Welcome to my blog, where I write mostly about my passions applique and patchwork, crochet, watercolour painting, and photography.

I hope you enjoy reading about my projects, and that you will leave a comment before you go.


If you have any questions, do not hesitate to ask.


Please scroll down to the bottom of the page to find my labels, if you are looking for something specific.

Welkom op mijn blog waar ik vooral schrijf over mijn passies appliqueren & patchwork, haken, aquarelleren en fotografie.

Ik hoop dat je het leuk vindt over mijn projecten te lezen en dat je een berichtje achter zult laten voor je mijn blog verlaat.

Als je vragen hebt, aarzel dan niet om ze te stellen.

Als je iets specifieks zoekt, vind je mijn labels helemaal onderaan mijn blog.


Anne Marieke

Wednesday, 28 March 2012

Liebster Award

Now that no fewer than two people have awarded me the 'Liebster Blog' award (thank you Ineke and Michele!) it is about time I took action.

Nu maar liefst twee mensen mij de 'Liebster Blog'-prijs hebben toegekend (bedankt Ineke en Michele!) wordt het tijd dat ik actie onderneem.
Liebster is a German word meaning favourite, dearest or beloved. The Liebster Blog Award is awarded by bloggers to other new bloggers who have fewer than 200 followers, to help spread the word about their blogs and to help them gain wider recognition.
Liebster is een Duits woord dat favoriet, liefste of geliefde betekent. De Liebster Blog Award wordt toegekend door bloggers aan andere nieuwe bloggers die minder dan 200 volgers hebben, om meer bekendheid te geven aan hun blogs en te zorgen voor een bredere erkenning.


The Liebster award comes with four conditions that each recipient must satisfy when accepting:
Aan de Liebster Award zijn vier voorwaarden verbonden die iedere ontvanger moet naleven als hij/zij de prijs aanneemt:1. Choose 5 up-and-coming blogs with less than 200 followers to award the Liebster to.
1. Kies 5 aankomende blogs met minder dan 200 volgens om de Liebster Award aan te geven.2. Show your thanks to the blogger who gave you the award by linking back to them.
2. Toon je dank aan de blogger die je de prijs hebben gegeven door terug te koppelen naar zijn/haar blog.3. Post the award on your blog. List the bloggers you are giving the award to with links to their sites. Leave comments on their blog so they know about the award.
3. Zet de prijs op je blog. Maak een lijst van bloggers waar je de prijs aan geeft met een link naar hun websites. Laat een berichtje achter op hun blog zodat ze weten dat ze de prijs hebben gekregen.4. Share 5 random facts about yourself that people don't know about you.
4. Deel 5 willekeurige feiten over jezelf die mensen niet over je weten.


It is very hard to choose blogs, since my two closest stitching friends have honoured me with this award, and many of my favourite blogs already have more than 200 followers, but here goes:
Het is heel moeilijk om blogs te kiezen, want mijn dierbaarste handwerkvriendinnen hebben me vereerd met deze prijs, en veel van mijn favoriete blogs hebben al meer dan 200 volgers, maar hier komen ze.


1. Erna at Scotland and Stitching2. Mac at Mmumsworld3. Annemarie of Orts and Ends4. Pat of Pat-S5. Glenda of Patchwork Dreams


The five more unknown facts about myself are:
De vijf minder bekende feiten over mijzelf zijn:


1. I lived in Ethiopia for four years as a child.
1. Als kind woonde ik vier jaar in Ethiopië.2. I was educated in French schools from age 8 to age 15, in Ethiopia and Saudi-Arabia.
2. Ik zat op Franse scholen van mijn 8e tot mijn 15e in Ethiopië en Saudi-Arabië.3. My favourite place in the whole world is Scotland, more precisely the Inner and Outer Hebrides on the West coast (okay, possibly not such a very unknown fact ;o))
3. Mijn favoriete plek op de hele wereld is Schotland, meer specifiek de Binnen- en Buiten Hebriden (oké, misschien niet zo'n erg onbekend feit over mezelf ;o))4. After 17 years working as a PA in a French company I became ill and re-trained as a translator. I now work from home as a freelance translator.
4. Na 17 jaar als Directie Assistente in een Frans bedrijf werd ik ziek en heb ik me omgeschoold tot vertaler. Ik werk nu vanuit huis als freelance vertaler.5. My biggest passion is creative black-and-white landscape photography, still using traditional materials such as film, chemicals and paper. I have my own darkroom and develop my own films and print my own enlargements on fibre-based paper.
5. Mijn grootste passie is creatieve landschapsfotografie in zwart-wit, nog steeds gebruik- makend van traditionele materialen zoals film, chemie en papier. Ik heb mijn eigen donkere kamer en ontwikkel zelf mijn films en druk mijn vergrotingen af op barietpapier.

4 comments:

mMum said...

Hi Anne Marieke, dank je wel voor de leuke verrassing. Ik heb meteen aan alle voorwaarden voldaan, want ik accepteer de award met groot plezier.
Tjuuuus,
Mac

Giovanna said...

Congrats on the award!
Ethiopia, that must have an interesting place to spend part of your childhood.

Anne Marieke said...

Testing testing

Annemarie said...

Leuk altijd, die weetjes over onze freubelende medemens! En dank je wel voor deze award. Ik geloof dat ik al drie of vier maanden niet geblogd heb, maar misschien komt het er nu binnenkort toch van, al was het maar bij wijze van bedankje :o)