Welcome to my blog, where I write mostly about my passions applique and patchwork, crochet, watercolour painting, and photography.

I hope you enjoy reading about my projects, and that you will leave a comment before you go.


If you have any questions, do not hesitate to ask.


Please scroll down to the bottom of the page to find my labels, if you are looking for something specific.

Welkom op mijn blog waar ik vooral schrijf over mijn passies appliqueren & patchwork, haken, aquarelleren en fotografie.

Ik hoop dat je het leuk vindt over mijn projecten te lezen en dat je een berichtje achter zult laten voor je mijn blog verlaat.

Als je vragen hebt, aarzel dan niet om ze te stellen.

Als je iets specifieks zoekt, vind je mijn labels helemaal onderaan mijn blog.


Anne Marieke

Monday, 31 August 2015

Passion Sampler & Houses

Again I have to apologize. It has been ages since I wrote anything here.
Ik moet me alweer verontschuldigen. Het is erg lang geleden sinds ik een blogje heb geschreven. 

We are in the process of moving house. In the mean time we have sold our current home, within two weeks, and we still cannot quite believe it.
We zijn aan het verhuizen, althans bijna. En in de tussentijd hebben we ons huidige huis verkocht, binnen twee weken. We kunnen het nog niet echt geloven. 

We only had to do six viewings, thankfully as I really hated them. I had to lock the cats in the cat enclosure outside (which they hated) and leave our home after a lot of hard work, to let the estate agent show our home to interested parties.
We hoefden maar zes bezichtigingen te doen, gelukkig, want ik vond het vreselijk. Ik moest de katten opsluiten in de buitenren (wat zij niet leuk vinden) en na hard werken ons huis overlaten aan de makelaar, die het liet zien aan geïnteresseerden. Copyright: FC Style
copyright: FC Style
So busy times ahead. I'm organizing all the things that need doing. Most of our stuff has already been packed and in storage, as we needed to 'depersonalize' our home, to look like this:
Er komen drukke tijden aan. Ik ben bezig alles te regelen dat voor een verhuizing nodig is. Onze spullen zijn grotendeels ingepakt en opgeslagen, omdat we ons huis moesten 'depersonaliseren', zodat het er zo uit kwam te zien: 

Copyright: FC Style

Copyright: FC Style
We will sign the deeds for our new home on October 1st, and move there (with the minimum of stuff, and the cats) on the 2nd. Anything that will fit in two cars and a trailer :) Must not forget to take a picture of that!
Op 1 oktober tekenen we de overdrachtsakte voor ons nieuwe huis en op 2 oktober gaan we met een soort campinguitrusting en de katten naar het nieuwe huis. Alles wat in twee auto's en een aanhanger past. Ik moet niet vergeten daar een foto van te maken! 

Our home is at 90 minutes from here, and driving there and back every day to start DIY and renovations is a waste of time. And we just want to finally BE there. We have been waiting for five months since we first saw it and said 'yes'.
Ons nieuwe huis is anderhalf uur rijden van hier, in de Betuwe, en elke dag op en neer rijden om te gaan klussen en renoveren is zonder van de tijd. En we willen er gewoon EINDELIJK zijn! We wachten al vijf maanden sinds we het voor het eerst zagen, en 'ja' zeiden. 

That gives us a month to get the main rooms ready for the real move, and for handing over the house to the new owners. More deeds to sign.
We hebben dan een maand om de belangrijkste ruimten klaar te krijgen voor de echte verhuizing, en om ons huis over te dragen aan de nieuwe eigenaren. Meer aktes om te tekenen. 

In between all that, I have been doing a bit of stitching. A block and hexagon flower for Stonefields:
Tussendoor heb ik ook nog wat gehandwerkt. Een blok en hexagonbloem voor Stonefields: 

A few blocks for Passion Sampler:
En een paar blokken voor Passion Sampler: 


We are so looking forward to being in the countryside. Counting the days until the move.
We verheugen ons erg om op het platteland te gaan wonen en tellen de dagen tot we er naartoe mogen. 

To this lovely home
Naar dit heerlijke plekje
Back soon (I hope) with more news and some photographs which I took recently.
Tot gauw (hoop ik) met meer nieuws en wat foto's die ik de laatste tijd maakte.