrics are which she used.

Eindelijk heb ik weer wat voortgang met Phebe van Di Ford geboekt. Ik begon eraan vlak voor Love Entwined uitkwam, en werd daardoor genegeerd.

Het middenblok groeit langzaam. Stofkeuze voor dit project is best lastig. Het wordt al snel te flets, vooral op mijn achtergrondstof. Toen ik Di's eigen quilt in het echt zag, was ik verrast over hoe fel haar stoffen zijn.

Still looking for the perfect fabric for the wings for the birdies, and the centre circles for the flowers. I'm very pleased with the teal fabric which I found at Samsara Quilting last week, for the flowers which are blue in the original. But blue doesn't work with the teal flowers in my vase fabric. 

Ik zoek nog het perfecte stofje voor de vleugels van de vogeltjes, en de rondjes voor de bloemen. Ik ben blij met de blauwgroene stof die ik van de week bij Samsara Quilting vond, voor de bloemen die in het origineel blauw zijn. Maar blauw past niet bij de prachtige blauwgroene bloemen in mijn vaas. 
In the mean time I have started making some of the Ohio Stars.
I need eighty of these for Phebe. 

Ondertussen ben ik begonnen met het maken van de Ohio Stars. 
Ik heb er 80 nodig voor Phebe.


It always helps when our furry boy Kruimel lends a helping paw.

Het is altijd fijn als Kruimel een pootje helpt.


What else have I been doing since I last wrote a blog post way too long ago?

Wat heb ik nog meer gedaan sinds mijn vorige berichtje veel te lang geleden? 

I stitched Ruby Rabbit, a model for Samsara Quilting. She moved to Lisse on Friday and I miss her!

Ik heb Rubby Rabbit gemaakt, als model voor Samsara Quilting. Ze is vrijdag verhuisd naar Lisse en ik mis haar.
Stitching her made me realise once and for all that I really do not get along with my Singer sewing machine which I bought about 20 years ago. I don't use my sewing machine much for my patchwork and quilting, because I hand-piece and hand-quilt all my projects.

Toen ik haar maakte, besefte ik dat ik nooit echt heb kunnen opschieten met mijn Singer naaimachine die ik ongeveer 20 jaar geleden kocht. Ik gebruik mijn naaimachine niet veel voor mijn patchwork en quilting, omdat ik alles met de hand doe.

But I want to try my hand at some art quilting, and finally stitch the fused blocks of McKenna Ryan's designs. So I went out and bought myself a very handy and not too complicated new sewing machine, which had all the (simple) features which I require, the main one being that I want to be able to do free-motion quilting on my (future) art quilting projects. This is what I bought:

Maar ik wil beginnem met art quilting, en eindelijk de blokken van de McKenna Ryan quilts doorstikken. Dus heb ik een handige en niet te ingewikkelde nieuwe naaimachine gekocht, die alle (eenvoudige) functies heeft die ik nodig heb. Het belangrijkste is dat ik vrij kan meanderen voor mijn (toekomstige) art quilting projecten. Deze heb ik gekocht:This post will be linked to Esther Aliu's WOW (WIPs on Wednesdays).

Dit blogje wordt gelinked aan Esther Aliu's WOW (WIPs op Woensdag). 

Thank you for your lovely comments and welcome to my new followers.

Bedankt voor jullie leuke berichtjes en welkom voor mijn nieuwe volgers.

Wednesday, 16 October 2013

Love Entwined: Second Vase in Progress

Would you believe I'm still working happily on Love Entwined. It has been four months now and I've hardly done anything else stitching wise. All other projects are on hold.

The second vase is coming along nicely. It is easier than the first vase, because I know what I'm doing now, the fabrics have been chosen and it is just a matter of doing flower arranging with fabrics. I'm using Esther's pattern as a basis for the composition and for most of the leaves, and filling it in with broderie perse flowers. 

Geloof het of niet, maar ik werk nog steeds met plezier aan Love Entwined. Het duurt nu al vier maanden en ik heb amper iets anders gedaan op handwerkgebied. Alle andere projecten liggen stil.

De tweede vaas schiet al goed op. Het is makkelijker dan met de eerste vaas, omdat ik weet hoe het werkt, de stoffen zijn gekozen, en het is een kwestie van bloemschikken met stoffen. Ik gebruik het patroon van Esther als basis, en ook het merendeel van de blaadjes, en vul het in met broderie perse bloemen.
I have fallen in love with the broderie perse technique. It is so much fun to do.

Ik ben verliefd geworden op de broderie perse-techniek. Het is zo leuk om te doen.

These little primroses are so sweet. They remind me of spring on the Outer Hebrides. Primroses grow everywhere at that time of year.

Deze primulaatjes zijn zo lief. Ze herinneren me aan het voorjaar in de Buiten Hebriden. Dan groeien er overal gele primula's in het wild. 


After several rainy days with high winds, the weather has calmed down. I woke up to a bit of sunshine, which was shining beautifully on the hydrangeas. They are beginning to show their autumn colours.

Na een paar regenachtige dagen met harde wind is het weer gekalmeerd. Toen ik wakker werd scheen er een waterig zonnetje, dat prachtig licht wierp op de hortensia's. Ze beginnen te verkleuren nu het herfst is. Today I'm linking to Esther Aliu's WOW (WIPs on Wednesdays) over on her blog. If you are looking for inspiration, all the blogs from stitchers all over the world are well worth a visit. 

Vandaag link ik mijn blog aan dat van Esther Aliu voor WOW (WIPs op Woensdag). Als je behoefte hebt aan inspiratie, dan zijn de blogs van handwerksters van over de hele wereld de moeite van een bezoekje waard. 

Thank you for your lovely comments and welcome to my new followers.

Bedankt voor jullie leuke berichtjes en welkom voor mijn nieuwe volgers.

Monday, 7 October 2013

Love Entwined: Vase One Completed


It took some doing, but at last the first vase and bouquet for Love Entwined is finished.
Please ignore the traced lines which still need to fade. 

Het was even een klus, maar de eerste vaas met boeket voor Love Entwined is klaar. 
Let maar even niet op de lijnen van de verdwijnpen die nog moeten verdwijnen. 


Some detail images of the flowers, berries and stems. The broderie perse technique is so much fun to do. I had never done it before. The rose in the centre of my Love Entwined kompas was the first broderie perse flower which I appliqued.

Wat detailfoto's van de bloemen, besjes en stengels. De broderie perse-techniek is zo leuk om te doen. Ik had het nog nooit gedaan; de roos in het midden van het kompas was de eerste broderie perse bloem die ik heb geappliqueerd.
Kruimel was being his helpful self when Marcel was installing some new sound equipment. The photo is not entirely in focus, but that's because I couldn't stop laughing. 

Kruimel was weer erg behulpzaam toen Marcel een nieuw geluidsapparaat installeerde. De foto is niet helemaal scherp, maar dat komt omdat ik mijn lachen niet kon houden.

And no blog post is complete without a picture of our little furry girl Luna. She is less than half Kruimel's size and just too cute.

Geen blogje is compleet zonder een foto van ons kleine poezenmeisje Luna. Ze is minder dan de helft van de grootte van Kruimel en té schattig.

Back soon with more Love Entwined news. This project has entirely held my focus over the past weeks, even though I did struggle with it at times. One of Esther Aliu's Yahoo group members called it "Love Unpicked" and I must say mine falls in that category too.

Ik meld me snel weer met meer Love Entwined nieuws. Dit project heeft me de afgelopen weken nie los gelaten, al heb ik er wel een aantal keren mee geworsteld. Een van Esther Aliu's Yahoo Group leden heeft dit project omgedoopt in "Love Unpicked" en de mijne valt ook in die categorie.

Thank you for your lovely comments and welcome to my new followers.

Bedankt voor jullie leuke berichtjes en welkom voor mijn nieuwe volgers.

Wednesday, 25 September 2013

WOW: Love Entwined the Broderie Perse Vase


Believe it or not, Love Entwined is still my focus project. In fact it is the only thing I'm working on at the moment. Very unlike me, but Love Entwined has a special magic that is hard to resist.

This is where I was at when I dithered and dithered and decided to use the broderie perse technique for my corner vases, parts 4, 5, 6 and 7 of Love Entwined. 

Geloof het of niet maar Love Entwined is nog steeds het project waar ik aan werk. Sterker nog, het is het enige project waar ik op dit moment aan werk. Heel ongebruikelijk voor mij, maar Love Entwined heeft een betovering die ik niet kan weerstaan. 

Dit is hoe ver ik was gekomen voor ik na veel denkwerk en twijfels besloot om de vazen en boeketten voor de delen 4, 5, 6 en 7 met de broderie perse techniek te gaan doen.I took a photograph of the colours in the centre, with the yellow variegated fabric I'm planning to use for the narrow borders around the centre. 

Ik nam een foto van de kleuren in het middenstuk en de gele verloopstof die ik van plan ben te gebruken voor de smalle gele randen om het middenstuk.I changed the centre piece of my compass and did a broderie perse rose. My first ever broderie perse work. Even though it is very fiddly and takes forever (it took me a whole evening to get this rose stitched down) I do love it.

After a visit to my favourite quilt shop Samsara Quilting in Lisse, I spent an evening cutting out flowers from the fabrics I bought there, and some from my stash.This is the first layout I came up with:

Ik veranderde het middenstuk van het kompas en zette er in plaats daarvan een broderie perse roos op. Mijn eerste broderie perse werk ooit. Het is erg priegelig en duurt erg lang (het kostte me een hele avond om deze roos geappliqueerd te krijgen) maar ik vind het erg leuk om te doen. 

Na een bezoek aan mijn lievelingsquiltwinkel Samsara Quilting in Lisse heb ik een avond bloemen uitgeknipt uit de gekochte stoffen en een aantal uit mijn voorraad. Dit is de eerste layout die ik die avond heb gemaakt:


Since then I have spent lots of hours needleturning the flowers and leaves.

Sinds vorige week donderdag heb ik heel veel uurtjes bloemetjes en blaadjes geappliqueerd.The stems still need stitching and the little hearts chosen and made. 

De stengels moeten nog worden geborduurd en de kleine hartjes gekozen en gemaakt.

I'm using the layout according to Esther's design, and filling it in with broderie perse flowers and the leaves mostly as charted. 

Ik gebruik de layout van het ontwerp van Esther, en vul dat met broderie perse bloemen, en de blaadjes veelal volgens het patroon.


This is what I spent yesterday evening on, a pretty pink tulip. I started using a new type of needle last night, which does make a diffence even though they are a lot longer than the needles I'm used to.

Dit is wat ik gisteravond heb gedaan, een mooie roze tulp. Sinds gisteravond gebruik ik andere naalden en hoewel ze veel langer zijn dan ik gewend was, werkt het wel lekker. 

I will be linking this blog post to Esther's WOW (WIPs on Wednesdays) over on her blog. If you love looking at all things stitchy, go and have a look. You will be pleasantly surprised what stitchers from all over the world are doing. And you will also encounter lots of lovely versions of Love Entwined. Esther is Love Entwined's designer.

Dit blogje wordt gelinkt aan WOW (WIPs op woensdag) van Esther Aliu op haar blog. Als je het leuk vindt om naar handwerkprojecten te kijken, kijk eens op haar blog. Je zult aangenaam verrast zijn over wat handwerksters van over de hele wereld aan het doen zijn. En je zult ook prachtige versies van Love Entwined tegenkomen. Esther is de ontwerpster van Love Entwined.

Thank you for all your lovely comments and welcome to my new followers.

Bedankt voor jullie leuke berichtjes en welkom voor mijn nieuwe volgers. 


Sunday, 8 September 2013

Quilt Exibition Alkmaar 2013

 The annual quilt exhibition of the Dutch Quilt Guild is currently being held in the big church in Alkmaar. 
De jaarlijkse tentoonstelling van het Quiltersgilde wordt momenteel gehouden in de Grote Kerk in Alkmaar.

Here are some of my favourite quilts on show: 

Hier zijn wat favoriete quilts die worden tentoongesteld: 


Bargello - Matty Bakker


Dahlia - Rita Dijkstra


Blauwe Reiger - Marga Volkers

The atmosphere and light is beautiful in this church.

De sfeer en het licht zijn prachtig in deze kerk. 


I was completely blown away by this beautiful piece of art by Janneke de Vries: Hot Africa.
Having lived in Africa as a child, this really made me feel nostalgic.

Ik was volledig overweldigd door dit prachtige kunstwerk door Janneke de Vries: Hot Africa. 
De heimwee naar Afrika, waar ik als kind heb gewoond, kwam in alle hevigheid terug.

Hot Africa - Janneke de Vries


Kraanvogel Parade - Yvonne Vulling


This is an adaptation of Esther Aliu's design Red Delicious, which the maker called Teatime in the Garden.
It was very sad to see that Esther's name was not mentioned anywhere.
Esther is also the designer of Love Entwined, the beautiful design which is being made all over the world (also by me). 

Dit is een ontwerp van Esther Aliu, Red Delicious, door de maakster "Teatime in the Garden" genaamd.
Het was triest om te zien dat Esthers naam nergens werd genoemd.
Esther is ook de ontwerpster van Love Entwined, de quilt die overal over de wereld wordt gemaakt (ook door mij).

Teatime in the Garden - Mieke HendriksenLangs het tuinpad van mijn vader - Regina PetraI was very good and only bought two pieces of fabric for my Love Entwined project.
The one in the background is variegated.

Ik was heel braaf en heb maar twee stukken stof gekocht voor mijn Love Entwined project. 
De stof in de achtergrond verloopt van kleur.
I hope you enjoyed this little tour around the exhibition in Alkmaar. If you have the opportunity to go, please do so. You will not be disappointed.

Ik hoop dat je hebt genoten van deze korte rondleiding door de tentoonstelling in Alkmaar. Als je in de gelegenheid bent om te gaan, zou ik het zeker doen. Het zal je niet teleurstellen. 

Monday, 19 August 2013

Love Entwined Part 3 in Progress

On Thursday, part 3 of Love Entwined was published. We are adding two polka dot flowers and two circles of hearts this month. I started with the Polka Dot flowers:

Op donderdag is deel 3 van Love Entwined uitgekomen. Deze maand maken we twee gestippelde bloemen en twee cirkels met harten. Ik ben begonnen met de gestippelde bloemen: 

The centre of these leaves is done in reverse applique, revealing the background fabric.

Het midden van deze bladeren wordt omgekeerd geappliqueerd, waardoor de achtergrondstof zichtbaar wordt. 

Underneath the pink 'oak leaves' I added some yellow fabric which will be visible in the centre once the leaves have been reverse appliqued.

Onder de roze 'eikenbladeren' heb ik gele stof gedaan, die zichtbaar zal worden in het midden zodra de bladeren geappliqueerd zijn. 

Not too happy with my first attempt at reverse applique, but practise makes perfect, I guess, so by the time I have done 8 of these 'oak leaves' it should look alright.

Ik ben niet zo tevreden over mijn eerste poging om omgekeerd te appliqueren, maar oefening baart kunst zullen we maar zeggen. Tegen de tijd dat ik acht 'eikenbladeren' heb gemaakt, zullen ze wel mooier worden. 

Four 'oak leaves' and two polka dot leaves finished, and two basted in place.
Once these are done, the first circle of hearts will be next.
I also need to add no fewer than 48 8 mm circles, the same size as the tiny circles on the compass ring. 

Vier 'eikenbladeren' en twee gestippelde bladeren zijn klaar, en twee zijn geregen. 
Als deze klaar zijn, ga ik verder met de eerste cirkel met hartjes. 
Op de bladeren komen 48 rondjes van 8 mm, dezelfde maat als de rondjes op de kompasring. 


Thanks for all your lovely comments and welcome to my new followers.

Bedankt voor jullie leuke berichtjes en welkom voor mijn nieuwe volgers.