Welcome to my blog, where I write mostly about my passions applique and patchwork, crochet, watercolour painting, and photography.

I hope you enjoy reading about my projects, and that you will leave a comment before you go.


If you have any questions, do not hesitate to ask.


Please scroll down to the bottom of the page to find my labels, if you are looking for something specific.

Welkom op mijn blog waar ik vooral schrijf over mijn passies appliqueren & patchwork, haken, aquarelleren en fotografie.

Ik hoop dat je het leuk vindt over mijn projecten te lezen en dat je een berichtje achter zult laten voor je mijn blog verlaat.

Als je vragen hebt, aarzel dan niet om ze te stellen.

Als je iets specifieks zoekt, vind je mijn labels helemaal onderaan mijn blog.


Anne Marieke

Thursday, 30 May 2013

In My Garden: the Real Thing This Time


A month later than last year (that's the great thing about keeping a blog, it is like a diary!) I found two beautiful foxglove plants at the local florist's. They are by far my favourite plants/flowers, and they attract insects too. Especially the bees love them, and they are badly in need of a bit of help.

Een maand later dan vorig jaar (dat is het handige van het bijhouden van een blog, het werkt als een dagboek) vond ik twee prachtige vingerhoedskruidplanten bij de plaatselijke bloemist. Het zijn veruit mijn lievelingsplanten, en ze trekken ook nog insecten aan. Vooral de bijen zijn er gek op, en zij kunnen wel wat hulp gebruiken. 
A close-up of a foxglove flower (digitalis). They really are the most amazing flowers, and you can see why they are called foxgloves. I can just imagine a little fox's paw fitting in one of these cups.
In Dutch, they have an even more apt name, they are called "thimble herb. 

Een macro van een vingerhoedskruidbloem (digitalis). Het zijn echt prachtige bloemen, en je kunt goed zien waarom ze in het Nederlands vingerhoedskruid heten. 
In het Engels heten ze foxglove; vossenhandschoen. Ik zie zo dat pootje van die vos voor me die in die kelk past.

 


Our pansies are still going strong. This picture (and the one below) was taken ten minutes ago. Helped by the rather cool weather, they still look beautiful. I dead-head them every day, to keep them going for as long as possible.

Onze viooltjes doen het nog goed. Deze foto (en die hieronder) is tien minuten geleden genomen. Geholpen door het nogal frisse weer, zien ze er nog steeds prachtig uit. Ik haal iedere dag de uitgebloeide bloemetjes eruit, om ze zo lang mogelijk in leven te houden. Droplets on a hosta leaf. Nature is so beautiful after it has rained.

Druppels op een hostablad. De natuur is zo mooi na de regen.


More rain, this time on an alchemilla leaf.

Nog meer regen, deze keer op de vrouwenmantel. 

I hope you enjoyed the stroll through our garden, and that you don't mind that I don't have any stitchy photos to show you this time. I *am* working hard on several of my projects. All my projects are hand-stitched and hand-pieced, which means they take longer to complete.

Back soon with more stitchy news. 

Ik hoop dat je dit wandelingetje door onze tuin leuk vond, en dat je het niet al te erg vond dat ik deze keer geen handwerkfoto's laat zien. Ik werk *echt* hard aan een aantal projecten, waarover binnenkort meer. Al mijn projecten worden met de hand gemaakt en dat betekent dat ik er langer over doe om ze af te krijgen.

Ik ben snel weer terug met handwerknieuws.

Wednesday, 22 May 2013

WOW: WIPs On Wednesdays

Part 1 of Saltbox Farm was finished on Saturday. So much fun to work on, with a combination of piecing, applique and stitchery.  I ended up changing quite a few of the fabrics, as I happened to have some of the original fabrics which the designer chose in my stash.

Deel 1 van Saltbox Farm was zaterdag af. Hij is erg leuk om aan te werken, met een combinatie van patchwork, appliqueren en stitchery. Uiteindelijk heb ik best veel stofjes vervangen, omdat ik toevallig een aantal van de door de ontwerpster gekozen stoffen in mijn voorraad had. 


Some details of part 1. The flower in the circle is a flannel flower, according to the designer. Having never heard of flannel flowers, I had a Google and found this pretty flower:

Een paar details van deel 1. De bloem in de cirkel is een 'flannel flower', volgens de ontwerpster. Ik had er nog nooit van gehoord, heb even geGoogeld, en vond dit mooie bloemetje. Even one of the Japanese taupe fabrics made an appearance. 

Zelfs een van de Japanse taupe stoffen maakte zijn opwachting.


My favourite little block: the appliqued milkcan with stitcheries. 

Mijn favoriete blokje: de geappliqueerde melkbus met stitcheries.

The last of the row: a pieced block.

De laatste uit de rij: een patchworkblokje.

Once Saltbox Farm part 1 was completed, I started pulling fabrics for Phebe by Di Ford.
Kruimel just loves it when lots of fabrics get auditioned and he can snooze under the daylight lamp.

Toen deel 1 van Saltbox Farm klaar was, ben ik stoffen gaan uitzoeken voor Phebe door Di Ford. Kruimel vindt het heerlijk als ik stoffen aan het uitzoeken ben en hij kan soezen onder de daglichtlamp.


He helped me choose fabrics for the first of 80 (!!) Ohio Star blocks for Phebe's first border. These blocks are only 4,5 inch, excluding seam allowance.

Hij heeft me geholpen de stoffen te kiezen voor de eerste van 80 (!!) Ohio Star blokjes voor de eerste rand van Phebe. De blokjes zijn maar 4.5 inch, de zoom niet meegerekend.

He doesn't appear to approve of these colours ;o)

Hij vindt deze kleuren blijkbaar niet zo mooi ;o) 

This pretty aquilegia is called Mrs Scott Elliot. I sowed the seeds last year, when the plant just grew a few leaves. Then this Spring it grew a lot taller and has lots of flower buds. Yay! So much fun to see a plant grow from seed and actually flower.

Deze mooie akelei heet "Mrs Scott Elliot". Ik heb hem vorig jaar gezaaid, maar toen groeiden er alleen maar een paar blaadjes. Dit voorjaar werd de plant veel groter en hij heeft veel bloemknopjes. Joepie! Het is zo leuk om een plant te zien groeien uit zaadjes en hem te zien bloeien.

I will link my blog to Esther Aliu's blog for WOW (WIPs on Wednesdays). So much fun to see what other stitchers all over the world are doing. 

Ik koppel mijn blog aan dat van Esther Aliu, voor WOW (WIPs on Wednesdays). Zo leuk om te zien wat andere handwerksters van over de hele wereld aan het doen zijn.

Tuesday, 21 May 2013

Our Garden After the Rain

The weather still doesn't feel anything like Spring or even early Summer, but nature is so beautiful after a whole day of rain.

Back tomorrow for WOW (WIPs on Wednesdays), with pictures of block 1 of Saltbox Farm. 

Het weer lijkt nog steeds niet op voorjaar of zelfs vroege zomer, maar de natuur is zo mooi na een hele dag regen. 

Morgen ben ik er weer voor WOW (WIPs on Wednesdays), met foto's van deel 1 van Saltbox Farm.

Sunday, 19 May 2013

Rain is Beautiful

I know we are all longing for Spring or even Summer weather in Europe, but rain can be so beautiful too...

Ik weet dat we allemaal verlangen naar voorjaars- of zelfs zomerweer, maar regen kan ook zo prachtig zijn....


Back soon with part 1 of Saltbox Farm.

Ik ben snel terug met deel 1 van Saltbox Farm

Tuesday, 14 May 2013

Phebe


Having seen Di Ford's Phebe at the quiltshow in Veldhoven last week, and having had the pattern in my stash for several years, I just HAD to start it.
First of all I went fabric shopping and with Jacqueline of Samsara Quilting's help, chose these gorgeous fabrics. 

Nadat ik vorige week Di Fords Phebe had gezien op de quiltbeurs in Veldhoven, en het feit dat ik het patroon al een paar jaar in mijn voorraad had, MOEST ik wel beginnen. 
Eerst ben ik op stofjesjacht gegaan en met hulp van Jacqueline van Samsara Quilting heb ik deze prachtige stoffen gekozen.These are my greens for Phebe, more to come from my stash. 

Dit zijn mijn groene stofjes voor Phebe, die nog aangevuld moeten worden uit mijn voorraad.


My browns for Phebe, also more to come from my stash.

Mijn bruine stofjes voor Phebe, waarvan er ook nog meer uit mijn voorraad moeten komen.

My pinks for Phebe, plenty more to come from my stash.

Mijn roze stofjes voor Phebe, waarvan er nog veel meer uit mijn voorraad zullen komen.

And last but not least my teals for Phebe. 

En als laatste mijn zeegroene/turquoise stofjes voor Phebe.Kruimel was very willing to lend a helping paw...

Kruimel wilde wel een pootje helpen....


.... but quickly got utterly bored with the enormous number of pieces that needed tracing...

... maar het begon hem al snel te vervelen toen hij zag hoe veel onderdelen er overgetrokken moesten worden...

 ... and fell asleep using my laptop as a pillow.

... en hij viel in slaap met zijn kop op mijn laptop.

Just as I am writing this blog post, postie rang the doorbell and said the parcel which he was delivering was so pretty, that he couldn't push it through the letter box. It contained my birthday present from my friend Michele . She chose these beautiful birds for me from Sandra Leichner's Naturalist's Notebook series.
Thank you so much, Michele!

Terwijl ik dit blogje schrijf, belt de postbode aan met de mededeling dat hij zo'n mooi pakje moest afgeven, dat hij het niet door de brievenbus wilde stoppen. Het bevatte mijn verjaarscadeau van mijn vriendin Michele. Ze koos deze prachtige vogels uit de serie Naturalist's Notebook van Sandra Leichner. 
Heel erg bedankt, Michele!

Thank you for your lovely comments on my previous posts.

Bedankt voor jullie leuke berichtjes op mijn vorige blogjes.

Thursday, 9 May 2013

My Garden Happy Dance!

After three years, I finally completed the 2010 Button BOM by Lynette Anderson called 'My Garden'.
Only the quilt top is done. It still needs sandwiching and quilting.
I used the fabric line Evening Mist by Moda.Some of the blocks were stitched whilst on holiday in my favourite islands Harris, Skye and Ibiza. That makes this quilt very special to me.

Na drie jaar heb ik eindelijk de Button BOM afgemaakt die Lynette Anderson in 2010 uitbracht. Hij heet 'My Garden'.  Natuurlijk moet hij nog voorzien worden van vulling en een achterkant, en gequilt worden.
Ik heb de stoffenserie 'Evening Mist' van Moda gebruikt. Sommige van de blokken werden gemaakt op mijn lievelingseilanden Harris, Skye en Ibiza, waardoor deze quilt heel speciaal is.

Very conveniently, postie brought part 1 of Saltbox Farm by The Birdhouse just after I had completed My Garden. I like the fabric choices by the shop owner, but have since replaced a few fabrics, as I happened to have some of the fabrics in my stash which the designer used in the orginal quilt.

En de postbode hield er een prima timing op na, want deel 1 van 'Saltbox Farm' van The Birdhouse kwam aan zodra ik My Garden af had. Ik vind de stofkeuzes van de eigenaresse van de winkel prima, maar aangezien ik 'toevallig' ;o) een aantal stoffen in mijn voorraad had die de ontwerpster in de oorspronkelijke quilt heeft gebruikt, heb ik er een paar vervangen.

In the mean time I have also completed the two pieced blocks for QuiltMeClub 2013 by Nataliejo.
That leaves the second applique block to be completed. I'm not too partial to that block, so I intend to change it and use something else. Part 4, which reveals the layout, has since arrived. I can't show it to you, as Natalie requested that we do not show her patterns on our blogs.

In de tussentijd heb ik ook de twee patchworkblokken van Quilt Me Club 2013 van Natliejo af. Rest nog het tweede applique-blok. Ik ben niet zo gek op dat blok, dus ben ik van plan het te vervangen door iets anders. Deel 4, waarin de volledige layout wordt onthuld, is in de tussentijd ook gekomen. Ik kan het jullie niet laten zien, want Natalie heeft gevraagd of we haar patronen niet op ons blog willen zetten.And talking of My Garden: things are growing well in our garden. We bought these beautiful pansies on Monday. The Alchemilla always looks so beautiful after dew or rain have done their magic. 

De vrouwenmantel is altijd zo mooi nadat dauw of regen deze prachtige pareltjes erop hebben getoverd.

My MIL bought these pansies for me just before Christmas, and they are still going strong! 

Deze viooltjes kocht mijn schoonmoeder voor mij vlak voor kerstmis, en ze bloeien nog steeds!


I will be back soon with a few more pictures of Sunday's quilt show in Veldhoven.

Ik ben snel weer terug met wat meer foto's van de Expo in Veldoven van afgelopen zondag.

Monday, 6 May 2013

Veldhoven 2013

Phebe - Di Ford

Yesterday, my Mum and I visited the quiltshow in Veldhoven.

For me, the most exciting news was that Di Ford would be showing her beautiful quilts. And beautiful they are.

If I could ever choose a favourite, after a lot of debate, it would have to be Phebe. I have had the pattern in my stash for a couple of years now and still haven't started it. Maybe I'm a bit frightened that I will not do it justice. 


Gisteren zijn mijn moeder en ik naar Veldhoven geweest om de quilt expo te bezoeken. 

Voor mij was het meest opwindende nieuws dat Di Ford haar prachtige quilts exposeerde. En prachtig zijn ze. 

Als ik al een favoriete quilt zou kunnen kiezen, zou het - na veel nadenken - Phebe zijn. Ik heb het patroon al een paar jaar in mijn bezit en ben nog steeds niet begonnen. Misschien ben ik wel een beetje bang dat ik haar geen recht zal doen.


Phebe Detail - Di Ford

Here are a few details of this gorgeous quilt. 

Een paar details van deze prachtige quilt.

Phebe Detail - Di Ford


Another pattern which I have in my stash is Di's Sarah Morell quilt. So beautiful in person, full of detail. And her fabric choices are spot on. 

Een ander patroon dat ik in mijn bezit heb, is Sarah Morell van Di ford. In het echt is hij zo mooi, met prachtige details. En haar stofkeuze is echt perfect.

Sarah Morell - Di Ford

Di autographed her brand new book for me, and we had a little chat about how she chooses her fabrics. What a lovely and gifted lady she is. She told me she will probably be back next year, so if you wish to see her quilts....

Di voorzag haar gloednieuwe boek van haar handtekening en we hebben even gepraat over hoe ze haar stoffen kiest. Wat een aardige en talentvolle vrouw. Ze vertelde dat ze was gevraagd om volgend jaar terug te komen, dus als je haar quilts wilt zien....Below are some of my other favourites which were on show:

Hieronder laat ik een paar andere favorieten zien: 
My Own Venice - Maria Luisa Comand - ItalyAbove: one of last year's winners: Aeki by Tineke van Heuvelen

Bovenstaand: een van de winnende quilts van vorig jaar: Aeki van Tineke van Heuvelen.

 
Moon Drunk - Susan Fletcher King USA
Back soon with my own stitchy news, and a few more pictures of the quiltshow.

Ik ben snel weer terug met mijn eigen handwerknieuws en meer foto's van de quilttentoonstelling.