Welcome to my blog, where I write mostly about my passions applique and patchwork, crochet, watercolour painting, and photography.

I hope you enjoy reading about my projects, and that you will leave a comment before you go.


If you have any questions, do not hesitate to ask.


Please scroll down to the bottom of the page to find my labels, if you are looking for something specific.

Welkom op mijn blog waar ik vooral schrijf over mijn passies appliqueren & patchwork, haken, aquarelleren en fotografie.

Ik hoop dat je het leuk vindt over mijn projecten te lezen en dat je een berichtje achter zult laten voor je mijn blog verlaat.

Als je vragen hebt, aarzel dan niet om ze te stellen.

Als je iets specifieks zoekt, vind je mijn labels helemaal onderaan mijn blog.


Anne Marieke

Wednesday, 26 February 2014

WOW: Château Hexagon Progress


Since my last blog post, I made some progress on my Château Hexagon project. This is what I have got so far.

Sinds mijn laatste blogje, ben ik flink opgeschoten met mijn Château Hexagon-project. Dit is wat ik tot nu toe heb. 
 
At the moment I'm adding 16 little windows to the castle, including some surface stitchery. Five down, eleven to go!

Ik ben bezig met 16 kleine raampjes op het kasteel te zetten, en daar nog wat op te borduren. Vijf zijn er klaar, ik moet er nog elf! 

The finishing suggested by Lynette Anderson, designer of this pretty project, is a scrappy border using all the fabrics in this project, and four corner blocks with hexagon flowers. 

Lynette Anderson, ontwerpster van dit leuke project, stelt een scrappy rand voor met alle in het project gebruikte stofjes, en op de vier hoeken een blokje met een hexagonbloem.Here are a few detail images of the applique and stitcheries. The little applique goose is only 2 inches across. 

Hier zijn wat detailfoto's van de applicaties en stitcheries. Het kleine gansje is maar 5 cm lang. 
I don't often show you pictures of our third cat Elvis. That's because he is frightened of the camera (and lots of other things). We adopted him from a cat shelter in September 2005, when he was just 12 weeks old. He was found in a street at only 6 weeks old. You can imagine why he came with some 'baggage'.

Ik laat jullie niet zo vaak foto's zien van onze derde kat Elvis. Dat komt omdat hij bang is voor de camera (en voor nog veel meer dingen). We hebben hem in september 2005 geadopteerd uit een asiel, toen hij pas 12 weken oud was. Hij was op straat gevonden toen hij nog maar zes weken oud was. Niet vreemd dat hij een rugzakje heeft.


Whilst Kruimel and I watched the figure skating at the Winter Olympics, I traced the zillions of tiny pieces for the first border for LE. Not that I have completed my centre with the four vases, but I just like to do something useful when I'm watching someting on the tv or laptop.
And Love Entwined has started calling my name again (but so has Phebe and Mountmellick...).

Terwijl Kruimel en ik keken naar het kunstrijden bij de Olympische Spelen, heb ik een enorm aantal kleine stukjes voorbereid voor de eerste rand voor Love Entwined. Niet dat ik mijn middenstuk met de vier vazen af heb, maar ik vind het fijn om iets nuttigs te doen als ik naar iets op de tv of op mijn laptop kijk. En Love Entwined begint weer te kriebelen (maar Phebe en Mountmellick doen dat ook...). 


My Dad started his five weeks' radiation therapy on Monday and is doing as well as he could be, given the circumstances.

Mijn vader is afgelopen maandag begonnen met vijf weken bestralingen en het gaat naar omstandigheden goed met hem. 

I am off to link my blog to Esther Aliu's WOW (WIPs on Wednesdays). She has started her own LE and it is very exciting to follow. 

Nu ga ik mijn blog linken aan dat van Esther Aliu voor haar WOW (WIPs op Woensdag). Ze is begonnen aan haar eigen Love Entwined and het is heel spannend om te volgen.


Thank you for all your kind comments and welcome to my new followers.

Bedankt voor al jullie leuke berichtjes en welkom voor mijn nieuwe volgers.

Wednesday, 5 February 2014

Betty Prins Trunk Show

It is not often that I write two blog posts on the same day. I had a lovely afternoon at Rijpwetering at the Hertogshoeve, a gorgeous farm building in a lovely location, where Betty Prins's Trunk Show was held today.

Het komt niet vaak voor dat ik twee keer op dezelfde dag een blogje schrijf. Ik had een heerlijke middag in Rijpwetering, bij de Hertogshoeve, een prachtige borderij op een prachtig plekje, waar Betty Prins haar trunkshow hield.

Upon entering the huge farm kitchen, this is the first thing you see:

Als je de grote boerenkeuken in loopt, is dit het eerste wat je ziet: 

I would have happily packed this sideboard with gorgeous china in the boot of my Twingo, which alas is too small ;o)

Ik had graag deze buffetkast mét het prachtige servies ingeladen in de achterbak van mijn Twingo, die helaas te klein is ;o) 

Betty had everything at the ready for the start of her trunk show. Her beautiful hexagon quilt was real eye candy, with lots of little bits of pretty fabric.

Betty had alles klaarstaan voor het begin van haar trunkshow. Haar prachtige hexagonquilt was echt een genot voor het oog, met allemaal mooie kleine stukjes stof. 

What a great idea to combine cross stitched hearts with patchwork and applique. Certainly something to bear in mind for a future project. Betty has imcorporated all the names of her family members in all the hearts. It has become a real family heirloom.

Wat een geweldig idee om borduurwerk te combineren met patchwork en applique. Echt iets om te onthouden voor een toekomstig project. Betty heeft alle namen van haar familieleden verwerkt in de hartjes. Het is een echt familie-erfstuk geworden. 

Her Dear Jane quilt is another beauty. Please check her blog (click) for a total image. This is the picture I took this afternoon whilst the quilt was lying on a table:

Haar Dear jane is ook al zo'n schoonheid. Kijk even op haar blog  voor de hele quilt. Deze foto maakte ik vanmiddag toen de quilt even op een tafel lag:

When I met Betty at Samsara Qulting in Lisse ten days ago, she promised me she would bring along the centre of her Phebe. Here it is:

Toen ik Betty een dag of tien geleden bij Samsara Quilting in Lisse ontmoette, beloofde ze me dat ze haar Phebe-middenstuk mee zou nemen naar Rijpwetering. En hier is hij dan: 


Karen, hostess of the Hertogshoeve, is also a quilter. Her Sarah Morell is very inspiring, in this picture shown with Betty's Dear Jane:

Karen, gastvrouw van de Hertogshoeve is ook een quiltster. Haar Sarah Morell zit vol inspiratie; op deze foto zie je hem samen met de Dear Jane van Betty: 

My head is whizzing with inspiration and new ideas.

Mijn hoofd tolt van de inspiratie en nieuwe ideeën. 

Karen and Betty, thank you so much for a lovely afternoon at Rijpwetering.

Karen en Betty, heel erg bedankt voor de geweldige middag in Rijpwetering.

WOW: Mountmellick & Château Hexagon

Those are my two focus projects at the moment: Château Hexagon and Mountmellick, Di Ford's mystery which is published in Quiltmania.

This is my progress so far. I forgot to include the border in this picture (see previous post). The basket is also made up of the border fabric.

Dat zijn de twee projecten waar ik op het moment aan werk: Château Hexagon en Mountmellick, de mystery van Di Ford, uit Quiltmania. 

Dit is mijn voortgang tot nu toe. Ik vergat de randen op de foto te laten zien (zie eerder bericht). The basket is also made up of the border fabric.


I started the broderie perse for the roses last night. So much fun to do. But also fiddly and very time-consuming. 

Ik ben gisteravond begonnen met de broderie perse rozen. Zo leuk om te doen, maar ook priegelig en het vreet tijd.

 My furry helper is always there to lend a paw...
"Mummy can I play too?"

Mijn harige helper is er altijd om een pootje te helpen...
"Mammie, mag ik ook meedoen?"...but thankfully he also has a snooze now and then so I can work a bit faster.

...maar gelukkig doet hij ook af en toe een dutje zodat ik een beetje kan opschieten. 


 


I also completed part 6 of Château Hexagon by Lynette Anderson. I'm not stitching them in any particular order, but still need to complete part 3, part 7 and part 9. The latter arrived last week and it also incudes Lynette's version of the border, which I love. So that's what I will be doing too: a scrappy border. I will show you a picture in a few days' time. I don't want to spoil the surprise for those who haven't received their kit yet.

Deel 6 van Château Hexagon van Lynette Anderson is ook af. Ik maak ze niet op volgorde, maar moet nog de delen 3, 7 en 9 maken. Die laatste kwam van de week aan en Lynette's rand staat er ook in, die ik heel leuk vind. De mijne wordt op dezelfde manier gemaakt, met scrappy rand. Ik laat over een paar dagen een foto van Lynette's hele quilt zien. Ik wil de verrassing niet bederven voor diegenen die hun pakketje nog niet hebben ontvangen.


The helleborus is in full flower at the moment. These two look a bit battered by the rain, but they are so beautiful. I also have toadstools and spring bulbs in the garden. Mother Nature is a bit puzzled as to what she is supposed to be doing.

De helleborus staat te bloeien. Deze twee zien er een beetje verregend uit, maar ze zijn zo mooi. Ik heb ook paddenstoelen en voorjaarsbollen in de tuin. Moeder Natuur is een beetje in de war.


This blog post will be linked to Esther Aliu's WOW (WIPs on Wednesdays). If you need inspiration, go and have a look at what other stitchers from all over the world are doing.

Dit blogje wordt gekoppeld aan WOW van Esther Aliu. Als je inspiratie nodig hebt, ga dan kijken wat handwerksters van over de hele wereld aan het doen zijn.